Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Genstart efter erhvervet hjerneskade

Genstart efter erhvervet hjerneskade

Trivsel efter erhvervet hjerneskade.

Genstart i Silkebrog Kommune

Følgerne af en hjerneskade griber ind i hele livet.

En erhvervet hjerneskade er en skade i hjernen, der opstår på grund af sygdom eller ulykke. 

Denne side beskriver, hvilke opgaver hospitalet og kommunen varetager for at genstarte dit liv efter hjerneskaden. Den viser også, hvor dine pårørende kan få hjælp.

Læs mere om:

Hospitalet udreder, behandler og starter neurorehabiliteringen af dig.

Når du er indlagt, skal hospitalet sørge for:

 • Akut behandling og pleje
 • Diagnosticering og udredning
 • Beskrivelse og opstart af neurorehabiliteringen
 • Samtaler med pårørende
 • Udskrivelsessamtale med dig, dine pårørende og kommunen
 • Videregivelse af patientinformation til kommunen
 • Mens du er indlagt, har hospitalet ansvaret for at udrede, behandle, pleje, genoptræne og rehabilitere dig. Det kan ske på forskellige afdelinger på regionens hospitaler, og der er mange sundhedspersoner involveret.

Hospitalerne er inddelt i tre specialiseringsniveauer. Afhængig af omfanget og karakteren af din hjerneskade, kan du blive overflyttet til et andet hospital.

Hovedfunktionsniveau

 • En neurologisk, medicinsk, neurokirurgisk eller infektionsmedicinsk afdeling på et af regionens hospitaler.

Regionsfunktionsniveau

 • Neurorehabiliteringsafsnit på Regionshospitalet Skive, Neurologisk afdeling på Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Lemvig samt Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Højt specialiseret funktionsniveau

 • Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Du tildeles en kontaktperson på hospitalet. Hospitalet giver Silkeborg Kommune besked om, at du er indlagt med en hjerneskade og fortæller, når du er på vej til at blive udskrevet.

Når du udskrives, skal hospitalet gøre rede for dine aktuelle behov for hjælp. Herefter har kommunen ansvaret for at koordinere et rehabiliteringsforløb for dig.

Før du udskrives, vil hospitalet som regel bestille tid til en konsultation hos din egen læge cirka fire uger efter din udskrivelse. Din praktiserende læge skal herefter løbende vurdere din tilstand og dit behov for hjælp og behandling.

Lige efter en hjerneskade sættes der ind for at prøve at genvinde de tabte fysiske, psykiske, mentale og kognitive færdigheder.

I den første tid efter en hjerneskade, er der gode muligheder for, at du kan genvinde nogle af de mistede færdigheder. Hjernen er ”plastisk” og har en evne til at omforme sig livet igennem. Denne evne gør det muligt for dig at lære nyt.

Det gælder om at tilrettelægge et forløb, som er tilpasset denne evne og dine behov.

Især fysioterapeutisk træning, ergoterapeutisk træning og talepædagogisk undervisning indgår i starten af et rehabliteringsforløb.

Du vil få tilbudt en neurofaglig udredning og samtale, som hjælpen tilrettelægges ud fra. Desuden kan du søge din kommune om bostøtte, familiestøtte og socialfaglig rådgivning om privatøkonomi og forsørgergrundlag.

Fysioterapi

Fysioterapeutisk hjælp til at genvinde tabte bevægelser og fysisk styrke.

Ergoterapi og kognitiv genoptræning

Ergoterapeutisk hjælp til at genvinde kognitive og finmotoriske færdigheder.

Tale træning

Hjælp til at genvinde talen og evnen til at kommunikere med andre mennesker.

Neurofaglig udredning

Samlet udredning af hjerneskadens følger og en konkret anbefaling af dit behov for hjælp for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Bostøtte

Pædagogisk, praktisk og social støtte til hverdagens gøremål og livet i egen bolig.

Familiestøtte

Hjælp til at holde sammen på familien gennem supervision, støtte og botilbud.

På længere sigt, kan du have brug for støtte til at få en hverdag med job, fritid, uddannelse, familie og sociale relationer til at fungere.

Når du kommer længere hen i din rehabilitering, skal din kommune hjælpe dig med at koble andre elementer på dit liv. Kommunen skal hjælpe dig med at få en aktiv, selvstændig og meningsfuld tilværelse.

Hen ad vejen tilbydes du derfor støtte i forhold til uddannelse, arbejde, bolig, fritid, familieliv og sociale relationer.

Nogle vender tilbage til deres sædvanlige arbejde – måske på nedsat tid. Andre bliver ansat i et andet fag eller på særlige vilkår.

Hvis det ikke er aktuelt eller muligt for dig at komme videre med arbejde eller uddannelse, så er det vigtigt at finde frem til aktiviteter, som på anden måde kan give dig en god og meningsfyldt hverdag.

Jobmuligheder

Du får hjælp til at finde nye jobmuligheder. For eksempel hvis du har problemer med at vende tilbage til dit sædvanlige arbejde.

Omskoling/uddannelse

Hvis du får behov for at blive omskolet eller behov for hjælp til at gennemføre en uddannelse, så hjælper din kommune dig.

Aktivitets- og samværstilbud

Kommunen hjælper dig med at finde aktiviteter, der kan give dig en meningsfyldt og aktiv fritid.

Botilbud

Hvis du på længere sigt ikke kan bo i eget hjem, så hjælper kommunen dig med at finde et andet sted at bo.

Hjælp til selvhjælp

Det er vigtigt for et godt liv, at du kan bestemme over din egen tilværelse.

Derfor handler rehabilitering efter en hjerneskade om at træne alle de færdigheder, der gør dig selvhjulpen, så du kan bevare en selvstændig hverdag.

Det handler om at give dig hjælp til selvhjælp.

Hvis du har brug for at tale med en jobkonsulent angående sygedagpenge eller kontanthjælp i forbindelse med din sygdom, kan du kontakte Jobcenter Silkeborg:

Se kontaktoplysninger for Jobcenter Silkeborg

Du skal tilbage til en ny hverdag. Din kommune tager hånd om at hjælpe dig godt videre med et selvstændigt og meningsfyldt liv.

Når du udskrives fra hospitalet, får din kommune ansvaret for at koordinere et forløb, der skal hjælpe dig tilbage til et godt og meningsfyldt liv. Du har krav på et individuelt og sammenhængende forløb med tilbud, der er tilpasset følgerne af din hjerneskade.

Hjælpen er individuel og kan omfatte rehabilitering, pleje, undervisning, hjemmehjælp, psykologhjælp, bostøtte, familiestøtte, botilbud, aktivitetstilbud, arbejdsprøvning, uddannelse, omskoling og støtte til et socialt liv.

Fordi følgerne efter en hjerneskade rammer vidt forskelligt fra person til person – fysisk, psykisk, mentalt, følelsesmæssigt, socialt og arbejdsmæssigt – er der også vidt forskellige behov for hjælp på kort og langt sigt.

Silkeborg Kommune tilbyder

Når du udskrives fra hospitalet, får du, som en del af din rehabilitering, oftest en genoptræningsplan med i hånden. Derefter tager Silkeborg Kommune over og tilbyder dig den form for genoptræning, som passer netop dig og din situation.

For at dit genoptræningsforløb skal blive så sammenhængende som muligt, samarbejder vi tæt med andre afdelinger - bl.a. Hjælpemidler, Socialafdelingen og Jobcentret. Hvis du ikke har fået en genoptræningsplan med fra hospitalet, men efterfølgende får behov for hjælp, kan du henvende dig hos Visitationen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune.

Rehabiliteringen kan blandt andet bestå af en eller flere indsatser:

 • ergo –og fysioterapeutisk træning
 • taletræning
 • sygepleje
 • bostøtte
 • tiltag omkring arbejdsmarkedsfastholdelse
 • revalidering og meget mere

Bomholthus

Bomholthus er et dagtilbud til personer med erhvervet hjerneskade. Her får du hjælp til - i bedst mulig omfang - at blive i stand til at mestre hverdagslivet og opleve størst mulig indflydelse og glæde på eget liv.

Vi hjælper dig med:

 • strukturering af dagligdagen ved hjælp af døgn- og ugeplaner
 • kontakt til offentlige instanser og giver støtte til at agere rundt i systemet og fastholde og forstå informationer
 • socialt samvær og støtter dig i at indgå i sociale relationer og til at etablere og fastholde kontakter
 • vi gør meget ud af at inddrage pårørende og hjælpe dem med at forstå og mestre livet sammen med en hjerneskadet

Man skal visiteres til et tilbud på Bomholthus gennem Socialafdelingen. 

Hjerneskadekoordineringen

Faglig rådgivning

I Silkeborg Kommune har vi en funktion, der hedder ”faglig rådgivning”.

Her kan du eller dine pårørende få råd og vejledning i forbindelse med de faglige spørgsmål, du måske har i forbindelse med din sygdom.

Sagsbehandlere og øvrige samarbejdspartere, fx fagpersoner på hospitalerne eller din praktiserende læge kan også kontakte denne funktion, hvis det handler om et fagligt spørgsmål.

Ergoterapeuterne

Telefonisk træffetid:

mandag og onsdag: kl. 8.30-10.00

Ellen Katballe
Tlf: 21 71 84 90
Mail: EllenKatballe.Bjerg@silkeborg.dk 

Annette Præstmark
Tlf: 21 64 21 91
Mail: Annette.Praestmark@silkeborg.dk 

Hjermeskadeteamet

I Silkeborg Kommune har vi et tværgående hjerneskadeteam.

Teamet sammensættes ad-hoc, med udgangspunkt i dit specifikke behov og består derfor af relevante fagpersoner og sagsbehandlere, som er aktuelle for din situation.

Teamet foretager en tværfaglig behovsvurdering som baggrund for sammensætning af indsatsen.

Temaet behandler sager, der er karakteriseret som komplekse og sager, der går på tværs af afdelinger.

Tovholder for teamet er:

Charlotte Brøndum, Specialkonsulent
Tlf: 21 19 31 12
Mail: cb1@silkeborg.dk 

Ansvar for planlægning og udvikling på hjerneskadeområdet.

Myndighedsafdelingen

Når du udskrives fra hospitalet, sendes alle henvendelser til udskrivningsteamet Visitation Sundhed & Omsorg, som behandler din henvendelse eller henviser dig til rette sagsbehandler/afdeling.

Visitation Sundhed & Omsorg

Tlf: 89 70 18 76
Mail: visitationsgruppen@silkeborg.dk 

Træffetid:

Mandag-torsdag: 08:00-10:00 og 12:00-15:00
Fredag: 08:00-13:30

Kontakt egen læge

Det er vigtigt, at du under dit sygeforløb har løbende kontakt til egen læge, som kan støtte og vejlede dig.

Hvis du har fået en genoptræningsplan

Når du har fået en hjerneskade, bliver du ofte udskrevet med en genoptræningsplan.

Den sender sygehuset til vores visiterende terapeut, som kontakter dig senest 3 hverdage, efter vi har fået genoptræningsplanen.

Du og terapeuten aftaler tid og sted for din genoptræning, som enten kan foregå i dit hjem, på vores genoptræningscenter eller på et døgnophold.

Genoptræning i eget hjem

Nogle gange er det bedst, at din træning foregår i dit eget hjem.

Det kan fx være, hvis du har kognitive følger af din sygdom og meget af træningen derfor skal handle om, hvordan du bedst muligt kommer til at klare dig selv igen.

Træningen kan omfatte helt almindelige dagligdagsfunktioner som at tage bad, komme i tøjet, lave mad og klare indkøb og rengøring.

Træningen kan også hjælpe dig med at komme i gang med dine fritidsaktiviteter igen.

Genoptræning på genoptræningscenter

Din genoptræning kan også foregå på et af kommunens træningscentre.

Sammen med dig vil stedets fysio- eller ergoterapeut lave en handleplan med mål for din genoptræning.

Træningen vil altid rette sig mod almindelige, daglige færdigheder, og det er en god idé, hvis du på forhånd har gjort dig nogle tanker om, hvad du gerne vil opnå.

Hvis du selv kan komme til træning på vores center, skal du selv sørge for transport. Hvis det ikke er muligt, fx fordi du har kørselsforbud og ikke kan benytte offentlig transport, arrangerer vi kørsel for dig.

Genoptræning på døgnophold

Hvis du har brug for døgngenoptræning, vil du blive tilbudt ophold på Remstruplund Genoptræningscenter.

Du bliver tilknyttet et team af forskellige fagpersoner. I løbet af den første uge er du og dine pårørende med til at sætte mål for din genoptræning.

Du modtager fysio- og ergoterapeutisk træning, som tilrettelægges i forhold til dine behov.

Det er også vigtigt, at du deltager så aktivt som muligt hele døgnet i at kunne gøre mest muligt selv.

Genoptræningscentret samarbejder med de andre afdelinger - fx når du skal tilbage til enten din egen bolig eller til anden boligform.

Hvis du har fået svære skader efter sygdommen

Hvis din sag er meget kompliceret, og du har fået svære skader efter sygdommen, er den almindelige genoptræningsplan ikke altid nok. Så sammensætter vi et tværfagligt team, som sammen med dig og dine pårørende inviteres ind til at drøfte, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig.

På et sådan møde deltager typisk de fagpersoner, som du vil komme i kontakt med.

Samtidig deltager også de sagsbehandlere, der skal bevillige eventuelle indsatser, enten i kommunen eller uden for kommunen.

Støtte til udvikling af dine personlige færdigheder

Du kan i en periode få støtte og vejledning til forskellige daglige gøremål fx indkøb, styring af økonomi og ledsagelse til lægebesøg.

Det kan også være støtte til at opsøge eller opretholde sociale netværk. Indsatsen gives både som gruppetilbud eller som individuel indsats, der hvor du bor.

Hjælp til talen hos logopæd (talepædagog)

Typisk vil du allerede under indlæggelsen på hospitalet starte forløb hos talepædagog, hvis du har brug for det.

Dette forløb vil ofte fortsætte, når du kommer hjem, enten som individuel indsats eller i gruppe.

Silkeborg Kommune har abonnementsaftaler med specialiserede enheder i Region Midtjylland, hvis du får brug for særligt kommunikationsudstyr.

Hjælpemidler eller boligændringer

Du har mulighed for at søge om hjælpemidler og boligindretning, hvis du har brug for det.

Hjælpemidler og boligindretning skal medvirke til, at du får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre dig afhængig af andres hjælp i det daglige.

Det er en forudsætning for at få bevilget et hjælpemiddel, at du har en varig funktionsnedsættelse, og at hjælpemidlet i væsentlig grad letter din daglige tilværelse.

Hjælp ydes til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælp til indretning af bolig kan bevilges, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig.

Tilbud i Sundhedshuset

Sundhedshuset i Silkeborg har en lang række tilbud til dig.

Du kan bruge tilbuddene til at fastholde eller ændre din livsstil. Fx er der tilbud om en trivselssamtale og ud fra denne samtale kan du få råd og vejledning om relevante tilbud for dig.

Der er for eksempel ”motionstilbud om en mere aktiv hverdag”, ”hensynstagende træning”, ”madklub for mænd” og meget mere.

Se mere på Sundhedshusets hjemmeside

Aktivitetstilbud

Rosengårdcentret er et aktivitetscenter for pensionister og førtidspensionister. Her kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Du skal som bruger selv involvere dig efter lyst og evne og bidrage til at skabe fælles positive oplevelser.

Se mere på rosengaardcentret-silkeborg.dk

Blågård

tilbyder udeaktiviteter inden for skovarbejde og friluftsliv til borgere med fysiske og psykiske handicaps. Her kan du deltage i mange forskellige aktiviteter, som kan bidrage til en alsidig hverdag med udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Aktiviteterne planlægges i de enkelte grupper, men aktiviteterne kan også blive til i et samarbejde på tværs af flere grupper.

Neuroundervisning

Neuroundervisning er en del af det samlede tilbud til dig, der har en erhvervet hjerneskade.

Neuroundervisning udføres af speciallærere fra Lysbro Uddannelsescenter.

Målet er at fremme din mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet og forbedre dine kognitive færdigheder og give dig nogle kompensationsteknikker, som du kan få gavn af i dit fremtidige liv.

Er du interesseret i et neuroundervisningstilbud, kan du rette henvendelse til socialfaglig konsulent Anette Damgaard på tlf. 28 18 15 13.

Hjerneskadeforeningen

På hjemmesiden hjerneskadet.dk kan du finde relevant information og oplysninger om hjernen og hjerneskader.

Her kan du også finde den lokale hjerneskadeforening i Silkeborg, som har mange arrangementer for både dig og dine pårørende.

Læs mere på hjerneskadet.dk

Café

Hver fredag fra 9-11.00 er der ”samværskaffe” i Rosenborgscentrets café på Tulipanvej 2, 8600 Silkeborg.

Arrangeres af Hjerneskadeforeningens lokalafdeling (29 84 61 14)

Selvhjælpsgrupper

Selvhjælp Silkeborg etablerer netværk og grupper for borgere og pårørende. 

Selvhjælp Silkeborg 

Tlf: 86 80 58 78 

Læs mere på selvhjaelpsilkeborg.dk

Det kræver mange menneskelige ressourcer at være tæt på én, der skal have støtte og hjælp efter en hjerneskade.

Alle i familien bliver ramt, når en nærtstående får en hjerneskade. Som pårørende bliver du udsat for både følelsesmæssige og praktiske belastninger.

Tilværelsen er vendt på hovedet og du kan have behov for hjælp – både i den første tid, og i tiden der følger. Du kan hente støtte og sparring gennem særlige netværk, foreninger og psykologsamtaler.

 • Som pårørende kan du blive sårbar og få behov for hjælp
 • Netværk giver dig mulighed for at tale med andre i en tilsvarende situation
 • Ved at tale med nogle, der forstår dig, kan du få luft for mange af de frustrationer og bekymringer, du har Som pårørende til en hjerneskadet, får du en ny vigtig rolle
 • Du kan have glæde af at tale med andre i samme situation

Hjerneskadekoordineringen

I Silkeborg Kommune har vi en funktion, der hedder ”faglig rådgivning”. Her kan du eller dine pårørende få råd og vejledning i forbindelse med de faglige spørgsmål, du måske har i forbindelse med din sygdom. Sagsbehandlere og øvrige samarbejdspartere, fx fagpersoner på hospitalerne eller din praktiserende læge kan også kontakte denne funktion, hvis det handler om et fagligt spørgsmål.

Kontakt Faglig Rådgivning:

Ergoterapeuterne

Telefonisk træffetid:

mandag og onsdag: kl. 8.30-10.00

Ellen Katballe
Tlf: 21 71 84 90
Mail: EllenKatballe.Bjerg@silkeborg.dk 

Annette Præstmark
Tlf: 21 64 21 91
Mail: Annette.Praestmark@silkeborg.dk 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje