Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Hygiejnepolitik

Hygiejnepolitik

Den overordnede hygiejnepolitik

Hygiejnepolitikken beskriver de overordnede rammer og værdisæt, der skal danne udgangspunkt for alt arbejde med den infektionshygiejniske indsats i Silkeborg Kommune.

Politikken tager sit afsæt i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om hygiejne, som blev udgivet i 2012, og retter blandt andet fokus på dagtilbud, skole, hjemmehjælp, nybyggeri og til indsatser hos udsatte grupper.

Hygiejne er en fælles betegnelse for metoder til at hindre smittespredning gennem renlighed, rutiner eller design, der forhindrer bakterier og vira i at forårsage sygdom. Ønsket med politikken er at sikre en fælles tilgang til arbejdet med hygiejne
i kommunen på tværs af afdelinger og faggrupper. Der er i hygiejnepolitikken fastsat en række fælles mål, som bidrager til, at vi i kommunen arbejder i samme retning og mod de samme mål – både når vi arbejder sammen om en indsats og
når vi arbejder hver for sig.

Hygiejnepolitikken er et konkret arbejdsredskab for ledere og medarbejdere. For borgerne i Silkeborg kommune indeholder politikken nyttige informationer om, hvordan der bliver arbejdet og prioriteret på området.

I Silkeborg skal hygiejnepolitikken styrke forebyggelsen og forbedre håndteringen af den infektionshygiejniske indsats.

Formål med hygiejnepolitikken

Hygiejnepolitikkens formål er at forebygge sygdom blandt medarbejdere og borgere. Det gør vi ved at koordinere og styrke den fælles infektionshygiejniske indsats i Silkeborg Kommune samt ved at opbygge en hygiejneorganisation, der
sikrer, at nyttig viden og erfaring deles og bruges på tværs.

Hygiejnepolitikken og indsatser er kendetegnet ved, at vi i Silkeborg kommune vil:

 • Implementere løsninger og tiltag, der understøtter de opstillede mål, og hvor der er solid viden om virkningen
 • Systematisk dokumentere, opsamle og dele viden 

Mål for hygiejnepolitikken

 • Bedre hygiejne skal forhindre smittespredning og nedbringe den øgede forekomst af resistente bakterier. Resultatet forventes at give færre indlæggelser og sygefraværsdage og spare menneskeliv.
 • Større bevidsthed om infektionshygiejne og heraf nedsat infektionsrisiko efter en indlæggelse
 • Hygiejnepolitikken skal være tydelig på arbejdspladsen, blandt ledere, medarbejdere og borgere, så alle ved, hvordan hygiejne håndteres i kommunen. Der skal ligeledes følges op på den og ændres efter behov.
 • Medvirke til at sikre, at arbejdet med den gode hygiejne bliver både let, attraktivt og en del af hverdagen. De steder, hvor borgerne møder Silkeborg Kommune, skal de også mødes af en fælles hygiejnepolitik.

Hvem retter hygiejnepolitikken sig imod

 • Borgere
 • Medarbejdere
 • Arbejdspladsen

Indsatsområder

Hygiejnepolitikken har 6 indsatsområder:

 1. Organisering af hygiejne i Silkeborg Kommune på tværs af afdelinger
 2. Generelle infektionshygiejniske retningslinjer
 3. Forebyggelse og håndtering af spredning af resistente eller særligt alvorlige og smitsomme mikroorganismer
 4. Kompetenceudvikling
 5. Gode fysiske rammer i dagtilbud, skoler, institutioner og afdelinger
 6. Rengøring

Hvert indsatsområde har hvert sit afsnit i politikken. Selvom de beskrives i separate afsnit skal hvert enkelt indsatsområde ses som en del af helheden.

Politikken skal suppleres af handleplaner, som udarbejdes fælles eller i de enkelte afdelinger. Der udarbejdes en fælles skabelon for handleplanen.

1. Organisering af hygiejne i Silkeborg Kommune på tværs af afdelinger

Oprettelse af hygiejneorganisation

Målet med hygiejneorganisation er:

at styrke organisationens kompetencer, ressourcer og netværk for at øge effekten og forankringen af de hygiejneindsatser, der gennemføres

at sikre, at den viden og erfaring vi får kommer alle til gavn.

Der er ansat en kommunal Hygiejnekonsulent, som er ansvarlig for driften af hygiejneorganisationen og for implementering af hygiejnepolitikken.

Der er udpeget hygiejnekoordinatorer i hver afdeling, som har særlige kompetencer for at varetage hygiejneindsatsen og arbejde systematisk med hygiejne i egne rammer og derved sikre, at hygiejnepolitikken når bredt ud til alle borgere
og medarbejdere.

Hygiejneorganisationen er opbygget således:

2. Generelle infektionshygiejniske retningslinjer

Målet med de generelle infektionshygiejniske retningslinjer er:

 • At sikre, der i hjemmeplejen, på plejecentre, dagtilbud/skoler, bosteder m.m. er den nødvendige viden med henblik på god hygiejne. De generelle infektionshygiejniske retningslinjer omfatter retningslinjer for affaldshåndtering, forhold for medarbejdere og borgere, håndhygiejne, planlægning, stik, snit og skæreuheld, vasketøj og værnemidler.

 • At udforme og implementere infektionshygiejniske retningslinjer for at forebygge smittespredning.

 • At målrette indsatsen for god hygiejne for at komme en lang række unødvendige sygdomsforløb i forkøbet.

 • At undervise, vejlede, rådgive og fungerer som sparringspartner for borgere og medarbejdere.

 • At tilbyde adgang til rådgivning ved infektionsudbrud og smitte med resistente eller særligt smitsomme mikroorganismer i samarbejde med Region Midt og den infektionshygiejniske enhed på Silkeborg sygehus.

3. Forebyggelse og håndtering af spredning af resistente eller særligt alvorlige og smitsomme mikroorganismer

Målet er, at der ved forekomst af resistente eller særligt alvorlige og smitsomme mikroorganismer er udarbejdet et sæt af supplerende infektionshygiejniske retningslinjer, som skal begrænse smitterisikoen for medarbejdere og borgere.

4. Kompetenceudvikling

Målet er, at alle hygiejnekoordinatorer og nøglepersoner deltager i en kollektiv og individuel kompetenceudvikling.

5. Gode fysiske rammer i dagtilbud, skoler, institutioner og afdelinger

Målet er, at sætte fokus på betydningen af gode fysiske rammer, herunder indeklima, rengøring og udluftning i skoler, dagtilbud, bo- og aktivitetstilbud, plejecentre og afdelinger.

6. Rengøring

Målet er, at skabe de nødvendige rammer for, at det personale, der gør rent, ikke smittes med alvorlige infektioner på grund af arbejdet, men også på, hvordan rengøringen kan medvirke til at forebygge infektioner.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje