Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Alderslyst-Søholt Lokalråd

Alderslyst-Søholt Lokalråd

Find info om lokalrådet samt politiske beslutninger for lokalområdet.

Politiske beslutninger for Alderslyst-Søholt

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Maj 2024

Ny hal i Alderslyst drøftet

Der skal opføres en ny hal med omklædningsfaciliteter i Alderslystområdet, så foreningslivet kan gennemføre deres aktiviteter og flere har mulighed for at være aktive.

Der er to mulige placeringer i spil for hallen, enten en placering v. Sølystskolen eller en placering på Søholt. Hvis den placeres ved Sølystskolen, kan den bygges sammen med den eksisterende hal. I så fald vil projektet blive dyrere end placeringen på Søholt. 

Dette og andre projekter har Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget drøftet forud for byrådets arbejde med at fastlægge, hvilke anlæg der skal på anlægsbudgettet og hvornår.

Gymnastiksale og sportshallen ved Sølystskolen ventes renoveret i sommeren 2024 for at levetidsforlænge dem med 20 år.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 10)

Så mange brugere er der til haller, sale og fodboldbaner i Alderslyst, Midtbyen og Sydbyen

En analyse viser, at der i 2023 var 254 brugere per indendørs facilitet. Det placerer de tre områder, som dem i kommunen der har 9. flest antal brugere per indendørs facilitet.

Der er 1.710 forenings-fodboldspillere på 231.667 m2 boldbaner. Det svarer til, at der er 135 m2 fodboldbane per spiller. Det placerer de tre områder som dem, der har 7. færrest m2 boldbaner per spiller i kommunen.

Analysen skal bruges i dialog med foreninger og lokalområder omkring ønsker til at udvikle faciliteter til idræt. Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 6)

En opgradering af JYSK arena er blevet drøftet

Der er et behov for at sikre en tidssvarende udvikling af JYSK arena, så den fortsat kan rumme eliteidræt på højt internationalt niveau og breddeidrætten.

Opgraderingen af JYSK arena tager afsat i en dialog med faste brugere. Det kan blandt andet handle om udviklingen af foyeren i stuen og på 1. sal til sociale fællesskabsrum, caféen, omklædningsrum og depotrum.

I forhold til brandsikkerhed er der også behov at opgradere JYSK arena. Det og nye omklædningsrum på Søholt til fodboldspillere, som kan erstatte midlertidige bygninger har Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget drøftet forud for byrådets arbejde med at fastlægge, hvilke anlæg der skal på anlægsbudgettet og hvornår.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 10)

Ønske om anlægsmidler til nyt plejecenter i Alderslyst

Ældreudvalget har drøftet hvilke ønsker, de har til anlægsbudgettet på kort og langt sigt. De ønsker blandt andet anlægsmider til 96 plejeboliger i Alderslyst.

Udover ønsker til anlægsmidler af nye plejecenterboliger i Alderslyst, Bryrup og Eriksborg har de også et stort behov for en renoveringspulje til nedslidte og renoveringsparate plejecentre.

(Ældreudvalget, 06.05.2024, punkt 4)

Nyt forslag til udkørsel fra lagervirksomhed på Viborgvej

Der er lavet et nyt forslag til udkørslen fra en mulig kommende lagervirksomhed på Viborgvej 31 i området mellem Nordre Ringvej og Håndværkervej.

Der er et ønske om at kunne svinge højre ud på Nordre Ringvej, men der da ikke kan erhvervs jord fra naboejendommene bliver flettestrækningen for kort. Men ved at reducere venstresvingssporene på Nordre Ringvej er der fundet en løsning med en kortere flettestrækning, der ikke går for meget på kompromis med fremkommeligheden.

Politiet ser positivt på det nye forslag, men de vil se de endelige tegninger, før forslaget kan godkendes.

(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2024, punkt 10)

Ny plan for at beskytte grundvandet i Alderslyst

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandet nu og i fremtiden i den nordlige del af Silkeborg Kommune herunder Alderslyst-Søholt.

Forslaget til Indsatsplan Nord, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer, mål og konkrete indsatser for vandværkerne i området.

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om forslaget til planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 9, byrådet, 28.05.2024, punkt 11)

Penge bevilget til at lave Gudenåplan

Gudenåkomitéen, et politisk samarbejde på tværs af Gudenå-kommunerne, ønsker at udarbejde en Gudenåplan, som skal skabe en klimarobust ådal, mere og bedre natur, rent vandmiljø og et kerneområde for friluftsliv.

Planen skal blandt andet undersøge mulighederne for at naturgenoprette og klimatilpasse Gudenådalen fra Silkeborg til Tange Sø og føre den tilbage til sin oprindelige form før 1859, før den blev indsnævret og uddybet af hensyn til pramdragerdriften.

Byrådet godkender, at Gudenåkomiteen laver en samlet Gudenåplan, og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at Silkeborg Kommune betaler sin andel på 490.000 kr. ud af de 2 mio. kr., som blandt andet skal gå til at ansætte en projektleder i to år, frikøbe kommuners medarbejdere, lodsejerdialog og finde finansielle partnere.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 3)

Lodsejere inviteres til dialogmøde 13. juni om Gudenåplan

Torsdag den 13. juni 2024 fra kl. 16.30 til 18.00 inviterer Silkeborg Kommune ca. 365 lodsejere til Gudenåen via digital post til dialogmøde om at føre Gudenåen tilbage til sit oprindelige forløb, som er en del af Gudenåplanen.

Ådalsprojektet, som det også kaldes, skal give vandet mere plads, skabe bedre vilkår for naturen og give et renere vandmiljø og fremme friluftslivet

På mødet bliver det historiske kortmateriale og tankerne om projektet præsenteret inden, der indledes dialog med lodsejerne. Klima- og Miljøudvalget godkender planerne for mødet.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 4)

April 2024

Prognose: Sølystskolen får 5,8 % flere elever på 12 år

I dag er der 602 elever på Sølystskolen fordelt på 28 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 640. En stigning på 6,3 %. I 2036/37 ventes der at være 637 elever. Det er 5,8 % flere end i dag.

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Alderslyst er i 2024 182 børn, og det ventes at stige til 198 i 2027 og så falde frem mod 2036 til 183. For 3-6-årige er tallet 225 børn i 2024, og det ventes at falde til 212 i 2036.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Almene boliger renoveres i Alderslyst, Balle og Hvinningdal

AAB Silkeborg ønsker at renovere 48 af deres almene boliger rundt omkring i Alderslyst, blandt andet Tjørnevej og Nybovej, og den nordlige del af Silkeborg by. 12 skal rives ned og 36 bevares.

16 af dem bliver gjort handicapvenlige. Det kræver nye badeværelser. Byggeriet er fra 1956 og er blandt andet præget af fugt, sætningsskader og råd i gulvene. Renoveringen skal øge boligernes levetid og forbedre isolationen og indeklimaet.

Byrådet har givet tilsagn om særlig støtte til driften efter renovering. Renoveringen begynder efter planen i maj 2025.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.04.2024, punkt 11, Byrådet, 30.04.2024, punkt 21)

Husleje efter renovering stiger med 33%

Byrådet har godkendt en huslejestigning på 33% i Arbejdernes Byggeforenings afdeling 41, som ligger på Ravnholtsvej og Nylandsvej.

Huslejen stiger efter udskiftning af taget inkl. ovenlys og kviste, vinduer og terrassedøre, efterisolering af gulvet mod kælderen og ombygning af nye pulterrum i kælderen.

Den nye husleje er på 1.044 kr. årligt pr. m2 mod 770 før renoveringen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.04.2024, punkt 12, Byrådet, 30.04.2024, punkt 22)

Planer om at føre Gudenåen 200 år tilbage til sit oprindelige forløb

I 1859 blev arbejdet med at uddybe og indsnævre Gudenåen afsluttet, så den var bedre egnet til pramdragerdrift. Før det var Gudenåen væsentligt bredere, end den er nu, og havde mange lavvandede forløb med varierende dybde.

Det viser gamle kort, som Det Kgl. Bibliotek har digitaliseret. Nu er der sat gang i et projekt, som skal se på mulighederne for at genskabe Gudenådalen fra Silkeborg by til Tange Sø.

Klima- og Miljøudvalget besluttede i marts at arbejde videre med projektet, og de har nu drøftet ideerne om et naturbaseret klimatilpasningsprojekt i og langs Gudenåen.

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 9)

Status på nyt regulativ for Gudenåen

Silkeborg Kommune er i samarbejde med Favrskov, Viborg og Randers Kommuner i gang med at reviderer det gældende regulativ for Gudenåen på strækningen Silkeborg til Randers

Et udkast til regulativet er blevet vurderet af rådgiverfirmaet Niras i forhold til EU's habitatdirektiv og vandrammedirektiv.

Næste skridt er, at udkastet skal sagsbehandles efter Miljøvurderingsloven og Naturbeskyttelsesloven. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen og tager den til efterretning.

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 10)

Marts 2024

Ny tandklinik skal placeres ved Svømmecenter Nordvest

Det beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det vurderes, at byggeriet vil koste 130-150 mio. kr., og at det vil kunne stå færdigt om ca. fire år. Tandklinikken vil umiddelbart kunne opføres under hensyntagen til eksisterende bebyggelse, hvis der bygges i to etager.

Det vurderes, at Tandplejen har brug for 50 behandlingsstole mod de 29 stole, der fordelt på seks klinikker i dag. Det vil kræve en bygningsmasse på godt 4.000 m2.

Der er lavet en helhedsplan, som peger på gode synergier ved at placere en tandklinik som en del af områdets nye funktioner, som også kan være sundhedshus og plejecenter.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.03.2024, punkt 13)

To legepladser i Alderslyst bevares i 2024

Legepladserne ved Enghavevej og Ege Alle stod til at blive nedlagt fra 1. april 2024 sammen med 10 andre, men byrådet har nu besluttet af bruge 100.000 kr. fra puljen til lokalt initierede projekter i 2024 for indtil videre at bevare legepladserne.

I juni 2023 besluttede Kultur-, Fritid-, Outdoor-, og Idrætsudvalget at nedlægge legepladserne sammen med 10 andre legepladser i Silkeborg kommune for at spare 150.000 kr. om året.

I forbindelse med forhandlingerne om budget 2025 skal finansieringen af legepladserne og en legepladsstrategi for Silkeborg kommunes drøftes.

(Byrådet, 19.03.2024, punkt 18)

Nyt plejecenter i Alderslyst afventer udviklingsplan for plejeboliger 

Projektet med et nyt plejecenter i Alderslyst er sat i bero, da der lige nu er gang i arbejdet med at lave en udviklingsplan for plejeboliger i kommunen. Den forventes færdig til sommer 2024.

Planerne om et nyt plejecenter i Alderslyst er blevet skubbet flere gange blandt andet på grund af arbejdet med helhedsplan og lokalplaner i Alderslyst-området og byrådets beslutning om at afsøge mulighederne for at bygge plejecenteret som et friplejehjem.

Ældreudvalget har drøftet behovet og ønsker for anlæg på området de kommende år.

(Ældreudvalget, 04.05.2024, punkt 3)

Alderslyst får flere nye boliger - befolkningstallet er stabilt

I 2023 blev der i Alderslyst taget 129 nye boliger i brug. Frem mod 2036 ventes der at komme 85 nye, indflyttede boliger. Langt de fleste kommer inden for de næste 7 år, og i de følgende 6 år forventes der syv få nye boliger.

Der bor 9.459 i Alderslyst, og det forventes at ligge stabilt i det niveau frem til 2031, hvor det derfra og frem til 2037 forventes at falde til 9.032.

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Hvordan forbedres vandkvaliteten i Silkeborg Langsø?

For at opnå god badevandskvalitet er der i december 2023 bestilt en oplandsanalyse til Silkeborg Langsø.

Analysen skal pege på tiltag, der kan forbedre vandkvaliteten i søen. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 04.03.2024, punkt 5)

Priserne i cafeen på Rosengårdscentret skal gøres mere attraktive 

For at gøre det skal to forslag undersøges. Det er, om man kan mindske portionerne og ændre måltidets sammensætning og udvide målgruppen, der visiteres til madservice.

Det har Ældreudvalget besluttet.

I 2023 blev priserne på måltiderne på aktivitetscentrene i Silkeborg Kommune justeret, da der fejlagtigt ikke var tillagt moms. Prisen på et måltid ligger nu på 80 kr. Det har betydet at færre bruger cafeen.

(Ældreudvalget, 04.03.2024, punkt 5)

Forbindelsesvej til Stagehøjvej billigere end ventet

Der var sat 7,5 mio. kr. af til at anlægge en ny forbindelsesvej mellem Stagehøjvej og Nordre Ringvej. På Nordre Ringvej er forbindelsesvejen blevet forbundet via et trebenet lyskryds.

Projektet er afsluttet og regnskabet er gjort op. Prisen for vejen endte på 7,185 mio. kr. Plan- og Vejudvalget godkender regnskabet.

Forbindelsesvejen skaber bedre adgangsforhold til erhvervsområdet ved motorvejen og er en del af første etape af byggemodningen af Erhvervskorridoren langs motorvejen.  

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 8)

Februar 2024

Stadig flere fra Lupinvej og Resedavej er i job eller uddannelse 

Ledigheden blandt borgerne på Lupinvej og Resedavej fortsætter med at falde. Det viser en opgørelse, som Arbejdsmarkedsudvalget er præsenteret for.

Sammen med to andre almene boligområder i Silkeborg, Arendalsvej i Gødvad og Hjejlevej på Århusbakken, var der samlet i december 2023 212 fuldtidsledige. De foregående tre år var tallet 244, 255 og 304. Fra 2022 til 2023 skyldes faldet i særlig grad et markant fald i antallet af ledige integrationsborgere. 

I 2020 besluttede byrådet at investere i den ekstraordinær beskæftigelsesindsats i områderne. Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at målet for 2024 er at komme ned på 198 ledige. 

(Arbejdsmarkedsudvalget, 05.02.2024, punkt 2)

Der søges om fast tilladelse til robaneanlæg i Silkeborg Langsø 

Der skal lige nu søges om tilladelse til at sætte robaneanlægget om i Langsøen hvert år. Dansk Kano- og Kajakforbund ønsker en fast tilladelse og forlænge perioden med tre måneder, hvor anlægget må sættes op.

Det vil styrke talentarbejdet og løfte de professionelle atleters forhold på nationalt plan. Forbundet vil også arbejde for, at der etableres et Elitecenter Vest i Silkeborg som nationalt ro-center.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender, at Silkeborg Kommune og Dansk Kano- og Kajakforbund søger om at få en permanent tilladelse til at opsætte robaneanlægget fra 1. april til 1. oktober. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 05.02.2024, punkt 10) 

Januar 2024

Ny varmestue skal ikke etableres på Mølledamsgade 

Det bliver ikke på en ubebygget grund på Mølledamsgade, at Kirkens Korskærs skal etablere en ny varmestue.

Efter undersøgelser viser det sig, at grunden er for lille til at opfylde varmestuens behov. Det har Kirkens Korshær meddelt Silkeborg Kommune.

Socialudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget vil gå i dialog med Kirkens Korshær om, hvordan fremtiden for en varmestue kan se ud.

På den ubebyggede grund beslutter Socialudvalget og byrådet, at der gives anlægstilskud på 1,7 mio. kr. til AAB Silkeborg, som kan etablere fire nye, skæve boliger, som var den oprindelige plan for grunden.

(Socialudvalget, 10.01.2024, punkt 6 og 7, Økonomi- og Erhvervsudvalget 23.01.2024, punkt 28, byrådet, 30.01.2024, punkt 15)          

Sommer på Søvej var en succes, men …

Der er lavet en evaluering af Sommer på Søvej, hvor Søvej som forsøg var lukket for trafik to uger i august 2023 og omdannet til en bypark med events, koncerter, streetfood og meget andet.

Arrangementerne var velbesøgte. 30.000 besøgte fx streetfooodfestivalen, men den omlagte trafik medførte øget trafik og trængsel på Søndre Ringvej, Grønnegade, Toldbodgade, Hostrupsgade, Drewsensvej, Christians 8.s Vej, Nordskovvej, Sølystvej og Nordre Ringvej.

I 2024 bliver der lavet et nyt byrumsforsøg, der skal vise, om der kan skabes bedre forbindelser mellem bymidten og Søfronten. Der afholdes i 2024 igen streetfoodfestival på p-pladsen vest for rådhuset, men Søvej lukkes ikke i den forbindelse.

Byrådet er blevet orienteret om evalueringen.
(Plan- og Vejudvalget, 09.01.2024, punkt 4, byrådet, 30.01.2024 punkt 6)

Trafiksikkerheden skal forbedres i krydset Borgergade og Guldbergsgade 

Der er til tider tæt trafik på Borgergade, som kan føre til, at trafikanter fra Guldbergsgade tager større risici ved udkørsel til Borgergade, og udsynet ved udkørsel kan være forringet for trafikanter, når der holder to biler side om side. Det kan få bilister til at trække ud over cykelbanen.

For at forbedre trafiksikkerheden skal Guldbergsgade blandt andet indsnævres for bilister til et spor, og der skal laves cykelbane på Guldbergsgade op mod krydset, blåt felt forbi Guldbergsgade og rumleriller på cykelsti på Borgergade.

Projektet har fået tilskud fra den statslige trafiksikkerhedspulje, og derfor opprioriteres projektet, så der sættes gang i den i 2024 og forventes færdig senest i 2025. Det er Plan- og Vejudvalget orienteret om.

(Plan- og Vejudvalget, 09.01.2024, punkt 9)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Sag om nyt plejehjem i Alderslyst skal belyses yderligere 

Silkeborg Kommune har udbudt en grund på Nylandsvej til etablering af friplejehjem. Da fristen for bud udløb, var der ikke kommet nogle bud.

Mulige bydere svarede efterfølgende, at de manglende bud blandt andet skyldtes markedsvilkårene med høje huslejer og lave takster, ligesom flere prioriterede plejeboliger i andre kommuner.

Byrådet beslutter at sende sagen tilbage til Ældreudvalget. Den skal belyses endnu engang, inden det besluttes, hvorvidt det kommende plejecenter skal være kommunens.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.12.2023, punkt 42, byrådet, 19.12.2023, punkt 28)

Fritidsjobprojekt styrker unges sprog og jobmuligheder 

Rotarys fritidsjobprojekt, som har eksisteret i samarbejde med Grunduddannelse For tosprogede Unge (GFU), udvides nu til også at omfatte udskolingselever fra Sølystskolen.

Projektet hjælper de unge med at finde et fritidsjob, så de kan styrke deres danskkundskaber og forståelse for arbejdsmarkedet gennem fritidsjob. De unge kan komme i fritidsjob i op til seks måneder med løn, som er statslig finansieret.

Rotary skaber kontakten til virksomhederne, mens UU-vejlederen på skolen finder og har kontakten til de unge. Resultater indtil nu viser, at ca. 50 % af de unge fortsætter i almindeligt lønnede fritidsjobs efterfølgende.

Det er Arbejdsmarkedsudvalget og Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om.

(Arbejdsmarkedsudvalget, 04.12.2023, punkt 2, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 8)

Byrådet skal tage stilling til nyt svømmecenter

I april 2023 besluttede byrådet at sætte planerne om et nyt svømmecenter på pause på grund af stigende priser, som betød, at svømmecenteret ikke kunne bygges indenfor budgettet.

Byrådet besluttede også, at når kommunes budget blev vedtaget, skulle der sættes gang i en ny dialog om projektets indhold, organisering, finansiering og udformning.

Det er nu sket, og nu er Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteret om, at inden udgangen af marts, bliver byrådet præsenteret for en sag, hvor byrådet skal træffe beslutning om processen frem mod etablering af et nyt svømmecenter.

I sagen vil der være et forslag til en udbudsproces og et udkast til et opdateret budget.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.12.2023, punkt 17)

Plan for Søholt sat på pause

Arbejdet med en helhedsplan for Søholt Sports- og Fritidsarena er i øjeblikket sat på pause, mens der skabes klarhed om fremtiden for det nye svømmecenter på Søholt.

Arbejdet med helhedsplanen fortsætter, når det er på plads. Byrådet beslutter at frigive 100.000 kr. Det vil samle midlerne, som skal benyttes til det videre arbejde med realiseringen af helhedsplanen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.12.2023, punkt 8, byrådet, 19.12.2023, punkt 7)

Politiet skal godkende kortere svingbane til erhvervsbyggeri 

Plan- og Vejudvalget har tidligere besluttet, at det skal være muligt at svinge til højre ud på Nordre Ringvej fra Viborgvej 31, som BOXIT vil bygge på. Men det kniber med pladsen.

Hvis projektet skal gennemføres, skal man gå på kompromis med svingbanens længde, eller der skal tages jord fra den nærliggende autohandler, der ikke er interesseret i at sælge og vil få problemer med at bruge bygningen uden at bygge om.

Hvis politiet godkender udkørslen højre-ud til Nordre Ringvej, arbejdes der videre med en kortere svingbane i forslaget til lokalplanen. Det godkender Plan- og Vejudvalget.

(Plan- og Vejudvalget, 05.12.2023, punkt 5)

Bybuslinje 6 får flere afgange og bybus 12 genindføres

Plan- og Vejudvalget beslutter at genindføre to afgange på linje 6 i dagtimerne på hverdage. Linjen kører til Hvinningdal via Borgergade, Nørrevænget og Balle Kirkevej.

Udvalget beslutter også at genindføre bybuslinje 12, der kører til industrikvarteret i Høje Kejlstrup i den nordligere ende af Silkeborg via Kejlstrupvej.

Der er igen plads i budgettet til at tilføre flere afgange, da prisen på brændstof er faldet.

(Plan- og Vejudvalget, 05.12.2023, punkt 17)

Ny adgangsvej til boliger på Nørretorv

Boligforeningen Arbejdernes Byggeforening vil etablere en af ny adgangsvej og renovere gårdrummet i deres afdeling 50 på Nørretorv 10-12 i Alderslyst.

Foreningen søger byrådet om godkendelse til, at den afledte husleje stiger med 17,3 %. Huslejestigninger over 5 % skal godkendes af byrådet. Byrådet godkender stigningen.

De samlede omkostninger ved renoveringen forventes af boligforeningen at være 4,5 mio. kr.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.12.2023, punkt 9, byrådet, 19.12.2023, punkt 25)

Silkeborg Kommune sælger mindre areal på Sølystvej

Silkeborg Kommune ejer en ejendom på Sølystvej. Ejeren af naboejendommen ønsker at købe et mindre areal af kommunens grund for at lovliggøre en ældre pavillon.

Pavillonen ligger 1,1 meter fra skel, men der skal være 2,5 meter. Byrådet godkender, at arealet sælges for 109.000 kr.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.12.2023, punkt 14, byrådet, 19.12.2023, punkt 31)

Klassisk4 afholder koncert på højskolen til maj

Klassik4, et ensemble der spiller kammermusik, planlægger i sæsonen 2024 at nå ud til nye publikummer.

Som en del af det medvirker Klassisk4 i foråret 2024 i et forløb på Silkeborg Højskole, hvor der søges svar på, hvorfor der er for få unge til klassiske koncerter, og hvordan man kan udvikle et nyt format der gør den lettere tilgængelig.

Som en del af forløbet giver de koncert på højskolenm. Til den og en række andre koncerter på skoler, plejehjem og hospital søger de om tilskud på 70.000 kr. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.11.2023, punkt 13)

November 2023

Planlægning af to etagebyggerier langs Borgergade og Sportsvej sat i gang

Plan- og Vejudvalget sætter gang i arbejdet med at få lavet et forslag til en samlet lokalplan for to byggeprojekter langs Borgergade 79C-93 og Sportsvej.

Udvalget beslutter, at der kan arbejdes videre med, at der punktvis kan bygges i op til 5 etager fra nr. 79C til 83, og at Borgergade 85 og 87-93 maksimalt kan bebygges i op til 4 etager.

Der bliver ingen krav om forretninger i stueetagen på hjørnet, som ellers foreslået i kommuneplanen. For bebyggelsen på Borgergade 79-85 skal parkering etableres helt eller delvis under terræn.

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 17)

Foreninger i Alderslyst får mindre i lokaletilskud med ny model

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som betyder, at foreninger i Alderslyst som KFUM og KFUK Silkeborg, Silkeborg Gymnastik Forening, Silkeborg Boldklub, Silkeborg Skyttekreds og Silkeborg Tennis- og Padelklub får mindre i lokaletilskud.

Den nye model stiller alle foreninger i kommunen ens og reducere samlet lokaletilskud til foreningerne med 1 mio. kr.

I den nuværende model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til nogle aktiviteter som ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, fiskeri, golf, linedans, fitness og løb.

I den nye model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede til alle aktiviteter, men der reduceres i tilskuddet for medlemmer over 25 år – dog fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

Det betyder, at blandt andet Silkeborg Billard Club og Silkeborg Bowling Team stiger i lokaletilskud.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Kryds mellem Nørreskov Bakke og Stagehøjvej ændres

Plan- og Vejudvalget beslutter at ændre krydset mellem Stagehøjvej og Nørreskov Bakke. I fremtiden bliver det kun muligt at svinge til højre ud fra Stagehøjvej og til højre ind på Stagehøjvej.

Det skal blandt andet gøre det sikrere at være cyklist på Nørreskov Bakke. Samtidigt undgås det, at trafikken propper til, når bilister venter på at dreje venstre ud på Nørreskov Bakke eller venstre ind fra Nørreskov Bakke.

Bilister kan også bruge forbindelsesvejen fra Nordre Ringvej til at komme til Stagehøjvej.

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 7)

Ny varmestue på Mølledamsgade skal undersøges nærmere

Resten af 2023 skal bruges på en hurtig og nærmere undersøgelse af mulighederne for en ny placering af Kirkens Korshærs varmestue. Det beslutter Socialudvalget.

Lige nu er den placeret på Lille Søgade 10, men det skal undersøges, om en ubebygget grund på Mølledamsgade kunne være den fremtidige placering.

Grunden på Mølledamsgade var i spil til fire skæve boliger opført af AAB Silkeborg, men det skal også undersøges, om de kan placeres på Lavendelvej eller en anden placering. Både Kirkens Korshær og AAB Silkeborg inddrages i undersøgelserne.

Til februar forventes, der at være taget endelig stilling til sagen.

(Socialudvalget, 08.11.2023, punkt 6 og 7)

Der søges om at forlænge den Boligsocial Helhedsplan til 2027

Siden 2015 har Silkeborg Kommune i samarbejde med AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening drevet en boligsocial indsats på Lupinvej og Arendalsvej.

Den indsats forlænges nu til 2027. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at ansøgningen sendes til Landsbyggefonden, som dog på forhånd givet tilsagn om godkendelse.

To nye områder i Alderslyst bliver en del af den nye plan. Det er Lindeparken og området Nordre med Langeline, Jyllandsgade, Nylandsvej, Ravnholtsvej og Sandvejen.

Formålet med planen er at få flere i uddannelse og job, at beboere har mulighed for at være en del af fællesskaber og at beboere med behov hjælpes på rette vej.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.11.2023, punkt 14)

Hvordan kan priserne i cafeen i Rosengårdscenteret gøres mere attraktive? 

Det bliver der nu sat gang i en undersøgelse af. Det beslutter Ældreudvalget. Resultatet af undersøgelsen forventes klar i første kvartal 2024.

Undersøgelsen sættes i gang, fordi priserne er steget, da der nu bliver lagt moms på kommunernes salg af mad og drikkevarer fra aktivitetscentre. Det har Skatterådet slået fast, at der skal.

(Ældreudvalget, 06.11.2023, punkt 9)

Oktober 2023

Skal varmestuen rykkes fra Lille Søgade til Mølledamsgade? 

AAB Silkeborg og Silkeborg Kommune har arbejdet på at etablere fire skæve boliger på Mølledamsgade til udsatte borgere. Efter et forslag fra byrådsmedlem Johan Brødsgaard er grunden i spil som ny placering for varmestuen, der lige nu er placeret på Lille Søgade. 

Forslaget om en ny placering er begrundet med, at der er behov for nye rammer, fordi de nuværende rammer er utidssvarende, og fordi antallet af brugere af varmestuen stiger. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at sagen sendes til behandling i Socialudvalget, som skal tage stilling til, hvad grunden på Mølledamsgade skal bruges til. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.10.2023, punkt 3 og 18)

Langsøen har været plaget af alger over sommeren

Hen over sommeren har Silkeborg Kommune kontrolleret vandkvaliteten i badesøerne. Silkeborg Langsø har som de 13 andre badesøer modtaget den højeste badevandskarakter. 

Den hygiejniske kvalitet af vandet er høj, men søens midterbassin har været ramt af opblomstring af alger, så badning måtte frarådes i ca. 1,5 måned. Det skyldes blandt andet, at midt- og vestbassinet modtager næringsrigt vand fra Funder Å og Ørnsø via Lyså, mens vandet i østbassinet opblandes med mere klart vand fra Gudenåen. 

Der er ikke planlagt indsatser for at forbedre vandkvaliteten i søen, og der er ikke økonomi til at undersøge mulige indsatser. Vandkvaliteten kan få konsekvenser for muligheden for at afholde fremtidige aktiviteter på søen

Klima- og Miljøudvalget tager sagen til efterretning og sender den til Kultur-, Fritids- og Idræts-, og Outdoorudvalget til deres orientering.

(Klima- og Miljøudvalget, 02.10.2023, punkt 5)

Ekstra bump på Gran Allé etableres i slutningen af 2023    

I slutningen af 2023 etableres der et ekstra bump ud for Sølystskolen for at understøtte hastighedsbegrænsningen på 40 km/t.

Byrådet godkender, at pengene bevilliges til projektet fra puljen til nærhedsprojekter.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 05.10.23, punkt 9, byrådet, 31.10.2023, punkt 13)

Der er 3.192 medlemmer af indendørs idræt i Silkeborg by

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i foreningerne i Silkeborg by – Alderslyst-Søholt, Midtbyen og Sydbyen – var 3.192 medlemmer af indendørs idræt i 2022. 

Der var i 2022 næsten 250 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i 2023 cirka 1.600 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der over 200 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

September 2023

Forsyningsmotorvej til Aarhus er ikke realistisk

Silkeborg Forsyning har sammen med eksterne konsulenter og Aarhus Vand lavet en vurdering af mulighederne for at lede blandt andet spildevand fra Silkeborg til Aarhus for at blive renset i et nyt renseanlæg.

Konklusionen på ”Projekt Forsyningsmotorvej” er, at det ikke er realistisk primært af økonomiske årsager. Byrådet er orienteret om sagen.

Søholt Renseanlæg skal i stedet renoveres og udbygges samtidig med, at det er i drift. Stort set alt renoveres og udbygges i forbindelse med projektet.

Arbejdet med at finde ud af, hvad det fremtidige renseanlæg skal leve op til, er i gang, og det forventes blive præsenteret for Silkeborg Forsynings bestyrelse i starten 2024 og derefter for Klima- og Miljøudvalget.

(Klima- og Miljøudvalget, 04.09.2023, punkt 6)

August 2023

Brugerråd arbejder for at skabe aktivitet i Nordre Fælleshus 

Den 20. juni blev vedtægterne for et brugerråd for Nordre Fælleshus godkendt, og 5-7 personer blev valgt til brugerrådet, der årligt skal afholde 6 møder.  

Brugerrådets formål er at arbejde for at skabe lokal forankring og aktivitet i huset. I den kommende periode vil de blandt andet arbejde for øget synlighed af huset, tilpasning af praktiske forhold og afholdelse af arrangementer såsom Åben Café, Tegnetræf og fællesspisning.

Det er Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget orienteret om. blevet I starten af 2024 kommer der en ny status på brugerrådets arbejde. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 2)

Ja til 21 meter højt byggeri på Stagehøjvej 

Plan- og Vejudvalget har givet dispensation til at den ene halvdel af et kommende kontordomicil i Erhvervskorridoren kan blive 21 meter højt i stedet for max 15 meter, som beskrevet i områdets lokalplan.

Bygningen bliver i 3 og 5 etager, hvoraf den højeste del ligger ud mod Nordre Ringvej. Det høje byggeri betyder også, at udvalget har givet dispensation til, at byggeprocenten på grunden bliver 100 % i stedet for 50 %.

Det er Henning Mortensen Ejendomme, som står bag byggeriet. 
(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 9)

Ekstra bump på vej på Gran Allé      

Der skal etableres et ekstra bump ud for Sølystskolen for at understøtte hastighedsbegrænsningen på 40 km/t.

Sundheds- og Nærhedsudvalget godkender, at det ekstra bump etableres med de penge, der er sat af til nærhedsprojekter.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 22.08.23, punkt 9)

Boligforeninger ønsker fortsat fleksibel udlejning på Resedavej og Lupinvej

Byrådet godkendte i 2021 fleksible udlejningsregler for boligforeningerne AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening på Resedavej og Lupinvej.

Nu er der lavet en evaluering af de fleksible udlejningsregler. Boligorganisationerne ønsker at fortsætte med de fleksible udlejningsregler til 30. juni 2025, fordi reglerne, er med til at sikre den positive udvikling af boligområderne.

Arbejdernes Byggeforening har siden 2021 og til juni 2023 tildelt 31 boliger på Lupinvej, mens AAB Silkeborg i samme periode fik tildelt 48 boliger på Resedavej med de fleksible regler.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 6)

AAB Silkeborg får støtte til renovering af ungdomsboliger

Boligforeningen AAB Silkeborg søgte 4. juli 2023 om et lån på 1,669 mio. kr. til renovering af ungdomsboligerne på Borgergade 113-149. Byrådet godkender ansøgningen.

Behovet for finansiering skyldes en længere dialog med Landsbyggefonden, hvor der blev enighed om, at der mangler at blive finansieret 1,0 mio. kr. til renoveringen. Resten af finansieringen skal findes på projektets reguleringskonto.  

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 5, byrådet, 29.08.2023, punkt 19)

Ét samlet projekt langs Gudenåen skal tage hånd om oversvømmelser 

Der er taget hul på ét samlet ådalsprojekt langs Gudenåen fra Silkeborg by til Tange Sø, som skal håndtere oversvømmelserne og styrke biodiversiteten.

Tilgangen er, at de oversvømmede arealer i højere grad skal ejes af fonde eller staten, så oversvømmelserne ikke går ud over og forringer lodsejernes jorde. Det kan ske ved jordopkøb eller -fordeling, hvor lodsejeren lader oversvømmede jord opkøbe, eller bytter det til andet jord.

Hvis større, sammenhængende arealer ejes af fonde eller Naturstyrelsen kan det betyde, at det bliver nemmere at gennemføre naturpleje ved hjælp af afgræsning, vådområdeprojekter eller genskabelse af naturen.

Det er Klima- og Miljøudvalget, som siger ja til, at der kan tages hul på projektet. Som det første skal der laves et forprojekt, hvor man blandt andet skal i dialog med lodsejerne for at høre deres interesser i projektet.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 3, byrådet, 29.08.2023, punkt 9)

Projektet med at opgrave sand fra Tange Sø indstilles

I april 2022 besluttede Klima- og Miljøudvalget at sætte projektet i bero om at grave ca. 20.000 m3 sand op ved Gudenåens indløb til Tange Sø, så vandstanden bliver sænket.

Det skulle ske, indtil der var blevet holdt et politisk møde med politikerne fra Viborg og Favrskov kommuner, fordi projektområdet ligger på kommunegrænserne. Det møde er endnu ikke holdt.

Byrådet beslutter at flytte de 4,6 mio. kr., der var sat af til projektet til et andet projekt, som Klima- og Miljøudvalget har sat i værk omkring et samlet ådalsprojekt langs Gudenåen.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 4, byrådet, 29.08.2023, punkt 10)

Grøden blev skæret som den skulle

Grødeskæring blev i år gennemført fra den 3.-14. juli. Den 17. juli var WSP sammen med Silkeborg Kommune ude for at vurdere, om grøden var skåret efter reglerne.

Udgangspunktet for grødeskæringen var ifølge den åmand, der stod for grødeskæringen, en meget tæt og veludviklet grøde.

Grødeskæringen vurderes at være gennemført efter reglerne i regulativet for Gudenåen. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 5)

Udkast til nyt regulativ for Gudenåen er forsinket

Kommunerne langs Gudenåen fra Silkeborg til Randers arbejder på at lave et nyt regulativ for Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Randers.

Et udkast til regulativet er forsinket, så det først er klar til foråret 2024. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

Forsinkelsen skyldes, at det har været nødvendig at præcisere udkastet, fordi oprensning, ekstraordinær grødeskæring og opstemningen ved Tange betyder, at der er en risiko for at habitatvurderingen ender med en samlet negativ påvirkning af særligt beskyttede arter. Det kan umuliggøre vedtagelsen af det nye regulativ.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 18)

Juni 2023

Århusbakkens klub forbliver på Rylevej

Der er behov for flere specialpladser på daginstitutionsområdet. Byrådet beslutter derfor at oprette 20 midlertidige pladser til børn med særlige behov på Dybkærskolen.

Specialpladserne bliver senere oprettet på en ny institution på et endnu ikke kendt sted, hvor der også vil være almene pladser.

Alternativet, som blev fravalgt, var at bruge Langsøskolen klublokaler på Rylevej til specialpladser og flytte klubben ned på Langsøskolen. 

(Byrådet, 27.06.2023, punkt 6)

Børnehuse i Alderslyst-Søholt får ekstra pædagogisk personale 

Tre børnehuse i Alderslyst-Søholt får ekstra pædagogisk personale i 2023-2025 for 3,2 mio. kr. De tre børnehuse er Børnegården, Børnehuset Søholt Idrætsbørnehuset Nørrevænget. 

Børnehusene får ekstra pædagogisk personale, fordi de har en større andel af børn i udsatte positioner. 

Pengene kommer fra Børne- og Undervisningsministeriet pulje, der støtter børnehuse med minimum 25 pct. indskrevne børn, hvor forældrene modtog mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er orienteret. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 12.06.2023, punkt 13)

Fremtiden for Lydpotten og nye øvelokaler er blevet drøftet 

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet to scenarier for nye øvelokaler til foreningen Lydpotten, som lige nu holder til på Guldbergsgade 34 i utidssvarende rammer. 

Det ene scenarie er det ambitiøse, hvor Lydpotten kan være med i udviklingen på musikområdet, imødekomme efterspørgsel på øvelokaler og rumme skoler, uddannelse og en live scene. Det vil kræve 1.293 m2 og koste 31. mio. kr. i anlægsomkostninger eller 839.000 kr. årligt i leje (dog uden omkostninger til indretning af legede lokaler). 

Med scenarie 2 vil Lydpottens absolutte minimumsbehov blive opfyldt til deres nuværende medlemmer. Det vil kræve 640 m2 og koste 16 mio. kr. eller 416.000 kr. årligt i leje.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 16)

Skæve boliger på Mølledamsvej bliver lavere

Plan- og Vejudvalget har givet dispensation, så ABB’s 4 planlagte såkaldte skæve boliger på Mølledamsvej blandt andet kan blive lavere end bestemt i områdets lokalplan.  

Skæve boliger er en boligform til borgere, som har svært ved at passe ind i almindeligt boligmiljø. Boligformen gør det muligt for nogle af Silkeborg Kommunes mest udsatte borgere at have egen bolig. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.06.2023, punkt 16)

Silkeborg Tennisklub venter på byggetilladelse til at etablere helårsbaner 

Silkeborg Tennisklub vil omdanne to af deres baner til helårsbaner. Projektet etableres på kommunens grund og byggetilladelsen forudsætter derfor fuldmagt fra kommunen. Det er i proces.

Klubben har fået tilskud på 1 mio. kr. fra Silkeborg Kommunes pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter. 

Tilskuddet udløb 30. juni 2023, men Økonomi- og Erhvervsudvalget har efter en ansøgning fra klubben forlænget tilsagnet om tilskud til 31. december 2023.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20.06.2023, punkt 7)

Grødeskæring i Gudenåen sker i starten af juli 

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at den årlige grødeskæring af Gudenåen på strækningen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø skal gennemføres først i juli.

Det er erfaringen, at jo senere på året man skærer vandplanterne, desto mindre vil de vokse igen. Det vil derfor give en bedre vandføringsevne hen på året. 

Grøden skal ifølge regulativet for Gudenåen skæres i perioden mellem 15. juni og 1. august.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 7)

Ekstraordinær grødeskæring i 2020 skulle ikke have været sket 

Den ekstraordinære grødeskæring, der blev sat i gang af den daværende borgmester skulle ikke have været sket. 

Det skyldes, at det ikke kan afvises, at den ekstraordinære grødeskæring påvirkede natur og arter i Natura 2000-området. På den baggrund må der ikke gives dispensation til ekstraordinær grødeskæring. 

Der blev i 2020 klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over den ekstraordinære grødeskæring, og nævnet besluttede, at Silkeborg Kommune skulle behandle sagen igen, som det nu er sket.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 8)

Maj 2023

Ringgården skal renoveres og 20 nye almene boliger tilføjes

Arbejdernes Byggeforening renoverer deres almene boliger i boligkarren Ringgården. I samme omgang opfører de 20 nye, almene familieboliger i tagetagen, som endnu ikke er udnyttet til boliger.

Byggeriet har været udbudt i licitation, og prisen på renoveringen af de mere end 100 boliger og tilføjes af de nye lyder på 38 mio. kr.

Tidligere lød prisen på 28 mio. kr. Stigningen skyldes, at der nu skal bygges 20 i stedet for 15 nye boliger i tagetagen og en stigning i byggelånsrenten. Byrådet godkender prisen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15.05.2023, punkt 9, byrådet, 23.05.2023, punkt 14)

Nej til nyt byggeri på Sølystvej 

Plan- og Vejudvalget har givet afslag til et nyt byggeri på Sølystvej 41, idet byggeriet i sin helhed strider mod byggeretten.

Der var tale om et revideret forslag, hvor villaen var flyttet længere væk fra skel, men hvor byggeriet ville få en samlet højde på 11,5 meter ud mod søen, hvilket er i strid med byggeretten.  

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 10)

Årlig måling af Gudenåen viste højere vandføring end de forudgående år

Den 28. marts blev den årlige måling af Gudenåens vandføringsevne foretaget. Målingen viste, at der var en højere vandføring end i de forudgående år.

Der blev observeret en del overvintrende grøde, næsten udelukkende børstebladet vandaks, især på den mellemste del af strækningen, men den var markant mindre end i de forudgående år.

Der blev ikke konstateret betydende aflejringer i åen eller forandringer i åens profil, som havde betydning for vandføringsevnen.

Den 8. juni bliver der lavet vandsyn af Gudenåen, og 12. juni skal Klima- og Miljøudvalget tage stilling til, hvornår den årlige grødeskæring skal udføres inden 1. august.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 9)

Regulativet for Gudenåen skal drøftes med lodsejerne

Klima- og Miljøudvalget vil invitere repræsentanter fra lodsejerne langs Gudenåen og oplægsholdere/videnspersoner til en drøftelse af regulativet for Gudenåen og den juridiske forståelse af den.

Det beslutter udvalget på baggrund af en status, de har fået på arbejdet med realisering af helhedsplanen for vandhåndteringen og klimasikring.

Udvalget har også drøftet mulige tiltag, der kan igangsættes. Det er for eksempel et sluse- og pumpeanlæg ved Viborgbroen og hævning af trækstien ved Ansvej.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 10)

April 2023

Udbudsproces sat i gang for friplejehjem i Alderslyst 

Byrådet sætter nu gang i et udbud af opførelsen af et friplejehjem på mellem 48-96 pladser på boldbanerne ved Nylandsvej. 

Samtidig beslutter byrådet, at der ikke skal være et indmødested for blandt andet hjemmeplejen på samme sted. Hvor det så skal placeres, afventer en analyse. 

Hvis friplejehjemmet bliver på mere end 48 pladser, så skal parkering placeres under jorden. Det er dyrere at anlægge og kan betyde, at det bliver vanskeligt at få et friplejehjems økonomi til at hænge sammen. Det siger interesserede, som Silkeborg Kommune har været i dialog med.  

Byrådet vil i slutningen af 2023 følge op på, om det er muligt at realisere et friplejehjem på stedet. Parallelt med udbuddet af friplejehjem arbejdes der videre med at undersøge mulighederne for at etablere et friplejehjem i Balle.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18.04.2023, punkt 7, byrådet, 25.04.2023, punkt 18)

Sale og hallen på Sølystskolen renoveres 

To sale, hallen og tilstødende bygninger på Sølystskolen skal renoveres, fordi især facader og tag på salene er i meget dårlig stand. Det beslutter byrådet, som godkender, at der samlet bruges 7,6 mio. kr. på renoveringen. 

De to sales facader skal renoveres, og det inkluderer blandt andet nye døre, vinduer, tagbeklædning og tagrender. Indvendigt skal gulvene slibes, opstreges og lakeres. Vægge og overflader behandles og males. Loftet isoleres og der kommer nye akustikloft og ventilation. Hallen skal på samme måde renoveres– dog uden en renovering af loftet. 

Det er ikke sandsynligt, at alt arbejde, kan nås i 2023, fordi arbejdet først skal projekteres og i udbud. Udførelsen skal også nøje planlægges med brugerne af salene og hallen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 11.04.2023, punkt 9, byrådet, 25.04.2023, punkt 14)

Marts 2023

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Alderslyst

Der bor i dag 9.469 i Alderslyst-Søholt. Ifølge en prognose forventes der en vækst i borgere frem til 2026, hvor der vil bo 9.817, og derfra og frem til 2026 vil antallet af borgere falde til 9.338 i 2036.

I 2022 er der kommet 4 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 393 nye, indflyttede boliger. I år forventes der 155 og til næste år 92. Nogen af dem er etageboliger på Lupinvej.

Der er 560 elever i dette skoleår. Det antal forventes at svinge mellem cirka minus 20 og plus 20 de næste 13 år. Det samme gør sig gældende for antallet af børn mellem 0-5 år, som der 536 af lige nu. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Interesse for at opføre friplejehjem i Alderslyst

31. januar deltog 10 virksomheder i en markedsdialog omkring opførelsen af friplejehjem i Silkeborg Kommune. Der blev blandt deltagerne foreløbigt udvist interesse for opførelse af friplejeboliger i de nordlige dele af Silkeborg by som Alderslyst.

Der foregår stadig en markedsdialog med interesserede i at opføre friplejehjem med 60-100 plejeboliger i Alderslyst.

Det er Ældreudvalget blevet orienteret om. De har også drøftet behovet for plejeboliger de næste 10 år. Behovet forventes at være 300 nye boliger, hvor private aktører har vist interesse for at opføre 180.
(Ældreudvalget, 06.03.2023, punkt 6)

Der holdes open call efter salgsvogne ved Søsportens Hus og Skateparken

Fra sommeren 2023 er der igen mulighed for at byde ind på at sælge mad og drikke fra mobile salgsvogne ved Søsportens hus og Skateparken.

Aftalerne for 2022 udløber i foråret 2023, så nu holdes der et nyt open call for små virksomheder og iværksættere, hvor de kan byde ind på at stå på de udvalgte steder.

På baggrund af erfaring med de etårige aftaler, der blev indgået i 2022, ligges der fremover op til, at der kan laves toårige aftaler. Det skal skabe større sikkerhed for udbyderne ved at understøtte muligheden for en rentabel forretning.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 7)

Nej til synlige rør på nyt svømmecenters tag

I lokalplanen for det kommende svømmecenter på Søholt står der, at der ikke må være synlige rørføringer. Men bygherren har bedt om dispensation fra kravet, så der kan være synlige rørføringer på taget.

Plan- og Vejudvalget siger nej til at give dispensation, og begrunder svaret med, at de synlige rørføringer vil skæmme bygningens udseende og påvirke den arkitektoniske kvalitet negativt.

Svømmecentret er en vigtig del af den samlede plan for Søholt og har derfor en særlig signalværdi.
(Plan- og Vejudvalget 07.03.2023, punkt 3)

Arbejdernes Byggeforening køber areal på Mølledamsgade til ny vejadgang

Arbejdernes Byggeforening ønsker at købe et areal af kommunen på ca. 1.095 m2, hvor de vil etablere en ny vejadgang fra Mølledamsgade til deres bygninger på Kejlstrupvej og etablere ca. 10 p-pladser.

En del af projektet er også at lukke den nuværende ind- og udkørsler til området fra Kejlstrupvej.

Der er givet dispensation fra lokalplanen til den nye vejadgang, ligesom et offentligt vejareal i området er nedlagt. Prisen er vurderet til at være ca. 21.900. kr. ekskl. moms. Byrådet godkender salget til den pris.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 10, byrådet, 28.03.2023, punkt 17)

Februar 2023

Flere i job og uddannelse på Resedavej og Lupinvej

I januar 2021 var der 139 fuldtidsledige på Resedavej og Lupinvej. I december 2021 var der 125, og i december 2022 var der 128 – frasorteret ukrainske flygtninge var tallet 115.

På Resedavej og Lupinvej foregår der en ekstraordinær beskæftigelsesindsats, som ved hjælp af en håndholdt, intensiv og virksomhedsrettet indsats skal få flere borgere i job og uddannelse.

Arbejdsmarkedsudvalget godkender målet om, at indsatsen skal få endnu flere i job og uddannelse i 2023.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 06.02.2023, punkt 3)

Nej til dispensation til villa på Sølystvej

Ejerne af Sølystvej 41 får nej til at opføre et enfamiliehus på 400 m², fordi byggeriet vil overskride det skrå højdegrænseplan på vejen med mellem 0,14 og 1,6 meter i husets længde. Det vil kræve en dispensation fra bygningsreglementet.

Plan- og Vejudvalget siger nej til at give dispensation og begrunder afslaget med, at byggeriet vil give skygge- og indbliksgener hos naboerne, og at det ikke overholder byggeretten.

Udvalget har også besluttet, at der skal udarbejdes en såkaldt bevarende lokalplan for Sølystvej, der i øjeblikket er nævnt i kommuneplanen med ordlyden; ”Ny bebyggelse langs Sølystvej skal opføres med et volumen, der er tilpasset den omkringliggende villabebyggelse.”
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 7)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Silkeborg-foreninger får udgifter til Regatta 2022 dækket

En række foreninger fra Silkeborg får støtte fra den pulje, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har oprettet til fordel for almennyttige foreninger og fonde, der har medvirket til afholdelse af Regatta 2022.

Det er blandt andet foreninger som Silkeborg Beachvollyklub, Silkeborg Kajakklub, Silkeborg Badminton Klub, Silkeborg Gymnastikforening, Silkeborg Svømmeklub K1, Silkeborg Idrætsforening, Musikforeningen Riverboat, Silkeborg Frømandsklub, Silkeborg Roklub, Silkeborg-Voel og Silkeborg Boldklub.

Formålet med støtten er at holde foreningerne skadesløse for evt. udlæg og støtte den frivillige arbejdsindsats under regattaen. På baggrund af ansøgninger har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at give 25 foreninger støtte til at dække udgifter.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 7)

Saunaerne får kortere åbningstid

Brugerne af saunaerne i Svømmecenter Nordvest skal vænne sig til kortere åbningstider, men de vil fortsat være åbne i de perioder, hvor der er flest brugere. Også på Badeanstalten er der ændringer på vej. Her lukkes der en time tidligere og priserne stiger.

Ændringerne skyldes færre indtægter fra husleje, fald i salget af billetter og de stigende priser på energi.

På Østre Søbad bliver livredderne sparet væk – inden ordningen med livreddere kom i gang.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 4)

Udstilling på Rosengårdscentret får tilskud til markedsføring

Tre lokale kunstnere er gået sammen om at lave en udstilling i Galleri Rosen og søger om 10.000 kr. til markedsføring af udstillingen fra puljen De frie kulturelle midler.

Udstillingen hedder ”Spor af liv i Sejs-Svejbæk” og har fernisering 27. januar og løber indtil 14. marts 2023.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 13)

Om lokalrådet

Formand:  

Lone Stig Andersen

Sekretær:   

Lars Munk

Kasserer:    

Brit Borgen

Øvrige medlemmer:     

Kasper Haagen Jensen
Bente Refslund
Laurids Jürgensen
Susanne Stenholt Berggreen

Kontakt Alderslyst-Søholt Lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje