Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Ans-Grønbæk Lokalråd

Ans-Grønbæk Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Ans-Grønbæk

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

April 2024

Prognose: Ans Skole får 3% flere elever på 12 år

I dag er der 304 elever på Ans Skole fordelt på 15 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 287 elever. Et fald på 5,6 %.

I 2036/37 ventes der at være 313 elever i 19 klasser. Det er 3 % flere end i dag. Det er ikke medregnet specialklasser og modtageklasser. Der er i dag 109 elever på Ans Skole i specialklasse.

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Ans og Hinge-Nørskovlund er i 2024 68 børn, og det niveau forventes at være stabilt frem til 2036. For 3-6-årige er tallet 82 børn i 2024, og det ventes at stige til 98 børn i 2036.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Planer om at føre Gudenåen 200 år tilbage til sit oprindelige forløb

I 1859 blev arbejdet med at uddybe og indsnævre Gudenåen afsluttet, så den var bedre egnet til pramdragerdrift. Før det var Gudenåen væsentligt bredere, end den er nu, og havde mange lavvandede forløb med varierende dybde.

Det viser gamle kort, som Det Kgl. Bibliotek har digitaliseret. Nu er der sat gang i et projekt, som skal se på mulighederne for at genskabe Gudenådalen fra Silkeborg by til Tange Sø.

Klima- og Miljøudvalget besluttede i marts at arbejde videre med projektet, og de har nu drøftet ideerne om et naturbaseret klimatilpasningsprojekt i og langs Gudenåen.

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 9)

Status på nyt regulativ for Gudenåen

Silkeborg Kommune er i samarbejde med Favrskov, Viborg og Randers Kommuner i gang med at reviderer det gældende regulativ for Gudenåen på strækningen Silkeborg til Randers.

Et udkast til regulativet er blevet vurderet af rådgiverfirmaet Niras i forhold til EU's habitatdirektiv og vandrammedirektiv.

Næste skridt er, at udkastet skal sagsbehandles efter Miljøvurderingsloven og Naturbeskyttelsesloven. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen og tager den til efterretning.

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 10)

Marts 2024

Ja til dobbelthus på hjørnet af Lærkevej og Finderupvej 

Ejeren af de to grunde Lærkevej 2 og Finderupsvej 2 søger om at opføre to dobbelthuse – i alt fire nye boliger – hvor hver bolig får en størrelse på mellem 105-120 m2.

I øjeblikket er grundene udlagt til parcelhuse, men i det kommende tillæg til kommuneplanen for Ans-området, der netop har været i høring, er det foreslået, at der kan være dobbelthuse på de centrale veje i byen på grunde af den størrelse, der her er tale om.

Plan- og Vejudvalget beslutter, at der kan opføres to dobbelthuse på hjørnet af Lærkevej og Finderupvej i Ans.  

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 24)

Prognose: Jævn befolkningsvækst i Ans og Hinge-Nørskovlund

I 2023 blev der i Ans-Grønbæk og Hinge-Nørskovlund taget 4 nye boliger i brug. Frem mod 2036 ventes der at komme 85 nye, indflyttede boliger. I 2028 ventes der alene 18 nye boliger.

Der bor 3.325 i Ans-Grønbæk og Hinge-Nørskovlund, og det forventes fra 2025 at stige hver år frem til 2037, hvor befolkningstallet ventes at være 3.477.

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Der søges om tilskud til cykelbane på Præstevangen i Grønbæk

Silkeborg Kommune vil søge om tilskud fra Statens Cykelpulje til et etablere cykelbane på Præstevangen i Grønbæk på strækningen fra Erik Glippings Vej til Långawten.

Det beslutter Plan- og Vejudvalget. Projektet forventes at koste 3,4 mio. kr. Der søges om tilskud på 1,4 mio. kr.

Vej er smal, uden autoværn eller cykelfaciliteter. Projektet vil gavne pendlere og skolebørn fra Grønbæk og Iller til Ans. Strækningen er også en del af det tværkommunale supercykelprojekt Bjerringbro-ruten.

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 19)

Ingen ansøgning om tilskud til cykelbro ved Tange Sø

Viborg Kommune har sagt nej til at være med i en fælles ansøgning med Silkeborg Kommune om at søge tilskud fra Statens Cykelpulje til en cykelbro over Tange Sø.

Plan- og Vejudvalget havde ellers sat projektet på listen under mødet i februar over de projekter, der skulle søges tilskud til. Nu beslutter udvalget, at der ikke skal søges tilskud til projektet, da Viborg Kommune ikke ønsker at være en del af projektet.

Prisen på cykelbroen var vurderet til at være 19,2 mio. kr.

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 19)

Februar 2024

Der søges om medfinansiering til cykelprojekter i Ans 

Silkeborg Kommune ønsker at etablere cykelfaciliteter på Søndermarksgade/Iller Damvej mellem Iller og Ans. 

Det er også ønsket at etablere en cykelbro over Tange Sø i samarbejde med Viborg Kommune.

Plan- og Vejudvalget beslutter, at Silkeborg Kommune søger om medfinansiering fra statens Cykelpulje 2024 til de projekter, som henholdsvis koster 3,2 mio. kr. og 19,2 mio. kr. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 14)

Smallere plantebælter ved virksomhed i Ans

Ejeren af erhvervsejendommen på Bodalen 2 i Ans har fjernet beplantningen ved virksomheden for at give plads til p-pladser og kørsel med store lastbiler, inden han søgte om dispensation.

Silkeborg Kommune vurderer, at et smallere bælte af planter ikke strider mod lokalplanens principper. Buske og træer skal afgrænse erhvervsområdet mod naturen, og det vil et smallere bælte af planter også gøre, hvis der stillet krav til hvilke planter det nye plantebælte skal bestå af blandt andet solbærtræer, der bliver op til tre meter høje.

Plan- og Vejudvalget giver dispensation til, at der kan plantes et smallere bælte af buske og lignende ved erhvervsejendommen.

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 10)

Natura 2000-handleplan for Gudenåen er sendt i høring

Et forslag til en Natura 2000-handleplan for Gudenåen og Gjern Bakker er sendt til høring, så du kan dele din mening om forslaget til planen frem til 12. april.

Det godkender Klima- og Miljøudvalget. Handleplanen skal sikre, at Gudenåen og Gjern Bakker udvikler sig positivt. Planen skal løbe frem til 2027. Hver sjette år skal Silkeborg Kommune lave en handleplan for området.

Gudenåen og Gjern Bakker er et sammenhængende Natura 2000-område, som er et beskyttet naturområde i EU, som skal bevare naturen, dyr og planter, som er sjældne, truede eller karakteristiske.

(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2024, punkt 2)

Styrelse for Patientsikkerhed har besøgt Plejecenter Søvangen 

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte et sundhedsfagligt tilsyn den 12. september 2023 på Plejecenter Søvangen i Ans.

Styrelsen samlede vurdering af tilsynet var, at der var mindre problemer af betydning for patientsikkerheden i forhold til journalføring og medicinhåndtering, og at manglerne let kan udbedres efter rådgivning fra styrelsen efter besøget.

Ældreudvalget er orienteret om i alt 10 tilsyn fra styrelsen i løbet af 2023.

(Ældreudvalget, 05.02.2024, punkt 4)

 

Politiske beslutninger fra 2023

November 2023

Plan for udviklingen af Ans kommer i høring

Byrådet sender et tillæg til kommuneplanen for Ans-området i 8 ugers høring. I tillægget ligger der planer om et nyt boligområde ved Ømosen i den vestlige del af byen og plads til offentligt byggeri vest for Sikavej, hvis behovet opstår.

Der ligger også planer om en dagligvarebutik ved Handal og muligheden for dobbelthuse langs flere overordnede veje i Ans by. Dertil en potentiel mulighed for at omdanne området omkring busholdepladsen ved Søgade og ”Maki-bygningen” på Østre Langgade. De to muligheder kræver dog et konkret projekt for at kunne afklares.

Der er også en helhedsplan for Ans med i forslaget, som blandt andet indeholder bedre forhold for cyklister, der skal over Tange Sø, og en styrkelse af Ans Circle Walk som rekreativt element i byen.

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 12, byrådet, 28.11.2023, punkt 4)

Børneskov etableres i Ans ved Lyngbakkevej og Egernvej

Silkeborg Kommunes grønne område mellem Ansvej, Lyngbakkevej og Egernvej bliver udviklet til en børneskov, som skal få endnu flere børn til at lege i naturen.

I børneskoven skal der etableres et sted, hvor man kan søge ly. For eksempel et madpakkehus, shelter eller bålhytte. Der skal også etableres små legeelementer i naturlige materialer, skulpturer udskåret i træ og evt. et muldtoilet.

Børneskoven skal etableres frem mod oktober 2024 i samarbejde med blandt andet lokalområdet. Klima- og Miljøudvalget godkender, at der etableres tre børneskove i kommunen, hvor Ans er ét af områderne.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, 06.11.2023, punkt 11)

Busrute 805 og 806 nedlægges og erstattes af skolebusser 

Plan- og Vejudvalget beslutter at nedlægge rute 805 Kjellerup-Nørskovlund-Ans og 806 Kjellerup-Levring-Ans, fordi der stort set ikke er andre passagerer end elever til skolerne.

Ruterne bliver nedlagt fra 2025. Øvrige kunder henvises til at bruge Flextur som kollektiv trafik.

Plan- og Vejudvalget opfordrer Dagtilbuds, Skole- og Familieudvalget, som skal stå for oprettelsen af skolebusser, om, at ikke-skoleelever også kan benytte skolebussen, hvis der er plads.

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 6)

Almene boliger på Egernvej og Byparken skifter fra gas til fjernvarme

Boligselskabet Sct. Jørgen søger om kommunegaranti på et lån på 650.000 kr. til at skifte fra gas til fjernvarme i deres almene boliger på Egernvej og Byparken i Ans.

Lånet vil betyde, at huslejen stiger med 4,97 % for de almene boliger på Egernvej, da organisationsbestyrelsen har besluttet, at lånet ikke skal påvirke huslejen i Byparken.

Byrådet godkender, at stille 100 % kommunegaranti for lånet.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.11.2023, punkt 7, byrådet, 28.11.2023, punkt 16)

Oktober 2023

Ønske om at etablere gangbro og fugletårn ved Ans Søbred

Ans Søbredsudvalg søger om at etablere en hævet træbro, der forløber over land og vand, og et fugletårn ved Ans Søbred som udvidelse af Ans Circle Walk. 

Ønsket er at give byens borgere og gæster muligheden for at opleve naturen. Træbroen og fugletårnet ønskes placeret i beskyttet natur med mose og sø, som bruges af fugle til raste- og ynglested. Det kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven og en landzonetilladelse.

Silkeborg Kommune vurderer ikke, at der kan opnås de nødvendige tilladelser. Tidligere har Miljø- og Fødevareklagenævnet ændret en dispensation til at rydde træer, stubfræse og planere moseareal for at få bedre plads til Tange Sø Festival til et afslag. 

Byrådet beslutter dog at give dispensation til ansøgningen, så der kan arbejdes videre med projektet. 

(Klima- og Miljøudvalget, 02.10.2023, punkt 4, 31.10.2023, punkt 8)

AIKC får flere penge med ny tilskudsmodel 

Byrådet godkender den nye tilskudsmodel for de selvejende haller, som gradvist over de næste 5 år øger tilskuddet til Ans Idræts- og Kulturcenter fra 1,67 mio. kr. om året til 2,22 mio. kr. om året. 

Tilskud er givet efter areal, aktiviteter, gæld, antal indbyggere i området, sociale forhold, om den selvejende hal fungerer som skolehal og om de vedligeholder p-området. 

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 09.10.2023, punkt 2, byrådet, 31.10.2023, punkt 10)

Krydsningshelle på Vestre Langgade etableres i 2024          

Midt i 2024 etableres der en krydsningshelle til skolebørn på Vestre Langgade ved Lyngbakkevej.

Det skal forbedre trafiksikkerheden til og fra skole og til hallen ved fritidsaktiviteter. 

Byrådet godkender, at pengene bevilliges fra puljen til nærhedsprojekter.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 05.10.23, punkt 9, byrådet, 31.10.2023, punkt 13)

Der er 414 medlemmer af indendørs idræt i Ans og Nørskovlund

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i Ans IF og Nørskovlund Idrætsforening var 414 medlemmer af indendørs idræt i 2022. 

Der var i 2022 165 medlemmer per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i 2023 knap 1.500 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der ca. 300 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

September 2023

Forslag til ny tilskudsmodel sender flere penge til AIKC

Efter ønske fra byrådet har Silkeborg Kommune lavet et forslag til en ny tilskudsmodel for de selvejende haller.

Ans Idræts- og Kulturcenter får 1,67 mio. kr. om året i den nuværende model. Med forslaget til den nye model vil de ende med at få 2,22 mio. kr. om året.

Forslaget til tilskud er givet efter areal, aktiviteter, gæld, antal indbyggere i området, sociale forhold, om den selvejende hal fungerer som skolehal og om de vedligeholder p-området. Forslaget kan blive implementeret gradvist over 5 eller 10 år med start fra 2024.

Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget godkender, at forslaget sendes i høring blandt de selvejende haller og lokalråd.

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 04.09.2023, punkt 3)

August 2023

Forslag på vej til ny tilskudsmodel for Ans Idræts- og Kulturcenter 

AICK har haft besøg Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget til et dialogmøde, fordi udvalget gerne vil høre, hvilke udfordringer det selvejende kulturcenter har.

AIKC har lånt 3-400.000 kr. til at dække underskud i 2023, så hvis ikke de får flere penge, bliver det svært at drive hallen videre, ligesom AICK mener, at hvis renterne stiger, bør det samlede tilskud fra kommunen også stige.

Fremtiden for varmtvandsbassinet blev også drøftet. Silkeborg Kommune kan se en fordel ved at AIKC overtager ansvaret, så de i højere grad kan tjene penge på driften og bruge det til aktiviteter i hallerne. På udvalgets næste møde fremlægges et forslag til en ny tilskudsmodel for alle de selvejende haller i kommunen. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 5)

Krydsningshelle på Vestre Langgade på vej       

Der skal etableres en krydsningshelle til skolebørn på Vestre Langgade ved Lyngbakkevej.

Det skal forbedre trafiksikkerheden til og fra skole og til hallen ved fritidsaktiviteter. 

Sundheds- og Nærhedsudvalget godkender, at hellen etableres med de penge, der er sat af til nærhedsprojekter.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 22.08.23, punkt 9)

Vejdirektoratet siger nej til at støtte cykelbro 

Vejdirektoratet har givet afslag på Silkeborg Kommunes ansøgning til at give tilskud til en cykelbro over Tange Sø.

Begrundelsen for afslaget er, at cykelbroen kun har en begrænset effekt for cykeltrafikken. 

Det er muligt at søge fra Vejdirektoratets cykelpulje igen i 2024 og 2025.

(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 30)

Anlægsprojektet til udvidelse af vuggestuepladser og ny legestue i Ans stoppet

Der er i anlægsbudgettet sat 1,2 mio. kr. af til at udvide antallet af vuggestuepladser og etablering af ny legestue i Ans.

Siden anlægsbudgettet blev vedtaget, er der lavet en ny prognose, som viser, at der kommer færre børn end ventet. 

Derfor beslutter byrådet at stoppe projektet som et anlægsprojekt, og der i stedet arbejdes med andre løsninger i Ans for at udvide antallet af pladser. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 14.08.2023, punkt 5, byrådet, 29.08.2023, punkt 5)

For nu opgives fjernvarme syd for Egernvej 

I Ans har Ans Kraftvarmeværk undersøgt muligheden for at etablere fjernvarme i et område syd for Egernvej. 

Status er, at antallet af tilslutninger ikke er stort nok til, at projektet startes op. Hvis det senere viser sig, at tilstrækkelig mange ejendomme ønsker fjernvarme, er Ans Kraftvarmeværk villige til se på projektet igen. 

Det er Klima- og Miljøudvalget blevet orienteret om. 

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 15)

Ét samlet projekt langs Gudenåen skal tage hånd om oversvømmelser 

Der er taget hul på ét samlet ådalsprojekt langs Gudenåen fra Silkeborg by til Tange Sø, som skal håndtere oversvømmelserne og styrke biodiversiteten. 

Tilgangen er, at de oversvømmede arealer i højere grad skal ejes af fonde eller staten, så oversvømmelserne ikke går ud over og forringer lodsejernes jorde. Det kan ske ved jordopkøb eller -fordeling, hvor lodsejeren lader oversvømmede jord opkøbe, eller bytter det til andet jord.

Hvis større, sammenhængende arealer ejes af fonde eller Naturstyrelsen kan det betyde, at det bliver nemmere at gennemføre naturpleje ved hjælp af afgræsning, vådområdeprojekter eller genskabelse af naturen. 

Det er Klima- og Miljøudvalget, som siger ja til, at der kan tages hul på projektet. Som det første skal der laves et forprojekt, hvor man blandt andet skal i dialog med lodsejerne for at høre deres interesser i projektet.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 3, byrådet, 29.08.2023, punkt 9)

Projektet med at opgrave sand fra Tange Sø indstilles

I april 2022 besluttede Klima- og Miljøudvalget at sætte projektet i bero om at grave ca. 20.000 m3 sand op ved Gudenåens indløb til Tange Sø, så vandstanden bliver sænket.

Det skulle ske, indtil der var blevet holdt et politisk møde med politikerne fra Viborg og Favrskov kommuner, fordi projektområdet ligger på kommunegrænserne. Det møde er endnu ikke holdt.

Byrådet beslutter at flytte de 4,6 mio. kr., der var sat af til projektet til et andet projekt, som Klima- og Miljøudvalget har sat i værk omkring et samlet ådalsprojekt langs Gudenåen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 4, byrådet, 29.08.2023, punkt 10)

Grøden blev skæret som den skulle

Grødeskæring blev i år gennemført fra den 3.-14. juli. Den 17. juli var WSP sammen med Silkeborg Kommune ude for at vurdere, om grøden var skåret efter reglerne.

Udgangspunktet for grødeskæringen var ifølge den åmand, der stod for grødeskæringen, en meget tæt og veludviklet grøde.

Grødeskæringen vurderes at være gennemført efter reglerne i regulativet for Gudenåen. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 5) 

Udkast til nyt regulativ for Gudenåen er forsinket

Kommunerne langs Gudenåen fra Silkeborg til Randers arbejder på at lave et nyt regulativ for Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Randers.

Et udkast til regulativet er forsinket, så det først er klar til foråret 2024. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om. 

Forsinkelsen skyldes, at det har været nødvendig at præcisere udkastet, fordi oprensning, ekstraordinær grødeskæring og opstemningen ved Tange betyder, at der er en risiko for at habitatvurderingen ender med en samlet negativ påvirkning af særligt beskyttede arter. Det kan umuliggøre vedtagelsen af det nye regulativ.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 18)

Juni 2023

Råstofgraveområde ved Ans kan blive til natur- og rekreativt område 

Når råstofudgravningen ved Ans er færdig, skal området bruges til noget andet. 

Det kan være til natur- og/eller rekreative formål. Det kan ikke være bebyggelse. Der kan dog opføres offentligt tilgængelige legepladser, mindre skure til opbevaring af legeudstyr, shelters og bålhytte. 

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, at de nuværende råstofgraveområder planlægges at blive udlagt til andre formål efter endt gravning. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 11)

Grødeskæring i Gudenåen sker i starten af juli 

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at den årlige grødeskæring af Gudenåen på strækningen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø skal gennemføres først i juli.

Det er erfaringen, at jo senere på året man skærer vandplanterne, desto mindre vil de vokse igen. Det vil derfor give en bedre vandføringsevne hen på året. 

Grøden skal ifølge regulativet for Gudenåen skæres i perioden mellem 15. juni og 1. august.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 7)

Ekstraordinær grødeskæring i 2020 skulle ikke have været sket 

Den ekstraordinære grødeskæring, der blev sat i gang af den daværende borgmester skulle ikke have været sket. 

Det skyldes, at det ikke kan afvises, at den ekstraordinære grødeskæring påvirkede natur og arter i Natura 2000-området. På den baggrund må der ikke gives dispensation til ekstraordinær grødeskæring. 

Der blev i 2020 klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over den ekstraordinære grødeskæring, og nævnet besluttede, at Silkeborg Kommune skulle behandle sagen igen, som det nu er sket.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 8)

Maj 2023

Der er åbnet for at etablere ny dagligvarebutik i Ans

Det bliver nu skrevet ind i kommuneplanen, at der kan etableres en dagligvarebutik på maks. 1.200 m2 på hjørnet af Ansvej og Aarhusvej i Ans, hvor Rema 1000 har søgt om at bygge en dagligvarebutik.

Forslaget om, at der kunne etableres dagligvarebutik her, har været i 8 ugers høring, som ikke gav anledning til ændringer i forslaget, der nu er vedtaget af byrådet. 

Placeringen vil kræve en dispensation fra søbeskyttelseslinjen for Tange Sø, som det vurderes vanskeligt at få. 

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 4, byrådet 23.05.2023, punkt 8)

To cykelstiprojekter i Ans og Grønbæk kommer nu med i Cykelhandlingsplanen

Enkeltrettede cykelstier på Iller Damvej/Søndermarksgade er det sidste led, der mangler for at skabe sikker cykelforbindelse fra Grønbæk og Iller til Ans. Og en cykelbane på strækningen fra Erik Glippings Vej til Långawten i Grønbæk.

Plan- og Vejudvalget beslutter, at de to projekter skal med i Cykelhandlingsplanen. Planen indeholder prioriterede projekter til nye cykelstier. 

Strækningerne vil også blive skrevet ind i Kommuneplanen.

(Plan- og Vejudvalgt, 02.01.2023, punkt 13)

Grønt lys til separatkloakering i Ans

I forbindelse med separatkloakering i Ans skal der etableres en regnvandskloak på private arealer. Der skal etableres en regnvandskloak langs Ans Bæk ved Håndværkervej.

Nu har Klima- og Miljøudvalget godkendt et tillæg til spildevandsplanen, så arbejdet kan udføres. 

Forslaget, der nu er godkendt, var i offentlig høring, som ikke gav anledning til ændringer i planerne. 

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 12)

Årlig måling af Gudenåen viste højere vandføring end de forudgående år

Den 28. marts blev den årlige måling af Gudenåens vandføringsevne foretaget. Målingen viste, at der var en højere vandføring end i de forudgående år.

Der blev observeret en del overvintrende grøde, næsten udelukkende børstebladet vandaks, især på den mellemste del af strækningen, men den var markant mindre end i de forudgående år.

Der blev ikke konstateret betydende aflejringer i åen eller forandringer i åens profil, som havde betydning for vandføringsevnen.

Den 8. juni bliver der lavet vandsyn af Gudenåen, og 12. juni skal Klima- og Miljøudvalget tage stilling til, hvornår den årlige grødeskæring skal udføres inden 1. august.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 9)

Regulativet for Gudenåen skal drøftes med lodsejerne

Klima- og Miljøudvalget vil invitere repræsentanter fra lodsejerne langs Gudenåen og oplægsholdere/videnspersoner til en drøftelse af regulativet for Gudenåen og den juridiske forståelse af den.

Det beslutter udvalget på baggrund af en status, de har fået på arbejdet med realisering af helhedsplanen for vandhåndteringen og klimasikring.

Udvalget har også drøftet mulige tiltag, der kan igangsættes som et sluse- og pumpeanlæg ved Viborgbroen og tilpasning af ådalen fra Resenbro til Tange Sø.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 10)

April 2023

Mindre areal på Søgade sælges til nabo

En nabo til Søgade 1-3, som ejes af Silkeborg Kommune, ønsker at købe et areal på ca. 170 m2, hvor der ligger en garage, som ikke bruges mere og er i dårlig stand. 

Den hænger sammen med naboejendommen, som bruges til udlejningsboliger. Naboen ønsker at købe arealet med garagen for at forbedre adgangsforholdene til sin ejendom. 

Arealet er vurderet til en pris på 68.000 kr. Prisfastsætningen svarer til den offentlige grundværdi på naboejendommen. Byrådet godkender, at arealet sælges.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18.04.2023, punkt 5, byrådet, 25.04.2023, punkt 15)

Separatkloakering i Ans er forsinket 

Silkeborg Forsyning har meddelt, at projektet med at separatkloakere dele af Østre Langgade og Håndværkervej er forsinket.

Det betyder, at arbejdet ikke kan gøres færdig inden slutningen af oktober, hvor de har fået dispensation til at bruge Ans Søpark 25 som midlertidig byggeplads.

Dispensationen er derfor ikke givet og bortfalder. Forsyningen vil søge om en ny dispensation, når projektet med separatkloakering er aktuelt. 

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 33)

Fjernvarmeprojekt i Ans får tilskud 

Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om status på fjernvarmeprojektet på Egernvej i Ans.

Status er, at projektet har fået godkendt sin ansøgning og er blevet bevilliget tilskud fra Fjernvarmepuljen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 8)

Marts 2023

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Ans

Der bor i dag 3.368 i skoledistriktet for Ans, som også dækker Grønbæk, Nørskovlund og Hinge. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at være stabilt frem til 2030. Herfra forventes det at stige frem til 2036, så der vil være 3.553 borgere. Det er en stigning på 6 %.

I 2022 er der kommet 9 nye, indflyttede boliger i samme område. Over de næste 13 år forventes der at komme 106 nye, indflyttede boliger. I år forventes der én og til næste år 3.

Der er 317 elever i dette skoleår. Det antal forventes at falde frem til skoleåret 2026/2027 til 290 for derefter at stige frem til 2035/36 til 336 elever. Antallet af børn mellem 0-5 år er forventes at stige alle årene frem til 2036, så man går fra i dag 180 til 220. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Der holdes open call efter salgsvogne ved Ans Søbad

Fra sommeren 2023 er der igen mulighed for at byde ind på at sælge mad og drikke fra mobile salgsvogne ved Ans Søbad.

Aftalerne for 2022 udløber i foråret 2023, så nu holdes der et nyt open call for små virksomheder og iværksættere, hvor de kan byde ind på at stå på de udvalgte steder.

På baggrund af erfaring med de etårige aftaler der blev indgået i 2022, ligges der fremover op til, at der kan laves toårige aftaler. Det skal skabe større sikkerhed for udbyderne ved at understøtte muligheden for en rentabel forretning.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 7).

Der kigges på betalingen for brugen af Ans Idræts- og Kulturcenter

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at der skal kigges på det beløb, som Silkeborg Kommune betaler for at bruge de selvejende haller. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for to modeller.

Beløbet, som Ans Idræts- og Kulturcenter får, når den nuværende aftale ender, er 1.611.000 kr. Med model 1 vil de få 14,6 % mere (1.887.000 kr.) og med model 2 vil de få 22,8 % mere (2.087.000 kr.).

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet modellerne og understreger, at de ikke nødvendigvis er den endelig løsning. Den skal findes efter en grundig dialog med de selvejende haller og evt. brugergrupper af kommunens haller.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 9)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Ans

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Ans. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Fjernvarmeprojekt i Ans er ét af fire godkendte projekter

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. Lige nu er der fire fjernvarmeprojekter, som har fået deres ansøgning godkendt.

Ét af dem er projektet i Ans på Egernvej. En flaskehals ved at fjernvarmeprojekterne kan være at skaffe rådgivere til at lave projektforslag og udbudsmateriale og at skaffe mandskab og materialer til anlægsarbejdet.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Seniorrådet er bekymret over lukning af cafetilbud på Søvangen

Seniorrådet udtrykker bekymring over lukning af cafetilbuddet på plejecenteret Søvangen i Ans i et høringssvar til Ældreudvalget. Her skriver de, at de er bekymret for, at de borgere, der har brugt tilbuddet, mister den sociale kontakt, som var en del af at spise middag på plejecentrene.

De stiller også spørgsmålstegn ved om lukningen føre til de forventede besparelser, da der er en vis reaktionstid, når der indgår personalereduktioner. Ældreudvalget har drøftet Seniorrådets høringssvar.

Lukning af cafetilbuddet på Søvangen og tre andre plejecentre er en del af serviceændringer og effektiviseringer, som er vedtaget af byrådet.
(Ældreudvalget, 06.02.2023, punkt 9)

Bekræftet: Der skal søges statslige penge til cykelprojekt over Tange Sø

Plan- og Vejudvalget har truffet den samme beslutning som Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Silkeborg Kommune skal sammen med Viborg Kommune søger 50 % af finansieringen til cykelfaciliteter på den smalle bro over Tange Sø.

Det skal skabe en forbindelse mellem Ans og Ormstrup Skov og understøtte rekreative formål, gavne pendlere og give flere muligheder for f.eks. Ans skole.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 3)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Hvordan skal detailhandlen udvikle sig i Ans?

Et forslag til det kommer snart i 8 ugers høring, som en del af et muligt tillæg til kommuneplanen for detailhandlen i hele Silkeborg Kommune. Det beslutter byrådet.

I forslaget ligger der en mulighed for at etablere en dagligvarebutik på maks. 1.200 m2 på hjørnet af Ansvej og Aarhusvej i Ans, hvor Rema 1000 har søgt om at bygge en dagligvarebutik og møbelbutik. Møbelbutikken er ikke med i forslaget.

Placeringen vil kræve en dispensation fra søbeskyttelseslinjen for Tange Sø, som det vurderes vanskeligt at få. Det er besluttet, at muligheden for en ny dagligvarebutik ved Handel ikke tages med i forslaget.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Dispensation til byggeplads på Ans Søpark 55

Fra midten af februar og frem til slutningen af oktober kan Ans Søpark 25 bruges som midlertidig byggeplads, når Silkeborg Forsyning separatkloakerer på dele af Østre Langgade og Håndværkervej.

Byggepladsen skal bruges til opbevaring af jord og byggematerialer. Dispensationen er betinget at, at p-arealerne genetableres.

I en nabo- og partshøring giver beboere og foreninger udtryk for bekymringer for støjgener, øget trafik, men det har ikke været muligt at finde et egnet areal tættere på arbejdet.

Andre alternativer ligger længere væk eller er beskyttede naturtyper, økologiske forbindelser, bevaringsværdigt landskab eller private.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 9)

Del din mening om ny regnvandskloak ved Håndværkervej

I forbindelse med separatkloakering i Ans skal der etableres en regnvandskloak på private arealer. Forslaget er at etablere regnvandskloak langs Ans Bæk ved Håndværkervej.

Sammen med 10 andre spildevandsprojekter kommer forslaget i otte ugers høring, hvor du kan dele din mening om placeringen af ledningen.

Byrådet godkender, at det kommer i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2022, punkt 9, byrådet, 31.01.2023, punkt 8)

Kontakt Ans-Grønbæk Lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje