Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Blicheregnens Lokalråd

Blicheregnens Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Blicheregnen

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Maj 2024

Så mange brugere er der til haller, sale og fodboldbaner i Thorning

En analyse viser, at der i 2023 var 142 brugere per indendørs facilitet. Det placerer Thorning, som dem i kommunen der har 3. flest antal brugere per indendørs facilitet.

Der er 205 forenings-fodboldspillere på 35.432 m2 boldbaner. Det svarer til, at der er 173 m2 fodboldbane per spiller. Det placerer Thorning som dem, der har 8. flest m2 boldbaner per spiller i kommunen.

Analysen skal bruges i dialog med foreninger og lokalområder omkring ønsker til at udvikle faciliteter til idræt. Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 6)

Plan for ottekantet hus i Vium

Plan- og Vejudvalget har sat gang i arbejdet med et tillæg til kommuneplanen og et forslag til lokalplan, der skal gøre det muligt at bygge et hus med ottekantet tag på Hornskovvej 6 i Vium.

Forslagene kommer også til at omfatte Hornskovvej 4. Vium har en bevarende lokalplan, som udelukkende tillader sadeltag, og den del bliver de to grunde fritaget fra i de nye forslag.

Der er ingen byggeplaner for Hornskovvej 4 på nuværende tidspunkt. Når forslagene er færdige, kommer de i otte ugers høring.

(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2024, punkt 26)

Undergrunden under Thorning har potentiale til at lagre CO2

Forundersøgelserne af undergrunden omkring Thorning er nu færdige og resultatet viser, at der er potentiale i området. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

Området skal sammen med flere andre i Danmark understøtte statens målsætning om fangst og lagring af 34 mio. tons CO2 i den danske undergrund.

Det informerer Energistyrelsen om, som de også gjorde på et borgermøde i Kjellerup 6.maj 2024.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 11)

Ny plan for at beskytte grundvandet på Blicheregnen

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandet nu og i fremtiden i den nordlige del af Silkeborg Kommune herunder Blicheregnen.

Forslaget til Indsatsplan Nord, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer, mål og konkrete indsatser for vandværkerne i området.

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om forslaget til planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 9, byrådet, 28.05.2024, punkt 11)

April 2024

Prognose: Thorning Skole får 7,4 % flere elever på 12 år

I dag er der 243 elever på Thorning Skole fordelt på 13 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 249 elever. En stigning på 2,5 %. I 2036/37 ventes der at være 261 elever. Det er 7,4 % flere end i dag. 

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Flere penge tilbage i Grøn Pulje fra Marsvinlund-vindmøller

Der er 209.595,20 kr. tilbage i Grøn Pulje, som opstillerne af vindmøllerne ved Marsvinslund har indbetalt og som lokalområdet kan søge om at få del i.

I februar 2024 fik otte ansøgninger bevilget penge fra puljen. Det var blandt andet til at forny byanlægget i Vium og til et varmepumpeanlæg til Vium-Hvam Kultur & Multihus.

Det er formandskabet for Sundheds- og Nærhedsudvalget og Klima- og Miljøudvalget, der vurderer ansøgningerne, og de lagde ved sidste ansøgningsrunde vægt på almennyttige projekter og borgere, der bliver berørt forholdsvist mest af vindmøllerne.

Næste ansøgningsrunde til den grønne pulje ventes at komme til efteråret.

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 8)

Borgermøde om CO2-lagring omkring Thorning

Folketinget har vedtaget en målsætning om, at der skal fanges og lagres 34 mio. tons CO2 i den danske undergrund. Et af områderne, der er undersøgt og vurderet egnet til lagring, er et område omkring Thorning.

Den 6. maj. Kl. 18.30-20.00 i Mosaikken i Kjellerup bliver der holdt borgermøde om CO2-lagring i undergrunden. Der bliver holdt oplæg fra blandt andet Energistyrelsen og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, og der vil også være mulighed for spørgsmål og dialog.

Der vil i den kommende tid blive lavet en udbudsrunde for interesserede parter om muligheden for at lagre CO2 i området. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om borgermødet.

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 17)

Bedre skiltning skal give tryghed

Plan- og Vejudvalget har godkendt en række projekter, der i 2024 skal gøre det sikrere at komme til og fra skole.

Blandt andet kommer der flere skilte og afmærkninger på vejene ved Thorning Skole og området omkring den.  

(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2024, punkt 12)

Boligselskab har solgt afdeling i Thorning

Byrådet har godkendt Bomidtvests salg af afdelingen på Birkevej 7 i Thorning til Boligselskabet Viborg Amt.

Afdelingen er dyr at administrere, da den kun består af en enkelt bolig. Bomidtvest har ikke andre afdelinger i nærheden, men Boligselskabet Viborg Amt har en afdeling i byen med lignende boliger.

Købesummen er på 0 kr.  

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.04.2024, punkt 8, Byrådet, 30.04.2024, punkt 18)

Marts 2024

Befolkningstallet på Blicheregnen forventes at være stabilt de kommende år 

I 2023 blev der på Blicheregnen taget én ny boliger i brug, og i år ventes der ikke at blive taget nye boliger i brug. Frem mod 2036 ventes der at komme 30 nye, indflyttede boliger.

Der bor i dag 2.833 på Blicheregnen, og det tal forventes at ligge stabilt på det niveau til 2030, hvor efter det falder en smule til 2.803 i 2035 for igen at stige til 2.829 i 2037. 

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Shelter ved på Hærvejen er renovere og udvidet

Syd for gråmose ved Christianshøj, hvor Hærvejen passerer forbi, er shelteret blevet renoveret og udvidet.

Det er for at forbedre friluftslivet. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 04.03.2024, punkt 5)

To byrådsmedlemmer udpeget til bestyrelsen for Naturnationalpark Kompedal

Susanne Jacobsen (V) og Rune Kristensen (A) er af byrådet blevet udpeget til at være repræsentanter for Silkeborg Kommune i en ny lokal bestyrelse for Naturnationalpark Kompedal.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges af miljøministeren efter indstilling fra de organisationer, som i dag er repræsenteret i de 15 lokale projektgrupper.

Den nye bestyrelse vil erstatte de lokale projektgrupper. Udpegningen gælder for 4 år.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 15, byrådet, 19.03.2024, punkt 16)

Byggepligten på en grund på Munkemarken fjernes

Ejer af Munkemarken 52 i Thorning er i gang med at opføre et hus på nr. 52 og ønsker nu at købe Munkemarken 50 til mindsteprisen og sammenlægge den til sin eksisterende ejendom, da der ønskes en større have.

Der er i øjeblikket otte ledige grunde tilbage på Munkemarken, som har været til salg siden 1999, og som der ikke er efterspørgsel på.

Byrådet godkender, at byggepligten på Munkemarken 52 fjernes.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 16, byrådet, 19.03.2024, punkt 20)

Februar 2024

Tre projekter på Blicheregnen får tilskud fra Grøn pulje

Vium Bys Kloak og Beboerforening har søgt og fået 94.504 kr. til at forny byanlægget i Vium, som er et samlingspunkt i byen. 

Der skal blandt andet lægges ny belægning til terrasse på ca. 100 m2, genetablering af ca. 400 m2 græsplæne, fornyelse af ca. 150 m2 beplantning, etableres et vild-have-bed og opsættes betongrill til terrassen og bordbænkesæt.

Vium-Hvam Kultur & Multihus har søgt og fået tilskud til to projekter. Det ene tilskud er på 238.900 kr. til at etablere et varmepumpeanlæg, og det andet tilskud er på 89.000 kr. til at lægge nyt gulv.

Pengene kommer fra opstillerne af vindmøllerne ved Marsvinslund, som skal indbetale til en grøn pulje, der skal komme lokalområdet til gavn. 

Otte projekter i Sjørslev-Demstrup og på Blicheregnen har i alt fået 1,03 mio. kr. i tilskud. Der resterer 209.595 kr. i puljen til næste ansøgningsrunde. 

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 08.02.2024, punkt 5)

Natura 2000-handleplan for Nipgård Sø er sendt i høring

Et forslag til en Natura 2000-handleplan for Nipgård Sø er sendt til høring, så du kan dele din mening om forslaget til planen frem til 12. april.

Det godkender Klima- og Miljøudvalget. Handleplanen skal sikre, at Nipgård Sø udvikler sig positivt. Planen skal løbe frem til 2027. Hver sjette år skal Silkeborg Kommune lave en handleplan for området. 

Nipgård Sø er et Natura 2000-område, som er et beskyttet naturområde i EU, som skal bevare naturen, dyr og planter, som er sjældne, truede eller karakteristiske. 

En del af Kompedal Plantage er også et Natura 2000-område under navnet Stenholt Skov og Stenholt Mose. Her er der også sendt et forslag til handleplan for området i høring.

(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2024, punkt 2)

Varmepuljen videreføres i 2024

Borger fra Nørre Knudstrup fik i 2023 bevilget 30.000 kr. i støtte til at undersøge en fossilfri varmeforsyning. 

I 2024 videreføres varmepuljen, da der fortsat er 105.000 kr. i puljen. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

De beslutter også, at tidligere støttede projekter kan søge igen til nye aktiviteter. Der kan maksimalt søges om støtte på 30.000 kr. Formålet med puljen er at støtte lokale initiativer indenfor varmeområdet, som bidrager til at udfase naturgas og olie fra varmeforsyningen.

(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2024, punkt 3)

Der arbejdes på at løfte trivsel og sundhed på Blicheregnen

Sundheds- og Nærhedsudvalget har fået en status og evaluering på projektet ’Øget sundhed og trivsel på Blicheregnen’. Der er blandt andet gang i flere tiltag. 

Der er ved at blive udviklet en pjece med lokale aktiviteter, der skal gives til nye tilflyttere. Der arbejdes på, at grundejerforeningerne skal stå for velkomsten med en velkomstpakke.

10 unge har deltaget på et DGI Eventspireforløb, hvor de blev klædt på til at lave aktiviteter. De har udkast til fire aktiviteter, som forskellige aktører i lokalområdet understøtter, så de bliver realiseret.

Derudover arbejdes der videre med fællesspisning og måltidfællesskab, der holdes månedligt brætspilscafe i forsamlingshuset og der arbejdes på at holde et nyt, stort fællesarrangement Thorning 2.4

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 08.02.2024, punkt 3)

Januar 2024

Mere skov plantes på Blicheregnen i 2024

I 2023 plantede Silkeborg Kommune 30 ha skov ved Aalborgvej 9 og Kompedal Plantage. I 2024 fortsættes der med at plante skov på Blicheregnen.

I 2024 bliver Bøgild skov et par km vest for Kjellerup udvidet med 5 ha ny skov. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

Skov spiller en vigtig rolle i målsætningen om at blive CO2-neutral ved at binde CO2 fra atmosfæren. Skov kan også bidrage til biodiversitet, outdooraktiviteter, klimatilpasning og til byggematerialer.

(Klima- og Miljøudvalget, 15.01.2024, punkt 8)

Thorning Skole udvides med endnu et klasselokale 

Thorning Skole, som får stadig flere elever i inklusionsafsnittet, er udfordret på plads, og der mangler et klasselokale til de yngste inklusionselever.

Derfor skal det tekniske servicekontor og rengøringsrummet omdannes til et klasselokale.

Det tekniske servicepersonale flytter i kælderen på plejecenter Bakkegården, som står tomt. Kælderen bliver ombygget og renoveret til kontor og værksted.

Rengøringsrummet på skolen flytter til et arkivrum, som skolen har mulighed for at give afkald på. Det forventes at koste 650.000 kr. for ombygningerne. Byrådet bevilger pengene.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 15.01.2024, punkt 2, byrådet, 30.01.2024, punkt 12)

Bedre sammenhæng mellem Hærvejen og Thorning

Silkeborg Kommune er i gang med at finde løsninger på bedre sammenhæng mellem Hærvejen og Thorning, forslag til sløjfer og forbedret skiltning.

Det skal være med til at sikre en tydelig, anvist vej mellem Hærvejen og Thorning, så der er mulighed for at bruge byen og dens oplevelser.

Til sommer 2024 forventes det, at der er fastlagt en fælles visuel identitet for hele Hærvejen. Efter det kan skiltningen forbedres.

Det er flere politiske udvalg orienteret om, og de godkender samtidig, at Silkeborg Kommune tilslutter sig kvalitetsstandarden for Hærvejens Vandre- og Cykelruter.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 08.01.2024, punkt 12)

Thorning Forsamlingshus får tilskud til renovering

Thorning Forsamlingshus søger om tilskud fra puljen til vedligeholdelse af forsamlingshuse til at skifte lamperne til LED-lys.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen og bevilger et tilskud på 12.500 kr.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 08.01.2024, punkt 4)

Politiske beslutninger fra 2023

Oktober 2023

Ny lokalplan for Vium: Hvordan skal fremtidens Vium se ud?

Der skal laves en ny lokalplan for Vium. Det beslutter Plan- og Vejudvalget. Beslutningen har baggrund i, at en grundejer ønsker at bygge et nyt hus på Hornskovvej i den nordlige del af Vium. Det kan ikke lade sig gøre nu ifølge lokalplanen, og det er ikke muligt at give dispensation.

Med en ny lokalplan man sikre den ønskede balance mellem ny bebyggelse og bevaring af Viums som en af få velbevarede forte-landsbyer i Midtjylland. Forten var et fælles areal midt i landsbyen, der blev gennemskåret af hjulspor fra de veje, der gik til og fra byen. 

Alternativerne var at beholde den nuværende lokalplan, det ville betyde, at grundejeren ikke kunne bygge det ønskede hus, eller at aflyse lokalplanen og behandle alle ansøgninger, som var Vium en landzone. 

(Plan- og Vejudvalget, 09.10.2023, punkt 6)

Thorninghallen får færre penge i tilskud 

Byrådet godkender den nye tilskudsmodel for de selvejende haller, som gradvist over de næste 10 år reducerer i tilskuddet til Thorninghallen fra 2,09 mio. kr. om året til 1,6 mio. kr. om året. 

Tilskud er givet efter areal, aktiviteter, gæld, antal indbyggere i området, sociale forhold, om den selvejende hal fungerer som skolehal og om de vedligeholder p-området. 

Ønsket med den nye tildelingsmodel er, at harmoniserer tilskuddene til de selvejende haller.

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 09.10.2023, punkt 2, byrådet, 31.10.2023, punkt 10)

I efteråret sættes der handling bag projekt Øget sundhed og trivsel på Blicheregnen

I forbindelse med projektet har der i foråret 2023 har der været afholdt tre workshops med ca. 30 deltagere fra dagtilbud, skole, idrætsforening, borgerforening, lokalråd og andre aktiviteter i lokalområdet. 

På de tre workshops er der udvalgt tre emner og én prøvehandling per emne, som afprøves i efteråret 2023. Det ene emne er ensomhed, og her skal fællesspisning være det, der afprøves mod ensomhed.

Det andet er manglende tilbud til unge. Her skal en ungeklub og et ungeråd være prøveløsningen. Det sidste emne er, hvordan Blicheregnen for alle med. Her skal tilflyttere modtages mere målrettet.

Sundheds- og Nærhedsudvalget er orienteret om projektet. 

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 05.10.2023, punkt 8)

I 2024 etableres 2 minus 1 vej på Møllevej

Fra Spejderhytte til Østermarksvej på Møllevej bliver der i slutningen af 2024 etableret 2 minus 1 vej som skolevej og rekreativ forbindelse for borgere i Thorning og omegn. 

Byrådet godkender, at pengene bevilliges fra puljen til nærhedsprojekter.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 05.10.23, punkt 9, byrådet, 31.10.2023, punkt 13) 

Thorning er årets lokalområde 2023

Den 4. oktober overraskede borgmester Helle Gade Thorning Borgerforening i deres bestyrelsesmøde for at overrække prisen til Thorning som årets lokalområde 2023.

Thorning får prisen for at styrke og fastholde livet og sammenholdet i lokalområdet, de udmærker sig specielt ved et stærkt lokalsamfund opbygget af et aktivt sammenhold samt en stor frivillig indsats fra byens mange ildsjæle og igangsættere.

Med titlen følger en pris på 40.000 kr. Det er Sundheds- og Nærhedsudvalget orienteret om. 

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 05.10.2023, punkt 12)

Women of Brass får tilskud til at afholde gratis koncert i Thorning Kirke 

Det nystartede, professionelle messingensemble Women of Brass ønsker at give borgere i Silkeborg Kommune muligheden for at få en helt særlig koncertoplevelse.

Derfor søger de om 50.000 kr. i tilskud til at holde en stor julekoncert i Mariehøj Kirke og til to mindre koncerter i Thorning Kirke og Them Kirke. Med tilskuddet er det muligt at gøre koncerterne gratis.

Koncerten i Thorning Kirke er planlagt til den 19. juni 2024. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at bevilge 25.000 kr. i tilskud til koncerterne. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 10)

Der er 111 medlemmer af indendørs idræt i Thorning

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i Thorning Idrætsforening var 111 medlemmer af indendørs idræt i 2022. 

Der var i 2022 knap 50 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i 2023 cirka 1.100 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der over 200 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

September 2023

Forslag til ny tilskudsmodel betyder færre penge til Thorninghallen

Efter ønske fra byrådet har Silkeborg Kommune lavet et forslag til en ny tilskudsmodel for de selvejende haller.

Thorninghallen får 2,09 mio. kr. om året i den nuværende model. Med forslaget til den nye model vil de ende med at få 1,6 mio. kr. om året.

Forslaget til tilskud er givet efter areal, aktiviteter, gæld, antal indbyggere i området, sociale forhold, om den selvejende hal fungerer som skolehal og om de vedligeholder p-området. Forslaget kan blive implementeret gradvist over 5 eller 10 år med start fra 2024.

Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget godkender, at forslaget sendes i høring blandt de selvejende haller og lokalråd.

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 04.09.2023, punkt 3)

Kloakering af Ungstrup og Vattrup genoptages

Kloakeringen af 31 ejendomme i Ungstrup og Vattrup blev udskud på grund af uvished om placeringen af den kommende midtjyske motorvej.

Der er nu vished for, at motorvejen ikke vil påvirke de planlagt kloakerede ejendomme. Den vestlige linjeføring er ændret, og det østlige tracé, der går tættest forbi, kommer ikke til at have betydning for kloakeringen af ejendommene.

Klima- og Miljøudvalget beder derfor Silkeborg Forsyning om at genoptage kloakeringen af Ungstrup og Vattrup, så udledningen af dårligt renset spildevand til Tange Å mindskes.

(Klima- og Miljøudvalget, 04.09.2023, punkt 7)

August 2023

Forslag på vej til ny tilskudsmodel for Thorning Hallen

Thorning Hallen KFOI-udvalget har haft besøg af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget til et dialogmøde, som begyndte med en rundvisning i Thorning Hallen, og hvor en evt. tilbygning kunne laves. 

På mødet blev Thorning Hallens økonomi og tilskud fra kommunen drøftet. Hallen mener, at de burde få betaling for skolens besøg, da den hyppige brug slider på faciliteterne, og at de betaler omkostninger, de ikke brude som lys på fodboldbaner og snerydning på p-pladsen. 

Hallen ønsker, at man politisk ser på den som et samlingssted for hele lokalområdet. På udvalgets næste møde fremlægges et forslag til en ny tilskudsmodel for alle de selvejende haller i kommunen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 5)

Muligheden for fjernvarme i Thorning undersøges nærmere

Kjellerup Fjernvarme har i samarbejde med en lokal gruppe borgere undersøgt interessen for fjernvarme i Thorning.

Ifølge en artikel fra Midtjyllands Avis har 74 % af husstandene i Thorning tilkendegivet, at de er interesserede i fjernvarme. Kjellerup Fjernvarme har derfor besluttet at lave et projektforslag, som belyser projektet og økonomien. 

Kjellerup Fjernvarme har også undersøgt interessen for fjernvarme i Nørre Knudstrup. Der har ikke været tilstrækkelig interesse for fjernvarme her, og derfor går de ikke videre med projektet.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 15)

Thorning Hallen får tilskud til etablering af varmepumpe

Silkeborg kommune Kommunen har en årlig pulje på 500.000 kr. til energibesparende og klimaforbedrende tiltag for selvejende haller og forsamlingshuse.

Der er i år kommet 13 ansøgninger. To af ansøgningerne er fra Thorning Hallen. Dog kan der ifølge reglerne kun ansøges én gang årligt. Den første ansøgning til tilskud til udskiftning af vinduer på hallens nordside fik afslag, da der ikke var vedlagt beregninger om den forventede besparelse ved investeringen.

Den anden ansøgning om 100.000 kr. i tilskud til etablering af en varmepumpe fik et tilskud på 61.909 kr., da byrådet besluttede at imødekomme de 13 ansøgninger med hver 62% af det ansøgte beløb.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 13, byrådet, 29.08.2023, punkt 23)

Parcelhusgrund på Tørrepladsen i Thorning sættes til salg

Silkeborg Kommune ejer en parcelhusgrund på Tørrepladsen 28 i Thorning på 792 m2. På grund af jordforholdene er grunden tidligere taget ud af kommunens beholdning af ledige grunde.

En ny undersøgelse har fundet et bæredygtigt underlag 0,6-2,3 meter nede, hvilket gør det muligt at bygge på grunden.

Byrådet godkender, at grunden sættes til salg for en mindstepris på 250.000 kr. inkl. moms.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 3, byrådet, 29.08.2023, punkt 21)

Der etableres 2 minus 1 vej på Møllevej

Fra Spejderhytte til Østermarksvej på Møllevej bliver der etableres 2 minus 1 vej som skolevej og rekreativ forbindelse for borgere i Thorning og omegn. 

Sundheds- og Nærhedsudvalget godkender, at vejen laves med de penge, der er sat af til nærhedsprojekter.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 22.08.23, punkt 9)

Der kigges på dispensation til ottekantet tag

Plan- og Vejudvalget har besluttet at arbejde for at give en dispensation til et ottekantet, symmetrisk tag på et hus i Vium. 

I første omgang var der givet afslag på dispensation, fordi taget strider mod lokalplanens principper, men der er tale om en plan af ældre dato, der ikke længere er helt tidssvarende.  

I første omgang tages der kontakt til lodsejeren. Punktet var på dagsordenen efter anmodning fra Lars Hansen fra SF.
(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 29)

Plantede juletræer skal fjernes inden seks måneder 

Klima- og Miljøudvalget har givet en frist på cirka seks måneder til ejeren af Skivevej 33 vest for Thorning til at fjerne juletræer, der er plantet inden for beskyttelseslinjen for fortidsminder.

Udvalget har tidligere givet ejeren en frist på 6 år til at fjerne juletræerne, men i en lignende sag har Klima- og Miljøudvalget ændret en lang frist til en kortere, fordi der blev klaget til Ankestyrelsen over fristen.

Derfor er sagen blevet genbehandlet, og en ny frist er givet.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 12)

Juni 2023

Thorning Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse 

Thorning Forsamlingshus har søgt og fået tilskud på 10.000 kr. til at skifte 6 vinduer og en dør samt skifte lamper til LED.

Det er Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, der har bevilget tilskuddet.

Hvert år kan forsamlingshusene i Silkeborg Kommune søge om tilskud til vedligeholdelse

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 7)

Interesse for at opføre solcelleanlæg ved Kompedal 

Klima- og Miljøudvalget har fået en status på kommuneplanlægningen for tekniske anlæg som solceller og vindmøller.

Momentum Energy har sendt en ansøgning om at opføre et solcelleanlæg på 70 hektar ved Kompedal.

I forbindelse med den kommende behandling af forslag til kommuneplantillægget for tekniske anlæg vil der blive fremlagt en anbefaling til en prioriteret rækkefølge af de enkelte projekter.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 11)

Støtte til borgermøde i Nørre Knudstrup om fossilfri varmeforsyning  

Der er givet støtte til at holde borgermøde i Nørre Knudstrup, hvor borgerne oplyses mulighederne for fossilfri varmeforsyning.

Støtten kommer fra de resterende midler fra Klimapuljen, som Klima- og Miljøudvalget besluttede skulle gå til at understøtte omstillingen af varmeforsyningen.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen, og de ønsker en evaluering af resultatet af puljen efter sommerferien.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 15)

Beslutningen om hvornår plantede juletræer skal fjernes er udsat

Klima- og Miljøudvalget afviste tidligere en ansøgning om at lovliggøre juletræer på Skivevej 33 vest for Thorning, fordi de står inden for beskyttelseslinjen for fortidsminder.

De gav ansøgeren en frist på 6 år til at fjerne juletræerne. Nu har Klima- og Miljøudvalget ændret en lignende lang frist i en anden sag, efter der blev klaget til Ankestyrelsen over fristen.

Derfor skal sagen nu genbehandles for at se tage stilling til om fristen i denne lignende sag, skal ændres til ca. 3-4 måneder. Klima- og Miljøudvalget beslutter at udsætte sagen.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 6)

Maj 2023

Landbrugsjord bliver omdannet til skov nær Kompedal Plantage 

Ved årsskiftet overtog Silkeborg Kommune ca. 31 ha landbrugsjord fra ejendommen Aalborgvej 9 mellem Nørre Knudstrup og Gråmose.

I efteråret 2023 bliver der plantet skov på arealet, som ligger op ad beskyttede naturtyper, Haller Å og Hærvejen. Skovrejsningen skal skabe en positiv klimaeffekt i form af flere træer, der optager CO2. Synergieffekterne er også positive i forhold til natur, biodiversitet og miljø.

Silkeborg Kommune har søgt og fået 0,91 mio. kr. fra Klimaskovfonden til formålet.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.23, punkt 19)

2-minus-1-vej på Møllevej kommer nu med i Cykelhandlingsplanen

En 2-minus-1-vek på Møllevej mellem spejderhytten og Østermarksvej. Det projekt, beslutter Plan- og Vejudvalget, skal med i Cykelhandlingsplanen.

Planen indeholder prioriterede projekter til nye cykelstier. Strækningerne vil også blive skrevet ind i Kommuneplanen. Projektet vil gavne skoleelever, pendlere og turister på den nationale cykelrute 3 Hærvejsruten. Projektet forventes at koste 369.000 kr.

Cykelstiprojektet har været i seks ugers høring og gav ikke anledning til ændringer.

(Plan- og Vejudvalgt, 02.01.2023, punkt 13)

Der er åbnet for at etablere butik i hele Thorning og Neder Hvam

Det bliver nu skrevet ind i kommuneplanen, at der kan etableres butik i hele byernes geografi.

Forslaget, der nu er vedtaget af byrådet, har været i 8 ugers høring, som ikke gav anledning til ændringer.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 4, byrådet 23.05.2023, punkt 8)

Grønt lys til spildevandsprojekter på Blicheregnen 

I Nr. Knudstrup skal der etableres et nyt regnvandsbassin imellem et andet regnvandsbassin og Østermarksvej. Der skal etableres en ny regnvandsledning i Thorning i forbindelse med en planlagt separatkloakering, og så er der et forslag om placering af pumpestationer og ledninger i Ungstrup og Vattrup, som først skal udføres, når placeringen af Hærvejsmotorvejen er kendt.

Nu har Klima- og Miljøudvalget godkendt et tillæg til spildevandsplanen, så arbejdet kan udføres.

Forslaget, der nu er godkendt, var i offentlig høring, som ikke gav anledning til ændringer i planerne.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 12)

April 2023

Anbefaling: Undersøg udvidelse af råstofområde ved Nørre Knudstrup

Region Midtjylland har sat gang i en idé- og debatfase for en ny råstofplan, som skal indeholde en plan for råstofindvindingen i Region Midtjylland for de kommende 12 år.

Silkeborg Kommune opfordrer regionen til at undersøge mulighederne for at udvide råstofgraveområdet ved Nørre Knudstrup i vestlig retning. Silkeborg Kommune vurderer, at området ikke er fyldt med udfordringer og derfor er værd at undersøge nærmere, hvis råstofferne findes på stedet og i tilstrækkeligt omfang.

Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Vejudvalget godkender, at opfordringen sendes til Region Midtjylland. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 6, Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 27)

Liselund kan blive refugium

Herregården Liselund mellem Kjellerup og Thorning kan nu istandsættes, indrettes og bruges som refugium med et center for rehabilitering og stressforebyggelse samt et center for kulturelle aktiviteter. 

Plan- og Vejudvalget beslutter at give den landzonetilladelse, der er nødvendig for at projektet er lovligt. Begrundelsen er, at den eksisterende herregård med bestående værdier knyttet til den atypiske og fredede ejendom bliver gentænkt i en ny sammenhæng. 

Nyt er 150 p-pladser og 3 store tipier. Sagen endte i udvalget, da der har været indsigelser. Mest om påvirkning af omgivelserne, men folkene bag projektet har udtalt, at der ikke er tale om larmende aktiviteter, og at færdslen i skoven bliver reguleret. 

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 26)

Der afsættes ikke ressourcer til udvikling af udendørs skydebaner

På baggrund af en rapport over muligheder for udvikling af skydebaner beslutter Klima- og Miljøudvalget, at de ikke vil bruge ressourcer på at finde en placering til en ny skydebane. 

Samtidigt gør kommunen heller ikke mere i forhold til at se på, hvad der er af muligheder for mere skydetid på de nuværende skydebaner, herunder skydebanen syd for Gråmose eller skydebanen vest for Nørre Knudstrup.

Dialogen med skytteforeningerne og sagsbehandlingen af deres ansøgninger til nye skydebaner- og tider fortsætter uændret. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 7)

Marts 2023

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn på Blicheregnen

Der bor i dag 2.850 på Blicheregnen. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at holde niveau frem til 2036, hvor der ventes at være 2.857.

I 2022 er der kommet 3 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 30 nye, indflyttede boliger. Der ventes 5 i år og 4 næste år.

Der går 268 elever på Thorning Skole i dette skoleår. Det antal forventes at falde til 237 i 2026/27 og derfra at stige til 274 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 155, og det tal forventes at stige til 170 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Hjælp til at omstille til grøn varmeforsyning

I Thorning og Nørre Knudstrup er lokale kræfter i gang med at undersøge muligheder for at omstille til grøn varmeforsyning. I Thorning er der 715 ejendomme, og 570 er opvarmet med naturgas eller olie, og i Nørre Knudstrup er det 71 ud af 95. I Hvam er det 90 ud af 142 og i Vium 21 ud af 42.

Silkeborg Kommune kan hjælpe ved at stille kommunegaranti for lån i varmeforsyningsprojekter, at kommunens bygninger som udgangspunkt går med i fælles varmeløsninger, give tilskud til borgergrupper til at afklare muligheder for fælles varmeforsyning og dele viden om lovgivning.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, hvordan Silkeborg Kommune kan understøtte omstillingen til grøn varmeforsyning i de områder, hvor der ikke kommer fjernvarme.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 3)

Forslag om en bustur mindre for rute 801 vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer bussen på rute 801 på Blicheregnen til at køre en tur mindre på skoledage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Der kigges på betalingen for brugen af Thorninghallen

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at der skal kigges på det beløb, som Silkeborg Kommune betaler for at bruge de selvejende haller. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for to modeller.

Beløbet, som Thorninghallen får, når den nuværende aftale ender, er 2.018.000 kr. Med model 1 vil de få 67,2 % mindre (1.207.000 kr.) og med model 2 vil de få 43,4 % mindre (1.407.000 kr.)

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet modellerne og understreger, at de ikke nødvendigvis er den endelig løsning. Den skal findes efter en grundig dialog med de selvejende haller og evt. brugergrupper af kommunens haller.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 9)

Februar 2023

Ny skov plantes nær Oustruplund

En del af planen for at Silkeborg Kommune kan blive CO2-neutral er at plante min. 800.000 m2 skov. Nu har Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt de steder, hvor der skal plantes noget af den skov.

Et af de områder er ved Oustruund. Arealet er på ca. 55.000 m2 og er ejet af Silkeborg Kommune. Arealet blev frastykket i forbindelse med salget af Oustruplund og er i dag bortforpagtet til en landmand.

Silkeborg Kommune ejer i forvejen et stort stykke fredskov nord for arealet.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 5)

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Thorning

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Thorning. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

PFAS-stoffer fundet i Knudstrup Vandværk

I 2022 blev der i vandet fra Knudstrup Vandværk fundet en sum af stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. Fundet er under grænseværdien. Det betyder, at vandet lever op til kvalitetskravene.

PFAS er en samlebetegnelse for flere tusinde fluorholdige, svært nedbrydelige stoffer, hvor nogle er miljøfarlige og sundhedsskadelige. Knudstrup Vandværk er et alment vandværk med ca. 337 forbrugere.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status for vandforsyningsplanen, hvor der blandt andet arbejdes med at beskytte grundvandet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 9 og 17)

Januar 2023

Interesse for at opføre solcelleanlæg ved Kompedal

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om at opføre et solcelleanlæg på ca. 70 ha ved Kompedal. Der er Momentum Energy, der har sendt ansøgningen.

Ansøgningen understøtter Silkeborg Kommunes målsætning om mere vedvarende energi for at nå målet om at blive CO2-neutral. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om ansøgningen.

Det er én af fire ansøgninger om solcelleanlæg i kommunen, som der senere skal tages politisk stilling til, om der skal arbejdes videre med. Det er byrådet orienteret om.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2023, punkt 6, byrådet, 31.01.2023, punkt 6)

Foreninger i Thorning får udgifter til Regatta 2022 dækket

Thorning Idrætsforening får 21.550 kr. og Thorning og omegns jagtforening får 10.500 fra den pulje, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har oprettet til fordel for almennyttige foreninger og fonde, der har medvirket til afholdelse af Regatta 2022.

Formålet med støtten er at holde foreningerne skadesløse for evt. udlæg, de måtte have haft i forbindelse med regattaen og støtte den frivillige arbejdsindsats under regattaen.

På baggrund af ansøgningerne har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at give de to foreninger fra Thorning pengene sammen med 23 andre foreninger.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 7)

Høring om at udvide mulighederne for at placere butik i Thorning og Neder Hvam

I Thorning og Neder Hvam, hvor der ikke er en egentlig bymidte og et forholdsvis begrænset butiksbehov, er der et forslag om at udvide mulighederne til at placere butikker i hele byens geografi.

Det forslag ligger i en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune, som snart kommer i høring.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Del din mening om spildevandsprojekter på Blicheregnen

Tre forslag til spildevandsprojekter på Blicheregnen kommer snart i høring. Det gælder et i Nr. Knudstrup, hvor der er et forslag om at etablere et nyt regnvandsbassin imellem et andet eksisterende regnvandsbassin og Østermarksvej.

Der er også et forslag om at etablere en ny regnvandsledning i Thorning i forbindelse med en planlagt separatkloakering, og så er der et forslag om placering af pumpestationer og ledninger i Ungstrup og Vattrup, som først skal udføres, når placeringen af Hærvejsmotorvejen er kendt.

Sammen med 8 andre spildevandsprojekter fra resten af kommunen kommer forslagene i otte ugers høring, hvor du kan dele din mening om dem. Byrådet godkender, at de kommer i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2022, punkt 9, byrådet, 31.01.2023, punkt 8)

Kontakt Blicheregnens Lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje