Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Buskelund Lokalråd

Buskelund Lokalråd

Find informationer om lokalrådet, politiske beslutninger mm.

Politiske beslutninger for Buskelund

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Januar 2024

Jord fra Nordic Waste bruges i støjvold langs motorvejen

Støjvolden Støjdragen ved motorvejen i Balle og Buskelund får ca. 25.000 tons jord fra jordskredet ved Nordic Waste ved Randers. Støjvolden kommer til at bestå af ca. 420.000 tons jord fordelt på en strækning på lidt mere end en kilometer.

Det rådgivende ingeniørfirma Dansk Miljørådgivning har lavet en risikovurdering, som viser, at jorden ikke udgør en risiko for områdets anvendelse, grundvand, drikkevand eller overfladevand. Naboer til Støjdragen har fået et informationsbrev med en række spørgsmål og svar om jorden.

For at sikre at der ikke sker udskridning af jorden i Støjdragen skal jordens kalk stabiliseres. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 15.01.2024, punkt 10)

Flere erhvervsgrunde på vej i Silkeborg Nord 

Det er afgørende at finde nye arealer til erhverv i området ved Silkeborg Nord mellem Viborgvej og Øster Bording og langs motorvejen. Der er næsten ingen arealer tilbage, og samtidig er der efterspørgsel på erhvervsgrunde.

Der er gang i arbejdet med at revurdere kommuneplanen for erhverv i hele kommunen, men nu bliver der sat gang i et selvstændigt spor for to områder, hvor behovet for erhvervsjord vurderes særligt stort.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at Silkeborg Nord udvælges til det selvstændige spor, så der laves et tillæg til kommuneplanen, hvor der udlægges nye arealer til erhverv i Silkeborg Nord.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.01.2024, punkt 3)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Måske behov for midlertidig løsning indtil Buskelundskolen udvides 

Buskelundskolen er bygget til at være en 2-sporet skole, men ifølge prognoser vokser elevtallet til, at der på flere årgange er behov for en 3-sporet skole.

Der er aktuelt ikke besluttet eller iværksat noget konkret i forhold til at udvide skolen. Silkeborg Kommune ønsker at lave en lokaleanalyse. 

Der bliver muligvis behov for midlertidige løsninger, indtil der er fundet permanente løsninger. Det er er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 4)

Udvidelse af Børnehuset Gården forventes at holde tidsplanen

Udvidelsen af Børnehuset Gården på Buskelundtoften forventes at blive færdig som planlagt i første kvartal af 2025. 

Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om. 

Børnehuset bliver udvidet, så der er plads til ca. 155 børn og legestue

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 10)

Bybus 6 får flere afgange

Plan- og Vejudvalget beslutter at genindføre to afgange på linje 6 i dagtimerne på hverdage. 

Linjen kører til Hvinningdal via Borgergade, Nørrevænget og Balle Kirkevej. 

Der er igen plads i budgettet til at tilføre flere afgange, da prisen på brændstof er faldet. 

(Plan- og Vejudvalget, 05.12.2023, punkt 17)

November 2023

Børnehuset Gården får adgang fra Buskelundtoften

Plan- og Vejudvalget beslutter, at Børnehuset Gården fortsat vil have adgangsvej fra Buskelundtoften efter, at det er blevet udvidet.

Der kommer en højresvingsbane ud til Vestre Højmarksvej for at få trafikken til at glide bedst muligt i myldretid. Andre og dyrere forslag blev valgt fra, fordi effekten ikke er stor set i forhold til den ekstra pris.

Plan- og Vejudvalget giver også dispensation til, at der etableres en indkørsel nordøst for den nuværende ind- og udkørsel, som bliver lavet om til udkørsel, at der kan terrænreguleres op til 3,5 m, så der kan skabes en udfordrende legeplads med mindre bakker og at der etableres p-pladser med græsarmering på et mindre område af beplantningsbæltet.

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 9 og 10)

ØBG får mindre i lokaletilskud med ny model

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som betyder, at ØBG reduceres i lokaletilskud fra 260.00 kr. om året til 189.348 kr. Det er en reducering på 27 %.

Den nye model stiller alle foreninger i kommunen ens og reducere samlet lokaletilskud til foreningerne med 1 mio. kr.

I den nuværende model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til nogle aktiviteter som ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, fiskeri, golf, linedans, fitness og løb.

I den nye model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til alle aktiviteter, men der reduceres i tilskuddet for alle medlemmer over 25 år – dog fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Oktober 2023

Der er 870 medlemmer af indendørs idræt i Balle og Buskelund

Der er lavet en analyse af den indendørs aktiviteter i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i ØBG var 870 medlemmer af indendørs idræt i 2022. 

Der var i 2022 217 medlemmer per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i dag knap 2.500 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der 600 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

September 2023

Svingbaner på Vestre Højmarksvej skal undersøges 

En analyse af trafikken på Buskelundtoften viser, at forholdene er fine, men der til tider kan dannes let kø. De bløde trafikanter er sikret.

Det vurderes, at vejen godt kan klare den ekstra trafik, der vil følge med i morgenmyldretiden, når Børnehuset Gården bliver udvidet.

Plan- og Vejudvalget vil dog gerne have undersøgt et forslag med højre-ind højre-ud med busparkering/parkering mellem Ulvedalskolen og Vestre Højmarksvej.

(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2023, punkt 5)

August 2023

Færre børn end ventet: Planer om flere vuggestuepladser stoppes 

Der er i anlægsbudgettet sat penge af til at udvide antallet af vuggestuepladser i Balle, Buskelund og Hvinningdal.

Siden anlægsbudgettet blev vedtaget, er der lavet en ny prognose, som viser, at der kommer færre børn end ventet. Derfor beslutter byrådet at stoppe projektet med at udvide antallet af vuggestuepladser.

Udvidelse af Gården med 100 pladser forventes at blive planmæssigt færdig i 1. kvartal af 2025. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er orienteret om sagen.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 14.08.2023, punkt 8)

Maj 2023

Dagplejere i Balle, Buskelund og Hvinningdal får legestue i Gården

Når børnehuset Gården bliver udvidet, planlægges det også, at der skal etableres en legestue til dagplejerne og deres børn i Balle, Buskelund og Hvinningdal. 

Legestuen kan samtidig bruges som mødelokale for kommunens dagplejere til faglig sparring. Lige nu har dagplejerne mulighed for at holde legestue i Børnehuset Birksvej, i Nordre Fælleshus eller i naturen, som de kommer ud i med ladcykler. 

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er orienteret om dagplejernes legestue-muligheder.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 08.05.2023, punkt 11)

April 2023

Vejnet og trafik ved Børnehuset Gården skal undersøges nærmere

Udvidelsen af Børnehuset Gården kommer til at betyde noget for trafikken ved Buskelundtoften, så nu har Plan- og Vejudvalget sat gang i en udvidet undersøgelse af forholdene for at finde en måde at afvikle trafikken bedst muligt – eventuelt skabe en alternativ adgang til børnehuset. 

Holder elevtalsprognosen stik vil der desuden være behov for at udvide Buskelundskolen fra 2 til 3 spor i fremtiden, og udvalget har besluttet, at også den ekstra trafik til og fra skolen skal indgå i vurderingen. 

I undersøgelsen forventes lokalrådet at blive inddraget i forhold til rejste bekymringer om trafikafviklingen i området. 

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 7)

Lokalplan opprioriteres så sidste stykke af Astrid Lindgrensvej kan anlægges

Plan- og Vejudvalget har besluttet at opprioritere en lokalplan for boliger og et institutionsområde, så det sidste stykke af Astrid Lindgrensvej kan anlægges.

Når Astrid Lindgrensvej bliver gennemgående, vil det hjælpe på trafikken i området, idet vejen forbinder Nordre Højmarksvej med Øster Bordingvej.

Silkeborg Kommunes udgifter til den sidste del af vejen bliver dyrere, fordi byrådet tidligere har besluttet at der skal bygges færre boliger i området end det var planen, da aftalen om at betale vejen blev indgået med områdets bygherre. 

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 17, byrådet, 25.10.2023, punkt 10)

Marts 2023

Forslag om færre busafgange i Buskelund vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer bybussen i Buskelund til at have færre afgange. Bybus 6 kommer til at køre færre på skoledage, skolefridage, lørdage og søndage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Buskelund

Der bor i dag 3.722 i skoledistriktet for Buskelund. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at være nogenlunde stabilt frem til 2028, hvorefter det vil falde hvert år frem til 2036, hvor der vil være 3.441 borgere.

I 2022 er der kommet 289 nye, indflyttede boliger i Balle, Buskelund og Hvinningdal. Over de næste 13 år forventes der at komme 379 nye, indflyttede boliger. I år forventes der 77 og til næste år 38.

Der går 523 elever på Buskelundskolen i dette skoleår. Det antal forventes at falde hvert år frem til skoleåret 2034/2035, hvor der forventes at være 425 elever. Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 410, og antallet forventes at falde til 316 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Januar 2023

Gården i Buskelund bliver udvidet

Manglen på daginstitutionspladser i Skægkær og senere i Buskelund/Hvinningdal/Balle bliver løst samlet ved at udvide Gården i Buskelund, som kan optage børn fra begge områder. Det beslutter byrådet.

I Skægkær er der også planlagt at bygge et nyt børnehus. Der er sat 35,5 mio. kr. af til at udvide Gården. Når byggeriet er færdigt, vil der være plads til ca. 110 børn.

Borgere i området er bekymrede over udsigten til øget trafik på grund af pladserne, så derfor skal den del analyseres grundigere. Første del af udvidelsen forventes at kunne tages i brug i 2024.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 10.01.2023, punkt 4, byrådet 31.01.2023, punkt 13)

Om lokalrådet

Formand
Martin Dam Lind

Næstformand
Peter Kaltoft

Kasserer
Kim Sejdelin

Medlem
Klaus Kolle

Medlem
Jonas Sivertsen

Vedtægter for Buskelund Lokalråd

Kontakt Buskelund Lokalråd
Formand Martin Dam Lind Buskelundtoften 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje