Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Fårvang Lokalråd

Fårvang Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Fårvang

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Maj 2024

Så mange brugere er der til haller, sale og fodboldbaner i Fårvang

En analyse viser, at der i 2023 var 97 brugere per indendørs facilitet. Det placerer Fårvang, som dem i kommunen der har færrest brugere per indendørs facilitet. Set i forhold til antallet af borgere er der ca. 1.500 borgere per facilitet.

Der er 304 forenings-fodboldspillere på 53.651 m2 boldbaner. Det svarer til, at der er 176 m2 fodboldbane per spiller. Det placerer Fårvang som dem, der er 7. flest m2 boldbaner per spiller i kommunen.

Analysen skal bruges i dialog med foreninger og lokalområder omkring ønsker til at udvikle faciliteter til idræt. Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 6)

Udvidelse af Fårvang Børnehus er fortsat nødvendigt          

Der er stadig behov for at udvide antallet af daginstitutionspladser i Fårvang. Ifølge dagtilbudsprognosen forventes der et underskud af pladser i Fårvang på op til ca. 40 pladser frem til 2033.

I anlægsbudget er der i år sat 1,1 mio. kr. af til at omdanne dagplejernes legestue til et vuggestuegrupperum. Der er i 2025-2027 også afsat 11,60 mio. kr. til at udvide børnehuset med ét vuggestuegrupperum og ét børnehavegrupperum.

Det skal undersøges, om der er plads på skolen til at etableres legestue der og to grupperum. Det har Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget drøftet i forbindelse med deres input til kommunens anlægsbudget.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 13.05.2024. punkt 12)

Penge bevilget til at lave Gudenåplan

Gudenåkomitéen, et politisk samarbejde på tværs af Gudenå-kommunerne, ønsker at udarbejde en Gudenåplan, som skal skabe en klimarobust ådal, mere og bedre natur, rent vandmiljø og et kerneområde for friluftsliv.

Planen skal blandt andet undersøge mulighederne for at naturgenoprette og klimatilpasse Gudenådalen fra Silkeborg til Tange Sø og føre den tilbage til sin oprindelige form før 1859, før den blev indsnævret og uddybet af hensyn til pramdragerdriften.

Byrådet godkender, at Gudenåkomiteen laver en samlet Gudenåplan, og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at Silkeborg Kommune betaler sin andel på 490.000 kr. ud af de 2 mio. kr., som blandt andet skal gå til at ansætte en projektleder i to år, frikøbe kommuners medarbejdere, lodsejerdialog og finde finansielle partnere.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 3)

Lodsejere inviteres til dialogmøde 13. juni om Gudenåplan

Torsdag den 13. juni 2024 fra kl. 16.30 til 18.00 inviterer Silkeborg Kommune ca. 365 lodsejere til Gudenåen via digital post til dialogmøde om at føre Gudenåen tilbage til sit oprindelige forløb, som er en del af Gudenåplanen.

Ådalsprojektet, som det også kaldes, skal give vandet mere plads, skabe bedre vilkår for naturen og give et renere vandmiljø og fremme friluftslivet

På mødet bliver det historiske kortmateriale og tankerne om projektet præsenteret inden, der indledes dialog med lodsejerne. Klima- og Miljøudvalget godkender planerne for mødet. 

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 4)

April 2024

Prognose: Fårvang får 12,7 % flere elever på 12 år

I dag er der 276 elever på skolen i Fårvang Skole fordelt på 14 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 304. En stigning på 10,1 %. I 2036/37 ventes der at være 311 elever. Det er 12,7 % flere end i dag. 

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Fårvang er i 2024 42 børn, og det ventes at stige til 47 i 2029. For 3-6-årige er tallet 50 børn i 2024, og det ventes at stige til 67 i 2029 og så at falde frem mod 2036 til 59.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Bedre cykelforhold på Thorsøvej

Plan- og Vejudvalget har godkendt en række projekter, der i 2024 skal gøre det sikrere at komme til og fra skole.

Blandt andet bliver forholdene for cyklister under broen på Thorsøvej forbedret, så Fårvang Skoles elever kan komme sikrere frem. 

(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2024, punkt 12)

Fårvang Venneforening får ikke nye rammer

Ældreudvalget beslutter, at der ikke skal bruges anlægsmidler på at ombygge gårdhaven på Fårvang Ældrecenter, så Fårvang Venneforening får mere plads til at holde arrangementer. 

Fårvang Venneforening har knap 80 medlemmer og er et stort aktiv for centeret og lokalområdet. Det kniber med pladsen, da foreningens arrangementer er populære. 

Som alternativ må foreningen bruge Skovly eller andre steder til deres arrangementer. Seniorrådet er blevet hørt i sagen, og anbefaler ikke en ombygning.

(Ældreudvalget, 08.04.2023, punkt 6)

Planer om at føre Gudenåen 200 år tilbage til sit oprindelige forløb

I 1859 blev arbejdet med at uddybe og indsnævre Gudenåen afsluttet, så den var bedre egnet til pramdragerdrift. Før det var Gudenåen væsentligt bredere, end den er nu, og havde mange lavvandede forløb med varierende dybde. 

Det viser gamle kort, som Det Kgl. Bibliotek har digitaliseret. Nu er der sat gang i et projekt, som skal se på mulighederne for at genskabe Gudenådalen fra Silkeborg by til Tange Sø. 

Klima- og Miljøudvalget besluttede i marts at arbejde videre med projektet, og de har nu drøftet ideerne om et naturbaseret klimatilpasningsprojekt i og langs Gudenåen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 9)

Status på nyt regulativ for Gudenåen

Silkeborg Kommune er i samarbejde med Favrskov, Viborg og Randers Kommuner i gang med at reviderer det gældende regulativ for Gudenåen på strækningen Silkeborg til Randers.

Et udkast til regulativet er blevet vurderet af rådgiverfirmaet Niras i forhold til EU's habitatdirektiv og vandrammedirektiv. 

Næste skridt er, at udkastet skal sagsbehandles efter Miljøvurderingsloven og Naturbeskyttelsesloven. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen og tager den til efterretning. 

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 10)

Marts 2024

Ja til yderligere tre shelters nær Truust

Plan- og Vejudvalget beslutter at give dispensation til tre shelters på Truust Gade 93 i tilknytning til de faciliteter, der er. 

Udvalget har valgt at give dispensation, fordi shelters falder i tråd med kommunens outdoor-strategi, men vil dog samtidig begrænse opsætning af telte på pladsen og understreger, at brugerne skal tage hensyn til naboerne. 

En nabohøring har resulteret i 5 svar, hvoraf ingen var positivt stemt for flere shelters på pladsen. Ejeren har tilkendegivet, at han vil indskærpe reglerne om bål og færdsel i området over for gæsterne. 

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 23)

Broerne over Gudenåen og Gjern Å er blevet drøftet

Byrådsmedlem Helle Præsius Busk har bedt om, at Plan- og Vejudvalget behandler en sag om at sætte gang i at få lavet en helhedsplan for den fysiske tilstand og renovering af broerne ved Brovejen, Svostrupvej og Sørkelvej. 

Broerne er udsat for påvirkninger af vandet i Gudenåen og Gjern Å, og vandmængderne har flere gange i de senere år oversvømmet bro og vej ved Sørkelvej. Tvilumbroen på Brovejen er pt. i en sådan stand, at trafik over 3.500 kg. ikke må passere broen. 

På Trafikinvesteringsplan 2024-2035 er broanlægget ved Sørkelvej medtaget i 2028 og Brovejen i 2029. Planen er en samlet oversigt over det kommende investeringsbehov på baggrund af planlagte projekter. Plan- og Vejudvalget drøftede sagen. 

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 26)

Befolkningstallet i Fårvang ventes at stige med 200 

I 2023 blev der i Fårvang ikke taget nye boliger i brug, men frem mod 2036 ventes der at komme 107 nye, indflyttede boliger. Alene fra 2026-2028 forventes 98 nye boliger at blive taget i brug.

Der bor i dag 2.267 i Fårvang, og det forventes at stige til 2.245 i 2030. Herfra og til 2037 forventes befolkningstallet at ligge stabilt i det niveau. 

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Muligheden for at udvide Fårvang Ældrecenters gårdgave skal undersøges

Ældreudvalget beslutter, undersøge muligheden og prisen på ombygning af gårdhaven, så der kan holdes flere og større arrangementer i regi af venneforeningen på Fårvang Ældrecenter.

Som det er nu, er der ikke nok plads, når venneforeningen arrangerer arrangementer. Der kan være behov for at sætte begrænsning på antallet af deltagere. Forårsfesten skal også holdes i forsamlingshuset Skovhuset, fordi der ikke er plads på ældrecenteret.

Fårvang Venneforening er en aktiv venneforening, der tæller knap 80 medlemmer.

(Ældreudvalget, 04.03.2024, punkt 7) 

Februar 2024

Natura 2000-handleplan for Gudenåen er sendt i høring

Et forslag til en Natura 2000-handleplan for Gudenåen og Gjern Bakker er sendt til høring, så du kan dele din mening om forslaget til planen frem til 12. april.

Det godkender Klima- og Miljøudvalget. Handleplanen skal sikre, at Gudenåen og Gjern Bakker udvikler sig positivt. Planen skal løbe frem til 2027. Hver sjette år skal Silkeborg Kommune lave en handleplan for området. 

Gudenåen og Gjern Bakker er et sammenhængende Natura 2000-område, som er et beskyttet naturområde i EU, som skal bevare naturen, dyr og planter, som er sjældne, truede eller karakteristiske.

(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2024, punkt 2)

Januar 2024

Mere erhvervsjord på vej i Fårvang

Der er i den seneste tid sket en væsentlig udbygning af eksisterende virksomheder i Fårvang, og der er fortsat behov for udvidelsesmuligheder. Samtidig er der ikke længere erhvervsarealer i byen.

Der er gang i arbejdet med at revurdere kommuneplanen for erhverv i hele kommunen, men nu bliver der sat gang i et selvstændigt spor for to områder, hvor behovet for erhvervsjord vurderes særligt stort.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at Fårvang udvælges til det selvstændige spor, så der laves et tillæg til kommuneplanen, hvor der udlægges nye arealer til erhverv i Fårvang.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.01.2024, punkt 3)

Trafiksikkerheden skal forbedres ved to af indfaldsvejene til Skorup

Thorsøvej løber igennem Skorup, så vejen udgør to af byens i alt fire indfaldsveje. På strækningen er der registreret tre uheld, og hastighedsmålinger viser, at 34, 3 % overskrider hastighedsbegrænsningen ved den nordlige indfaldsvej, og for den sydlige er det 62,5 %.

Derfor skal der laves en mere tydelig markering af byzone ved Skorup fx i rød belægning. Projektet bliver sat i gang og forventet realiseret i 2024-2025.

Det er Plan- og Vejudvalget orienteret om.

(Plan- og Vejudvalget, 09.01.2024, punkt 9)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

12 parcelhusgrunde på Hedetoften i Fårvang sættes til salg

Grundene er mellem 714-974 m2 med mindstepriser mellem 340.000 kr. og 450.000 kr. 

Købesummen er inklusive tilslutningsbidrag til kloak, vand, el, investeringsbidrag til fjernvarme og udstykningsomkostninger, arkæologiske forundersøgelser og jordbundsundersøgelser.

Køber betaler for tinglysningsafgiften Der er en byggefrist på to år. Byrådet godkender vilkårene for salget af grundene og mindstepriserne. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.12.2023, punkt 13, byrådet, 19.12.2023, punkt 30)

Øget service for buspassagerer i Fårvang

Plan- og Vejudvalget beslutter, at servicen på rute 313 skal tilbage på det niveau, den havde inden besparelserne i 2023. 

På den måde bliver de politiske mål, der er sat for minimumsbetjening, opfyldt. 

Det kan lade sig gøre, da priserne på brændstof er faldet, og det betyder, at der er flere penge på budgettet i 2024 til kollektiv trafik.

(Plan- og Vejudvalget, 05.12.2023, punkt 17)

Udvidelse af dagtilbudspladser og legestue i Fårvang 

Antallet af dagtilbudspladser i Fårvang skal udvides. Det er foreslået at omdanne en legestue i Fårvang Børnehus til en vuggestuegruppe i 2024. Om der er behov for det skal vurderes i 2024.

Et andet forslag er at udvide børnehuset med et rum til en vuggestuegruppe og et rum til en børnehavegruppe, som kan tages i brug i 2027. 

Der er fra 2024 til 2026 afsat penge i budgettet til udvidelserne, men pengene er ikke frigivet endnu. Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 10)

November 2023

Grundvandet skal sikres i Fårvang 

Grundvandet og drikkevandsressourcerne skal nu og i fremtiden sikres. Derfor er der lavet en række retningslinjer og konkrete indsatser for vandværkerne i den østlige del af kommunen.

Der må for eksempel ikke være erhvervsmæssig brug af pesticider i oplande til nøglevandværker, hvor der er stor sårbarhed. Planen har været i 12 ugers høring, og 16 har sendt et høringssvar til planen, som ikke gav anledning til ændringer i planen.

Klima- og Miljøudvalget vedtager indsatsplanen for beskyttelse af grundvandet i den østlige del af kommunen, som blandt andet dækker Fårvang.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.11.2023, punkt 6)

Oktober 2023

Der er 143 medlemmer af indendørs idræt i Fårvang

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i Horn-Fårvang Idrætsforening var 143 medlemmer af indendørs idræt i 2022. 

Der var i 2022 knap 100 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i 2023 cirka 1.500 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der cirka 300 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

Ekstra bump på Thorsøvej etableres i slutningen af året    

I slutningen af 2023 etableres der et ekstra bump ud for Fårvang Skole for at understøtte hastighedsbegrænsningen på 40 km/t.

Byrådet godkender, at pengene bevilliges fra puljen til nærhedsprojekter.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 05.10.23, punkt 9, byrådet, 31.10.2023, punkt 13)

Skolebuskørsel afløser lokalrute 21-25 fra sommeren 2024

Det er besluttet at nedlægge lokalruterne 21-25 fra sommeren 2024. Nu beslutter Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at den skolebuskørsel, der afløser lokalruterne, skal kører én morgenkørsel og to eftermiddagskørsler pr. dag pr. skole.

Udvalget ønsker også, at muligheden for tilkøb af buskort for enkelt-elever undersøges, og at få opfølgning på buskørsel frem mod skoleåret 2025/26.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.10.2023, punkt 3)

August 2023

Forslag til ændret plan for boligområde i Fårvang

GMB Ejendomme søger om at ændre lokalplanen for Hedevænget 2-18 i Fårvang fra fritliggende enfamiliehuse til rækkehuse.

De ønsker i stedet mulighed for, at der kan bygges 34 rækkehuse af størrelser mellem 47 m² til 95 m².

Plan- og Vejudvalget beslutter, at godkender, at der kan blive lavet en ny lokalplan. 

(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 13)

Ekstra bump på vej på Thorsøvej    

Der skal etableres et ekstra bump ud for Fårvang Skole for at understøtte hastighedsbegrænsningen på 40 km/t.

Sundheds- og Nærhedsudvalget godkender, at det ekstra bump etableres med de penge, der er sat af til nærhedsprojekter.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 22.08.23, punkt 9)

Lokalrute 21-25 nedlægges 

Plan- og Vejudvalget har besluttet at nedlægge lokalruterne 21-25 fra sommeren 2024.

Ruterne bliver afløst af skolebusser, da det stort set kun er skolebørn der benytter dem.  

Andre passagerer henvises til flextrafik.  
(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 20)

Ét samlet projekt langs Gudenåen skal tage hånd om oversvømmelser 

Der er taget hul på ét samlet ådalsprojekt langs Gudenåen fra Silkeborg by til Tange Sø, som skal håndtere oversvømmelserne og styrke biodiversiteten.

Tilgangen er, at de oversvømmede arealer i højere grad skal ejes af fonde eller staten, så oversvømmelserne ikke går ud over og forringer lodsejernes jorde. Det kan ske ved jordopkøb eller -fordeling, hvor lodsejeren lader oversvømmede jord opkøbe, eller bytter det til andet jord.

Hvis større, sammenhængende arealer ejes af fonde eller Naturstyrelsen kan det betyde, at det bliver nemmere at gennemføre naturpleje ved hjælp af afgræsning, vådområdeprojekter eller genskabelse af naturen.

Det er Klima- og Miljøudvalget, som siger ja til, at der kan tages hul på projektet. Som det første skal der laves et forprojekt, hvor man blandt andet skal i dialog med lodsejerne for at høre deres interesser i projektet.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 3, byrådet, 29.08.2023, punkt 9)

Projektet med at opgrave sand fra Tange Sø indstilles

I april 2022 besluttede Klima- og Miljøudvalget at sætte projektet i bero om at grave ca. 20.000 m3 sand op ved Gudenåens indløb til Tange Sø, så vandstanden bliver sænket.

Det skulle ske, indtil der var blevet holdt et politisk møde med politikerne fra Viborg og Favrskov kommuner, fordi projektområdet ligger på kommunegrænserne. Det møde er endnu ikke holdt.

Byrådet beslutter at flytte de 4,6 mio. kr., der var sat af til projektet til et andet projekt, som Klima- og Miljøudvalget har sat i værk omkring et samlet ådalsprojekt langs Gudenåen.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 4, byrådet, 29.08.2023, punkt 10)

Grøden blev skæret som den skulle

Grødeskæring blev i år gennemført fra den 3.-14. juli. Den 17. juli var WSP sammen med Silkeborg Kommune ude for at vurdere, om grøden var skåret efter reglerne.

Udgangspunktet for grødeskæringen var ifølge den åmand, der stod for grødeskæringen, en meget tæt og veludviklet grøde.

Grødeskæringen vurderes at være gennemført efter reglerne i regulativet for Gudenåen. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 5)

Udkast til nyt regulativ for Gudenåen er forsinket

Kommunerne langs Gudenåen fra Silkeborg til Randers arbejder på at lave et nyt regulativ for Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Randers.

Et udkast til regulativet er forsinket, så det først er klar til foråret 2024. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

Forsinkelsen skyldes, at det har været nødvendig at præcisere udkastet, fordi oprensning, ekstraordinær grødeskæring og opstemningen ved Tange betyder, at der er en risiko for at habitatvurderingen ender med en samlet negativ påvirkning af særligt beskyttede arter. Det kan umuliggøre vedtagelsen af det nye regulativ.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 18)

Juni 2023

Interesse for at opføre solcelleanlæg og udskifte vindmøller omkring Fårvang

Klima- og Miljøudvalget har fået en status på kommuneplanlægningen for tekniske anlæg som solceller og vindmøller.

Greensolutions har sendt en ansøgning om et solcelleprojekt på 3 hektar nordvest for Fårvang, hvor der i området også er et andet solcelleanlæg.

Unison Energy har også sendt en ansøgning om et muligt solcelleprojekt på 190 ha ved Grølsted øst for Fårvang, hvor der står fem vindmøller. De fem vindmøller har GreenWindGroup lavet en forespørgsel på, om de kan blive udskiftet med 4-6 nye vindmøller.

Dertil er der i Tvilumgård en dialog med lodsejer omkring udskiftning af 3-5 vindmøller.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 11)

Sådan skal trafiksikkerheden omkring Horn forbedres

Plan- og Vejudvalget beslutter at forbedre trafiksikkerheden på Tvilum Kirkevej omkring Horn ved at lukke Grønningen ud mod Tvilum Kirkevej samt bygge krydset mellem Tvilum Kirkevej og Hornvej om.

Der skal være venstresvingsbane mod Hornvej.

Ved Sølvstensvej bliver siden ved vejens tilslutning til Tvilum Kirkevej udvidet og kanten på den sydligere vejside af Tvilum Kirkevej forstærket, så trafikken ligeud mod Fårvang kan passere trafikanter, der venter på at svinge til venstre mod Sølvstensvej.

(Plan- og Vejudvalget, 06.06.2023, punkt 4)

Grødeskæring i Gudenåen sker i starten af juli 

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at den årlige grødeskæring af Gudenåen på strækningen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø skal gennemføres først i juli.

Det er erfaringen, at jo senere på året man skærer vandplanterne, desto mindre vil de vokse igen. Det vil derfor give en bedre vandføringsevne hen på året.

Grøden skal ifølge regulativet for Gudenåen skæres i perioden mellem 15. juni og 1. august.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 7)

Ekstraordinær grødeskæring i 2020 skulle ikke have været sket 

Den ekstraordinære grødeskæring, der blev sat i gang af den daværende borgmester skulle ikke have været sket.

Det skyldes, at det ikke kan afvises, at den ekstraordinære grødeskæring påvirkede natur og arter i Natura 2000-området. På den baggrund må der ikke gives dispensation til ekstraordinær grødeskæring.

Der blev i 2020 klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over den ekstraordinære grødeskæring, og nævnet besluttede, at Silkeborg Kommune skulle behandle sagen igen, som det nu er sket.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 8)

Maj 2023

Nej til at lave fredskov om til erhverv

Miljøstyrelsen giver afslag på, at fredskoven nordvest for Erhvervsparken ved Fårvang kan bruges til erhverv. GMB Erhvervsparken ønskede at købe grunden for at sikre sig muligheden for at udvide erhvervsparken i fremtiden.

Miljøstyrelsen vurderer, at en ophævelse af fredskovspligten kan forstyrre de vandsalamandere, der er registreret på den sydlige del af matriklen. 

De vurderer også, at udvidelsen af erhvervsområdet ikke tjener et samfundsmæssigt formål, der vejer tungere end hensynet til fredskoven.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 19, Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 16)

Forslag om at ændre busruter 21 og 23 til skolerute

Busrute 21 og 23 bliver stort set kun brugt af skoleelever. Derfor, og på grund af den økonomiske trængte bustrafik, besluttede Plan- og Vejudvalget i august 2022 at sætte gang i arbejdet med at ændre de mindste lokale ruter som busrute 21 og 23 til skoleruter. 

Nu beslutter Plan- og Vejudvalget, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal høres om forslaget til ændringen, da skoleafdelingen vil komme til at stå for administration og planlægning af skoleruterne. 

Fordelene ved forslaget er blandt andet, at skolekørslen kan tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte skole, og at ændringer hurtigt kan indarbejdes. Ulemperne er blandt andet, at kørslen ikke er tilgængelig for alle.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 12)

Der er åbnet for at etablere ny dagligvarebutikker i Fårvang

Det bliver nu skrevet ind i kommuneplanen, at der kan etableres en dagligvarebutik på Storegade.

Her er der interesse for at placere en dagligvarebutik, og Silkeborg Komme har modtaget en ansøgning om det. Det næste skridt er, at der skal sættes gang i arbejdet med at lave en lokalplan.

Forslagene, der nu er vedtaget af byrådet, har været i 8 ugers høring, som ikke gav anledning til ændringer.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 4, byrådet 23.05.2023, punkt 8)

Det gode ungeliv i Fårvang skal styrkes

Frem til sommeren 2024 kører projektet ’Fælles om børn og unge’ på Fårvang Skole, som skal skabe et lokalsamfund, der styrker det gode ungeliv.

Det skal ske ved tydelige voksne, hvor både forældre, skolen og lokalsamfund aktivt bidrager til at skabe sunde fællesskaber igennem organiseret fritidsliv og reducere indtaget af alkohol, tobak, nikotin og andre rusmidler gennem god kommunikation. 

Projektet er en del af en national afprøvning af den såkaldte ’Islandsmodel’. På Island er de igennem de sidste 20 år lykkes med at nedbringe unges forbrug af tobak, alkohol og hash. Tre politiske udvalg har drøftet, hvordan modellen skal fortsætte frem til 2027. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 01.05.2023, punkt 4)

Grølsted skal undersøges som muligt varme-område med termonet

Silkeborg Kommune peger på, at solcelleprojektet ved Grølsted skal screenes for, om der er grundlag for at arbejde med en termonet-løsning til opvarmning.

Det er for at afdække, om der kan skabes fælles varmeforsyning for ejendomme i områder, hvor der arbejdes med større solcelleprojekter.

Udpegningen sker som en del af TERMUN+, som er et EU-finansieret projekt, der ledes af rådgivningsvirksomheden Sustain. De har udviklet en screeningsprocedure, hvor det afdækkes, om der er grundlag for at arbejde med en termonet løsning i et konkret område.  

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.23, punkt 19)

Grønt lys til separatkloakering og regnvandsbassin ved Thorsøvej 

Dele af Fårvang skal separatkloakeres, og i den forbindelse skal der etableres et nyt regnvandsbassin, som skal rense og forsinke regnvandet fra området, der skal separatkloakeres.

Regnvandet ledes renset og forsinket til Trodyb Bæk via et nyt regnvandsbassin og et nyt udløb ved Thorsøvej og bækken.

Nu har Klima- og Miljøudvalget godkendt et tillæg til spildevandsplanen, så arbejdet kan udføres. Forslaget, der nu er godkendt, var i offentlig høring, som ikke gav anledning til ændringer i planerne. 

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 12)

Årlig måling af Gudenåen viste højere vandføring end de forudgående år

Den 28. marts blev den årlige måling af Gudenåens vandføringsevne foretaget. Målingen viste, at der var en højere vandføring end i de forudgående år.

Der blev observeret en del overvintrende grøde, næsten udelukkende børstebladet vandaks, især på den mellemste del af strækningen, men den var markant mindre end i de forudgående år.

Der blev ikke konstateret betydende aflejringer i åen eller forandringer i åens profil, som havde betydning for vandføringsevnen.

Den 8. juni bliver der lavet vandsyn af Gudenåen, og 12. juni skal Klima- og Miljøudvalget tage stilling til, hvornår den årlige grødeskæring skal udføres inden 1. august.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 9)

Regulativet for Gudenåen skal drøftes med lodsejerne

Klima- og Miljøudvalget vil invitere repræsentanter fra lodsejerne langs Gudenåen og oplægsholdere/videnspersoner til en drøftelse af regulativet for Gudenåen og den juridiske forståelse af den.

Det beslutter udvalget på baggrund af en status, de har fået på arbejdet med realisering af helhedsplanen for vandhåndteringen og klimasikring.

Udvalget har også drøftet mulige tiltag, der kan igangsættes som et sluse- og pumpeanlæg ved Viborgbroen og tilpasning af ådalen fra Resenbro til Tange Sø.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 10)

April 2023

Trafiksikring af kryds i Horn prioriteres højest 

Plan- og Vejudvalget har netop vedtaget Trafiksikkerhedsplanen 2023, som indeholder 51 projekter, der skal forbedre trafiksikkerheden.

Samtidig beslutter Plan- og Vejudvalget at prioritere projekt med at ombygge krydset i Horn højest. 

Her er det planen at lukke Grønningen ud mod Tvilum Kirkevej og flytte trafikken til krydset Hornvej/Tvilum Kirkevej, som også skal ombygges, så krydset kan bære den øgede trafik, der vil komme. 

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 9) 

Undersøgelser af Tvilum Bro er sat i gang

Der er sat gang i undersøgelserne af Tvilum Bro for at finde ud af, hvordan man kan opretholde personbilstrafikken nogle år frem. Broen er fra 1933 og renoveret i 1959 og 1983. 

Nu er den i en så dårlig stand, at det har været nødvendigt at forbyde trafik af lastbiler over 3.500 tons. Det har betydning for godstrafik, snerydning og saltning samt en busrute. Det er muligt at passere Gudenåen 2 km længere mod syd via omkørsel på ca. 4 km ad Svostrupvej. 

Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om, hvilke kortsigtede reparationer, der skal foretages for at opretholde adgangen for personbiler, og at en ny bro kommer til at koste op til 22 mio. kroner. 

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 11)

Ny plan for at beskytte grundvandet i Fårvang 

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandsressourcerne nu og i fremtiden i Fårvang. 

Forslaget til Indsatsplan Øst, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer samt konkrete indsatser for de seks vandværker i Indsatsområde Øst, herunder Fårvang Vandværk, der er et af nøglevandværkerne i området.  

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 4, byrådet, 25.04.2023, punkt 5)

Marts 2023

Forslag om færre busafgange i Fårvang vedtaget

Fra 25. juni 2023 bliver lokalbus 313, der blandt andet kører i Fårvang, Gjern og Voel, reduceret med 2 dobbeltture på skoledage.

Det beslutter Plan- og Vejudvalget. Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Fårvang

Der bor i dag 2.241 borgere i Fårvang. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at falde en smule de næste tre år for derefter at stige at stige frem til 2036 til 2.348. Det vil være en stigning på 5 %.

I 2022 er der kommet 4 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 87 nye, indflyttede boliger.

Der går 298 elever på Fårvang Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige stødt frem til skoleåret 2034/2035, hvor der forventes at være 332 elever. Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 134, og antallet forventes at være stige frem til 2029 til 164 og derfra falde frem til 2036 til 142. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Fårvang

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Fårvang. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Seniorrådet er bekymret over lukning af cafetilbud på Fårvang Ældrecenter

Seniorrådet udtrykker bekymring over lukning af cafetilbuddet på Fårvang Ældrecenter i et høringssvar til Ældreudvalget. Her skriver de, at de er bekymret for, at de borgere, der har brugt tilbuddet, mister den sociale kontakt, som var en del af at spise middag på plejecentrene.

De stiller også spørgsmålstegn ved om lukningen føre til de forventede besparelser, da der er en vis reaktionstid, når der indgår personalereduktioner. Ældreudvalget har drøftet Seniorrådets høringssvar.

Lukning af cafetilbuddet på Fårvang Ældrecenter og tre andre plejecentre er en del af serviceændringer og effektiviseringer, som er vedtaget af byrådet.
(Ældreudvalget, 06.02.2023, punkt 9)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Interesse for at opføre solcelleanlæg ved Fårvang

Silkeborg Kommune har modtaget to ansøgninger om at opføre solcelleanlæg ved Fårvang nær andre solceller og vindmøller.

Den ene ansøgning er fra Unison Energi om et solcelleanlæg op ca. 94 ha og evt. mere ved Grølsted øst for Fårvang, hvor der står fem vindmøller. Den anden ansøgning er fra Greensolutions på et solcelleanlæg på ca. 3 ha nordvest for Fårvang, hvor der i området også er et andet solcelleanlæg.

Ansøgningen understøtter Silkeborg Kommunes målsætning om mere vedvarende energi for at nå målet om at blive CO2-neutral. Byrådet er orienteret om ansøgningerne.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2023, punkt 6, byrådet, 31.01.2023, punkt 6)

Forslag om nye dagligvarebutikker i Fårvang kommer i høring

Forslaget til en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune kommer snart i høring. En del af forslaget er at give mulighed for at etablere en dagligvarebutik på Storegade.

Her er der interesse for at placere en dagligvarebutik, og Silkeborg Komme har modtaget en ansøgning om det.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Del din mening om forslag til et nyt regnvandsbassin ved Thorsøvej

Dele af Fårvang skal separatkloakeres, og i den forbindelse er der et forslag om at etablere et nyt regnvandsbassin, som skal rense og forsinke regnvandet fra området, der skal separatkloakeres.

Regnvandet ledes renset og forsinket til Trodyb Bæk via et nyt regnvandsbassin og et nyt udløb ved Thorsøvej og bækken.

Sammen med 10 andre spildevandsprojekter kommer det i otte ugers høring, hvor du kan dele din mening om placeringen regnvandsbassinet og kloakledninger. Byrådet godkender, at det kommer i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2022, punkt 9, byrådet, 31.01.2023, punkt 8)

Kontakt Fårvang Lokalråd
Formand Jannich Panduro Nielsen
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje