Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Funder-Lysbro Lokalråd

Funder-Lysbro Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Funder-Lysbro

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Juni 2024

Planlægning af ny vej til Funders hjerte fremrykkes til i år

For at kunne fortsætte udvidelsen af Tollundskolen, Funder Børnehus og byggeriet af en hal 2 skal der anlægges en ny adgangsvej til området.

Kørsel til området skal i fremtiden komme fra nord via den nye vej, som skal være niveaufri. Der skal også etableres p-pladser i området, som kan dække det samlede behov, kiss’n’ride, nedsivningsbassin og hjerterum/torv.

Byrådet godkender at fremrykke 0,5 mio. kr. fra 2025 til 2024 på at projektere den nye vej, undersøge, hvad hjerterummet/torvet skal indeholde og kvalificere økonomien for hele projektet.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18.06.2024, punkt 8, byrådet, 25.06.2024, punkt 17)

Hakkehuset får tilskud til teaterforestillinger på Tollundskolen

Foreningen Hakkehuset ønsker at opføre teaterforestillingen ”Sindet er en sommerfugl” to gange på Tollundskolen og to gange på Silkeborg FGU, som er en forberedende ungdomsuddannelse.

De ønsker også at opføre forestillingen seks gange på Jysk Musikteater, hvor målgruppen er borgere med tilknytning til psykiatrien og socialområdet i Silkeborg Kommune.

Forestillingen udforsker drømmene og virkelighedens grænser og aktuelle emner som psykisk robusthed og identitet. Foreningen søger om 100.000 kr. til honorering af to skuespillere, en tekniker og øvrige udgifter i forbindelse med afvikling af forestillingerne.

Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalget godkender ansøgningen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalget, 03.06.2024, punkt 7)

Historiske Venner holder huske-arrangement på Funder Plejecenter

Foreningen Historiske Venner holder foredraget ”Minder i nutid og datid” på Funder Plejecenter og tre andre plejecentre i kommunen.

Til arrangement vil en uddannet historiker tage tilhørerne med på en sanselig tidsrejse gennem Danmarks kulturarv. Formålet er at forbedre trivslen og livskvaliteten for tilhørerne og skabe dialog mellem borgere. Arrangementet er åbent for alle.

Historiske Venner står også for alt praktisk, og Funder Plejecenter stiller lokaler til rådighed. Foreningen søger om 28.160 kr. i tilskud til at afholde i alt fire arrangementer på fire plejecentre. Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalget godkender ansøgningen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalget, 03.06.2024, punkt 12)

Maj 2024

Så mange brugere er der til haller, sale og fodboldbaner i Funder

En analyse viser, at der i 2023 var 302 brugere per indendørs facilitet. Set i forhold til antallet af borgere er der ca. 2.800 borgere per facilitet, og om 13 år ventes der at være 3.500 borgere per facilitet. Det placerer Funder, som dem i kommunen der har 4. flest brugere per indendørs facilitet nu og allerflest om 13 år.

Der er 165 forenings-fodboldspillere på 41.697 m2 boldbaner. Det svarer til, at der er 253 m2 fodboldbane per spiller. Det placerer Funder som dem, der er 3. flest m2 boldbaner per spiller.

Analysen skal bruges i dialog med foreninger og lokalområder omkring ønsker til at udvikle faciliteter til idræt. Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 6)

En ny hal i Funder er blevet drøftet

Der er behov for at opføre en ny hal med omklædningsfaciliteter i Funder, så det lokale foreningsliv får bedre mulighed for udvikling og flere i Funder får adgang til at være aktive.

Projektet afventer et genbesøg af områdestudiet og en nedsættelse af et Ide- og Programudvalg til at fastlægge hallens endelige placering. Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2024, 9,0 mio. kr. i 2025 og 7,5 mio. kr. i 2026 til projektet. Det er vurderingen, at det ikke er tilstrækkeligt til at realisere projektet. Området i Funder er vanskeligt at bygge på grund af terrænet på matriklen.

Det er uafklaret, om der tilføres eksterne midler til projektet fra den lokale idrætsforening. Det og andre anlægsprojekter har Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget drøftet forud for byrådets arbejde med at fastlægge, hvilke anlæg der skal på anlægsbudgettet og hvornår.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 10)

2. etape af ombygningen af Tollundskolen er klar til at begynde

Etape 2 omfatter primært renovering, og der tilføres ikke nye kvadratmeter. De nye lokaler, som etableres, bliver der plads til ved, at der i etape 1 blev flyttet funktioner som fx lærerforberedelse og billedkunst.

I etape 2 bliver der lavet nye klasselokaler og faglokaler, som indrettes i den gamle hovedbygning. SFOen rykker ind i Askehuset, og der etableres klublokaler i det tidligere administrationsområde i skolebygningen. Udeområderne bliver også etableret med grønne arealer og legeplads.

Askehuset vil være færdig og klar til brug i august 2024, mens skolebygningen vil kunne tages i brug i august 2025. Byrådet godkender, at der bruges 54,6 mio. kr. på etape 2.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 13.05.2024. punkt 9, byrådet, 28.05.2024, punkt 5)

Udviklingsplan for Tollundskolen sættes i gang i 3. kvartal

Tollundskolens afdeling i Funder er 2-sporet fra 0.–6. klasse og 3-sporet fra 7.–9. klasse. Det forventes, at skolen bliver 5-sporet i indskolingen og 4-sporet i resten af skolen.

Der er i første omgang sat gang i en udbygning og renovering for at gøre skolen fuldt 3-sporet fra 2025. I tredje kvartal af året - juli til september - startes der op på arbejdet med en udviklingsplan fra 2025 og frem.

Der bliver sandsynligvis behov for midlertidige tilpasninger, indtil nyt byggeri er klart. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har drøftet anlægsbehovet for skolerne i kommunen.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 13.05.2024. punkt 6) 

Sport24 vil bygge til ved erhvervsområdet ved motorvejen

Sports Group Denmark og Sport24 ønsker at udvide deres logistikcenter mellem motorvejen og Skærskovhedevej på et 16,8 kvm stykke jord.

Udvidelsen skal ske vest for deres logistikcenter og ligge i forlængelsen af de nuværende bygninger. Der skal være en stikvej ind fra Skærskovhedevej til det nye område.

De søger om, at der kan blive lavet et forslag til en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, så udvidelsen kan gennemføres. Plan- og Vejudvalget godkender, at planerne kan sættes i gang. Når forslaget er færdigt, kommer det i offentlig høring.

(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2024, punkt 24)

Ny plan for at beskytte grundvandet i Funder og Lysbro

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandet nu og i fremtiden i den nordlige del af Silkeborg Kommune herunder Funder og Lysbro.

Forslaget til Indsatsplan Nord, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer, mål og konkrete indsatser for vandværkerne i området.

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om forslaget til planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 9, byrådet, 28.05.2024, punkt 11)

April 2024

Mere erhvervsjord sættes til salg langs Silkeborgmotorvejen

Silkeborg Kommune har ikke mere erhvervsjord til salg i Funder, hvilket gør det svært for virksomheder at udvide.

Kommunen ejer et grønt areal langs motorvejen, og der er allerede en interesseret køber. Det grønne areal foreslås opdelt i to arealer på henholdsvis 7.284 m2 og 8.890 m2 med fælles vejadgang.

Der er givet dispensation fra lokalplanen til udstykningen, hvis jordbakkerne i området fastholdes, som de er anlagt.

Byrådet godkender, at de to arealer ved Skærskovgårdsvej sættes til salg til en mindstepris på 73 kr. pr. kvm. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.04.2024, punkt 4, byrådet, 30.04.2024, punkt 14)

Prognose: Funder får 70 % flere elever på 12 år

I dag er der 496 elever på skolen i Funder fordelt på 22 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 787 elever. En stigning på 58,7 %. I 2036/37 ventes der at være 850 elever. Det er 71,4 % flere end i dag. 

Etape 2 af udvidelsen af skolen i Funder er i gang, og skolen afventer afklaring i forhold til en evt. etape 3. 

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Funder er i 2024 239 børn, og det ventes at stige til 250 i 2027 for så at falde til 204 i 2036. For 3-6-årige er tallet 270 børn i 2024, og det ventes at være stabilt frem til 2030, hvorfra det ventes at falde til 235 i 2036.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Skal naturgrund ved Ærøvej bevares?

Byrådet sender et forslag om at fjerne muligheden for at bygge på en naturgrund ved Ærøvej i fire ugers høring. 

Det kan ske ved at ændre grundens status i kommuneplanen, hvor den i øjeblikket er udlagt til byvækst.

I stedet er forslaget at gøre grunden til en del af det grønne danmarkskort og kategorisere den som særligt værdifuldt landskab.  

(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2024, punkt 4, byrådet, 30.04.2024, punkt 6)

Marts 2024

Supercykelsti er kommet et skridt nærmere

Første tilladelse fra Banedanmark til projektet om en supercykelsti til Lysbro er nu på plads. Supercykelstien forløber langs banen Silkeborg Trafikterminal, under Søndre Ringvej, langs Herningvej og bagom Lysbroparken.

Næste skridt er at planlægge stiens forløb mere detaljeret. I den forbindelse bliver der holdt et borgermøde i løbet af foråret for cykelstiens kommende naboer. Derefter skal Banedanmark igen godkende projektet. Det er Plan- og Vejudvalget orienteret om.

Arbejdet med at anlægge stien går tidligst i gang i slutningen af 2024, da det skal gøres samtidig med en planlagt spærring af jernbanesporet i juli 2025. Supercykelstien skal senere forlænges frem til Funder Station, men det er der endnu ikke sat penge af til.  

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 20)

Befolkningstallet i Funder-Lysbro ventes at stige med 1.200 

I 2023 blev der i Funder-Lysbro taget 34 nye boliger i brug. Frem mod 2036 ventes der at komme 668 nye, indflyttede boliger.

Der bor i dag 5.793 i Funder-Lysbro, og det forventes at stige med 1.200 frem til 2033. Herfra og til 2037 forventes befolkningstallet at ligge stabilt i det niveau.

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Aftale med Hakkehuset på plads

Kulturforeningen Hakkehuset, der eksperimenterer med scenekunst og holder til på Lysbrohøjen 17, og Silkeborg Kommune indgår en samarbejdsaftale.

Med aftalen støtter Silkeborg Kommune Hakkehuset med 200.000 kr. om året fra 2024-2026, så Hakkehuset kan skabe endnu mere kunst og kultur som forestillinger, workshops og koncerter og organisere festivaler, turneteater og kulturelle møder.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender samarbejdsaftalen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.03.24, punkt 6)

Feburar 2024

Gang i planer om friplejehjem og boliger i det sydvestlige Funder

Plan- og Vejudvalget sætter gang i arbejdet med at få lavet et forslag til en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen i Sejlgård syd for Skærskovhedevej og Grøndalgårdsvej. 

Forslaget skal gøre det muligt at bygge et friplejehjem med 72 pladser og cirka 50 boliger til pårørende samt omkring 260 blandede boliger af parcelhuse, rækkehuse og etageboliger. 

Her skal mindst 50 være parcelhuse. Planen afviger meget fra de rammer, der er i kommuneplanen, og derfor bliver der sat gang i en forudgående høring i 2 uger, hvor det er muligt at komme med idéer og forslag til den kommende planlægning.

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 6)

Styrelse for Patientsikkerhed har besøgt Funder Plejecenter 

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte et ældretilsyn den 15. maj 2023 på Funder Plejecenter.

Styrelsen samlede vurdering af tilsynet var, at der var mindre problemer af betydning for patientsikkerheden i forhold til dokumentation, og at manglerne kan udbedres efter rådgivning fra styrelsen efter besøget.

Ældreudvalget er orienteret om i alt 10 tilsyn fra styrelsen i løbet af 2023. 

(Ældreudvalget, 05.02.2024, punkt 4)

Januar 2024

Naturgrund skal forblive naturgrund

En grundejer søger om at få lavet en lokalplan, så det er muligt at bygge en bolig på en grund på Funder Bakke 57 i Funder.

Plan- og Vejudvalget beslutter i stedet at fjerne muligheden for at bygge en bolig på grunden ved at ændre kommuneplanens ramme for området.

Grunden er kuperet, så det vil kræve en omfattende regulering af terrænet, hvis der skal bygges på den. Området grænser op til fredskov, og der er med stor sandsynligvis flagermus, der er beskyttet. 
(Plan- og Vejudvalget, 09.01.2024, punkt 12)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Etape 1 af udvidelse og renovering af Funder Skole snart færdig

Funder Skole er fra starten af 2024 udbygget til at rumme tre spor, når første etape af udvidelsen og renoveringen af skolen står færdig. 

I forbindelse med projektering af etape 2 undersøges mulighederne for at udvide skolen til fire og fem spor (etape 3), som endnu ikke er planlagt, men kræver snarlig politisk beslutning.

Det forventes, at skolen bliver 4-sporet nedefra i 2024 og 5-sporet nedefra i indskolingen fra 2029. Der er behov for en samlet plan for skolens udearealer, haludvidelse og infrastruktur. Områdestudiet for Funder bliver i den forbindelse genbesøgt.

Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 4)

Bybus 3 fortsætter som hidtil

Plan- og Vejudvalget har taget den planlagte besparelse på linje 3 mellem Silkeborg, Lysbro og Hvinningdal af bordet. 

Det skyldes primært, at prisen på brændstof er faldet igen. Derfor er der flere penge til busdriften

Linje 3 kører en gang i timen på hverdage og hver anden time i weekender og skolernes ferier. 

(Plan- og Vejudvalget, 05.12.2023, punkt 17)

Byggeri af nyt børnehus i Funder forventes at holde tidsplanen

Byggeriet af et nyt børnehus i Funder på Damgårdsvej forventes at blive færdig som planlagt i tredje kvartal af 2025. 

Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om. 

Der forventes byggestart i 1. kvartal af 2024. Børnehuset får plads til ca. 2230 børn inklusive legestue.  

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 10)

Flere specialpladser oprettes ved Funder Børnehus 

Der er behov for midlertidigt at udvide antallet af specialpladser i dagtilbuddene. Derfor bliver der oprettet 6-10 specialpladser i de pavilloner, der ligger ved Funder Børnehus og Smørblomsten, som i forvejen er en midlertidig specialbørnehave.

Byrådet godkender, at der sættes 1 mio. kr. af til at udvide specialpladserne i Funder, som inkluderer mindre bygnings- og indretningsmæssige ændringer, en udvendig overdækning og udgifter til inventar og specialinventar.

Der er sat et arbejde i gang med at lave en langsigtet strategi på specialområdet for dagtilbud. Indtil den er implementeret, og permanente specialpladser er etableret, er der behov for de midlertidige pladser. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 11, byrådet, 19.12.2023, punkt 6)

Sundhedsfarligt hus på Funder Bygade

Plan- og Vejudvalget nedlægger mod, at der fortsat kan bo mennesker i en del af et dobbelthus på Funder Bygade 15. 

Det skyldes fund af tre forskellige slags skimmelsvamp, der er skadeligt for sundheden. 

Beboerne skal nu genhuses, og lejligheden skal renoveres inden der igen må bo mennesker.

(Plan- og Vejudvalget, 05.12.2023, punkt 10)

November 2023

Ådalen på Funder Plejecenter lukkes 

Med byrådets vedtagelse af budgettet bliver processen nu sat i gang med at lukke bygningsafsnittet Ådalen på Funder Plejecenter. Silkeborg Kommune stopper nu med at anvise nye beboere til plejeboligerne. Det er Ældreudvalget orienteret om.

Lukningen sker gradvis i takt med, at plejeboligerne bliver ledige. Borgerne har ret til at blive boende og ingen vil blive bedt om at flytte.

Ådalen lukkes, fordi der skal spares, og fordi Ådalen er en selvstændige bygning med et mindre antal plejeboliger, som koster mere at drive end større plejecentre.

(Ældreudvalget, 06.11.2023, punkt 3)

Funder GF får mindre i lokaletilskud med ny model

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som betyder, at Funder GF reduceres i lokaletilskud fra 170.300 kr. om året til 129.752 kr. Det er en reducering på 24 %.

Den nye model stiller alle foreninger i kommunen ens og reducere samlet lokaletilskud til foreningerne med 1 mio. kr.

I den nuværende model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til nogle aktiviteter som ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, fiskeri, golf, linedans, fitness og løb.

I den nye model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til alle aktiviteter, men der reduceres i tilskuddet for alle medlemmer over 25 år – dog fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Busrute 35 mellem Kragelund og Funder ændres til skolebusrute

Rute 35 mellem Frederiksdal-Kragelund-Funder nedlægges, og bliver erstattet af skolebus fra 2025, da ruten stort set ikke har andre passagerer end elever.

Det godkender Plan- og Vejudvalget samtidig med, at de opfordrer Dagtilbuds, Skole- og Familieudvalget om, at ikke-skoleelever også kan benytte skolebussen, hvis der er plads.

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 6)

Oktober 2023

Der er 678 medlemmer af indendørs idræt i Funder 

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i alle afdelinger af Funder Gymnastikforening var 678 medlemmer af indendørs idræt i 2022. Der var i 2022 omkring 340 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. 

Set på antallet af borgere i området er der i 2023 cirka 2.800 borgere per facilitet. Det forventes at stige til 3.500 borgere per facilitet i 2036. For de 0-17-årige er der i dag næste 700 per facilitet. Det Forventes at stige til over 1.100 per facilitet.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

September 2023

Nej til pasningstilbud uden for Lysbro Uddannelsescenters åbningstid

Nogle forældre til ca. 15 unge på Lysbro Uddannelsescenter efterspørger et pasningstilbud uden for uddannelsescenterets åbningstid. Når eleverne fylder 18 år, bortfalder forældrenes mulighed for at søge om tabt arbejdsfortjeneste til at passe de unge i hjemmet, når uddannelsescenteret ikke har åbent.

I dag finder forældrene selv en løsning på den unges pasningsbehov i familien eller deres netværk. I enkelte tilfælde løses det med individuelle løsninger i samarbejde med Silkeborg Kommune fx med en bostøttemedarbejder, som kommer i den unges hjem om morgenen.

Arbejdsmarkedsudvalget, Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget og Socialudvalget ser ikke et grundlag for at udvide serviceniveauet på området og etablere et pasningstilbud til de unge uden for åbningstiderne, som er kl. 9-15 mandag-torsdag og kl. 9-13 fredag.

(Arbejdsmarkedsudvalget, 04.09.2023, punkt 4, Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget, 11.09.2023, punk 12, Socialudvalget, 06.09.2023, punkt 4)

Aftale mellem Institut Funder Bakke og Silkeborg Kommune på plads

Nu er der en rammeaftale på plads mellem foreningen Institut Funder Bakke og Silkeborg Kommune. Institut Funder Bakke er et kunstnerdrevet udstillingssted, som holder til i et atelier på Æbeløvej 20 på Funder Bakke.

Aftalen beskriver, hvad Silkeborg Kommune yder tilskud til og under hvilke vilkår. Foreningen modtager et tilskud på 100.000 kr. om året de næste tre år.

Formålet med at støtte Institut Funder Bakke er at støtte deres kunstneriske og kulturelle aktiviteter i Silkeborg Kommune. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender rammeaftalen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.09.2023, punkt 7)

August 2023

Plan for boliger ved Sejlgård laves samtidig med plan for friplejehjem

Kuben Management A/S har spurgt, om Silkeborg Kommune kan lave et forslag til lokalplan for et nyt boligområde samtidig med, at de laver lokalplanen for et nyt friplejehjem, da områderne ligger ved siden af hinanden, og Kuben Magagement A/S står bag begge projekter.

Planen for friplejehjemmet er undervejs, mens planen for boligområdet er på ventelisten, og først forventes at blive taget fat på i 2024 eller senere.

Plan- og Vejudvalget beslutter, at forslag til begge planer skal laves sammen. Det vil sikre en helhedsorienteret og sammenhængende planlægning, men det forventes også, at det kan give større pres på de offentlige institutioner.

(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 12)

Demenspladser på plejecentre i Funder og Lysbro nedlægges

De 10 demenspladser på Ådalen nedlægges, og de 7 demenspladser på Lysbro Plejecenter bliver ændret til at være almindelige pladser. Ådalen nedlægges, da pladserne ligger i en særskilt bygning. Det betyder, at de 10 pladser skal have deres egen nattevagt. Ved at flytte demenspladerne til et andet plejecenter reduceres der i omkostningerne på ældreområdet.

Visitationen af nye beboere til Ådalen stopper, så antallet af beboere gradvist falder. De nuværende beboere kan blive boende eller flytte til Karolinelundcentret i takt med, at der bliver ledige pladser der, som bliver ét af to steder i kommunen, hvor demenspladserne samles.

Det var i juni, at Ældreudvalget besluttede at samle demenspladserne to steder i kommunen i stedet for de nuværende fem steder for at styrke det faglige niveau og indrette nogle rammer, som tilgodeser borgernes særlige behov.

(Ældreudvalget, 07.08.2023, punkt 3)

Juni 2023

SFO’en i Funder får renoveret tag 

Taget på Funder SFO skal renoveres.

Det forventes at ske primært hen over sommeren for mest muligt at undgå forstyrrelser for skolen.

Byrådet godkender at frigive penge til udskiftningen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20.06.2023, punkt 9, byrådet, 27.06.2023, punkt 13) 

Forslag om at gøre bybuslinje 3 til uddannelsesrute

Plan- og Vejudvalget beslutter at sende et forslag om at reducere bybuslinje 3 til en uddannelsesrute videre til det samlede budgetforslag 2024.

Forslaget indebærer, at der udelukkende vil være kørsel på skoledage, 2 gange om morgenen og 3 gange om eftermiddagen. Det samlede budgetforslag kommer i høring til august.

(Plan- og Vejudvalget, 06.06.2023, punkt 3)

Maj 2023

Der er åbnet for at etablere nye dagligvarebutikker i Funder og Lysbro

Det bliver nu skrevet ind i kommuneplanen, at der kan etableres en dagligvarebutik på 1.200 m2 ved Sejlgård, hvor Kuben Management har søgt om at etablere butik.

Det samme gælder for at etablere en dagligvarebutik i Lysbro syd for Herningvej og vest for Folkesparrekassen. 

I Funder Kirkeby er der ikke en egentlig bymidte, selvom der er udpeget et område til det i kommuneplanen. Her er der nu mulighed for at etablere butik i størstedelen af Funder Kirkeby.

Forslagene, der nu er vedtaget af byrådet, har været i 8 ugers høring, som ikke gav anledning til ændringer.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 4, byrådet 23.05.2023, punkt 8)

Dagplejere i Funder får nye faciliteter i 2025

Når børnehuset Damgårdsvej er færdigbygget i slutningen af 2025, får dagplejerne i Funder også nye faciliteter.

Der bliver nemlig etableret en legestue til dagplejere og deres børn i det nye børnehus. Legestuen kan også bruges som mødelokale for kommunens dagplejere til faglig sparring. 

Lige nu har dagplejerne mulighed for at holde legestue i Daghjemmet Livsgnisten og Funder Plejecenter. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er orienteret om dagplejernes legestue-muligheder.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 08.05.2023, punkt 11)

Brendmosen er nyt vejnavn i Funder

Der er fundet et vejnavn til de huse, der kan bygges ved Funder Kirkevej og Funder Allé. Husene skal ligge på vejen Brendmosen. 

Der kan bygges op til 34 parcelhuse på små grunde fra 400 m2 eller færre huse på større grunde. Uanset størrelse er bebyggelsesprocenten 40 for området. 

Det er Plan- og Vejudvalget orienteret om.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 16)

Silkeborg Kommune overtager ikke Perronteatret på trods af nedrivningsforbud 

Den gamle stationsbygning på Lysbroparken 87, der i mange år har huset Perronteatret, må ikke rives ned, da bygningen er bevaret i områdets lokalplan. 

Ejeren begærede af den grund, at bygningen skulle overtages af Silkeborg Kommune. Taksationskommissionen har nu besluttet, at Silkeborg Kommune ikke er forpligtet til at overtage ejendommen mod erstatning til ejeren, selvom bygningen ikke må rives ned. 

Kommissionen vurderer, at det ikke nedrivningsforbuddet for bygningen, der forhindrer, at der kan opnås et rimeligt afkast, men manglende vedligeholdelse. Det er Plan- og Vejudvalget orienteret om.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 16)

Grønt lys til at etablere spildevandskloak og pumpestation på Funder Skovvej 

I forbindelse med at ejendommene Funder Skovvej 217, 221, 223 og 225 skal kloakeres, skal der etableres en spildevandskloak og en pumpestation på private arealer.

Nu har Klima- og Miljøudvalget godkendt et tillæg til spildevandsplanen, så arbejdet kan udføres.

Forslaget, der nu er godkendt, var i offentlig høring, som ikke gav anledning til ændringer i planerne. 

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 12)

April 2023

Nu kan der bygges op til 34 parcelhuse ved Funder Kirkevej      

Byrådet har vedtaget en lokalplan, der gør det muligt at bygge parcelhuse ved Funder Kirkevej. Planen gør det muligt at bygge op til 34 huse på små grunde fra 400 m2 eller færre huse på større grunde. Uanset størrelse er bebyggelsesprocenten 40.  

Planen giver også plads til grønne fri- og opholdsarealer og sikrer en rekreativ værdi i området. Der kommer en sti til cykelstien ved Funder Kirkevej mod syd. 

Lokalplanen har været i høring, og der kom 9 høringssvar. Det har ført til fire ændringer, hvor én af dem er, at der må bygges carporte indtil 2,5 meter fra vejskel

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 23, byrådet, 25.04.2023, punk 8)

Der afsættes ikke ressourcer til udvikling af udendørs skydebaner

På baggrund af en rapport over muligheder for optimering af skydebaner beslutter Klima- og Miljøudvalget, at de ikke vil bruge ressourcer på at finde en placering til en ny skydebane. 

På Moselundvej 17 vest for Funder er der en skiveskydningsbane på 25 m og en på 100/200 m på en kommuneejet grund. 

Silkeborg Kommune gør heller ikke mere i forhold til at se på, hvad der er af muligheder for mere skydetid på de nuværende skydebaner, herunder skydebanen ved Funder. 

Dialogen med skytteforeningerne og sagsbehandlingen af deres ansøgninger til nye skydebaner- og tider fortsætter uændret. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 7)

Marts 2023

Nyt kontorbyggeri ved motorvejen får dispensation fra lokalplan

GMB & Lund ønsker at opføre et kontorbyggeri på Funder Dalgårdsvej 5 og søger om dispensation fra lokalplanen, så der kan bygges et kontordomicil til kombineret med lager i fire etager.

Dispensationen handler om anvendelse af byggeriet, støj, etageantal, bygningshøjde og terrænregulering. Det er begrænset, hvor der kan bygges på grunden på grund af højspændingsledninger og andre ledninger i jorden sammenlignet med på andre grunde i området.

Efter en naboorientering, der varede i cirka 3 uger, kom der to høringssvar. Det vurderes, at projektet ikke bidrager med væsentlige gener, så som skygger eller indblik til opholdsarealer på naboejendomme. Plan- og Vejudvalget beslutter at give dispensation til byggeriet.
(Plan- og Vejudvalget 07.03.2023, punkt 8)

Udbygning af Funder Skole: Projekteringen af etape 2 er sat i gang

Imens byggeriet af 1. etape er i gang – og som forventes klar til brug 1. december 2023 – sætter byrådet nu planlægningen af etape 2 i gang.

Hvor etape 1 primært er en tilbygning, er etape 2 primært renovering af eksisterende bygninger. Med renoveringen rykker SFO’en ind i Askehuset, og der etableres klublokaler i det tidligere administrationsområde i den gamle hovedbygning.

Etape 2 forventes klar til brug 1. august 2025. Byrådet godkender, at der bruges 3,1 mio. kr. til projekteringen og miljømæssige undersøgelser af bygningerne. I alt er anlægsrammen på udbygningen af Funder Skole på 216 mio. kr.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 13.03.2023, punkt 3, byrådet, 28.03.2023, punkt 6)

Forslag om færre busafgange i Funder vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer busserne i Funder til at have færre afgange. Det gælder lokalbus 35 på skoledage, og det gælder en nedlæggelse af bybusrute 3. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Funder og Lysbro

Der bor i dag 5.654 borgere i Funder og Lysbro. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige hvert år frem til 2033, hvor der forventes at være 7.053 borgere. Det vil være en stigning på 25 %.

I 2022 er der kommet 176 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 686 nye, indflyttede boliger. I år forventes der 65 og til næste år 51.

Der går 465 elever på Funder Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige hvert år frem til skoleåret 2034/2035, hvor der forventes at være 974 elever.

Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 678, og antallet forventes at være stige frem til 2029 med 18 % for derefter at falde hvert år frem til 2036, hvor der forventes at være 690. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Lokalplan for friplejehjem i Funder forventes sat i gang i foråret

Der er en privat aktør, som har søgt om, at der laves en lokalplan med henblik på at etablere 72 friplejeboliger og 50 seniorboliger i Funder. Det forventes, at arbejdet med at lave lokalplan evt. kan sættes i gang i foråret 2023.

Det er Ældreudvalget blevet orienteret om. De har også drøftet behovet for plejeboliger de næste 10 år i Silkeborg Kommune. Behovet forventes at være 300 nye boliger, hvor private aktører har vist interesse for at opføre 180.
(Ældreudvalget, 06.03.2023, punkt 6)

Udvidelse af Lysbro Uddannelsescenter med i puljen for ønsker til nye byggerier

Der er et ønske om at udvide Lysbro Uddannelsescenter, fordi der inden for 2-3 år forventes flere elever med multiple funktionsnedsættelser og for at skabe bedre rammer og en attraktiv uddannelse for unge med særlige behov.

Ønsket er at etablere et modulbyggeri ved siden af de eksisterende bygninger med 10 mindre rum, som giver mulighed for at skærme de enkelte elever, køkkenalrum og personalefaciliteter.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der prioriteres penge til udvidelse og renovering af Lysbro Uddannelsescenter. Ønsket bliver nu en del af byrådets anlægsseminar i maj 2023, hvor alle anlægsønsker skal drøftes.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 06.03.2023, punkt 8, Socialudvalget, 08.03.2023, punkt 8)

Muligheden for et egnsteater i Hakkehuset drøftes

Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget er netop blevet orienteret om, hvilke vilkår og muligheder, der er forbundet med at etablere Hakkehuset som et egnsteater.

Aftalen falder under Slots- og Kulturstyrelsens fireårige ordning, hvilket medfører en række rammer for en eventuel prøveperiode.

Blandt andet skal aftalen godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samt Slots- og Kulturstyrelsen. Her refunderer staten op til 50% af kommunens driftstilskud til egnsteatre, og det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer finanslovsbevillingen.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 15)

Februar 2023

PFAS-stoffer fundet i Hesselhus Vandværk

I 2022 blev der i vandet fra Hesslehus Vandværk fundet en sum af stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. Fundet er under grænseværdien. Det betyder, at vandet lever op til kvalitetskravene.

PFAS er en samlebetegnelse for flere tusinde fluorholdige, svært nedbrydelige stoffer, hvor nogle er miljøfarlige og sundhedsskadelige. Hesselhus Vandværk er et alment vandværk med ca. 142 forbrugere.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status for vandforsyningsplanen, hvor der blandt andet arbejdes med at beskytte grundvandet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 9 og 17)

Lysbro Uddannelsescenter renoveres

Uddannelsescenteret, der består af STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning), dagtilbuddet Lysbro KUNST og Lysbro Kantine, skal i 2023 renoveres.

Renoveringen indeholder etableringen af et nyt, stort handicapegnet badeværelse med plads til blandt andet badebåre. Derudover skal deres installeres automatiske døråbnere til klasseværelser, skydedøre til badeværelse og forskellige lifte, så flere lokaler og faciliteter kan bruges af kørestolsbrugere.

Der skal også laves udendørs tilretninger og lettere vedligeholdelsesarbejde som udskiftning af punkterede ruder og ødelagte dørkarme. Byrådet godkender, at der bruges 1,6 mio. kr. på at renovere Lysbro uddannelsescenter.
(Socialudvalget, 08.02.2023, punkt 2, byrådet, 27.02.2023, punkt 11)

Januar 2023

Gang i planer om nyt erhvervsområde i Funder Nord

Interessen for at drive erhverv i Silkeborg er stor, og derfor ønsker Silkeborg Kommune at udvikle et kommune-ejet areal i området på 190.000 kvm til erhvervsjord.

Samtidig er der ønske fra private grundejere om at udvikle i samme område. Skal planen realiseres, skal der etableres ny vej fra rundkørslen ved Funder Kirkevej til Nørhedevej.

Plan- og Vejudvalget godkender, at der bliver sat gang i arbejdet med at lave et forslag til en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen for det mulige erhvervsområde. Samtidig ønsker de at undersøge muligheden for, at der også kan etableres butikker til særlig pladskrævende varegrupper i området.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 6)

Der tages hul på arbejdet med at anlægge del af Vestre Højmarksvej

I år begynder de arkæologiske undersøgelser af området, hvor der skal anlægges en del af Vestre Højmarksvej, som skal være vejen til et nyt erhvervsområde i Funder Nord.

Den nye vej bliver koblet på rundkørslen ved Funder Kirkevej og forløber til Nørhedevej som første etape af to.

Vejen betyder, at fremover skal Funder Kirkevej tilsluttes den nye vej med et vigepligtsreguleret kryds med kanalisering. I samme kryds etableres en stitunnel til lette trafikanter.

Byrådet godkender, at der bruges 67 mio. kr. på at etablere vejen, som forventes færdig i 2026. Der er på nuværende tidspunkt ingen tidshorisont for etablering af etape 2.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 7, byrådet, 31.01.2023, punkt 4)

Forslag om nye dagligvarebutikker i Funder og Lysbro kommer i høring

Forslaget til en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune kommer snart i høring. En del af forslaget er at give mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 1.200 m2 ved Sejlgård, hvor Kuben Management har søgt om at etablere butik.

I forslaget ligger der også en mulighed for at etablere en dagligvarebutik i Lysbro syd for Herningvej og vest for Folkesparrekassen. Det er for at skabe et mødested i Lysbro og give indbyggerne mulighed for indkøb tæt på deres bopæl.

I Funder Kirkeby er der ikke en egentlig bymidte, selvom der er udpeget et område til det i kommuneplanen, hvor der kan placeres butikker. Forslaget er her at udvide mulighederne for at placere butik i største delen af Funder Kirkeby.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Midlertidige dagtilbudspladser til børn med særlige behov etableres i Funder

Antallet af børn med særlige behov stiger. Der er akut behov for 8-10 dagtilbudspladser mere.

De bliver midlertidigt etableret i en eksisterende pavillon ved siden af vuggestue- og børneafdelingen i Funder. Det beslutter Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget og byrådet.

Der bliver ikke behov for at ændre meget i bygningen, men legepladsen skal indrettes med en afdeling til børnene, og der skal flyttes og etableres legeredskaber. Der arbejdes på at finde et sted, der er egnet til en varig løsning.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 10.01.2023, punkt 3, byrådet, 31.01.2023, punkt 12)

Del din mening om kloakledning og pumpestation på Funder Skovvej

I forbindelse med at ejendommene Funder Skovvej 217, 221, 223 og 225 skal kloakeres, skal der etableres en spildevandskloak og en pumpestation på private arealer.

Sammen med 10 andre spildevandsprojekter kommer det i otte ugers høring, hvor du kan dele din mening om placeringen af kloakledningen og pumpestationen.
Byrådet godkender, at det kommer i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2022, punkt 9, byrådet, 31.01.2023, punkt 8)

Ladestandere på vej ved samkørselsplads ved Funder

Fire ladestandere kan være på vej til samkørselspladsen ved motorvejen ved Funder. I januar offentliggør Silkeborg Kommune et udbud på ladestanderne.

Ladestanderne skal stå på kommunes p-pladser og være tilgængelige for alle.

Udbuddet indeholder også placering af 36 ladestandere i Silkeborg by.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, 16)

Institut Funder Bakke får midler til deres arbejde

Institut Funder Bakke får 100.000 kr., så de fortsat kan opretholde den høje kunstneriske kvalitet. Samtidig skal der laves en samarbejdsaftale med Instituttet.
Det beslutter Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget.

Ifølge budgetaftalen for 2023 tilføjet 800.000 kr. til kultur- og fritidsområdet som følge af befolkningstilvæksten. Nu har udvalget besluttet, at en del af de midler skal gå til Institut Funder Bakke.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 3)

Om lokalrådet

Formand

Tonny Meyer 

Næstformand

Marck Lyngø

Kasserer

Søren Svendsen

Søren Nielsen

Anders Andersen

Anton Hansen

Ulla Milling

Kontakt Funder-Lysbro Lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje