Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Gjessø Lokalråd

Gjessø Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Gjessø

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Juni 2024

Ønske om at sænke farten på Brandevej

Plan- og Vejudvalget ønsker at sætte farten ned på Brandevej i Gjessø til 50 km/t, hvis Politiet kan godkende det.

Formanden for udvalget orienterede udvalget om hans besøg i Gjessø, hvor der netop blev drøftet trafiksikring og fartnedsættelse.

(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2024, punkt 14)

Maj 2024

Gjessø Børnehave udvides med 37 pladser

Pasningsbehovet i Gjessø er let stigende, men i forhold til sidste års dagtilbudsprognose er pasningsbehovet på et lidt lavere niveau.

Der er sat 10,1 mio. kr. af til at udvide Gjessø Børnehave i 2025 med 15 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser, og der er frigivet 1,50 mio. kr. til projektering.                   

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har drøftet behovet for udvidelser af daginstitutioner i kommunen.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 13.05.2024. punkt 12)

Så mange brugere er der til haller, sale og fodboldbaner i Gjessø

En analyse viser, at der i 2023 var 159 brugere per indendørs facilitet. Det placerer Gjessø, som dem i kommunen der har 5. færrest antal brugere per indendørs facilitet. Set i forhold til antallet af borgere er der ca. 800 borgere per facilitet.

Der er 78 forenings-fodboldspillere på 15.654 m2 boldbaner. Det svarer til, at der er 200 m2 fodboldbane per spiller. Det placerer Gjessø som dem, der er 5. flest m2 boldbaner per spiller i kommunen.

Analysen skal bruges i dialog med foreninger og lokalområder omkring ønsker til at udvikle faciliteter til idræt. Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 6)

April 2024

Planer om 20 parcelhusgrunde ved Tippetbakken

Plan- og Vejudvalget sætter gang i arbejdet med at få lavet et forslag til en lokalplan for 20 nye parcelhusgrunde nord for Gjessø Skole ved Tippevej i forlængelse af det eksisterende boligområde. 

Arealet er i øjeblikket landbrugsjord. Forslaget går på, at højst 30 % af de enkelte grunde må bebygges, og der skal være et åbent areal på 5.000 m2. Der skal også sikres arealer til håndtering af drikkevand, og trafikstøj skal afværges. 

Området skal overgå fra landzone til byzone. Det samme foreslås for Gjessø Skole, daginstitution og boldbanerne. Når forslaget er færdigt, kommer det i offentlig høring. 

(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2024, punkt 2)

Prognose: Gjessø Skole får 46,5 % flere elever på 12 år

I dag er der 101 elever på Gjessø Skole fordelt på 7 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 149. En stigning på 47,5 %. I 2036/37 ventes der at være 148 elever. Det er 46,5 % flere end i dag. 

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Gjessø er i 2024 21 børn, og det ventes at stige til 27 i 2028 og falde til 24 i 2036. For 3-6-årige er tallet 46 børn i 2024, og det ventes at stige til 52 i 2029 og så falde til 49 i 2036.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Marts 2024

Befolkningstallet i Gjessø ventes at stige med 200 

I 2023 blev der i Gjessø taget én ny boliger i brug, men frem mod 2036 ventes der at komme 89 nye, indflyttede boliger. I 2025 ventes der 35 nye boliger og i 2027 21.

Der bor i dag 1.251 i Gjessø, og det forventes at stige til 1.408 i 2028 og til 1.443 i 2037.

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Hvordan forbedres vandkvaliteten i Gjessø?

For at opnå god badevandskvalitet er der i december 2023 bestilt en oplandsanalyse af søen Gjessø.

Analysen skal belyse årsagen til, at badevandskvaliteten de seneste år er væsentlig forringet og pege på tiltag, der kan forbedre vandkvaliteten i søen.

Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 04.03.2024, punkt 5)

Februar 2024

Politiet siger nej til fodgængerfelt

Plan- og Vejudvalget har sat penge af til et fodgængerfelt på over Rustrupvej ved dagligvarebutikken i Gjessø. 

Projektet kræver dog politiets tilladelse, og det blev et nej. Politiet vurderer, at den gående færdsel ikke er så tæt, at den ikke kan afvikles rimeligt uden et fodgængerfelt. 

Desuden må et fodgængerfelt ikke være indenfor 30-40 meter fra en sidevej, og det ville det komme til at være her. 

Politiet vurderer også at hastigheden på stedet er lav og er betænkelig over, at et fodgængerfelt eventuelt ville give en falsk tryghed. Der har været et enkelt uheld på stedet siden 1. januar 2018.

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 19)

Januar 2024

Asklev Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse 

Asklev Forsamlingshus søger om tilskud til puljen for tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse i 2024.

De søger om tilskud til at udskifte bagdøren. Det forventes at koste 9.400 kr.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen og bevilger et tilskud på 9.400 kr.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 08.01.2024, punkt 4)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Udvidelse af Gjessø Børnehus er i sin indledende fase

Projektet med at udvide børnehuset i Gjessø er under opstart, og Silkeborg Kommune arbejder på en nærmere tidsplan for udførelsen.

Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om. I september 2023 frigav byrådet penge til projekteringen af udvidelsen. 

Der er sat penge af på anlægsbudgettet fra 2024-2026. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 10)

November 2023

Grundvandet skal sikres i Gjessø 

Grundvandet og drikkevandsressourcerne skal nu og i fremtiden sikres. Derfor er der lavet en række retningslinjer og konkrete indsatser for vandværkerne i den sydlige del af kommunen.

Der må for eksempel ikke være erhvervsmæssig brug af pesticider i oplande til nøglevandværker, hvor der er stor sårbarhed. Planen har været i 12 ugers høring, og 16 har sendt et høringssvar til planen, som ikke gav anledning til ændringer i planen.

Klima- og Miljøudvalget vedtager indsatsplanen for beskyttelse af grundvandet, som dækker den sydlige del af kommunen.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.11.2023, punkt 6)

Oktober 2023

Vandkvaliteten i Gjessø er blevet værre

Vandkvaliteten i søen er blevet værre og værre i de seneste år. I år var det også nødvendigt at fraråde badning fra midt juli til starten af august på grund af opblomstringer af alger. 

Der er ikke planlagt indsatser for at forbedre vandkvaliteten i Gjessø, og der er ikke økonomi til at undersøge mulige indsatser. Den hygiejniske kvalitet af vandet er høj, og Gjessø har fået den højeste badevandskarakter i år på trods af opblomstring af alger. 

Det viser kontrollerne af badevandet, som er foretaget henover sommeren. Klima- og Miljøudvalget tager sagen til efterretning og sender den til Kultur-, Fritids- og Idræts-, og Outdoorudvalget til deres orientering.

(Klima- og Miljøudvalget, 02.10.2023, punkt 5)

Energistyrelsen inviterer til borgermøde i Gjessø om varmeforsyning og energi 

Sammen med Energistyrelsen inviterer Silkeborg Kommune til borgermøde i Gjessø-området, hvor der ikke er udsigt til fjernvarme. 

På borgermødet vil der være oplæg om, hvordan man kan spare energi i hverdagen og på lang sigt med fokus på strømforbrug, varmeforbrug og renovering generelt. 

Mødet holdes i løbet af november. Borgermødet er tænkt som en hjælp til ejere af naturgas- og oliefyr i forhold til at skifte varmeforsyning og spare på energien.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen.

(Klima- og Miljøudvalget, 02.10.2023, punkt 6)

Der er 189 medlemmer af indendørs idræt i Gjessø

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i Gjessø Senioridræt og Gjessø Ungdomsforening var 189 medlemmer af indendørs idræt i 2022. 

Der var i 2022 knap 150 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. Set på antallet af borgere i området er deri 2023 over 800 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der cirka 200 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

Skolebuskørsel afløser lokalrute 27-29 fra sommeren 2024

Det er besluttet at nedlægge lokalruterne 27-29 fra sommeren 2024. Nu beslutter Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at den skolebuskørsel, der afløser lokalruterne, skal kører én morgenkørsel og to eftermiddagskørsler pr. dag pr. skole.

Udvalget ønsker også, at muligheden for tilkøb af buskort for enkelt-elever undersøges, og at få opfølgning på buskørsel frem mod skoleåret 2025/26.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.10.2023, punkt 3)

September 2023

Gjessø Børnehus udbygges med 40 pladser 

I de kommende år vil der mangler pasningspladser for de 0-5-årige i Gjessø. I 2030 forventes der at mangle ca. 15 vuggestuepladser og ca. 15 børnehavepladser.

Derfor bliver arbejdet nu sat i gang med at undersøge muligheden for at lave en tilbygning til Gjessø Børnehus med plads til to grupperum – én til 15 vuggestuebørn og en til 22 børnehavebørn.

Børnehuset har i dag ca. 60 pladser. Med tilbygningen vil det øges til ca. 100 pladser. Byrådet godkender, at der bevilges 1,5 mio. kr. til arbejdet i 2023-2024. Projektet er lige nu prissat til i alt 10,15 mio. kr. Beløbet bliver kvalificeres i projekteringen, hvor der også laves en tidsplan for tilbygningen.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 11.09.2023, punkt 3, byrådet, 26.09.2023, punkt 14)

August 2023

Udvidelse af dagtilbudspladser i Gjessø rykkes frem

Antallet af dagtilbudspladser i Gjessø skal udvides med 40. Det er der sat penge af til i 2024-2025.

Det forventes, at udvidelsen rykkes frem til at begynde i 2023, så der bliver søgt om at frigive midler til projekteringen i år. 

Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 14.08.2023, punkt 8)

Lokalrute 27-29 nedlægges 

Plan- og Vejudvalget har besluttet at nedlægge lokalruterne 27-29 fra sommeren 2024. 

Ruterne bliver afløst af skolebusser, da det stort set kun er skolebørn der benytter dem.  

Andre passagerer henvises til flextrafik.  

(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 20)

Juni 2023

Gjessø Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse 

Gjessø Forsamlingshus har søgt og fået tilskud på 30.163 kr. til at udskifte og isolere loftet.

Det er Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, der har bevilget tilskuddet.

Hvert år kan forsamlingshusene i Silkeborg Kommune søge om tilskud til vedligeholdelse

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 7)

Maj 2023

Der er åbnet for at etablere butik i hele Gjessø

Det bliver nu skrevet ind i kommuneplanen, at der kan etableres butik i hele byens geografi.

Forslaget, der nu er vedtaget af byrådet, har været i 8 ugers høring, som ikke gav anledning til ændringer.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 4, byrådet 23.05.2023, punkt 8)

Cykelstiprojekt på Gjessøvej kommer nu med i Cykelhandlingsplanen

Cykelsti eller fællesti på Gjessøvej fra Søndre Ringgade til helleanlæg. Det projekt, beslutter Plan- og Vejudvalget, skal med i Cykelhandlingsplanen.

Planen indeholder prioriterede projekter til nye cykelstier. Strækningerne vil også blive skrevet ind i Kommuneplanen.

Projektet vil gavne pendlere og udskolingselever fra Gjessø og forventes at koste 2,2 mio. kr. at udføre. Der skal søges dispensation til projektet i forhold til søbeskyttelseslinjen.

(Plan- og Vejudvalgt, 02.01.2023, punkt 13)

Forslag om at ændre busrute 27 til skolerute

Busrute 27 bliver stort set kun brugt af skoleelever. Derfor, og på grund af den økonomiske trængte bustrafik, besluttede Plan- og Vejudvalget i august 2022 at sætte gang i arbejdet med at ændre de mindste lokale ruter som busrute 27 til skoleruter.

Nu beslutter Plan- og Vejudvalget, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal høres om forslaget til ændringen, da skoleafdelingen vil komme til at stå for administration og planlægning af skoleruterne.

Fordelene ved forslaget er blandt andet, at skolekørslen kan tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte skole, og at ændringer hurtigt kan indarbejdes. Ulemperne er blandt andet, at kørslen ikke er tilgængelig for alle.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 12)

April 2023

Ny plan for at beskytte grundvandet i Gjessø 

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandsressourcerne nu og i fremtiden i Gjessø. 

Forslaget til Indsatsplan Syd, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer samt konkrete indsatser for de syv vandværker i Indsatsområde Syd, herunder Gjessø Vandværk, der er et af nøglevandværkerne i området.  

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 4, byrådet, 25.04.2023, punkt 5)

Marts 2023

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Gjessø

Der bor i dag 1.255 borgere i Gjessø. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige hvert år frem til 2036 til 1.534. Det vil være en stigning på 22 %.

I 2022 er der kommet 9 nye, indflyttede boliger i Gjessø. Over de næste 13 år forventes der at komme 105 nye, indflyttede boliger. Der forventes 2 i år og 32 næste år.

Der går 99 elever på Gjessø Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 144 i 2027/28 og til 166 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 98, og antallet forventes at stige til 131 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Hjælp til at omstille til grøn varmeforsyning

I Gjessø er lokale kræfter i gang med at undersøge muligheder for at omstille til grøn varmeforsyning. Til marts deltager Silkeborg Kommune i et borgermøde i Gjessø om muligheden for fælles varmeforsyning.

I Gjessø er 295 ejendomme ud af 340 opvarmet med naturgas eller olie.

Silkeborg Kommune kan hjælpe ved at stille kommunegaranti for lån i varmeforsyningsprojekter, at kommunens bygninger som udgangspunkt går med i fælles varmeløsninger, give tilskud til borgergrupper til at afklare muligheder for fælles varmeforsyning og dele viden om lovgivning.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, hvordan Silkeborg Kommune kan understøtte omstillingen til grøn varmeforsyning i de områder, hvor der ikke kommer fjernvarme.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 3)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Gjessø

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Gjessø. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Almene boliger på Gjessøtoften renoveres

Silkeborg Boligselskab afdeling 19 vil renovere badeværelserne i deres almene boliger på Svalevej 1-8 i Bryrup, Gjessøtoften 6-24 i Gjessø og Ranunkelvej 13-24 i Them.

De søger om godkendelse til at optage et lån på 3,5 mio. kr. til renoveringen og til den afledte huslejestigning på 11 %. Huslejen vil stige fra 850 kr./m2 til ca. 918 kr./m2.

Byrådet godkender låneoptagelsen og huslejestigningen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.02.2023, punkt 5, byrådet, 27.02.2023, punkt 14)

Januar 2023

Skal mulighederne for at placere butik i Gjessø udvides?

I Gjessø, hvor der ikke er en egentlig bymidte og et forholdsvis begrænset butiksbehov, er der et forslag om at udvide mulighederne til at placere butikker i hele byens geografi.

Det forslag ligger i en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune, som snart kommer i høring.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Kontakt Gjessø Lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje