Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Gødvad Lokalråd

Gødvad Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Gødvad

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Maj 2024

Plads til 100-150 boliger på Stævnepladsen

Byrådet har valgt, hvilket scenarie for Stævnepladsen i Gødvad, der skal arbejdes videre med. Det blev scenarie B, hvor 5-6 ud af det 24 hektar store område skal bruges til byudvikling.

Det giver plads til 100-150 boliger, der placeres centralt med et fællesareal i midten og et stort, sammenhængende grønt område med aktiviteter for hele Gødvad omkring boligerne. Fx bålplads, shelters og sportsbaner.

Friluftsauditoriet skal omdannes til boliger. Desuden skal der kigges på muligheden for at bygge tiny houses. Der kommer en gennemgående boliggade og nyt stisystem.

(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2024, punkt 22, byrådet, 28.05.2024, punkt 16)

Forening får tilskud til at etablere legeplads nær Cirkuspladsen og klatreparken

Byrådet har givet et tilskud på 327.000 kr. til foreningen Leg og Lær Silkeborg, der har planer om at indrette en legeplads i Skovbrynet ved siden af Cirkuspladsen og klatreparken på Kastaniehøjvej 4 i Gødvad.

I forhold til de øvrige faciliteter vil en ny legeplads være et oplagt samlingssted og et supplement for børnefamilier, hvor børn og voksne kan have en god tid sammen.

Budgetter for projektet er på 653.000 kr. Foreningen står selv for driften af legepladsen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 19, byrådet, 28.05.2024, punkt 21)

Så mange brugere er der til haller, sale og fodboldbaner i Gødvad

En analyse viser, at der i 2023 var 313 brugere per indendørs facilitet. Det placerer Gødvad, som dem i kommunen der har anden flest antal brugere per indendørs facilitet. Set i forhold til antallet af borgere er der i dag ca. 2.700 borgere per facilitet.

Der er 526 forenings-fodboldspillere på 54.758 m2 boldbaner. Det svarer til, at der er 104 m2 fodboldbane per spiller. Det placerer Gødvad som dem, der er 4. færrest m2 boldbaner per spiller i kommunen.

Analysen skal bruges i dialog med foreninger og lokalområder omkring ønsker til at udvikle faciliteter til idræt. Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 6)

Flere fodboldbaner i Gødvad drøftet

Den nye Dybkærskole blev delvist bygget på boldbaner, så der er et behov for at genetablere en 11-mandsbane. Der vil også blive behov for at etablere en støjvold for at sikre overholdelse af støjgrænser for de nærmeste naboer.

Projektet indeholder også en etablering af en padelbane i området, som kan finansieres af midler fra det tidligere projekt Gødvad Torv, hvor banen ellers var planlagt til at ligge.

Dette og andre projekter har Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget drøftet forud for byrådets arbejde med at fastlægge, hvilke anlæg der skal på anlægsbudgettet og hvornår.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 10)

To forslag til langsigtet udviklingsplan for Gødvadskolen

Der er lavet en udvidelsesplan for Gødvadskolen, som skal rumme elever fra Eriksborg-skoledistrikt indtil, at en ny skole står klar i Eriksborg forventelig i 2029.

Planen kommer også til at gavne Gødvadskolen fremover i form af fast byggeri.

Derudover er der også lavet to scenarier til en langsigtet udviklingsplan fra 2027 og frem, som et Ide- og Programudvalg skal tage stilling til.

Det har Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget drøftet i forbindelse med anlægsbehovet for skolerne i kommunen.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 13.05.2024. punkt 6) 

Dybkær Specialskole får flere klasselokaler ved omrokeringer

På grund af flere elever ventes Dybkær Specialskole at mangle tre klasser til det kommende skoleår. De skal findes ved at flytte Videnshus Dybkær (undtaget et stor motorikrum), lærerforberedelse, mødelokaler, personalestue og chaufførstuen fra Dybkær Specialskole til den gamle Dybkærskole.

Der skal også nedlægges og etableres nye vægge, lægges nyt linoleumsgulv, spartles, males, ændres i ventilation- og elinstallationer og sikre brand- og miljøkrav efterleves. Dybkær Specialskole kommer også midlertidigt til at bruge lokalerne madkundskab, sløjd og sal 2 på den gamle Dybkærskole.

Byrådet godkender, at der bruges 1,5 mio. kr. på omrokeringen og ombygningerne, som er en midlertidig løsning til de næste to skoleår, indtil der laves en mere holdbar løsning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 13.05.2024. punkt 8, Byrådet, 28.05.2024, punkt 4) 

Forslag om at bygge større børnehus i Eriksborg

I Silkeborg Kommunes anlægsbudget er der sat 50 mio. kr. af i 2026-2029 til at udvide antallet af daginstitutionspladser i Gødvad, Grauballe og Eriksborg med 185 pladser og legestue. Der er også sat 15 mio. kr. af til midlertidige faciliteter i Eriksborg i 2027-2028.

I Gødvad og Eriksborg forventes der et samlet underskud på ca. 30 pladser i 2029, der stiger til ca. 100 pladser i 2036.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget foreslår byrådet, at der etableres et børnehus i Eriksborg på 200 pladser og legestue klar til indflytning i slutningen af 2029, og der ikke bruges penge på midlertidige faciliteter.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 13.05.2024. punkt 12)

Ny plan for at beskytte grundvandet i Gødvad

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandet nu og i fremtiden i den nordlige del af Silkeborg Kommune herunder Gødvad.

Forslaget til Indsatsplan Nord, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer, mål og konkrete indsatser for vandværkerne i området.

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om forslaget til planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 9, byrådet, 28.05.2024, punkt 11)

Penge bevilget til at lave Gudenåplan

Gudenåkomitéen, et politisk samarbejde på tværs af Gudenå-kommunerne, ønsker at udarbejde en Gudenåplan, som skal skabe en klimarobust ådal, mere og bedre natur, rent vandmiljø og et kerneområde for friluftsliv.

Planen skal blandt andet undersøge mulighederne for at naturgenoprette og klimatilpasse Gudenådalen fra Silkeborg til Tange Sø og føre den tilbage til sin oprindelige form før 1859, før den blev indsnævret og uddybet af hensyn til pramdragerdriften.

Byrådet godkender, at Gudenåkomiteen laver en samlet Gudenåplan, og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at Silkeborg Kommune betaler sin andel på 490.000 kr. ud af de 2 mio. kr., som blandt andet skal gå til at ansætte en projektleder i to år, frikøbe kommuners medarbejdere, lodsejerdialog og finde finansielle partnere.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 3)

Lodsejere inviteres til dialogmøde 13. juni om Gudenåplan

Torsdag den 13. juni 2024 fra kl. 16.30 til 18.00 inviterer Silkeborg Kommune ca. 365 lodsejere til Gudenåen via digital post til dialogmøde om at føre Gudenåen tilbage til sit oprindelige forløb, som er en del af Gudenåplanen.

Ådalsprojektet, som det også kaldes, skal give vandet mere plads, skabe bedre vilkår for naturen og give et renere vandmiljø og fremme friluftslivet

På mødet bliver det historiske kortmateriale og tankerne om projektet præsenteret inden, der indledes dialog med lodsejerne. Klima- og Miljøudvalget godkender planerne for mødet. 

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 4)

April 2024

Gødvadskolen udvides med flere klasselokaler

Fra næste skoleår og frem skal Gødvadskolen rumme elever fra det nye skoledistrikt for Eriksborg indtil, at en ny skolebygning i Eriksborg står færdig formentlig til august 2029.

Derfor skal Gødvadskolen fra næste skoleår udvides med ét klasselokale ved at indrette håndarbejdslokalet til klasselokale, så 0. klasserne bliver samlet. Håndarbejdslokalet flyttes til SFO’ens Rødt Hus, og Rødt Hus flytter i en pavillon, som bliver placeret ved SFO’en på Fritidsgården, så SFO-delen samles der. 

For at kunne optage det øgede antal elever fra 2025-2029 skal der derudover etableres pavilloner og fast byggeri. Der arbejdes videre med, hvordan det konkret skal være i samarbejde med Gødvadskolen.

Byrådet beslutter at bevilge 3,9 mio. kr. til at udvide Gødvadskolen med flere klasselokaler.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 2, byrådet, 30.04.2024, punkt 5)

Planer om sænket hastighed på Eriksborg Allé og Bakkeborg

Plan- og Vejudvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med få sat heller/chikaner op på Bakkeborg og den sydligere Eriksborg Allé på den del, hvor man i øjeblikket må køre 50 km/t.

Det er et krav at etablere heller eller chikaner for at dæmpe hastighedsbegrænsningen til 40 km/t. Fartnedsættelsen kræver også Politiets tilladelse.

Det forventes at koste 0,5 mio. kr. Udvalget foreslår, at projektet kommer på anlægsbudgettet.  

(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2024, punkt 13)

Prognose: Elevtallet falder på Gødvadskolen og Dybkærskolen

I dag er der 651 elever på Dybkærskolen. I 2036/37 ventes der at være 629 elever. Det er 3,4 % færre end i dag. På Gødvadskolen er der 291 elever. I 2036/37 ventes der at være 268 elever. Det er 7,9 % færre end i dag. 

Det skal ses i sammenhæng med, at der i prognoseperioden ventes at blive bygget en ny skole i Eriksborg, som elever tilknyttet Eriksborgs skoledistrikt, der går i særskilte spor sammen med de øvrige elever på Gødvadskolen, skal flytte til. Pasningsbehovet for 0-6-årige ventes også at falde i Gødvad på sigt, fordi flere vil blive passet i Eriksborg. 

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Planer om at føre Gudenåen 200 år tilbage til sit oprindelige forløb

I 1859 blev arbejdet med at uddybe og indsnævre Gudenåen afsluttet, så den var bedre egnet til pramdragerdrift. Før det var Gudenåen væsentligt bredere, end den er nu, og havde mange lavvandede forløb med varierende dybde. 

Det viser gamle kort, som Det Kgl. Bibliotek har digitaliseret. Nu er der sat gang i et projekt, som skal se på mulighederne for at genskabe Gudenådalen fra Silkeborg by til Tange Sø. 

Klima- og Miljøudvalget besluttede i marts at arbejde videre med projektet, og de har nu drøftet ideerne om et naturbaseret klimatilpasningsprojekt i og langs Gudenåen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 9)

Status på nyt regulativ for Gudenåen

Silkeborg Kommune er i samarbejde med Favrskov, Viborg og Randers Kommuner i gang med at reviderer det gældende regulativ for Gudenåen på strækningen Silkeborg til Randers

Et udkast til regulativet er blevet vurderet af rådgiverfirmaet Niras i forhold til EU's habitatdirektiv og vandrammedirektiv. 

Næste skridt er, at udkastet skal sagsbehandles efter Miljøvurderingsloven og Naturbeskyttelsesloven. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen og tager den til efterretning. 

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 10)

Marts 2024

Den gamle Dybkærskole forventes revet ned i foråret 2025

Den nye Dybkærskole er taget i brug, og det betyder, at den gamle skole delvist står tom. Blok A bliver bevaret i en midlertidig periode til kommunes Tandpleje, indtil der er fundet en placering til en ny tandklinik.

Blok B og C og de to gymnastiksale forventes revet ned i foråret 2025. Pavillonen ved den gamle skole forventes flyttet til Gødvadskolen.

Byrådet godkender, at der bruges 0,5 mio. kr. til at lave udbudsmateriale til nedrivningen, til miljøundersøgelse af bygningerne og til at beregne et estimat på prisen for at rive den gamle skole ned.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 05.03.2024, punkt 2, byrådet, 19.03.2024, punkt 5)

1.000 nye boliger ventes i Gødvad frem mod i 2037 

I 2023 blev der i Gødvad taget 204 nye boliger i brug. Frem mod 2036 ventes der at komme 1.087 nye, indflyttede boliger. Fra 2026 til 2031 kommer der mellem 100-200 boliger hvert år.

Der bor i dag 8.533 i Gødvad, og det forventes at stige til 10.014 i 2031. Herfra og frem til 2037 ventes det niveau at blive holdt.

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Forbindelsesvej til Stagehøjvej billigere end ventet

Der var sat 7,5 mio. kr. af til at anlægge en ny forbindelsesvej mellem Stagehøjvej og Nordre Ringvej. På Nordre Ringvej er forbindelsesvejen blevet forbundet via et trebenet lyskryds.

Projektet er afsluttet og regnskabet er gjort op. Prisen for vejen endte på 7,185 mio. kr. Plan- og Vejudvalget godkender regnskabet.

Forbindelsesvejen skaber bedre adgangsforhold til erhvervsområdet ved motorvejen og er en del af første etape af byggemodningen af Erhvervskorridoren langs motorvejen.  

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 8)

Regnskab godkendt for byggemodning af Eriksborg Allé

Plan- og Vejudvalget godkender regnskabet for etableringen af en, der forbinder Eriksborg Allé med Nørreskov Bakke og F. L. Smidths Vej.

Det er en del af byggemodningen af Eriksborg Allé. Der blev sat 600.000 kr. af til at etablere rundkørslen. Regnskabet viser, at prisen blev 531.389 kr.

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 10)

Regnskab godkendt for byggemodning på Gødvad Bygade

Plan- og Vejudvalget godkender anlægsregnskabet for byggemodningen af et boligområde på Gødvad Bygade, som er blevet til i samarbejde med to private udviklere.

Byggemodningen er afsluttet, og alle kommunens fem grunde er solgt. I forbindelsen med byggemodningen er Gødvad Bygade blevet udbygget og tilpasset trafikken.

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 14)

Februar 2024

Planer for boligområde i Resen vedtaget

Byrådet vedtager en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, der gør det muligt at bygge 155 boliger i forskellige klynger i maks. to etager ved Resen, der hører under den nye bydel, Eriksborg. 

Halvdelen skal være parcelhuse, mens den anden halvdel kan være rækkehuse, dog må maks. tre boliger bygges samme med mindre, der derefter bygges forskudt. Der er vide rammer, når det kommer til valg af farver og materialer samt hældning på taget. Der er både regnvandsbassiner og områder, hvor vandet kan sive ned i jorden.

På den måde beskyttes Nebel Bæk og Gudenåen mod udledning af vand fra området. Der bliver adgang til området fra Gøteborgvej. 
(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 2, byrådet, 26.02.2024, punkt 4)

Stadig flere fra Arendalsvej er i job eller uddannelse 

Ledigheden blandt borgerne på Arendalsvej fortsætter med at falde. Det viser en opgørelse, som Arbejdsmarkedsudvalget er præsenteret for.

Sammen med to andre almene boligområder i Silkeborg, Resedavej og Lupinvej i Alderslyst og Hjejlevej på Århusbakken, var der samlet i december 2023 212 fuldtidsledige. De foregående tre år var tallet 244, 255 og 304. Fra 2022 til 2023 skyldes det i særlig grad et markant fald i antallet af ledige integrationsborgere. 

I 2020 besluttede byrådet at investere i den ekstraordinær beskæftigelsesindsats i områderne. Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at målet for 2024 er at komme ned på 198 ledige. 

(Arbejdsmarkedsudvalget, 05.02.2024, punkt 2)

Januar 2024

Flere scenarier præsenteret for udvikling af Stævnepladsen 

Der er gang i arbejdet med at lave en helhedsplan for Stævnepladsen i Gødvad. Tegnestuen Lytt har give tre bud på, hvordan Stævnepladsen kan bruges, hvis man bruger 25, 50 eller 75 % af området til byudvikling: 

1) En central placering af bebyggelse omkranset af natur, som er oplagt til fællesskab og til andre boligformer end parcelhuse. 2) Spredte enklaver af bebyggelse sammenbundet af et naturnetværk oplagt til varierende boformer. 3) En forlængelse af parcelhusbyens struktur med grønne kiler oplagt til parcelhuse og rækkehuse.

Lendager Arkitekter har undersøgt potentialerne i auditoriebygningen til andre formål. Den kan fx ombygges til boliger, til boliger, daginstitution og outdoorcenter i kombination og til højskole. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om byudviklingsscenarier for Stævnepladsen.

Der planlægges at holde ’Åben Stævneplads’ 7. april 2024, hvor borgere og interesserede inviteres til Stævnepladsen for til at give deres input.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.01.2024, punkt 2)

Trafiksikkerheden skal forbedres ved indkørslen til gymnasiet

Det skal ske ved at etablere en venstresvingsbane for den sydgående trafik ind til gymnasiet, hvor der ellers kan opstå kø.

Der er registreret et uheld i på stedet, og en hastighedsmåling viser, at cirka hver 3. overskrider den tilladte hastighed på 60 km/t. Udover venstresvingsbanen skal cykelstiens forløb mod syd, så den føres bagom busstoppestedet og giver plads til en større busperron. 

Projektet har fået tilskud fra den statslige trafiksikkerhedspulje, og derfor opprioriteres projektet, så der sættes gang i det i 2024 og forventes færdig senest i 2025. Det er Plan- og Vejudvalget orienteret om. 

(Plan- og Vejudvalget, 09.01.2024, punkt 9)

Trafiktiltag på Nørreskovbakke sættes i værk 

Strækningen af Nørreskov Bakke forbi Stagehøjvej, som er placeret mellem to lyskryds, er en af de mest trafikeret strækninger i Silkeborg med 15.000 bilister i døgnet. 

Der er ofte kø, og der er registreret seks uheld på strækningen siden 2019. Den store mængde trafik kan betyde, at trafikanter tager risici, når de drejer ind på Stagehøjvej, hvor de krydser en cykelsti. 

Der skal gøres opmærksom på cyklister i krydset ved at lave et blåt cykelfelt og cyklistsymbol samt rumleriller. Krydset forventes måske lukket, hvis Stagehøjvej på sigt gøres blind.

Længere oppe af Nørreskovbakke i rundkørslen ved Eriksborg Allé bliver der også holdt øje med udviklingen i trafikken, når boligområder udvikles. Der er i forvejen meget trafik. Afmærkningen i rundkørslen skal genopfriskes. Det er Plan- og Vejudvalget orienteret om. 

(Plan- og Vejudvalget, 09.01.2024, punkt 9)

Byggemodningen af Gødvad Enge gøres for færre penge

Silkeborg Kommune har gennemgået kommunens byggemodninger, og der er mulighed for at reducere bevillingen til byggemodningen af Gødvad Enge fra 35,95 mio. kr. til 34,70 mio. kr. 

Gødvad Enge består af to stamveje, Hvidkløver og Tusindfryd, og et antal boligveje. Alle grundene er solgt på nær en institutionsgrund. Da Gødvad Enge er byggemodnet som en special byggemodning med nye måder at håndtere regnvand på, bliver de private fællesveje først overdraget til grundejerforeningerne efter 10 års drift. 

Byrådet godkender, at 1,25 mio. kr. fra byggemodningen af Gødvad Enge tilføres kommunekassen. Pengene skal bruges til et nyt vejanlæg i Virklund, som har vist sig dyrere end ventet. 

(Plan- og Vejudvalget, 09.01.2024, punkt 5, byrådet, 30.01.2024, punkt 3)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Silkeborg Kommune overtager ikke specialtilbud fra Region Midtjylland i Gødvad 

Socialudvalget beslutter ikke at gå videre med overtagelsen af Gødvad Botilbud, Gødvad Boligerne & Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse, da udvalget konstaterer, at der ikke er et politisk flertal i byrådet for overtagelsen.

Specialtilbuddene på Stavangervej består af 20 botilbudspladser, 20 dagpladser og en Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) til voksne med autisme.

Silkeborg Kommune undersøgte at overtage tilbuddene i Gødvad, fordi det blandt andet så var muligt at tilbyde voksne borgere med autisme i kommunen, at de kunne blive i lokalmiljøet og med deres netværk tæt på.

(Socialudvalget, 06.12.2023, punkt 7)

Plan for boliger ved Resen må vente

En sag om en lokalplan for 155 boliger ved Resen er blevet udsat. 

Planklagenævnet har truffet en afgørelse for en anden lokalplan nær området, der betyder at det skal undersøges nærmere, hvilken virkning overfladevand fra det bebyggede område vil få for Nebel Å. 

Det samme skal der så kigges på en ekstra gang her, inden der tages stilling til, om et forslag til lokalplanen for de 155 boliger skal vedtages.

(Plan- og Vejudvalget, 05.12.2023, punkt 3)

Almene boliger på Arendalsvej renoveres til foråret

Til maj 2024 forventer AAB Silkeborg at tage hul på renoveringen af deres afdeling 25 på Arendalsvej. 186 boliger skal renoveres 288 mio. kr. 

Renoveringen ventes færdig i slutningen af 2027. Formålet med renoveringen er at gøre boligerne mere moderne, sunde og tidssvarende samt at øge tilgængeligheden. Det sker blandt andet skiftes køkkener, renoveres badeværelser, udskiftes tag, døre og vinduer, isoleres og forbedre ventilationen. 

Siden byrådet i 2020 først gang forholdt sig til planerne, er prisen på renoveringen steget. Derfor skal byrådet igen godkende prisen for renoveringen. Byrådet beslutter at godkende prisen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.12.2023, punkt 7, byrådet, 19.12.2023, punkt 23)

Gang i analyse af Gødvadskolen for midlertidige udvidelser

Fra sommeren 2024, når det nye skoleår starter, er der behov for flere lokaler på Gødvadskolen, end der er. Derfor er der iværksat en lokaleanalyse af Gødvadskolen for at finde løsninger for det midlertidige behov på skolen for flere lokaler. 

Til næste skoleår træder de nye skoledistrikter i området i kraft, så Eriksborg får sit eget distrikt. Indtil en ny skole er etableret i Eriksborg, skal eleverne indskrevet i Eriksborg skoledistrikt begynde på Gødvadskolen. 

Eleverne flytter til skolen i Eriksborg, når den står klar. Hvornår er usikkert. Fra skoleåret 31/32 forventes der også at mangle lokaler i udskolingen på Dybkærskolen. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 4)

Bybus 12 bliver genindført

Plan- og Vejudvalget beslutter at genindføre bybuslinje 12, der kører til industrikvarteret i Høje Kejlstrup i den nordligere ende af Silkeborg via Kejlstrupvej. 

De høje priser på brændstof var blandt årsagerne til, at den blev nedlagt, men nu er der igen plads i budgettet til at indføre den i et vist omfang, da prisen på brændstof er faldet.

(Plan- og Vejudvalget, 05.12.2023, punkt 17)

Byggeri af nyt børnehus i Gødvad forventes at holde tidsplanen

Byggeriet af et nyt børnehus på Harsnablundvej forventes at blive færdig som planlagt i første kvartal af 2024. 

Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om. 

Børnehuset får plads til 140 børn. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 10)

Midlertidige løsninger indtil nyt børnehus i Eriksborg står klar 

Der er sat penge af på anlægsbudgettet til midlertidige faciliteter til dagtilbudspladser i 2027-2028 i området Gødvad/Dybkær/Grauballe/Eriksborg. 

Det skyldes, at byggeriet af et nyt børnehus i Eriksborg først kan laves, når bydelscenteret i Eriksborg er byggemodnet, og der er etableret vejadgang. Der er sat penge af på budgettet til det børnehus frem til slutningen af 2029. 

Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 10)

Gødvad Håndbold får underskudsgaranti til nytårskoncert

Gødvad Håndbold ønsker at arrangere en nytårskoncert med Prinsens Musikkorps og solist Lise Baastrup for at gøre noget godt for lokalmiljøet og skaffe indtjening til foreningen.

Hvis arrangementet bliver en succes, er tanken at gentage og udvikle det. Der er en del udgifter til arrangementet, og foreningen risikerer økonomisk tab, hvis ikke det løber rundt. 

Foreningen søger om en underskudsgaranti på 73.500 kr. til arrangementet fra puljen De frie kulturelle midler. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget bevilger en underskudsgaranti på 25.000 kr.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.12.2023, punkt 15)

November 2023

Støtte til social vicevært i Gødvadhallen

Gødvad GIF søger om tilskud på 10.000 kr. om måneden til en social vicevært i Gødvadhallen i et treårigt forsøg, som blandt andet skal være med til at fremme aktiviteter og fællesskaber og forebygge uhensigtsmæssig adfærd.

Erfaringer har allerede vist, at en sådan rolle kan bidrage positivt. På 15 måneder var der 12 anmeldelse af hærværk. I en tilsvarende periode, hvor caféen var drevet af en forpagter, var der 5.

Viceværtrollen kan også bidrage til, at det er økonomisk muligt at drive caféen, hvis viceværten er det samme som forpagteren af caféen. Rollen skal ded sikre fast åbningstid i caféen som udgangspunkt fra kl. 17- 21 på hverdage + til stævner i weekenden.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen fra Gødvad GIF.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 5)

Kryds mellem Nørreskov Bakke og Stagehøjvej ændres

Plan- og Vejudvalget beslutter at ændre krydset mellem Stagehøjvej og Nørreskov Bakke. I fremtiden bliver det kun muligt at svinge til højre ud fra Stagehøjvej og til højre ind på Stagehøjvej.

Det skal blandt andet gøre det sikrere at være cyklist på Nørreskov Bakke. Samtidigt undgås det, at trafikken propper til, når bilister venter på at dreje venstre ud på Nørreskov Bakke eller venstre ind fra Nørreskov Bakke.

Bilister kan også bruge forbindelsesvejen fra Nordre Ringvej til at komme til Stagehøjvej.

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 7)

Sådan skal Eriksborgs bydelscenter indrettes 

Der er lavet et områdestudie, som blandt andet placerer og beskriver, hvordan private og offentlige funktioner i det kommende bydelscenter skal være.

Der skal være en daginstitution til 200 børn og et plejecenter med 72 boliger, som skal placeres tæt, så børnene på legepladsen bidrager med aktivitet og liv i de ældres hverdag. De to byggerier skal også dele køkken og sale til aktiviteter.

Skolen skal rumme 4,5 spor med faglokaler og hal, som begge skal kunne bruges af andre end eleverne. Bydelscenteret skal også indeholde et fælleshus, en grøn fælled, bofællesskab med 50 boliger, 60 almene boliger, et supermarked, en discountbutik, udvalgsvarebutik og supercykelsti til Silkeborg by.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender områdestudiet, og at området starter med parkering på terræn, og der arbejdes hen mod et p-hus, når området udbygges.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.11.2023, punkt 6)

Detaljeplanlægningen af Eriksborg bydelscenter og boligområder kan gå i gang

Plan- og Vejudvalget sætter gang i arbejdet med at få lavet et forslag til en lokalplan og tillæg til kommuneplan for et bydelscenter i Eriksborg med boligområder syd for bydelscenteret.

Det skal ligge nord for Nebelgårdsvej med skole, daginstitution, butikker, plejecenter, almene etageboliger og bofællesskab samt 40 parcelhuse, 47 rækkehuse og 190 etageboliger syd for vejen.

Plan- og Vejudvalget ønsker at udvikleren variere udseende og højde på byggerier, og om at få plejecenter og børnehave rykket tættere på natur og Djævlemosen. 
(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 14)

To foreninger i Gødvad får mere i lokaletilskud med ny model

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som betyder, at Gødvad GIF Fitness stiger fra 13.606 kr. i lokaletilskud om året til 25.978 kr. og Sportsrideklubben stiger fra 263.351 kr. til 278.996 kr.

Den nye model stiller alle foreninger i kommunen ens og reducere samlet lokaletilskud til foreningerne med 1 mio. kr.

I den nuværende model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til nogle aktiviteter som ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, fiskeri, golf, linedans, fitness og løb.

I den nye model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til alle aktiviteter, men der reduceres i tilskuddet for alle medlemmer over 25 år – dog fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Ønske om at udvide tandplejefaciliteter på Dybkærskole

Silkeborg Kommune ønsker at udvide tandplejefaciliteterne på Dybkærskole for at imødekomme den nye gruppe af 18-21-årige, som siden 2022 er inkluderet i den gratis tandpleje fra kommunen.

Dybkærskolen frigøres ved udgangen af 2023, når den nye skole tages i brug. Planen er at ombygge Blok A med syv nye klinikrum, nye indgangsforhold, opdatering af udstyr, samt forbedrede personale- og ventefaciliteter.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender udvidelsesplanen, hvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet siger ja til kommunens ansøgningen om støtte på 14 mio. kr. fra den nationale pulje til udvidelse af kommunernes faciliteter for børne- og ungdomstandpleje.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 13.11.2023, punkt 4)

Penge frigivet til jordopkøb til Eriksborg Skov 

I 2023 og de næste fire år er der nu frigivet 7,02 mio. kr. til at købe jord op, som skal blive til Eriksborg Skov mellem Eriksborg, Grauballe og Nisset. Det beslutter byrådet.

Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen har indgået en aftale om et statslig skovrejningsprojekt ved Eriksborg, hvor kommunen i alt skal bidrage med 28,8 mio. kr. til jordopkøb. I 2022 bidrog kommunen med 1,44 mio. kr., og nu er den næste portion penge frigivet.

Naturstyrelsen skal ifølge aftalen bidrage med 34,2 mio. kr. til skovrejsningen, så den samlede sum for Eriksborg Skov er på 63 mio. kr.  

(Klima- og Miljøudvalget, 06.11.2023, punkt 12, byrådet, 28.11.2023, punkt 7)

Den Boligsocial Helhedsplan på Arendalsvej forlænges til 2027

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at ansøgningen om at forlænge den Boligsociale Helhedsplan sendes til Landsbyggefonden, som dog på forhånd givet tilsagn om godkendelse.

Planen dækker området omkring Arendalsvej, hvor der cirka bor 840 borgere.

Formålet med planen er at få flere i uddannelse og job, at beboere har mulighed for at være en del af fællesskaber og at beboere med behov hjælpes på rette vej.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.11.2023, punkt 14, byrådet, 28.11.2023, punkt 20)

Oktober 2023

Del af Gødvadskolens skoledistrikt bliver til ny skoledistrikt for Eriksborg

Eriksborg skal have sin egen skole med eget skoledistrikt og egen ledelse. Skoledistriktet for Eriksborg bliver lavet ved at tage dele af Gødvadskolens og Grauballe Skoles skoledistrikter. 

Dybkærskolen bliver overbygningsskole for Gødvadskolen, der fortsætter som 0.-6. klasses skole, og Eriksborg Skole bliver på sigt overbygningsskole for Grauballe Skole.

Det beslutter byrådet efter en proces med dialogmøder og høringsperiode, som viser, at skolebestyrelserne for Grauballe og Gødvadskolen peger på samme løsning. 

Ændringerne træder i kraft ved starten på den nye skoleår 2024/25. Børnene, der bliver indskrevet på Eriksborg Skole, begynder på Gødvadskolen indtil, den nye skolebygning forventes at stå klar 1. august 2028.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.10.2023, punkt 2, byrådet, 31.10.2023, punkt 9)

Der er 902 medlemmer af indendørs idræt i Gødvad

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i Gødvad Gymnastik- & Idrætsforening var 902 medlemmer af indendørs idræt i 2022. 

Der var i 2022 cirka 225 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i 2023 over 2.000 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der over 500 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

Ekstra bump på Stavangervej etableres i slutningen af året

I slutningen af 2023 etableres der et ekstra bump ud for Rudolf Steinerskolen for at understøtte hastighedsbegrænsningen på 40 km/t.

Byrådet godkender, at pengene bevilliges fra puljen til nærhedsprojekter.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 05.10.23, punkt 9, byrådet, 31.10.2023, punkt 13)

September 2023

Ny Dybkærskole forventes i brug til januar 2024

Den nye skole med 10.200 m2 etageareal med udearealer og p-anlæg står snart færdigt. Til januar 2024 forventes Ny Dybkærskolen at være taget i brug.

Skolen bliver etableret med inspirerende og mangfoldige læringsmiljøer, og den vil desuden fungere som et lokalt kultur- og aktivitetscenter udenfor skoletiden.

Opførelsen er skolen bliver 13 mio. kr. dyrere på grund af den høje inflation og ikke budgetteret projektstyringshonorar. Byrådet bevilliger 13 mio. kr. til budgettet for skolen, som ender med en samlet pris på 240 mio. kr. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19.09.2023, punkt 16, byrådet, 26.09.2023, punkt 12)

Første skridt taget mod stort erhvervsdomicil

GMB Ejendomme ønsker at opføre et erhvervsdomicil med plads til kontorfællesskaber på Kejlstrup Tværvej 10. Der er tale om et bæredygtigt byggeri i træ i tre etager i op til 20 meter med plads til 800 arbejdspladser. 

Byggeriet kræver dispensation fra områdets lokalplan på tre punkter; højde, byggefelt og placering af træer. 

Plan- og Vejudvalget har sat processen omkring mulighederne for dispensationer i gang. Naboer skal høres, og det skal undersøges, om højden af domicilet påvirker kraftvarmeværket muligheder for varmeproduktion, og om domicilet vil påvirke et beskyttet naturområde med tag- og regnvand fra p-pladser og veje. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2023, punkt 11)

Harsnablundvej udvides

Harsnablundavej udvides på de første 150 meter fra rundkørslen ved Østre Højmarksvej hen til det nye børnehus. Byrådet bevilger 1.9 mio. kr. til udvidelsen.

Vejen udvides fra 4 meter til 5,5 meter, og der etableres en cykelsti på den sydlige side af vejen.

Når børnehuset tages i brug, stiger den forventede trafik fra 530 køretøjer på hverdage til 900. Når vejen er opgraderet, svarer forholdene til standarden for en strækning med den trafikmængde.

(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2023, punkt 4, byrådet, 26.09.2023, punkt 8)

Runderingsbane til hunde på F.L. Smidths Vej venter på landzonetilladelse

Dansk Civilhundeforening i Silkeborg har søgt om at få forlænget tilsagnet om tilskud på 125.000 kr. til at etablere en runderingsbane på kommunens arealer ved foreningens klubhus på F.L. Smidths Vej 3. Det samlede budget er på 250.000 kr. 

Foreningen venter på en landzonetilladelse til at etablere banen. De har også fået tilsagn om tilskud på 190.000 kr. fra to fonde til banen og har dermed finansieringen på plads.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender ansøgningen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19.09.2023, punkt 4)

August 2023

Forslag om boliger i Resen kommer i høring

Byrådet har sendt et forslag til en lokalplan for et boligområde i Resen ved Gødvad i 8 ugers høring.

Planen vil skabe plads til max. 155 boliger, heraf 78 åben-lave boliger og 77 tæt-lave boliger.

Husene skal ifølge forslaget til planen max. have 2 etager og ligge i klynger med grønne områder imellem. I forslaget ligger også en forlængelse af Gøteborgvej, som skal fungere som adgangsvej.

(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 8, byrådet, 29.08.2023, punkt 12)

Ja til 21 meter højt byggeri på Stagehøjvej 

Plan- og Vejudvalget har givet dispensation til at den ene halvdel af et kommende kontordomicil i Erhvervskorridoren kan blive 21 meter højt i stedet for max 15 meter, som beskrevet i områdets lokalplan.

Bygningen bliver i 3 og 5 etager, hvoraf den højeste del ligger ud mod Nordre Ringvej. Det høje byggeri betyder også, at udvalget har givet dispensation til, at byggeprocenten på grunden bliver 100 % i stedet for 50 %.

Det er Henning Mortensen Ejendomme, som står bag byggeriet. 
(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 9)

Færre børn end ventet: Planer om et nyt børnehus stoppes 

Der er i anlægsbudgettet sat penge af til at udvide antallet af dagstilbudspladser med et nyt byggeri med 200 pladser i Gødvad/Dybkær/Eriksborg.

Siden anlægsbudgettet blev vedtaget, er der lavet en ny prognose, som viser, at der kommer færre børn end ventet.

Derfor beslutter byrådet at stoppe det anlægsprojekt. Der er dog stadig planer om at gennemføre et andet anlægsprojekt i samme område, hvor planen er at udvide med 185 pladser og ny legestue i området Gødvad/Dybkær/Grauballe/Eriksborg.

Derudover forventes det kommende børnehus på Harsnablundvej i Gødvad at blive færdigbygget planmæssigt i 1. kvartal 2024.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 14.08.2023, punkt 5 og 8 byrådet, 29.08.2023, punkt 5)

Parcelhusgrund på Kornvænget sættes til salg

Silkeborg Kommune ejer en grund på Kornvænget 31 i Gødvad. Grunden har tidligere været anvendt til legeplads, men står nu ubenyttet.

Nu godkender byrådet, at grunden sættes til salg som parcelhusgrund med en mindstepris på 1,6 mio. kr. inkl. moms.

Grunden er 1.204 m2, og der må bygges på 30 % af grunden.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 4, byrådet, 29.08.2023, punkt 22)

Forslag om flere midlertidige pladser på Gødvad Plejecenter

Der er behov for flere midlertidige pladser på plejecentrene, og derfor er der et forslag om at ændre ni eller 19 pladser på Gødvad Plejecenter fra almindelige pladser til midlertidige pladser.

En analyse viser, at Silkeborg Kommune forventes at have brug for 10-20 flere midlertidige pladser i 2030. En midlertidig plads er 438.000 kr. dyrere end en almindelig plads.

Ældreudvalget beslutter at sende forslaget til byrådet drøftelser af budgettet for de kommende år, da udvalget ikke ser mulighed for at finde budgettet inden for egne rammer. Samtidig annullerer udvalget deres beslutning fra marts 2023 om at bytte ni almindelige pladser på Gødvad Plejecenter med ni midlertidige pladser fra Karolinelundcentret.

(Ældreudvalget, 07.08.2023, punkt 3)

Ekstra bump på vej på Stavangervej                    

Der skal etableres et ekstra bump ud for Rudolf Steinerskolen for at understøtte hastighedsbegrænsningen på 40 km/t.

Sundheds- og Nærhedsudvalget godkender, at det ekstra bump etableres med de penge, der er sat af til nærhedsprojekter.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 22.08.23, punkt 9)

Ét samlet projekt langs Gudenåen skal tage hånd om oversvømmelser 

Der er taget hul på ét samlet ådalsprojekt langs Gudenåen fra Silkeborg by til Tange Sø, som skal håndtere oversvømmelserne og styrke biodiversiteten.

Tilgangen er, at de oversvømmede arealer i højere grad skal ejes af fonde eller staten, så oversvømmelserne ikke går ud over og forringer lodsejernes jorde. Det kan ske ved jordopkøb eller -fordeling, hvor lodsejeren lader oversvømmede jord opkøbe, eller bytter det til andet jord.

Hvis større, sammenhængende arealer ejes af fonde eller Naturstyrelsen kan det betyde, at det bliver nemmere at gennemføre naturpleje ved hjælp af afgræsning, vådområdeprojekter eller genskabelse af naturen.

Det er Klima- og Miljøudvalget, som siger ja til, at der kan tages hul på projektet. Som det første skal der laves et forprojekt, hvor man blandt andet skal i dialog med lodsejerne for at høre deres interesser i projektet.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 3, byrådet, 29.08.2023, punkt 9)

Projektet med at opgrave sand fra Tange Sø indstilles

I april 2022 besluttede Klima- og Miljøudvalget at sætte projektet i bero om at grave ca. 20.000 m3 sand op ved Gudenåens indløb til Tange Sø, så vandstanden bliver sænket.

Det skulle ske, indtil der var blevet holdt et politisk møde med politikerne fra Viborg og Favrskov kommuner, fordi projektområdet ligger på kommunegrænserne. Det møde er endnu ikke holdt.

Byrådet beslutter at flytte de 4,6 mio. kr., der var sat af til projektet til et andet projekt, som Klima- og Miljøudvalget har sat i værk omkring et samlet ådalsprojekt langs Gudenåen.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 4, byrådet, 29.08.2023, punkt 10)

Grøden blev skæret som den skulle

Grødeskæring blev i år gennemført fra den 3.-14. juli. Den 17. juli var WSP sammen med Silkeborg Kommune ude for at vurdere, om grøden var skåret efter reglerne.

Udgangspunktet for grødeskæringen var ifølge den åmand, der stod for grødeskæringen, en meget tæt og veludviklet grøde.

Grødeskæringen vurderes at være gennemført efter reglerne i regulativet for Gudenåen. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 5)

Udkast til nyt regulativ for Gudenåen er forsinket

Kommunerne langs Gudenåen fra Silkeborg til Randers arbejder på at lave et nyt regulativ for Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Randers.

Et udkast til regulativet er forsinket, så det først er klar til foråret 2024. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

Forsinkelsen skyldes, at det har været nødvendig at præcisere udkastet, fordi oprensning, ekstraordinær grødeskæring og opstemningen ved Tange betyder, at der er en risiko for at habitatvurderingen ender med en samlet negativ påvirkning af særligt beskyttede arter. Det kan umuliggøre vedtagelsen af det nye regulativ.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 18)

Juni 2023

Hvordan skal ny skole i Eriksborg organiseres?

Skal en ny skole i Eriksborg være del af Grauballe Skole, eller skal det være sin egen skole med eget distrikt?  

Det spørgsmål bliver sendt i høring frem til 13. september. Det beslutter Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget.

Fælles for begge muligheder er, at elever som pr. 1. august 2024 hører til Eriksborg eller Eriksborg og Grauballes nye skoledistrikt i de første år går på Gødvadskolen i velfungerende, midlertidige lokaler, indtil de forventeligt pr. 1. august 2028 flytter ind på den nybyggede skole i Eriksborg Bydelscenter.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieområdet, 12.06.2023, punkt 7)

Fjernvarmeprojekt i Høje Kejlstrup får tilskud fra statens Fjernvarmepulje 

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, at fjernvarmeprojektet i Høje Kejlstrup har opnået tilsagn om tilskud fra statens Fjernvarmepulje.

Tilskuddet er på 1,8 mio. kr.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 15)                                                                                                                                                                                                                                                                   

Grødeskæring i Gudenåen sker i starten af juli 

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at den årlige grødeskæring af Gudenåen på strækningen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø skal gennemføres først i juli.

Det er erfaringen, at jo senere på året man skærer vandplanterne, desto mindre vil de vokse igen. Det vil derfor give en bedre vandføringsevne hen på året.

Grøden skal ifølge regulativet for Gudenåen skæres i perioden mellem 15. juni og 1. august.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 7)

Ekstraordinær grødeskæring i 2020 skulle ikke have været sket 

Den ekstraordinære grødeskæring, der blev sat i gang af den daværende borgmester skulle ikke have været sket.

Det skyldes, at det ikke kan afvises, at den ekstraordinære grødeskæring påvirkede natur og arter i Natura 2000-området. På den baggrund må der ikke gives dispensation til ekstraordinær grødeskæring.

Der blev i 2020 klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over den ekstraordinære grødeskæring, og nævnet besluttede, at Silkeborg Kommune skulle behandle sagen igen, som det nu er sket.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 8)

Maj 2023

Det gode ungeliv i Gødvad skal styrkes

Frem til sommeren 2024 kører projektet ’Fælles om børn og unge’ på Dybkærskolen, som skal skabe et lokalsamfund, der styrker det gode ungeliv.

Det skal ske ved tydelige voksne, hvor både forældre, skolen og lokalsamfund aktivt bidrager til at skabe sunde fællesskaber igennem organiseret fritidsliv og reducere indtaget af alkohol, tobak, nikotin og andre rusmidler gennem god kommunikation.

Projektet er en del af en national afprøvning af den såkaldte ’Islandsmodel’. På Island er de igennem de sidste 20 år lykkes med at nedbringe unges forbrug af tobak, alkohol og hash. Tre politiske udvalg har drøftet, hvordan modellen skal fortsætte frem til 2027.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 01.05.23, punkt 4)

Flere større butikker ved Randersvej kan være på vej

Det bliver nu skrevet ind i kommuneplanen, at der gives mulighed for flere pladskrævende butikker på minimum 400 m2 i et område ved Randersvej.

Det samme gælder for en udvidelse af bydelscenteret i Eriksborg fra 2.000 m2 til 3.500 m2, så der er plads til discountbutik, supermarked og 300 m2 butik til udsalgsvarer.

Forslaget, der nu er vedtaget af byrådet, har været i 8 ugers høring, som ikke gav anledning til ændringer.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 4, byrådet 23.05.2023, punkt 8)

Dagplejere i Gødvad får nye faciliteter i 2024 

Når det kommende børnehus på Harsnablundvej er færdigbygget i første kvartal af 2024 får dagplejerne i Gødvad også nye faciliteter. Derudover er der sat penge af til endnu et børnehus, hvor der også kan blive etableret legestue i Grauballe/Gødvad/Eriksborg-området.

Der bliver nemlig etableret en legestue til dagplejere og deres børn i det nye børnehus. Legestuen kan også bruges som mødelokale for kommunens dagplejere til faglig sparring.

Indtil da har dagplejerne legestue i Fritidsgården, i forsamlingshuset på Arendalsvej eller i naturen, som de kommer ud i med ladcykler.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er orienteret om dagplejernes legestue-muligheder i Gødvad.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 08.05.2023, punkt 11)

15 % af Eriksborgs bydelscenter skal dobbeltudnyttes

Seniorfællesskaber der bruger skolens værksteder efter skoletid. Det er et eksempel på, hvordan offentlige funktioner kan dobbeltudnyttes.

Der sigtes mod, at minimum 15 % af de fremtidige offentlige og private funktioner i bydelscenteret kan dobbeltudnyttes inde såvel som ude. Det skal blandt andet gavne fællesskaber og skabe mere værdi for de offentlige midler.

Nogle af de offentlige funktioner og tilbud, som Eriksborg potentielt kan indeholde, er daginstitution, skole, fælleshus, plejecenter, sundhedshus og dagligvarebutik. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om status på områdestudiet for Eriksborg bydelscenter.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 02.05.2023, punkt 7)

Hvad skal Jehovas Vidners tidligere stævneplads bruges til? 

Det skal en kommende helhedsplan, som Plan- og Vejudvalget netop har sat i gang, danne rammerne for. Først bliver der inddraget inviterede deltagere, herunder politikere og evt. væsentlige interessenter som boligforeninger.

Herefter udvikles der scenarier inden for de givne rammer. Der er tale om et område på cirka 24 hektar med natur, stævnebygninger (senest brugt som vaccinationscenter) og scene.

Målet med helhedsplanen er at understøtte en god balance mellem boliger, offentlige formål og rekreative aktiviteter i sammenspil med områdets grønne kvaliteter og karakteristiske landskabstræk.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 8)

Gødvad Åblik bliver offentlig vej

Byrådet har godkendt, at en ny vej – Gødvad Åblik – i området nær Gødvad Bygade bliver offentlig vej.

Silkeborg Kommune står dermed for vedligehold og drift. Gødvad Åblik kommer til at være stamvej for kørsel til cirka 70 boliger.   

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 14, byrådet, 23.05.2023, punkt 10)

Årlig måling af Gudenåen viste højere vandføring end de forudgående år

Den 28. marts blev den årlige måling af Gudenåens vandføringsevne foretaget. Målingen viste, at der var en højere vandføring end i de forudgående år.

Der blev observeret en del overvintrende grøde, næsten udelukkende børstebladet vandaks, især på den mellemste del af strækningen, men den var markant mindre end i de forudgående år.

Der blev ikke konstateret betydende aflejringer i åen eller forandringer i åens profil, som havde betydning for vandføringsevnen.

Den 8. juni bliver der lavet vandsyn af Gudenåen, og 12. juni skal Klima- og Miljøudvalget tage stilling til, hvornår den årlige grødeskæring skal udføres inden 1. august.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 9)

Regulativet for Gudenåen skal drøftes med lodsejerne

Klima- og Miljøudvalget vil invitere repræsentanter fra lodsejerne langs Gudenåen og oplægsholdere/videnspersoner til en drøftelse af regulativet for Gudenåen og den juridiske forståelse af den.

Det beslutter udvalget på baggrund af en status, de har fået på arbejdet med realisering af helhedsplanen for vandhåndteringen og klimasikring.

Udvalget har også drøftet mulige tiltag, der kan igangsættes som et sluse- og pumpeanlæg ved Viborgbroen og tilpasning af ådalen fra Resenbro til Tange Sø.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 10)

April 2023

Helhedsplan for Stævnepladsen på vej

Region Midtjyllands vaccinations- og testcenter optager ikke længere Jehovas Vidners tidligere stævneplads på Helsinkivej. Området ejes af Silkeborg Kommune, og byrådet har nu besluttet at få udarbejdet en helhedsplan for området. 

Der er tale om cirka 24 hektar jord, og det er muligt at udnytte op til cirka halvdelen til byudvikling. Helhedsplanen skal indeholde de overordnede rammer for området og skal beskrive, hvordan man kan understøtte en god balance mellem boliger, offentlige formål og rekreative og grønne kvaliteter. 

Helhedsplanen skal også undersøge mulighed for, at stævnepladsen også kan bruges til friskole, efterskole eller højskole. Planen danner grundlag for kommende tillæg til kommuneplanen samt lokalplaner.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 11.04.2023, punkt 12, byrådet, 25.04.2023, punkt 17)

Nebelgårdsvej skal udvides

Udviklingen af Eriksborg er godt i gang, og derfor er der behov for at udvide Nebelgårdsvej. Egentlig er der først sat penge af til det i budgettet for 2025-2026, men Plan- og Vejudvalget har besluttet at flytte projektet frem, så det kan ske i takt med udviklingen.

Nebelgårdsvej er i dag kun 9 meter bred. For at klare fremtidens trafik udvides bredden til 23 meter inklusive cykelstier og rabat.

Det sker ligeligt mod nord og syd. Der er sat i alt 9 mio. kroner af til udvidelsen.
(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 4)

Karlskronavej forbliver åben for gennemgående trafik

Beboerne på Karlskronavej for et nej til ønsket om at få vejen spærret for al gennemgående trafik – enten fysisk eller med skilte.

I dag er det muligt at bruge vejen, hvis man ønsker at køre fra Nørreskov Bakke til Stockholmsvej. Plan- og Vejudvalget begrunder afslaget med, at er er tale om en offentlig vej, der må bruges af alle. Dertil er mængden af gennemkørende trafik begrænset.

Dog forbydes gennemkørsel for køretøjer over 3.500 kg. Der er ikke registreret uheld på Karlskronavej de seneste 10 år. 
(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 5)

Fjernvarmeprojekt i Høje Kejlstrup et skridt videre

Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om status på fjernvarmeprojektet i Høje Kejlstrup, som nu er kommet et skridt videre.

Status er, at fjernvarmeprojektet i Høje Kejlstrup har fået godkendt sin ansøgning og nu afventer svar på, om projektet kan få tilskud fra Fjernvarmepuljen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 8)

Dialogmøde om skolestrukturen i Gødvad

Den 24. april blev der holdt et dialogmøde om den fremtidige skolestruktur og skolemæssige udbygning af Gødvad, Dybkær og Grauballe skoledistrikter.

Mødet handlede også om de udfordringer, der kan komme i Gødvad og Grauballe på grund af en ny skolebygning i Eriksborg. Formålet var at skabe en kortsigtet og langsigtet plan for området, der hænger sammen.

Fra hver af skolerne deltog skolelederen, to skolebestyrelsesmedlemmer samt to fra lokalrådet.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 28.03.2023, punkt 9)

Marts 2023

Der holdes open call til salg af mad og drikke ved Cirkuspladsen og Skateparken

Fra sommeren 2023 er der igen mulighed for at byde ind på at sælge mad og drikke fra mobile salgsvogne ved Cirkuspladsen og Skateparken.

Aftalerne for 2022 udløber i foråret 2023, så nu holdes der et nyt open call for små virksomheder og iværksættere, hvor de kan byde ind på at stå på de udvalgte steder.

På baggrund af erfaring med de etårige aftaler der blev indgået i 2022, ligges der fremover op til, at der kan laves toårige aftaler. Det skal skabe større sikkerhed for udbyderne ved at understøtte muligheden for en rentabel forretning.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 7)

Forslag om færre busafgange i Gødvad vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer busserne til at køre sjældnere i Gødvad. Det gælder bybus 9 og 11, som kommer til at køre sjældnere om lørdagen og på skolefridage. Lokalbus 313 bliver reduceret med to dobbeltture på skoledage.

Bybus 12 bliver nedlagt, og derfor bliver ruten for bybus 8 omlagt, så den kommer til at betjene Nordre Højmarksvej ved Tietgensvej. Det beslutter Plan- og Vejudvalget. Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Gødvad

Der bor i dag 8.162 borgere i Gødvad. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige frem 2031, hvor der vil være 9.814. Herfra ventes tallet at falde frem til 2036 til 9.593.

I 2022 er der kommet 56 nye, indflyttede boliger i Gødvad. Over de næste 13 år forventes der at komme 1.152 nye, indflyttede boliger. Der forventes 204 i år og 108 næste år.

Der går 679 elever på Dybkærskolen og 305 på Gødvadskolen i dette skoleår. Det antal forventes at stige til henholdsvis 813 og 434 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 866, og antallet forventes at stige til 979 i 2030 og falde til 850 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

9 midlertidige pladser på Karolinelundcentret flyttes til Gødvad

Ældreudvalget beslutter at flytte 9 midlertidige pladser fra Karolinelundcentret til Gødvad Plejecenter for at samle de midlertidige pladser rundt i kommunen på færre adresser og styrke tilbuddet til borgerne.

Det betyder, at 9 plejeboliger på Gødvad Plejecenter bliver lavet om til midlertidige pladser, så der i alt vil være 28 midlertidige pladser på plejecenteret med mulighed for at udvide yderligere.

Ændringen fra plejeboliger til midlertidige pladser sker gradvis. Ingen borgere bliver tvunget til at flytte. Der vil nu blive holdt et orienteringsmøde for beboere og pårørende.
(Ældreudvalget, 06.03.2023, punkt 5)

Tidsplan for fjernvarme til Høje Kejlstrup

Silkeborg Forsyning forventer at få forslaget til fjernvarmeprojektet i Høje Kejlstrup i slutningen af året, så man kan begynde at tilmelde sig fjernvarmen i 2024. 35 % skal tilslutte sig, hvis projektet skal blive til noget.

Arbejdet med at grave fjernvarmeledninger ned forventes at begynde i 2025 og slutte med udgangen af 2027.

Det har Silkeborg Forsyning informeret Klima- og Miljøudvalget om på et fællesmøde.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 2)

Februar 2023

Flere i job og uddannelse på Arendalsvej

I januar 2021 var der 90 fuldtidsledige på Arensdalsvej. I december 2021 var der 73, og i december 2022 var der 67 – frasorteret ukrainske flygtninge var tallet 59.

På Arendalsvej foregår der en ekstraordinær beskæftigelsesindsats, som ved hjælp af en håndholdt, intensiv og virksomhedsrettet indsats skal få flere borgere i job og uddannelse.

Arbejdsmarkedsudvalget godkender målet om, at indsatsen skal få endnu flere i job og uddannelse i 2023.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 06.02.2023, punkt 3)

Fjernvarmeprojekt ved Høje Kejlstrup er undervejs

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. I Gødvad er der et projekt undervejs ved Høje Kejlstrup.

Her har Silkeborg Kommune modtaget en ansøgning om at etablere fjernvarme. En flaskehals ved at fjernvarmeprojekterne kan være skaffe rådgivere til at lave projektforslag og udbudsmateriale og at skaffe mandskab og materialer til anlægsarbejdet.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Beslutning: Det skal Eriksborg indeholde

Flere politiske udvalg har behandlet den analyse, der er lavet af Eriksborg, Gødvad og Grauballe, som er mundet ud i nogle anbefalinger til, hvad de i fremtiden skal indeholde.

Det betyder, at der er lavet nogle ændringer i de anbefalinger. Det er blandt andet, at selvom byerne på sigt vil vokse sammen, er det vigtigt, at de enkelte bysamfund i fremtiden bevarer hver sin identitet.

Det er blandt andet også at sikre, at de offentlige arealer er tilgængelige for alle, at der i Eriksborg planlægges botilbud og inklusionsboliger, at der sammen med en evt. skole laves et bibliotek og at der muligvis er behov for en kirke i Eriksborg.

Byrådet godkender analysen og ændringerne.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 8, byrådet, 31.01.2023, punkt 20)

Hvordan skal detailhandlen udvikle sig i Gødvad?

Forslaget til en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune kommer snart i høring. En del af forslaget er at give mulighed for flere pladskrævende butikker på minimum 400 m2 i et område ved Randersvej.

I forslaget ligger der også en udvidelse af bydelscenteret i Eriksborg fra 2.000 m2 til 3.500 m2, så der er plads til discountbutik, supermarked og 300 m2 butik til udsalgsvarer.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Gødvad Håndbold får udgifter til Regatta 2022 dækket

Gødvad Håndbold får 10.200 kr. fra den pulje, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har oprettet til fordel for almennyttige foreninger og fonde, der har medvirket til afholdelse af Regatta 2022.

Formålet med støtten er at holde foreningerne skadesløse for evt. udlæg, de måtte have haft i forbindelse med regattaen og støtte den frivillige arbejdsindsats under regattaen.

På baggrund af ansøgningerne har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at give foreningen pengene sammen med 24 andre foreninger.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 7)

Kontakt Gødvad Lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje