Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Grauballe Lokalråd

Grauballe Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Grauballe

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Juni 2024

Byggeplanen for bydelscenteret i Eriksborg ændres

Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om, at Nebelgårdsvej 12 nu også indgår i forslaget til et kommende bydelscenter i Eriksborg.

Ejendommen skal indgå i den overordnede grønne struktur, hvor der er planer om shelters, stier, et genåbnet vandløb og andre aktiviteter, der gavner fællesskabet. 

Byggeplanen er blevet tilpasset, så en daginstitutionen flyttes tættere på Djævlemosen, støjskærme ved en kommende skole og til Nebelgårdsvej bliver lavere og et friplejehjem i to etager erstatter tre punkthuse i fire etager vest for Eriksborg Allé og syd for Nebelgårdsvej.

Øst for Eriksborg Allé er to punkthuse i fire etager afløst af rækkehuse i to etager. De nye planer reducerer antallet af boliger. I denne omgang har udvalget også understreget, at der skal være større variation i farve- og materialevalg. 

(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2024, punkt 9)

Grøden i Gudenåen skæres 4. juli

Det bliver den 4. juli, at den årlige grødeskæring i Gudenåen begynder. Arbejdet med grødeskæring forventes færdigt omkring 22. juli 2024.

Grødeskæringen skal gennemføres i mellem 15. juni og 1. august. Erfaringen viser, at genvæksten af vandplanter er mindre, jo senere der skæres grøde. Det giver en bedre vandføringsevne senere på året.

Det er Klima- og Miljøudvalget, der har besluttet, at grødeskæringen skal gennemføres i starten af juli.

(Klima- og Miljøudvalget, 10.06.2024, punkt 6)

Maj 2024

Grauballe UGF får tilskud til motionscenter

Byrådet har givet et tilskud på 198.000 kr. til Grauballe Ungdoms- og Gymnastikforening. Pengene går til at indrette et motionscenter i foreningens egne lokaler.

Det bliver et tilbud om styrketræning til beboere i alle aldre. Projektet koster 398.000 kr.

Foreningen skal ændre i sine vedtægter for at få pengene. Det skal fremover fremgå af vedtægterne, at bliver centret nedlagt, skal en eventuel formue bruges det almennyttige formål.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 16 Byrådet, 28.05.2024, punkt 18)

Så mange brugere er der til haller, sale og fodboldbaner i Grauballe

En analyse viser, at der i 2023 var 109 brugere per indendørs facilitet. Det placerer Grauballe, som dem i kommunen der har anden færrest antal brugere per indendørs facilitet. Set i forhold til antallet af borgere er der i dag ca. 1.500 borgere per facilitet.

Der er 50 forenings-fodboldspillere på 15.932 m2 boldbaner. Det svarer til, at der er 319 m2 fodboldbane per spiller. Det placerer Grauballe som dem, der er 2. flest m2 boldbaner per spiller i kommunen.

Analysen skal bruges i dialog med foreninger og lokalområder omkring ønsker til at udvikle faciliteter til idræt. Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 6)

Ny plan for at beskytte grundvandet i Grauballe

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandet nu og i fremtiden i den nordlige del af Silkeborg Kommune herunder Grauballe.

Forslaget til Indsatsplan Nord, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer, mål og konkrete indsatser for vandværkerne i området.

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om forslaget til planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 9, byrådet, 28.05.2024, punkt 11)

Penge bevilget til at lave Gudenåplan

Gudenåkomitéen, et politisk samarbejde på tværs af Gudenå-kommunerne, ønsker at udarbejde en Gudenåplan, som skal skabe en klimarobust ådal, mere og bedre natur, rent vandmiljø og et kerneområde for friluftsliv.

Planen skal blandt andet undersøge mulighederne for at naturgenoprette og klimatilpasse Gudenådalen fra Silkeborg til Tange Sø og føre den tilbage til sin oprindelige form før 1859, før den blev indsnævret og uddybet af hensyn til pramdragerdriften.

Byrådet godkender, at Gudenåkomiteen laver en samlet Gudenåplan, og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at Silkeborg Kommune betaler sin andel på 490.000 kr. ud af de 2 mio. kr., som blandt andet skal gå til at ansætte en projektleder i to år, frikøbe kommuners medarbejdere, lodsejerdialog og finde finansielle partnere.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 3)

Lodsejere inviteres til dialogmøde 13. juni om Gudenåplan

Torsdag den 13. juni 2024 fra kl. 16.30 til 18.00 inviterer Silkeborg Kommune ca. 365 lodsejere til Gudenåen via digital post til dialogmøde om at føre Gudenåen tilbage til sit oprindelige forløb, som er en del af Gudenåplanen.

Ådalsprojektet, som det også kaldes, skal give vandet mere plads, skabe bedre vilkår for naturen og give et renere vandmiljø og fremme friluftslivet

På mødet bliver det historiske kortmateriale og tankerne om projektet præsenteret inden, der indledes dialog med lodsejerne. Klima- og Miljøudvalget godkender planerne for mødet. 

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 4)

April 2024

Prognose: Grauballe Skole får 70 % flere elever på 12 år

I dag er der 121 elever på Grauballe Skole fordelt på 7 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 176 elever. En stigning på 45,5 %. I 2036/37 ventes der at være 207 elever. Det er 71,1 % flere end i dag. 

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Grauballe er i 2024 57 børn, og det ventes at stige til 64 i 2025 og herfra falde til 51 i 2029 og stige igen til 57 i 2036. For 3-6-årige er tallet 79 børn i 2024, og det ventes at stige til 83 i 2036.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Planer om at føre Gudenåen 200 år tilbage til sit oprindelige forløb

I 1859 blev arbejdet med at uddybe og indsnævre Gudenåen afsluttet, så den var bedre egnet til pramdragerdrift. Før det var Gudenåen væsentligt bredere, end den er nu, og havde mange lavvandede forløb med varierende dybde. 

Det viser gamle kort, som Det Kgl. Bibliotek har digitaliseret. Nu er der sat gang i et projekt, som skal se på mulighederne for at genskabe Gudenådalen fra Silkeborg by til Tange Sø. 

Klima- og Miljøudvalget besluttede i marts at arbejde videre med projektet, og de har nu drøftet ideerne om et naturbaseret klimatilpasningsprojekt i og langs Gudenåen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 9)

Status på nyt regulativ for Gudenåen

Silkeborg Kommune er i samarbejde med Favrskov, Viborg og Randers Kommuner i gang med at reviderer det gældende regulativ for Gudenåen på strækningen Silkeborg til Randers

Et udkast til regulativet er blevet vurderet af rådgiverfirmaet Niras i forhold til EU's habitatdirektiv og vandrammedirektiv. 

Næste skridt er, at udkastet skal sagsbehandles efter Miljøvurderingsloven og Naturbeskyttelsesloven. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen og tager den til efterretning. 

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 10)

Marts 2024

Befolkningstallet i Grauballe forventes fordoblet i 2037 

I 2023 blev der i Grauballe taget 17 nye boliger i brug, men frem mod 2036 ventes der at komme 721 nye, indflyttede boliger. Fra 2030 og frem ventes langt hovedparten af de nye boliger.

Der bor i dag 1.560 i Grauballe, og det forventes at stige til 1.679 i 2030 og til 2.417 i 2034 og til 3.290 i 2037.

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Broerne over Gudenåen og Gjern Å er blevet drøftet

Byrådsmedlem Helle Præsius Busk har bedt om, at Plan- og Vejudvalget behandler en sag om at sætte gang i at få lavet en helhedsplan for den fysiske tilstand og renovering af broerne ved Brovejen, Svostrupvej og Sørkelvej.

Broerne er udsat for påvirkninger af vandet i Gudenåen og Gjern Å, og vandmængderne har flere gange i de senere år oversvømmet bro og vej ved Sørkelvej. Tvilumbroen på Brovejen er pt. i en sådan stand, at trafik over 3.500 kg. ikke må passere broen.

På Trafikinvesteringsplan 2024-2035 er broanlægget ved Sørkelvej medtaget i 2028 og Brovejen i 2029. Planen er en samlet oversigt over det kommende investeringsbehov på baggrund af planlagte projekter. Plan- og Vejudvalget drøftede sagen.

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 26)

Regnskabet for byggemodning af Romervej godkendt

I to etaper er Romervej blevet byggemodnet. Nu er 2. etape af byggemodningen afsluttet og området er bebygget.

Byggemodningen inkluderer blandt andet udstykning, forsyning med kloak, vand, el og lignende, boligveje, belysning, støjvold, stier, regnvandsbassiner og grønne områder.

Anlægsregnskabet viser, at prisen for hver etape af byggemodningen har været ca. 8,8 mio. kr. Plan- og Vejudvalget godkender regnskabet.

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 17)

Regnskab godkendt for cykelkantbaner på Grønbækvej

På Grønbækvej fra Grauballe til Allingskovby er der etableret cykelkantbaner på 1,2 meter plus 0,30 meter rumlestribe. Vejen er udvidet i begge sider med 0,25 meter.

Plan- og Vejudvalget godkender nu regnskabet for anlæggelsen, som stødte på flere uforudsete udfordringer som forurenet jord og afvandingsproblemer.

Der blev sat 22,2 mio. kr. af til at etablere cykelkanterbaner her og ved Salten. Regnskabet viser, at der blev brugt 22,4 mio. kr. Plan- og Vejudvalget godkender regnskabet.

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 11)

Februar 2024

Der søges om medfinansiering til 2 minus 1 vej på Grauballe Gudenåvej 

Silkeborg Kommune ønsker at etablere en 2 minus 1 vej på Grauballe Gudenåvej, som gavner især skolebørn fra Svostrup og omegn til Grauballe Skole, og som forbinder området til Silkeborg by via cykelbaner på Eriksborgvej.

Det vil gavne især uddannelsessøgende og pendlere. Der kører i gennemsnit ca. 1.800 køretøjer Grauballe Gudenåvej.

Plan- og Vejudvalget beslutter, at Silkeborg Kommune søger om medfinansiering fra statens Cykelpulje 2024 til fire 2 minus 1-projekter i kommunen. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 14)

Natura 2000-handleplan for Gudenåen er sendt i høring

Et forslag til en Natura 2000-handleplan for Gudenåen og Gjern Bakker er sendt til høring, så du kan dele din mening om forslaget til planen frem til 12. april.

Det godkender Klima- og Miljøudvalget. Handleplanen skal sikre, at Gudenåen og Gjern Bakker udvikler sig positivt. Planen skal løbe frem til 2027. Hver sjette år skal Silkeborg Kommune lave en handleplan for området. 

Gudenåen og Gjern Bakker er et sammenhængende Natura 2000-område, som er et beskyttet naturområde i EU, som skal bevare naturen, dyr og planter, som er sjældne, truede eller karakteristiske.

(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2024, punkt 2)

Januar 2024

Hvordan skal Grauballe udvikle sig?

Plan- og Vejudvalget sætter gang i en proces, der skal ende med en ændret kommuneplan for Grauballe. I øjeblikket er byen præget af, at der ligger en svinefarm, og der derfor ikke kan bygges tættere end 500 meter på gården.

Ejeren planlægger at flytte produktionen, men vil gerne have garanti for at jorden så kan udnyttes til byudvikling. En sådan garanti kan gives ved at ændre rammer i kommuneplanen.

En kommende revision af kommuneplanen i grauballeområdet omfatter desuden Svostrup og Allingskovby. Mod nord og øst ligger Alling Ådal og Gudenådalen. Det betyder, at der også skal tages hensyn til naturen.

Interessenter, lodsejere, lokalråd og borgere i lokalområdet inddrages tidligt i processen.

(Plan- og Vejudvalget, 09.01.2024, punkt 11)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Behov for skoleudvidelse i Grauballe til skoleåret 2027/28

Fra skoleårets start i sommeren 2027 er der behov for flere lokaler på Grauballe Skolen, end der er. Det viser elevtalsprognoser. 

Til næste skoleår træder de nye skoledistrikter i området i kraft, så Eriksborg får sit eget distrikt. Hvornår en ny skole i Eriksborg står klar, er usikkert. Indtil da skal elever indskrevet i Eriksborgs skoledistrikt gå på Gødvadskolen. Eriksborg Skole bliver på sigt overbygningsskole for Grauballe Skole.

På Gødvadskolen er der behov for flere lokaler næste skoleår, og på Dybkærskolen er der behov for flere lokaler i udskolingen fra skoleåret 2031/32. Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 4)

Midlertidige løsninger indtil nyt børnehus i Eriksborg står klar 

Der er sat penge af på anlægsbudgettet til midlertidige faciliteter til dagtilbudspladser i 2027-2028 i området Gødvad/Dybkær/Grauballe/Eriksborg. 

Det skyldes, at byggeriet af et nyt børnehus i Eriksborg først kan laves, når bydelscenteret i Eriksborg er byggemodnet, og der er etableret vejadgang. Der er sat penge af på budgettet til det børnehus frem til slutningen af 2029. 

Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 10)

November 2023

Penge frigivet til jordopkøb til Eriksborg Skov 

I 2023 og de næste fire år er der nu frigivet 7,02 mio. kr. til at købe jord op, som skal blive til Eriksborg Skov mellem Eriksborg, Grauballe og Nisset. Det beslutter byrådet.

Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen har indgået en aftale om et statslig skovrejningsprojekt ved Eriksborg, hvor kommunen i alt skal bidrage med 28,8 mio. kr. til jordopkøb. I 2022 bidrog kommunen med 1,44 mio. kr., og nu er den næste portion penge frigivet.

Naturstyrelsen skal ifølge aftalen bidrage med 34,2 mio. kr. til skovrejsningen, så den samlede sum for Eriksborg Skov er på 63 mio. kr.  

(Klima- og Miljøudvalget, 06.11.2023, punkt 12, byrådet, 28.11.2023, punkt 7)

Sådan skal Eriksborgs bydelscenter indrettes 

Der er lavet et områdestudie, som blandt andet placerer og beskriver, hvordan private og offentlige funktioner i det kommende bydelscenter skal være.

Der skal være en daginstitution til 200 børn og et plejecenter med 72 boliger, som skal placeres tæt, så børnene på legepladsen bidrager med aktivitet og liv i de ældres hverdag. De to byggerier skal også dele køkken og sale til aktiviteter.

Skolen skal rumme 4,5 spor med faglokaler og hal, som begge skal kunne bruges af andre end eleverne. Bydelscenteret skal også indeholde et fælleshus, en grøn fælled, bofællesskab med 50 boliger, 60 almene boliger, et supermarked, en discountbutik, udvalgsvarebutik og supercykelsti til Silkeborg by.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender områdestudiet, og at området starter med parkering på terræn, og der arbejdes hen mod et p-hus, når området udbygges.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.11.2023, punkt 6)

Detaljeplanlægningen af Eriksborg bydelscenter og boligområder kan gå i gang

Plan- og Vejudvalget sætter gang i arbejdet med at få lavet et forslag til en lokalplan og tillæg til kommuneplan for et bydelscenter i Eriksborg med boligområder syd for bydelscenteret.

Det skal ligge nord for Nebelgårdsvej med skole, daginstitution, butikker, plejecenter, almene etageboliger og bofællesskab samt 40 parcelhuse, 47 rækkehuse og 190 etageboliger syd for vejen.

Plan- og Vejudvalget ønsker at udvikleren variere udseende og højde på byggerier, og om at få plejecenter og børnehave rykket tættere på natur og Djævlemosen. 
(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 14)

Grauballe UGF får mindre i lokaletilskud med ny model

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som betyder, at Grauballe UGF reduceres i lokaletilskud fra 13.443 kr. om året til 9.858 kr. Det er en reducering på 27 %.

Den nye model stiller alle foreninger i kommunen ens og reducere samlet lokaletilskud til foreningerne med 1 mio. kr.

I den nuværende model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til nogle aktiviteter som ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, fiskeri, golf, linedans, fitness og løb.

I den nye model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til alle aktiviteter, men der reduceres i tilskuddet for alle medlemmer over 25 år – dog fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Oktober 2023

Del af Grauballes skoledistrikt bliver til ny skoledistrikt for Eriksborg

Eriksborg skal have sin egen skole med eget skoledistrikt og egen ledelse. Skoledistriktet for Eriksborg bliver lavet ved at tage dele af Gødvadskolens og Grauballe Skoles skoledistrikter. 

Eriksborg Skole bliver på sigt overbygningsskole for Grauballe Skole, som fortsætter med at være en 0.-6. klasses skole, og Dybkærskolen bliver overbygningsskole for Gødvadskolen.

Det beslutter byrådet efter en proces med dialogmøder og høringsperiode, som viser, at skolebestyrelserne for Grauballe og Gødvadskolen ønsker samme løsning. 

Ændringerne træder i kraft ved starten på den nye skoleår 2024/25. Børnene, der bliver indskrevet på Eriksborg Skole, begynder på Gødvadskolen indtil, den nye skolebygning forventes at stå klar 1. august 2028.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.10.2023, punkt 2, byrådet, 31.10.2023, punkt 9)

Der er 135 medlemmer af indendørs idræt i Grauballe

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i Folk, Musik og Dans og Grauballe Ungdoms- og Gymnastik Forening var 135 medlemmer af indendørs idræt i 2022. Der var i 2022 næsten 150 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. 

Set på antallet af borgere i området er der i 2023 over 1.500 borgere per facilitet. Det forventes at stige til over 3.200 per facilitet i 2036. For de 0-17-årige er der i dag lige under 400 per facilitet. Det forventes at stige til over 900 per facilitet.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

Fodgængerfelt på Grauballe Gudenåvej etableres i slutningen af året  

I slutningen af 2023 etableres der et nyt fodgængerfelt på Grauballe Gudenåvej.

Byrådet godkender, at bevilliger pengene fra puljen til nærhedsprojekter.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 05.10.23, punkt 9, byrådet, 31.10.2023, punkt 13)

Skolebuskørsel afløser lokalrute 21-25 fra sommeren 2024

Det er besluttet at nedlægge lokalruterne 21-25 fra sommeren 2024. Nu beslutter Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at den skolebuskørsel, der afløser lokalruterne, skal kører én morgenkørsel og to eftermiddagskørsler pr. dag pr. skole.

Udvalget ønsker også, at muligheden for tilkøb af buskort for enkelt-elever undersøges, og at få opfølgning på buskørsel frem mod skoleåret 2025/26.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.10.2023, punkt 3)

August 2023

Færre børn end ventet: Planer om et nyt børnehus stoppes 

Der er i anlægsbudgettet sat penge af til at udvide antallet af dagstilbudspladser med et nyt byggeri med 200 pladser i Gødvad/Dybkær/Eriksborg.

Siden anlægsbudgettet blev vedtaget, er der lavet en ny prognose, som viser, at der kommer færre børn end ventet. 

Derfor beslutter byrådet at stoppe det anlægsprojekt. Der er dog stadig planer om at gennemføre et andet anlægsprojekt i samme område, hvor planen er at udvide med 185 pladser og ny legestue i området Gødvad/Dybkær/Grauballe/Eriksborg. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 14.08.2023, punkt 5, byrådet, 29.08.2023, punkt 5)

Fodgængerfelt på vej på Grauballe Gudenåvej  

Der skal etableres et nyt fodgængerfelt på Grauballe Gudenåvej.

Sundheds- og Nærhedsudvalget godkender, at fodgængerfeltet etableres med de penge, der er sat af til nærhedsprojekter.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 22.08.23, punkt 9)

Lokalrute 21-25 nedlægges 

Plan- og Vejudvalget har besluttet at nedlægge lokalruterne 21-25 fra sommeren 2024. 

Ruterne bliver afløst af skolebusser, da det stort set kun er skolebørn der benytter dem.  

Andre passagerer henvises til flextrafik.  
(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 20)

Ét samlet projekt langs Gudenåen skal tage hånd om oversvømmelser 

Der er taget hul på ét samlet ådalsprojekt langs Gudenåen fra Silkeborg by til Tange Sø, som skal håndtere oversvømmelserne og styrke biodiversiteten. 

Tilgangen er, at de oversvømmede arealer i højere grad skal ejes af fonde eller staten, så oversvømmelserne ikke går ud over og forringer lodsejernes jorde. Det kan ske ved jordopkøb eller -fordeling, hvor lodsejeren lader oversvømmede jord opkøbe, eller bytter det til andet jord.

Hvis større, sammenhængende arealer ejes af fonde eller Naturstyrelsen kan det betyde, at det bliver nemmere at gennemføre naturpleje ved hjælp af afgræsning, vådområdeprojekter eller genskabelse af naturen. 

Det er Klima- og Miljøudvalget, som siger ja til, at der kan tages hul på projektet. Som det første skal der laves et forprojekt, hvor man blandt andet skal i dialog med lodsejerne for at høre deres interesser i projektet.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 3, byrådet, 29.08.2023, punkt 9)

Projektet med at opgrave sand fra Tange Sø indstilles

I april 2022 besluttede Klima- og Miljøudvalget at sætte projektet i bero om at grave ca. 20.000 m3 sand op ved Gudenåens indløb til Tange Sø, så vandstanden bliver sænket.

Det skulle ske, indtil der var blevet holdt et politisk møde med politikerne fra Viborg og Favrskov kommuner, fordi projektområdet ligger på kommunegrænserne. Det møde er endnu ikke holdt.

Byrådet beslutter at flytte de 4,6 mio. kr., der var sat af til projektet til et andet projekt, som Klima- og Miljøudvalget har sat i værk omkring et samlet ådalsprojekt langs Gudenåen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 4, byrådet, 29.08.2023, punkt 10)

Grøden blev skæret som den skulle

Grødeskæring blev i år gennemført fra den 3.-14. juli. Den 17. juli var WSP sammen med Silkeborg Kommune ude for at vurdere, om grøden var skåret efter reglerne.

Udgangspunktet for grødeskæringen var ifølge den åmand, der stod for grødeskæringen, en meget tæt og veludviklet grøde.

Grødeskæringen vurderes at være gennemført efter reglerne i regulativet for Gudenåen. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 5) 

Udkast til nyt regulativ for Gudenåen er forsinket

Kommunerne langs Gudenåen fra Silkeborg til Randers arbejder på at lave et nyt regulativ for Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Randers.

Et udkast til regulativet er forsinket, så det først er klar til foråret 2024. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om. 

Forsinkelsen skyldes, at det har været nødvendig at præcisere udkastet, fordi oprensning, ekstraordinær grødeskæring og opstemningen ved Tange betyder, at der er en risiko for at habitatvurderingen ender med en samlet negativ påvirkning af særligt beskyttede arter. Det kan umuliggøre vedtagelsen af det nye regulativ.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 18)

Juni 2023

Skal ny skole i Eriksborg være del af Grauballe Skole?

Det spørgsmål bliver sendt i høring frem til 13. september. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget beslutter at sende to scenarier i høring for, hvordan en ny skole i Eriksborg skal organiseres.

Det ene scenarie er, at det skal være en selvstændig skole med eget skoledistrikt og egen ledelse. Det andet scenarie er, at der bliver lavet en Grauballe-Eriksborg Skole med ét fælles skoledistrikt og ledelse.

Til oktober 2023 bliver der taget beslutning om, hvordan Eriksborgs nye skole skal organiseres. Det forventes, at en ny skole i Eriksborg kan tage imod elever fra 1. august 2028.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieområdet, 12.06.2023, punkt 7)

Grødeskæring i Gudenåen sker i starten af juli 

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at den årlige grødeskæring af Gudenåen på strækningen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø skal gennemføres først i juli.

Det er erfaringen, at jo senere på året man skærer vandplanterne, desto mindre vil de vokse igen. Det vil derfor give en bedre vandføringsevne hen på året.

Grøden skal ifølge regulativet for Gudenåen skæres i perioden mellem 15. juni og 1. august.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 7)

Ekstraordinær grødeskæring i 2020 skulle ikke have været sket 

Den ekstraordinære grødeskæring, der blev sat i gang af den daværende borgmester skulle ikke have været sket.

Det skyldes, at det ikke kan afvises, at den ekstraordinære grødeskæring påvirkede natur og arter i Natura 2000-området. På den baggrund må der ikke gives dispensation til ekstraordinær grødeskæring.

Der blev i 2020 klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over den ekstraordinære grødeskæring, og nævnet besluttede, at Silkeborg Kommune skulle behandle sagen igen, som det nu er sket.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 8)

Maj 2023

Der er åbnet for at etablere butikker i Eriksborg 

Det bliver nu skrevet ind i kommuneplanen, at der kan etableres et bydelscenteret i Eriksborg på 3.500 m2, så der er plads til discountbutik, supermarked og 300 m2 butik til udsalgsvarer.

For Grauballe fastholdes bymidten som stedet for butikker.

Forslaget, der nu er vedtaget af byrådet, har været i 8 ugers høring, som ikke gav anledning til ændringer.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 4, byrådet 23.05.2023, punkt 8)

Forslag om at ændre busruter 21 og 22 til skolerute

Busrute 21 og 22 bliver stort set kun brugt af skoleelever. Derfor, og på grund af den økonomiske trængte bustrafik, besluttede Plan- og Vejudvalget i august 2022 at sætte gang i arbejdet med at ændre de mindste lokale ruter som busrute 21 og 22 til skoleruter.

Nu beslutter Plan- og Vejudvalget, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal høres om forslaget til ændringen, da skoleafdelingen vil komme til at stå for administration og planlægning af skoleruterne.

Fordelene ved forslaget er blandt andet, at skolekørslen kan tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte skole, og at ændringer hurtigt kan indarbejdes. Ulemperne er blandt andet, at kørslen ikke er tilgængelig for alle.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 12)

15 % af Eriksborgs bydelscenter skal dobbeltudnyttes

Seniorfællesskaber der bruger skolens værksteder efter skoletid. Det er et eksempel på, hvordan offentlige funktioner kan dobbeltudnyttes.

Der sigtes mod, at minimum 15 % af de fremtidige offentlige og private funktioner i bydelscenteret kan dobbeltudnyttes inde såvel som ude. Det skal blandt andet gavne fællesskaber og skabe mere værdi for de offentlige midler.

Nogle af de offentlige funktioner og tilbud, som Eriksborg potentielt kan indeholde, er daginstitution, skole, fælleshus, plejecenter, sundhedshus og dagligvarebutik. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om status på områdestudiet for Eriksborg bydelscenter.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 02.05.2023, punkt 7)

Årlig måling af Gudenåen viste højere vandføring end de forudgående år

Den 28. marts blev den årlige måling af Gudenåens vandføringsevne foretaget. Målingen viste, at der var en højere vandføring end i de forudgående år.

Der blev observeret en del overvintrende grøde, næsten udelukkende børstebladet vandaks, især på den mellemste del af strækningen, men den var markant mindre end i de forudgående år.

Der blev ikke konstateret betydende aflejringer i åen eller forandringer i åens profil, som havde betydning for vandføringsevnen.

Den 8. juni bliver der lavet vandsyn af Gudenåen, og 12. juni skal Klima- og Miljøudvalget tage stilling til, hvornår den årlige grødeskæring skal udføres inden 1. august.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 9)

Regulativet for Gudenåen skal drøftes med lodsejerne

Klima- og Miljøudvalget vil invitere repræsentanter fra lodsejerne langs Gudenåen og oplægsholdere/videnspersoner til en drøftelse af regulativet for Gudenåen og den juridiske forståelse af den.

Det beslutter udvalget på baggrund af en status, de har fået på arbejdet med realisering af helhedsplanen for vandhåndteringen og klimasikring.

Udvalget har også drøftet mulige tiltag, der kan igangsættes som et sluse- og pumpeanlæg ved Viborgbroen og tilpasning af ådalen fra Resenbro til Tange Sø.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 10)

April 2023

Dialogmøde om skolestrukturen i Grauballe

Den 24. april blev der holdt et dialogmøde om den fremtidige skolestruktur og skolemæssige udbygning af Grauballe, Dybkær og Gødvad skoledistrikter.

Mødet handlede også om de udfordringer, der kan komme i Grauballe og Gødvad på grund af en ny skolebygning i Eriksborg. Formålet var at skabe en kortsigtet og langsigtet plan for området, der hænger sammen.

Fra hver af skolerne deltog skolelederen, to skolebestyrelsesmedlemmer samt to fra lokalrådet.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 28.03.2023, punkt 9)

Undersøgelser af Tvilum Bro er sat i gang

Der er sat gang i undersøgelserne af Tvilum Bro for at finde ud af, hvordan man kan opretholde personbilstrafikken nogle år frem. Broen er fra 1933 og renoveret i 1959 og 1983.

Nu er den i en så dårlig stand, at det har været nødvendigt at forbyde trafik af lastbiler over 3.500 tons. Det har betydning for godstrafik, snerydning og saltning samt en busrute. Det er muligt at passere Gudenåen 2 km længere mod syd via omkørsel på ca. 4 km ad Svostrupvej.

Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om, hvilke kortsigtede reparationer, der skal foretages for at opretholde adgangen for personbiler, og at en ny bro kommer til at koste op til 22 mio. kroner.

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 11)

Der afsættes ikke ressourcer til udvikling af udendørs skydebaner

På baggrund af en rapport over muligheder for optimering af skydebaner beslutter Klima- og Miljøudvalget, at de ikke vil bruge ressourcer på at finde en placering til en ny skydebane. 

Samtidigt gør kommunen heller ikke mere i forhold til at se på, hvad der er af muligheder for mere skydetid på de nuværende skydebaner, herunder skydebanen ved Grauballe.

Dialogen med skytteforeningerne og sagsbehandlingen af deres ansøgninger til nye skydebaner- og tider fortsætter uændret.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 7)

Marts 2023

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Grauballe

Der bor i dag 1.554 borgere i Grauballe. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 2.054 i 2029 og i 2036 til 3.270. Det vil være en stigning på 110 %.

Det skyldes, at den nye bydel Eriksborg, som planlægges mellem Gødvad og Grauballe, delvist ligger i Grauballe-området.

I 2022 er der kommet 77 nye, indflyttede boliger i Grauballe. Over de næste 13 år forventes der at komme 643 nye, indflyttede boliger. Der forventes 24 i år og 12 næste år.

Der går 122 elever på Grauballe Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 211 i 2029/30 og til 338 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 148, og antallet forventes at stige til 346 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Tilmelding til fjernvarme i Grauballe er åben

Silkeborg Forsyning er nu begyndt at modtage tilmeldinger til at koble sig på fjernvarmenettet i Grauballe.Hvis 30 % tilslutter sig, så begynder gravearbejdet i sidste kvartal af 2023 og fortsætter frem til midten af 2025.

Prisen for at tilslutte sig er 22.500 kr. Man kan selv vælge, om man vil leje fjernvarme-enheden af Silkeborg Forsyning for 215 kr. om måneden inklusive installation, service og vedligehold eller købe den for 23.500 kr. af Silkeborg Forsyning, som også installerer den.

Et tredje alternativ er at købe fjernvarmeenheden af en VVS’er. Silkeborg Forsyning har informeret Klima- og Miljøudvalget om status på udrulning af fjernvarme på et fællesmøde.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 2)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Grauballe

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Grauballe. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og en beskrivelse af det gode liv i Grauballe på Silkeborgkalder.dk.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Søger tilskud til 2 minus 1 vej på Grauballe Gudenåvej

Silkeborg Kommune skal søge tilskud fra en statslig pulje til at etablere en 2 minus 1 vej på Grauballe Gudenåvej for at sikre bedre cykelforhold.
Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Projektet gavner især skolebørn fra Svostrup og omegn til Grauballe skole, men forbinder ligeledes området til Silkeborg via cykelbaner på Eriksborgvej.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 3)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Hvordan skal detailhandlen udvikle sig i Grauballe?

Forslaget til en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune kommer snart i høring. En del af forslaget er at fastholde bymidten i Grauballe.

I forslaget ligger der også en udvidelse af bydelscenteret i Eriksborg fra 2.000 m2 til 3.500 m2, så der er plads til discountbutik, supermarked og 300 m2 butik til udsalgsvarer.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Beslutning: Det skal Eriksborg indeholde

Flere politiske udvalg har behandlet den analyse, der er lavet af Eriksborg, Gødvad og Grauballe, som er mundet ud i nogle anbefalinger til, hvad de i fremtiden skal indeholde.

Det betyder, at der er lavet nogle ændringer i de anbefalinger. Det er blandt andet, at selvom byerne på sigt vil vokse sammen, er det vigtigt, at de enkelte bysamfund i fremtiden bevarer hver sin identitet.

Det er blandt andet også at sikre, at de offentlige arealer er tilgængelige for alle, at der i Eriksborg planlægges botilbud og inklusionsboliger, at der sammen med en evt. skole laves et bibliotek og at der muligvis er behov for en kirke i Eriksborg.

Byrådet godkender analysen og ændringerne.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 8, byrådet, 31.01.2023, punkt 20)

Kontakt Grauballe Lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje