Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Hinge-Nørskovlund Lokalråd

Hinge-Nørskovlund Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Hinge-Nørskovlund

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Maj 2024

Så mange brugere er der til haller, sale og fodboldbaner i Ans og Nørskovlund

En analyse viser, at der i 2023 var 429 brugere af to haller og en sal svarende til 2,5 faciliteter. Det svarer til 171,6 brugere per facilitet. Set i forhold til antallet af borgere er der ca. 1.300 borgere per facilitet. Antallet af brugere og borgere per facilitet i Ans og Nørskovlund ligger i den lave ende set i forhold til resten af kommunen.

Der er 148 forenings-fodboldspillere i Ans og Nørskovlund på 21.481 m2 boldbaner. Det svarer til, at der er 145 m2 fodboldbane per spiller. Det placerer Ans som dem, der er 9. færrest m2 boldbaner per spiller.

Analysen skal bruges i dialog med foreninger og lokalområder omkring ønsker til at udvikle faciliteter til idræt. Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 6)

Ny plan for at beskytte grundvandet i Hinge-Nørskovlund

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandet nu og i fremtiden i den nordlige del af Silkeborg Kommune herunder Hinge-Nørskovlund.

Forslaget til Indsatsplan Nord, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer, mål og konkrete indsatser for vandværkerne i området.

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om forslaget til planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 9, byrådet, 28.05.2024, punkt 11)

April 2024

Prognose: Ans Skole får 3% flere elever på 12 år

Hinge-Nørskovlund er en del af skoledistriktet for Ans Skole, hvor der i dag er 304 elever fordelt på 15 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 287 elever. Et fald på 5,6 %.

I 2036/37 ventes der at være 313 elever i 19 klasser. Det er 3 % flere end i dag. Det er ikke medregnet specialklasser og modtageklasser. Der er i dag 109 elever på Ans Skole i specialklasse.

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Ans og Hinge-Nørskovlund er i 2024 68 børn, og det niveau forventes at være stabilt frem til 2036. For 3-6-årige er tallet 82 børn i 2024, og det ventes at stige til 98 børn i 2036.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Marts 2024

Prognose: Jævn befolkningsvækst i Ans og Hinge-Nørskovlund

I 2023 blev der i Ans-Grønbæk og Hinge-Nørskovlund taget 4 nye boliger i brug. Frem mod 2036 ventes der at komme 85 nye, indflyttede boliger. I 2028 ventes der alene 18 nye boliger.

Der bor 3.325 i Ans-Grønbæk og Hinge-Nørskovlund, og det forventes fra 2025 at stige hver år frem til 2037, hvor befolkningstallet ventes at være 3.477.

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Hinge Søbad får ny badebro i 2024

Ved Hinge Søbad skal der etableres en ny badebro, som i udformning vil minde om badebroerne ved Vestre Søbad og Østre Søbad. Det forventes at ske i 2024. 

Bygningen ved søbadet er i middel til ringe stand, så inventaret kan udskiftes, men en ny bygning vurderes som den bedste løsning på længere sigt. Det er Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget orienteret om.

I samarbejde med Nørskovlund Idrætsforening arbejdes der også på at skaffe en tøndesauna til søbadet. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.12.23, punkt 2) 

November 2023

Busrute 805 og 806 nedlægges og erstattes af skolebusser 

Plan- og Vejudvalget beslutter at nedlægge rute 805 Kjellerup-Nørskovlund-Ans og 806 Kjellerup-Levring-Ans, fordi der stort set ikke er andre passagerer end elever til skolerne.

Ruterne bliver nedlagt fra 2025. Øvrige kunder henvises til at bruge Flextur som kollektiv trafik.

Plan- og Vejudvalget opfordrer Dagtilbuds, Skole- og Familieudvalget, som skal stå for oprettelsen af skolebusser, om, at ikke-skoleelever også kan benytte skolebussen, hvis der er plads.

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 6)

Oktober 2023

Topkarakter til badevandet i Hinge-Nørskovlund  

Prøver af søen taget henover sommeren viser, at den hygiejniske kvalitet af søvandet får den højeste badevandskarakter.

Selvom søen stadig er uklar af alger, er der dog tydelige tegn på forbedring, og det har ikke været nødvendigt at fraråde badning de sidste par år.

Søen har generelt været meget plaget af alger, men indsatsen for at rense spildevandet i det åbne land i oplandet til Hinge Sø og etableringen af fosforvådområdet har betydet færre alger.

Vandremuslingen har etableret sig i søen, og det er også med til at gøre vandet mere klart, da vandremuslingen filtrerer vandet for alger.

(Klima- og Miljøudvalget, 02.10.2023, punkt 5)

August 2023

Nørskovlund Forsamlingshus får tilskud til efterisolering af loft 

Silkeborg kommune Kommunen har en årlig pulje på 500.000 kr. til energibesparende og klimaforbedrende tiltag for selvejende haller og forsamlingshuse.

Der er i år kommet 13 ansøgninger. For at imødekomme alle ansøgere får de hver 62% af det ansøgte beløb. Nørskovlund Forsamlingshus ansøgte om 45.000 kr. i tilskud til efterisolering af loftet i den store sal.

Forsamlingshuset får derfor 26.859 kr. i tilskud til projektet. Det beslutter byrådet. Projektet giver årligt en besparelse på 6.883 kr.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 13, byrådet, 29.08.2023, punkt 23)

Juni 2023

Ja til mobiltelemast i Nørskovlund

Plan- og Vejudvalget har givet TT-Netværket tilladelse til at opføre en mobiltelemast på Taskebjergvej 33 ved skolen og boldbanerne.  

Masten bliver 42 meter høj. Nørskovlund er et af de områder, hvor der er dårlig mobildækning. Der er undersøgt alternative placeringer, men dækningen ville ikke være god nok.

(Plan- og Vejudvalget, 06.06.2023, punkt 15)

Nørskovlund Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse 

Forsamlingshuset har søgt og fået tilskud på 7.840 kr. til at reparere ødelagte fuger.

Det er Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, der har bevilget tilskuddet.

Hvert år kan forsamlingshusene i Silkeborg Kommune søge om tilskud til vedligeholdelse

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 7)

Marts 2023

Der holdes open call efter salg af mad og drikke ved Hinge Søbad

Fra sommeren 2023 er der igen mulighed for at byde ind på at sælge mad og drikke fra mobile salgsvogne ved Hinge Søbad.

Aftalerne for 2022 udløber i foråret 2023, så nu holdes der et nyt open call for små virksomheder og iværksættere, hvor de kan byde ind på at stå på de udvalgte steder.

På baggrund af erfaring med de etårige aftaler der blev indgået i 2022, ligges der fremover op til, at der kan laves toårige aftaler. Det skal skabe større sikkerhed for udbyderne ved at understøtte muligheden for en rentabel forretning.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 7)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Hinge-Nørskovlund

Der bor i dag 3.368 i skoledistriktet for Ans, som også dækker Grønbæk, Nørskovlund og Hinge. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at være stabilt frem til 2030. Herfra forventes det at stige frem til 2036, så der vil være 3.553 borgere. Det er en stigning på 6 %.

I 2022 er der kommet 9 nye, indflyttede boliger i samme område. Over de næste 13 år forventes der at komme 106 nye, indflyttede boliger. I år forventes der én og til næste år 3.

Der er 317 elever i dette skoleår. Det antal forventes at falde frem til skoleåret 2026/2027 til 290 for derefter at stige frem til 2035/36 til 336 elever. Antallet af børn mellem 0-5 år er forventes at stige alle årene frem til 2036, så man går fra i dag 180 til 220. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Januar 2023

Nørskovlund Forsamlingshus får tilskud til renovering

Forsamlingshuset i Nørskovlund skal have LED-pærer i køkken og servicerum og har søgt om og fået 9.340 kr. til udskiftning af armaturer fra puljen til vedligehold af forsamlingshuse.

Som udgangspunkt kan man få tilskud til max. halvdelen af udgiften, men er beløbet mindre end 10.000 kr. kan der dispenseres fra den regel.

Senere i år åbner puljen igen for ansøgninger – også for øvrige lokale, frivilligt drevne mødesteder.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 10)

Kontakt Hinge-Nørskovlund Lokalråd
Formand Lene Henriksen
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje