Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Hvinningdal Lokalråd

Hvinningdal Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Hvinningdal

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

April 2024

Prognose: Hvinningdalskolen får 9 % flere elever på 12 år

I dag er der 569 elever på Hvinningdalskolen fordelt på 25 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 585 elever. En stigning på 2,8 %. I 2036/37 ventes der at være 620 elever. Det er 9 % flere end i dag.

I Balle, Buskelund og Hvinningdal stiger pasningsbehovet for 0-6-årige fra 1.227 i 2024 til 1.276 i 2026. Det er en stigning på 48 pladser, svarende til 4 %. Herefter falder det årlige pasningsbehov med 30-40 pladser.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Almene boliger renoveres i Hvinningdal, Balle og Alderslyst 

AAB Silkeborg ønsker at renovere 48 af deres almene boliger, som er placeret i Hvinningdal, blandt andet Kjærsgårdsvej og Eidervej, Balle og Alderslyst. 12 skal rives ned og 36 bevares.

16 af dem bliver gjort handicapvenlige. Det kræver nye badeværelser. Byggeriet er fra 1956 og er blandt andet præget af fugt, sætningsskader og råd i gulvene. Renoveringen skal øge boligernes levetid og forbedre isolationen og indeklimaet.

Byrådet har givet tilsagn om særlig støtte til driften efter renovering. Renoveringen begynder efter planen i maj 2025.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.04.2024, punkt 11, Byrådet, 30.04.2024, punkt 21)

Marts 2024

Legeplads på Rudbølvej bevares i 2024

Legepladsen stod til at blive nedlagt fra 1. april 2024 sammen med 11 andre, men byrådet har nu besluttet af bruge 100.000 kr. fra puljen til lokalt initierede projekter i 2024 for indtil videre at bevare legepladserne.

I juni 2023 besluttede Kultur-, Fritid-, Outdoor-, og Idrætsudvalget at nedlægge legepladsen på Rudbølvej sammen med 11 andre legepladser i Silkeborg kommune for at spare 150.000 kr. om året.

I forbindelse med forhandlingerne om budget 2025 skal finansieringen af legepladserne og en legepladsstrategi for Silkeborg kommunes drøftes.

(Byrådet, 19.03.2024, punkt 18)

Flere nye boliger i Balle, Buskelund og Hvinningdal – befolkningstallet forventes ikke at stige 

I 2023 blev der i Balle, Buskelund og Hvinningdal taget 80 nye boliger i brug. Frem mod 2036 ventes der at komme 366 nye, indflyttede boliger.

Der bor i dag 15.001 i de tre områder, og det forventes at ligge stabilt i det niveau frem til 2031, hvor det derfra og frem til 2037 forventes at falde til 14.603.

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Anlægsregnskab for lyskryds på Kærsgårdsvej godkendt

Der er etableret et lyskryds mellem Kærsgårdsvej og Eidervej, fordi krydset var udpeget som problemsted i Trafiksikkerhedsplanen.

Plan- og Vejudvalget godkender nu anlægsregnskabet for etableringen, som sammen med tre andre anlægsprojekter holder sig inden for budgettet.

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 12)

Aftale med Hakkehuset på plads

Kulturforeningen Hakkehuset, der eksperimenterer med scenekunst og holder til på Lysbrohøjen 17, og Silkeborg Kommune indgår en samarbejdsaftale.

Med aftalen støtter Silkeborg Kommune Hakkehuset med 200.000 kr. om året fra 2024-2026, så Hakkehuset kan skabe endnu mere kunst og kultur som forestillinger, workshops og koncerter og organisere festivaler, turneteater og kulturelle møder.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender samarbejdsaftalen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.03.24, punkt 6)

Januar 2024

Nej til at udstykke en grund på Baldersvej

Ejeren af en grund på Baldersvej 5 vil gerne udstykke en del af grunden, men det vil kræve dispensation fra områdets byplanvedtægt i forhold til regulering af terrænet og den ene grunds form.

Plan- og Vejudvalget afviser ejerens ansøgning. Den ene grund vil ikke have et byggefelt på 25 x 25 meter byggefelt, som krævet. Det ville også være nødvendigt at regulere terrænet med 0,95 meter på den anden grund, hvor kravet er max. 0,5 meter.

Ansøgningen har været i nabohøring, hvor fem indsendte høringssvar. 
(Plan- og Vejudvalget, 09.01.2024, punkt 13)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Bybus 6 får flere afgange og bybus 3 fortsætter som hidtil

Plan- og Vejudvalget beslutter at genindføre to afgange på linje 6 i dagtimerne på hverdage. Linjen kører til Hvinningdal via Borgergade, Nørrevænget og Balle Kirkevej. 

Plan- og Vejudvalget beslutter også at tage den planlagte besparelse på linje 3 mellem Silkeborg, Lysbro og Hvinningdal af bordet. Linje 3 kører en gang i timen på hverdage og hver anden time i weekender og skolernes ferier. 

Der er igen plads i budgettet til at tilføre flere afgange, da prisen på brændstof er faldet. 

(Plan- og Vejudvalget, 05.12.2023, punkt 17)

Hakkehuset styrkes med rammeaftale

Der sættes 200.000 kr. af til at indgå en rammeaftale med Kulturforeningen Hakkehuset, der eksperimenterer med scenekunst og holder til på Lysbrohøjen 17. 

Rammeaftalen skal være med til at skabe kunst og kultur i byrummet. Aftalen løber i tre år til og med 2026.

I alt er 1,4 mio. kr. blevet fordelt til at styrke kultur- og fritidsområdet som følge af kommunens budgetaftale for 2024.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.12.23, punkt 4)

November 2023

Arbejdet med en lokalplan for Impala-grunden kan gå i gang

Plan- og Vejudvalget godkender, at der kan blive lavet et forslag til lokalplan for op til 100 boliger på Vestre Ringvej 53, også kendt som Impala-grunden.

Ejeren har rettet i sin bebyggelsesplan, så afstanden til skoven mod vest bliver 10 meter. Planen skal gøre det muligt at bygge 8.500 kvm, som består af 13 punkthuse i 3-4 etager, sammenbygget som to eller tre bygningskroppe forskudt i forhold til hinanden, og et fælleshus.

Der bliver adgang til byggeriet fra Vestre Ringvej, hvor der anlægges en svingbane. Naboerne bagved har fortsat kig til Langsø mellem bygningerne. Når forslaget til lokalplanen er klar, kommer den i 8 ugers høring.

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 19)

HA85 får mindre i lokaletilskud med ny model

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som betyder, at HA85 reduceres i lokaletilskud fra 84.886 kr. om året til 72.080 kr. Det er en reducering på 15 %.

Den nye model stiller alle foreninger i kommunen ens og reducere samlet lokaletilskud til foreningerne med 1 mio. kr.

I den nuværende model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til nogle aktiviteter som ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, fiskeri, golf, linedans, fitness og løb.

I den nye model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til alle aktiviteter, men der reduceres i tilskuddet for alle medlemmer over 25 år – dog fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Oktober 2023

Planerne for etagebyggeri på Impalagrunden skal politikerne igen tage stilling til 

Ejeren af Vestre Ringvej 53 ønsker at opføre op til 100 etageboliger og et fælleshus på grunden. Derfor skal der laves en ny lokalplan for området. 

Byrådet skulle på deres møde i oktober tage stilling til, om der kunne sættes gang i arbejdet med at lave en ny lokalplan for området. 

Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til Plan- og Vejudvalget til ny behandling, fordi bygherren har ændret i byggeplanerne. 

(Plan- og Vejudvalget, 09.10.2023, punkt 5, byrådet, 31.10.2023, punkt 4)

Der er 629 medlemmer af indendørs idræt i Hvinningdal

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der HA85 var 629 medlemmer af indendørs idræt i 2022. 

Der var i 2022 cirka 250 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i 2023 over 2.000 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der over 500 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

September 2023

Ingen dispensation til byggeri på Bragesvej

Byrådet har besluttet, at ejeren af en skovbevokset grund på Bragesvej, som i lokalplanen er beregnet til tre punkthuse, ikke kan få en dispensation fra skovbyggelinjen. 

Planen er fra 2007, og siden da er hovedparten af byggefelterne sprunget i skov ligesom resten af grunden. 

Hvis byggefelterne skulle ryddes for træer, vil skovbrynet få et nyt forløb i kanten af byggefelterne, der derfor vil være omfattet af skovbyggelinjen. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2023, punkt 12, byrådet, 29.09.2023, punkt 6)

August 2023

Færre børn end ventet: Planer om flere vuggestuepladser stoppes 

Der er i anlægsbudgettet sat penge af til at udvide antallet af vuggestuepladser i Balle, Buskelund og Hvinningdal.

Siden anlægsbudgettet blev vedtaget, er der lavet en ny prognose, som viser, at der kommer færre børn end ventet. Derfor beslutter byrådet at stoppe projektet med at udvide antallet af vuggestuepladser.

Udvidelse af Gården med 100 pladser forventes at blive planmæssigt færdig i 1. kvartal af 2025. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er orienteret om sagen.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 14.08.2023, punkt 8)

Juni 2023

Bybuslinje 3 bliver uddannelsesrute

Plan- og Vejudvalget beslutter at sende et forslag om at reducere bybuslinje 3 til en uddannelsesrute videre til det samlede budgetforslag 2024. 

Forslaget indebærer, at der udelukkende vil være kørsel på skoledage, 2 gange om morgenen og 3 gange om eftermiddagen. Det samlede budgetforslag kommer i høring til august. 
(Plan- og Vejudvalget, 06.06.2023, punkt 3)

Skole og hal i Hvinningdal får nyt tag

Taget på Hvinningdalskolen bliver udskiftet og taget på skolens hal skal renoveres. 

Det forventes at ske primært hen over sommeren for mest muligt at undgå forstyrrelser for skolen.

Byrådet godkender at frigive penge til udskiftningen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20.06.2023, punkt 9, byrådet 27.06.2023, punkt 13) 

Maj 2023

Dagplejere i Balle, Buskelund og Hvinningdal får legestue i Gården

Når børnehuset Gården bliver udvidet, planlægges det også, at der skal etableres en legestue til dagplejerne og deres børn i Balle, Buskelund og Hvinningdal.

Legestuen kan samtidig bruges som mødelokale for kommunens dagplejere til faglig sparring. Lige nu har dagplejerne mulighed for at holde legestue i Børnehuset Birksvej, i Nordre Fælleshus eller i naturen, som de kommer ud i med ladcykler.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er orienteret om dagplejernes legestue-muligheder.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 08.05.2023, punkt 11)

Hvinningdal Lokalråd drøftede lokale emner med politikere fra Sundheds- og Nærhedsudvalget 

Hvinningdal Lokalråd fik besøg af Sundheds- og Nærhedsudvalget. Besøget havde til formål at holde hinanden opdateret på, hvad der rører sig.

Besøget fandt sted i Hvinningdal Kirke, hvor lokalrådet viste politikerne rundt i den nye kirke. Under besøget var der også fokus på at drøfte flere emner, som lokalrådets aktuelle bekymringer og forventninger til samarbejdet med kommunen.

De drøftede også potentialerne for at udvikle og forbedre samarbejdet.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 09.05.2023, punkt 7)

April 2023

Skov er vokset tættere på byggefelt på Bragesvej

Et udsat byggeprojekt af tre punkthuse på Bragesvej, der første gang blev tilladt i 2007, er blevet indhentet af skov, så store dele af byggefeltet nu er omfattet af Naturbeskyttelsesloven.

Plan- og Vejudvalget har derfor valgt at sende forslaget til byggeriet i høring hos en del af naboerne på Bragesvej og Hvinningdalvej, Dansk Naturfredningen og Dansk Ornitologisk Forening, inden der arbejdes videre med projektet.

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 29)

Hakkehuset får tilskud til forestillingen ’Engang jeg var en sommerfugl’

Hakkehuset søger om 100.000 kr. til forestillingen ’Engang jeg var en sommerfugl’ fra De frie kulturelle midler. Forestillingen er et led i et 3-årigt udviklingsprojekt med Museum Ovartaci.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter, at der bevilliges 50.000 kr. til forestillingen.

Midlerne skal også bruges til afvikling af fem prøveforestillinger i 2023 for særligt inviterede med en tilknytning til psykiatrien og det socialpædagogiske område med henblik på en efterfølgende dialog om den endelige forestilling.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 27.03.23, punkt 9)

Marts 2023

Nye principper for Impala-grunden godkendt

Byrådet har godkendt en række principper for ny bebyggelse på Impala-grunden.

Byggeriet må være max. 13,5 meter højt – svarende til fire etager, og det må gerne ligge 10 meter fra skovbyggelinjen mod vest og 20 meter fra linjen mod syd i stedet for 30 meter, som er udgangspunkt for beslutninger om skovbyggelinjen.

I den nye plan for bebyggelsen skal der være adgang til boligerne fra Vestre Ringvej via en venstresvingsbane. Den skal bygherren betale. Bygherren ville gerne anlægge færre p-pladser, end der er normen for boligbyggeri i Silkeborg Kommune, hvor der er krav om 1,5 p-plads pr. bolig, men det krav bliver fastholdt.

Nu skal der laves en ny lokalplan for Impala-grunden på baggrund af de godkendte principper.
(Plan- og Vejudvalget 07.03.2023, punkt 4, byrådet 28.03.2023, punkt 10)

Forslag om færre busafgange i Hvinningdal vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer bybusserne i Hvinningdal til at have færre afgange. Det gælder bybus 2, 3 og 6, som kommer til at køre færre ture alle dage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Hvinningdal

Der bor i dag 4.487 i skoledistriktet for Hvinningdal. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at være nogenlunde stabilt frem til 2027, hvorefter det vil stige til 4.599 i 2029 og derfra falde hvert år frem til 2036, hvor der vil være 4.484 borgere.

I 2022 er der kommet 289 nye, indflyttede boliger i Balle, Buskelund og Hvinningdal. Over de næste 13 år forventes der at komme 379 nye, indflyttede boliger. I år forventes der 77 og til næste år 38.

Der går 570 elever på Hvinningdalskolen i dette skoleår. Det antal forventes at være nogenlunde stabilt frem til skoleåret 2026/27. Herfra ventes det at stige frem til 2033/34 til 664 elever. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Muligheden for et egnsteater i Hakkehuset drøftes

Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget er netop blevet orienteret om, hvilke vilkår og muligheder, der er forbundet med at etablere Hakkehuset som et egnsteater.

Aftalen falder under Slots- og Kulturstyrelsens fireårige ordning, hvilket medfører en række rammer for en eventuel prøveperiode.

Blandt andet skal aftalen godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samt Slots- og Kulturstyrelsen. Her refunderer staten op til 50% af kommunens driftstilskud til egnsteatre, og det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer finanslovsbevillingen.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 15)

Februar 2023

HA-Huset får overdraget omklædningsrum

Silkeborg Kommune lejer et omklædningsrum på 20 m2 af Den Selvejende Institution HA-Huset i deres klublokaler på Padborgvej 127-131. Kontrakten ophører 1. februar 2023, hvor omklædningsrummet ifølge kontrakten overdrages vederlagsfrit til kommunen.

Silkeborg Kommune bruger ikke længere omklædningsrummet, da der er bygget en ny hal med nye omklædningsrum. Silkeborg Kommune ønsker derfor at overdrage omklædningsrummet til Den Selvejende Institution HA-Huset i den stand, den er, så man spare en årlig lejeudgift på 17.500 kr.

Det er vurderet, at værdien af vedligeholdelsen udligner værdien af lokalet, og at overdragelsen derfor kan ske til 0 kr. Byrådet godkender overdragelsen til HA-Huset.
(Økonomi- og erhvervsudvalget, 21.02.2023, punkt 8, byrådet, 27.02.2023, punkt 18)

Almene boliger på Padborgvej renoveres

Arbejdernes Byggeforening afdeling 44 vil udskifte køkkener tag i deres almene boliger på Padborgvej 3-134 i Hvinningdal.

De søger om godkendelse til at optage et lån på 10 mio. kr. til renoveringen, at der stilles kommunegaranti for lånet og at lade huslejen stige med 10,5 %.

Byrådet godkender låneoptagelsen, og at der stilles kommunegaranti for lånet.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.02.2023, punkt 5, byrådet, 27.02.2023, punkt 16)

Januar 2023

Udvidelse af Gården skal afhjælpe pladsproblemer

Manglen på daginstitutionspladser i Skægkær og senere i Buskelund/Hvinningdal/Balle bliver løst samlet ved at udvide Gården i Buskelund, som kan optage børn fra begge områder. Det beslutter byrådet.

I Skægkær er der også planlagt at bygge et nyt børnehus. Der er sat 35,5 mio. kr. af til at udvide Gården. Når byggeriet er færdigt, vil der være plads til ca. 110 børn.

Borgere i området er bekymrede over udsigten til øget trafik på grund af pladserne, så derfor skal den del analyseres grundigere. Første del af udvidelsen forventes at kunne tages i brug i 2024.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 10.01.2023, punkt 4, byrådet 31.01.2023, punkt 13)

Kontakt Hvinningdal Lokalråd
Formand Poul Erik Dahl
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje