Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Linå Lokalråd

Linå Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Linå

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Marts 2024

Befolkningstallet i Linå og Hårup ventes at være stabilt de kommende år  

Der bor i dag 1.446 i Linå og Hårup, og det tal forventes at stige til 1.539 i 2029. Herfra forventes det at falde til 1.458 i 2037.

I 2023 blev der i Linå, Hårup og Laven taget to nye boliger i brug. Fra 2025 til 2027 forventes der at komme henholdsvis 21, 17 og 16 nye, indflyttede boliger om året.

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Erhvervsbyggemodning på Hårup Østervej færdig

Byggemodningen af erhvervsområde på 9 ha. ved Hårup Østervej er afsluttet. Projektet omfattede en forlængelse af Hårup Østervej med ca. 360 meter og etablering af sideveje og klargøring af erhvervsbyggegrunde.

Der var sat 7,8 mio. kr. af til byggemodningen, og regnskabet viser, at prisen blev 7,7 mio. kr. Plan- og Vejudvalget godkender regnskabet. 

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 15)

Februar 2024

Der søges om medfinansiering til kantbanelinjer på Linåvej

Silkeborg Kommune ønsker at gøre Silkeborgruten mellem Silkeborg og Aarhus via Linåvej til en supercykelsti på tværs af kommuner. Det kræver, at der bliver etableret kantbanelinjer, hvor der ikke er belysning og supercykelsti-skiltning.

De ønsker også at etablere en 2 minus 1 vej på Thorupgårdsvej og Vangvedvejen mellem Voel og Linå. 

Plan- og Vejudvalget beslutter, at Silkeborg Kommune søger medfinansiering fra statens Cykelpulje 2024 til de to projekter. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 14)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Rytterskolen i Linå sættes til salg

Efter at Silkeborg Kommune købte Rytterskolen i 2020 for 357.000 kr., lykkes det ikke at finde en løsning til at drifte og vedligeholde bygningen eller finde anden anvendelse af ejendommen.

Efterfølgende har Silkeborg Kommune fået flere henvendelser fra blandt andet Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune og en forfatter til en bog om Frederik IV's rytterskoler, som har kontakt til flere potentielle købere.

Nu beslutter byrådet at sætte Rytterskolen fra 1727 til salg. Den sættes til salg uden mindstepris, i en periode på 10 uger og uden forbud mod nedrivning.

Lykkes det ikke at sælge, bliver ejendommen revet ned. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.12.2023, punkt 12, byrådet, 19.12.2023, punkt 29)

Udvidelse af Linå Børnehus forventes færdig om cirka et år 

Projektet med at udvide børnehuset i Linå forventes at være færdigt i 4. kvartal af 2024 eller 1. kvartal af 2025.

Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om. I juni 2023 frigav byrådet penge til projekteringen af udvidelsen. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 10)

Grunde byggemodnes til erhverv i Hårup

Der er stor efterspørgsel på erhvervsjord i Hårup, og Silkeborg Kommune har derfor løbende opkøbt arealer til erhvervsformål.

Nu skal der arbejdes videre med byggemodningen på begge sider af motorvejen i Hårup. Det er til matrikel 12l og 12d, hvor der skal etableres vejadgang til og kanalisering på Linåvej til det kommende erhvervsområde. 

Byrådet godkender, at der bruges 1 mio. kr. på byggemodningen. Hovedparten af udgifterne kommer senere til blandt andet interne veje, tilslutning til el, vand osv. Der er ved at blive udarbejdet en lokalplan for området, som forventes godkendt i 2024.

(Plan- og Vejudvalget, 05.12.2023, punkt 11, byrådet, 19.12.2023, punkt 19)

Afslag på dispensation til bebyggelse på Hårupvej

En ejer af en ejendom på Hårupvej søger om dispensation fra fortidsmindebeskytteseslinjen til at lovliggøre en pool, flisebelægning, skur og solfangere, som er bygget inden for linjen.

Der ligger et fortidsminde nær ejendommen, som har en beskyttelseslinje på 100 meter. Ansøger begrunder blandt andet sin ansøgning med, at poolen ligger få meter fra grænsen af de 100 meter, så det bør være under bagatelgrænsen. 

Fortidsmindebeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt, og der meddeles kun dispensation i særlige tilfælde. Der er alternative placeringer til pool, flisebelægning, skur og solfangere. Klima- og Miljøudvalget giver afslag på ansøgningen.

(Klima- og Miljøudvalget, 04.12.2023, punkt 13)

November 2023

Laven-Linå IF får mindre i lokaletilskud med ny model

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som betyder, at Laven-Linå IF reduceres i lokaletilskud fra 73.430 kr. om året til 38.956 kr. Det er en reducering på 47 %.

Den nye model stiller alle foreninger i kommunen ens og reducere samlet lokaletilskud til foreningerne med 1 mio. kr.

I den nuværende model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til nogle aktiviteter som ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, fiskeri, golf, linedans, fitness og løb.

I den nye model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til alle aktiviteter, men der reduceres i tilskuddet for alle medlemmer over 25 år – dog fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Oktober 2023

Der er 189 medlemmer af indendørs idræt i Linå

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i Laven Linå Idrætsforening var 189 medlemmer af indendørs idræt i 2022.

Set på antallet af borgere i området er der i 2023 knap 2.000 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der over 300 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

August 2023

Linå Forsamlingshus får tilskud til optimering af varmeanlæg

Silkeborg kommune Kommunen har en årlig pulje på 500.000 kr. til energibesparende og klimaforbedrende tiltag for selvejende haller og forsamlingshuse.

Der er i år kommet 13 ansøgninger. For at imødekomme alle ansøgere får de hver 62% af det ansøgte beløb. Linå Forsamlingshus ansøgte om 56.800 kr. til optimering af varmeanlæg, herunder udskiftning af radiatorer, ventiler og ekspansionsbeholderen. 

De får derfor 35.164 kr. i tilskud til projektet. Det beslutter byrådet. Årligt vil det give en besparelse på 10.000 kr. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 13, byrådet, 29.08.2023, punkt 23)

Juni 2023

Linå Børnehus udvides med tilbygning

I 2024 forventes det, at en tilbygning med to grupperum og legestue kan stå klar til brug som en del af Linå Børnehus. Børnetallet i Linå stiger, og allerede fra næste år, er der mangel på pladser. Lige nu er der 77 børn, og det forventes at stige til 106 i 2030. 

Der skal også kigges på faciliteter til personale og til modtage- og anretterkøkken, da det planlægges at modtage mad lavet i Langdalshøjen i Sejs-Svejbæk. Udearealer og nødvendige tilpasninger af legeplads og parkering vurderes også i forhold til udvidelsen.

Byrådet beslutter at sætte gang i arbejdet med at undersøge mulighederne for at udvide og sætter 0,5 mio. kr. af til undersøgelsen. Børnehuset og lokalrådet vil blive inddraget. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 12.06.2023, punkt 12, byrådet, 27.06.2023, punkt 5)

Maj 2023

Der er åbnet for at etablere butik i hele Linå

Det bliver nu skrevet ind i kommuneplanen, at der kan etableres butik i hele byens geografi. 

Forslaget, der nu er vedtaget af byrådet, har været i 8 ugers høring, som ikke gav anledning til ændringer.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 4, byrådet 23.05.2023, punkt 8)

Marts 2023

Ja til opførelse af nyt ridecenter ved Mollerup

MTJ Ejendomsinvest P/S har søgt om at opføre et ridecenter i udkanten af Mollerup. Det er planen, det skal ligge i tilknytning til eksisterende bebyggelse og sløres med beplantning.

Klima- og Miljøudvalget godkender ansøgningen om miljøtilladelse til at opføre et ridecenter.

Et hjørne af ridehallen ligger indenfor skovbyggelinjen, og det har Silkeborg Kommune givet dispensation til. Det er der blevet klaget over til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der nu skal træffe en afgørelse i sagen før, projektet evt. kan sættes i gang.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 7)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Linå

Der bor i dag 1.464 i Linå, Hårup og Mollerup. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 1.567 i 2030 – en stigning på 7% - og derfra falde til 2036, hvor der ventes at være 1.520. Det vil være en stigning på 4 % set i forhold til i dag.

I 2022 er der kommet 6 nye, indflyttede boliger i området, hvor Laven også er en del af statistikken. Over de næste 13 år forventes der at komme 84 nye, indflyttede boliger. I år forventes der 9 og til næste år 17.

Antallet af børn mellem 0-5 år i Linå, Hårup og Mollerup er i dag 122, og det tal forventes at stige til 127 i 2028 og at falde frem til 115 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Forslag om færre busafgange i Linå vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer lokalbus 34 til at køre en tur mindre på skoledage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Hjælp til at omstille til grøn varmeforsyning

Silkeborg Kommune har ingen lovhjemmel til at arbejde for at etablere fælles varmeløsninger, men hvis lokale kræfter stifter et varmeforsyningsselskab, kan Silkeborg Kommune hjælpe.

Det er for eksempel ved at stille kommunegaranti for lån i varmeforsyningsprojekter, at kommunens bygninger som udgangspunkt går med i fælles varmeløsninger, give tilskud til borgergrupper til at afklare muligheder for fælles varmeforsyning og dele viden om lovgivning.

I Linå er 198 ejendomme ud af 273 opvarmet med naturgas eller olie. I Hårup er det 65 ud af 74. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, hvordan Silkeborg Kommune kan understøtte omstillingen til grøn varmeforsyning i de områder, hvor der ikke kommer fjernvarme.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 3)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Linå

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Linå. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og en beskrivelse af det gode liv i Linå på Silkeborgkalder.dk.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Plan for nyt erhvervsområde ved Hårup på vej

Plan- og Vejudvalget har givet grønt lys for, at der kan udarbejdes en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen for et erhvervsområde mellem motorvejen og Linåvej.

Størstedelen af området ejes af Silkeborg Kommune, men enkelte private matrikler kommer også med i forslaget. Området består primært af landbrugsjord.

Der er også et ønske om et erhvervsområde syd for motorvejen, men det bliver der ikke udarbejdet planer for nu, da området muligvis bliver berørt af den kommende jernbanelinje
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 10)

Januar 2023

Skal mulighederne for at placere butik i Linå udvides?

I Linå, hvor der ikke er en egentlig bymidte og med et forholdsvis begrænset butiksbehov, er der et forslag om at udvide mulighederne til at placere butikker i hele byens geografi.

Det forslag ligger i en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune, som snart kommer i høring.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Kontakt Linå Lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje