Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Resenbro Lokalråd

Resenbro Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Resenbro

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Måske behov for midlertidig løsning indtil Resenbro Skole udvides 

Resenbro Skole er bygget som en 1-sporet skole fra 0.-6. klasse, men flere årgange bliver i de kommende år 2-sporet. Der vil være tale om klasser med et lavt elevantal på omkring 15–16 elever.

I 2023 er der sat gang i lokaleanalyse, projektering og mindre bygningsmæssige ændringer for at skaffe flere lokaler. 

Der bliver muligvis behov for midlertidige løsninger, indtil der er fundet permanente løsninger. Det er er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 4)

Udvidelse af dagtilbudspladser i Resenbro/Voel

På anlægsbudgettet er der fra 2024-2028 sat penge af til et nyt, permanent børnehus med 100 pladser og legestue i Resenbro eller Voel.

Børnehuset skal tages i brug, når det midlertidige børnehus på Stidalsvej udfases. 

Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 10)

November 2023

Resenbro UIF får mindre i lokaletilskud med ny model

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som betyder, at Resenbro UIF reduceres i lokaletilskuddet til leje af klublokalet fra 78.000 kr. om året til 58.005 kr. og til leje af store sal + cafe fra 57.180 kr. til 42.522 kr.

Den nye model stiller alle foreninger i kommunen ens og reducere samlet lokaletilskud til foreningerne med 1 mio. kr.

I den nuværende model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til nogle aktiviteter som ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, fiskeri, golf, linedans, fitness og løb.

I den nye model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til alle aktiviteter, men der reduceres i tilskuddet for alle medlemmer over 25 år – dog fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Oktober 2023

Der er 283 medlemmer af indendørs idræt i Resenbro

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i Resenbro Uif var 283 medlemmer af indendørs idræt i 2022.

Der var i 2022 næsten 200 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i 2023 knap 1.500 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der over 300 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

August 2023

Resenbro Skole skal tilføjes flere klasselokaler 

Resenbro Skole får i de kommende år flere elever, så der kommer til at mangle klasselokaler, faglokaler, garderobe og personalefaciliteter. 

Derfor beslutter byrådet, at der skal laves en lokaleanalyse, som skal undersøge, hvordan man bedst muligt bruger de kvadratmeter, der er. 

Analysen kan resultere i, at der bliver behov for at bygge om eller at der skal laves en udbygning. Der er til dette skoleår lavet mindre lokaleændringer, så der er blevet etableret et ekstra klasselokale, da skolen har fået en tosporet 0. årgang til dette skoleår. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 14.08.2023, punkt 3, byrådet, 29.08.2023, punkt 4)

Fjernvarmeprojekt i Resenbro et skridt videre

Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om status på fjernvarmeprojektet i Resenbro, som nu er kommet et skridt videre.

Status er, at fjernvarmeprojektet nu har fået tilskud fra statens Fjernvarmepulje.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 15)

Kommende børnehus i Resenbro/Voel bliver mindre 

Det er planen, at det midlertidige børnehus i Resenbro bliver erstattet af et nyt børnehus med 140 pladser og legestue i Resenbro eller Voel.

På grund af en ny prognose, som viser, at der kommer færre børn end ventet, så bliver det kommende børnehus reduceret til 100 pladser. Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om.

Det er forventningen, at den midlertidig løsning skal erstattes af det nye børnehus i 2028.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 14.08.2023, punkt 8)Døgntilbuddet Solbo ombygges

Børnecenter Solbo, der ligger på Dybdalsvejs i Resenbro, skal ombygges, så det kan håndtere et barn, der har brug for en lejlighed med eget bad og udefaciliteter. 

Ombygningen forventes at koste ca. 1,2 mio. kr. og er i licitation i august måned. Der forventes opstart af ombygningen til oktober. Byrådet bevilliger 1,2 mio. kr. til ombygningen.

Solbo er et specialpædagogisk døgn- og aflastningstilbud for børn og unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 14.08.2023, punkt 7, byrådet, 29.08.2023, punkt 7)

Ét samlet projekt langs Gudenåen skal tage hånd om oversvømmelser 

Der er taget hul på ét samlet ådalsprojekt langs Gudenåen fra Silkeborg by til Tange Sø, som skal håndtere oversvømmelserne og styrke biodiversiteten. 

Tilgangen er, at de oversvømmede arealer i højere grad skal ejes af fonde eller staten, så oversvømmelserne ikke går ud over og forringer lodsejernes jorde. Det kan ske ved jordopkøb eller -fordeling, hvor lodsejeren lader oversvømmede jord opkøbe, eller bytter det til andet jord.

Hvis større, sammenhængende arealer ejes af fonde eller Naturstyrelsen kan det betyde, at det bliver nemmere at gennemføre naturpleje ved hjælp af afgræsning, vådområdeprojekter eller genskabelse af naturen. 

Det er Klima- og Miljøudvalget, som siger ja til, at der kan tages hul på projektet. Som det første skal der laves et forprojekt, hvor man blandt andet skal i dialog med lodsejerne for at høre deres interesser i projektet.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 3, byrådet, 29.08.2023, punkt 9)

Projektet med at opgrave sand fra Tange Sø indstilles

I april 2022 besluttede Klima- og Miljøudvalget at sætte projektet i bero om at grave ca. 20.000 m3 sand op ved Gudenåens indløb til Tange Sø, så vandstanden bliver sænket.

Det skulle ske, indtil der var blevet holdt et politisk møde med politikerne fra Viborg og Favrskov kommuner, fordi projektområdet ligger på kommunegrænserne. Det møde er endnu ikke holdt.

Byrådet beslutter at flytte de 4,6 mio. kr., der var sat af til projektet til et andet projekt, som Klima- og Miljøudvalget har sat i værk omkring et samlet ådalsprojekt langs Gudenåen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 4, byrådet, 29.08.2023, punkt 10)

Grøden blev skæret som den skulle

Grødeskæring blev i år gennemført fra den 3.-14. juli. Den 17. juli var WSP sammen med Silkeborg Kommune ude for at vurdere, om grøden var skåret efter reglerne.

Udgangspunktet for grødeskæringen var ifølge den åmand, der stod for grødeskæringen, en meget tæt og veludviklet grøde.

Grødeskæringen vurderes at være gennemført efter reglerne i regulativet for Gudenåen. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 5) 

Udkast til nyt regulativ for Gudenåen er forsinket

Kommunerne langs Gudenåen fra Silkeborg til Randers arbejder på at lave et nyt regulativ for Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Randers.

Et udkast til regulativet er forsinket, så det først er klar til foråret 2024. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om. 

Forsinkelsen skyldes, at det har været nødvendig at præcisere udkastet, fordi oprensning, ekstraordinær grødeskæring og opstemningen ved Tange betyder, at der er en risiko for at habitatvurderingen ender med en samlet negativ påvirkning af særligt beskyttede arter. Det kan umuliggøre vedtagelsen af det nye regulativ.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 18)

Juni 2023

Forsøget med at samle dagplejen og daginstitutionen i Resenbro organisatorisk forlænges med et år

Det beslutter Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget. I 2021 blev dagplejen og Daginstitutionen Søhøjlandet, som dækker Gjern, Sorring, Voel og Resenbro, samlet organisatorisk som et forsøg for at opnå en besparelse. 

Det vil sige, at 4 børnehuse og 24 dagplejere fik en fælles ledelse, en samlet økonomi og bestyrelse. 

Forsøget er nu evalueret, og evalueringen viser, at der formentlig kan opnås en besparelse, men at det kan medføre trivselsmæssige udfordringer for dagplejere, hvilket også påvirker forældrene. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 12.06.2023, punkt 14)

Grødeskæring i Gudenåen sker i starten af juli 

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at den årlige grødeskæring af Gudenåen på strækningen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø skal gennemføres først i juli.

Det er erfaringen, at jo senere på året man skærer vandplanterne, desto mindre vil de vokse igen. Det vil derfor give en bedre vandføringsevne hen på året. 

Grøden skal ifølge regulativet for Gudenåen skæres i perioden mellem 15. juni og 1. august.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 7)

Ekstraordinær grødeskæring i 2020 skulle ikke have været sket 

Den ekstraordinære grødeskæring, der blev sat i gang af den daværende borgmester skulle ikke have været sket. 

Det skyldes, at det ikke kan afvises, at den ekstraordinære grødeskæring påvirkede natur og arter i Natura 2000-området. På den baggrund må der ikke gives dispensation til ekstraordinær grødeskæring. 

Der blev i 2020 klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over den ekstraordinære grødeskæring, og nævnet besluttede, at Silkeborg Kommune skulle behandle sagen igen, som det nu er sket.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 8)

Maj 2023

Årlig måling af Gudenåen viste højere vandføring end de forudgående år

Den 28. marts blev den årlige måling af Gudenåens vandføringsevne foretaget. Målingen viste, at der var en højere vandføring end i de forudgående år.

Der blev observeret en del overvintrende grøde, næsten udelukkende børstebladet vandaks, især på den mellemste del af strækningen, men den var markant mindre end i de forudgående år.

Der blev ikke konstateret betydende aflejringer i åen eller forandringer i åens profil, som havde betydning for vandføringsevnen.

Den 8. juni bliver der lavet vandsyn af Gudenåen, og 12. juni skal Klima- og Miljøudvalget tage stilling til, hvornår den årlige grødeskæring skal udføres inden 1. august.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 9)

Regulativet for Gudenåen skal drøftes med lodsejerne

Klima- og Miljøudvalget vil invitere repræsentanter af lodsejerne langs Gudenåen og oplægsholdere/videnspersoner til en drøftelse af regulativet for Gudenåen og den juridiske forståelse af den.

Det beslutter udvalget på baggrund af en status, de har fået på arbejdet med realisering af helhedsplanen for vandhåndteringen og klimasikring.

Udvalget har også drøftet mulige tiltag, der kan igangsættes som et sluse- og pumpeanlæg ved Viborgbroen og tilpasning af ådalen fra Resenbro til Tange Sø.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 10)

April 2023

Fjernvarmeprojekt i Resenbro et skridt videre

Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om status på fjernvarmeprojektet i Resenbro, som nu er kommet et skridt videre.

Status er, at fjernvarmeprojektet i Resenbro har fået godkendt sin ansøgning og nu afventer svar på, om projektet kan få tilskud fra Fjernvarmepuljen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 8)

Marts 2023

Tidsplan for fjernvarme til Resenbro og Skærbæk

Silkeborg Forsyning forventer at få forslaget til fjernvarmeprojektet i Resenbro og Skærbæk godkendt i slutningen af året, så man kan begynde at tilmelde sig fjernvarmen i anden halvdel af 2024. 60 % skal tilslutte sig, hvis projektet skal blive til noget.

Arbejdet med at grave fjernvarmeledninger ned forventes at begynde i 2025 og slutte med udgangen af 2026.

Det har Silkeborg Forsyning informeret Klima- og Miljøudvalget om på et fællesmøde.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 2)

Arbejdet i gang med at finde placering til permanent børnehus

Planlægningen af det permanente børnehus er i gang, som skal have plads til 140-150 børn i alderen 0-6 år fra Resenbro og Voel. Det skal afløse det midlertidige børnehus på Stidalsvej, som er blevet taget i brug, og som kan rumme op til 100 børn og vil stå indtil marts 2028.

Der er i øjeblikket gang i en fase, hvor Resenbro Lokalråd og borgergrupper bidrager med forslag til placeringer. I løbet af 2023 bliver der også holdt et møde mellem Silkeborg Kommune og lokalrådene fra Resenbro og Voel om de mulige placeringer.

Resenbro Skole har også behov for udvidelse, og der arbejdes på korte og langsigtede løsninger. Der er brug for et ekstra klasselokale til næste skoleår, og skolen har peget på, at det kan løses midlertidigt ved brug af et faglokale. Plan- og Vejudvalget er orienteret.
(Plan- og Vejudvalget 07.03.2023, punkt 6)

Forslag om færre busafgange i Resenbro vedtaget

Fra 25. juni 2023 bliver bybus 1 reduceret til en uddannelsesrute. Det vil sige, at der ikke bliver kørt på skolefridage og i weekenderne samt på tidspunkter, der ikke betjener passagerer, der skal til og fra uddannelser.

Lokalbus 313 bliver også reduceret med 2 dobbeltture på skoledage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget. Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Resenbro

Der bor i dag 2.050 i Resenbro. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at falde en smule hvert år frem mod 2036, så der ventes at være 1.970 borgere. Det er et fald på 4 %.

I 2022 er der kommet 7 nye, indflyttede boliger i Resenbro. Over de næste 13 år forventes der at komme 6 nye, indflyttede boliger.

Der går 152 elever på Resenbro Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige frem mod 2027/28 til 192 og derfra at falde frem til 2035/2036 til 177. Antallet af børn mellem 0-5 år er 206, og det tal forventes at falde til 180 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Resenbro

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Resenbro. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Fjernvarmeprojekt i Resenbro er undervejs

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. I Resenbro er der et projekt undervejs.

Her har Silkeborg Kommune modtaget en ansøgning om at etablere fjernvarme. En flaskehals ved at fjernvarmeprojekterne kan være skaffe rådgivere til at lave projektforslag og udbudsmateriale og at skaffe mandskab og materialer til anlægsarbejdet.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Forslag om at sætte gang i ny planlægning af Resenbro

Peter Sig Kristensen beder Plan- og Vejudvalget om at sætte gang i et såkaldt kommuneplanrul – en revision af den overordnede plan for udviklingen af Resenbro - for at sikre sammenhæng mellem udvidelse af Resenbro Skole, nybyggeri af daginstitution og plads til idræts- og fritidsfaciliteter.

I sin anmodning skriver han, at der er mangel på udvidelsesmuligheder og stor tilvækst af børnefamilier, og det udfordrer den fysiske planlægning af lokalsamfundet, som skal ske under stort tidspres.

Plan- og Vejudvalget beslutter, at de ønsker at blive orienteret om de forskellige planer, der i øjeblikket bliver arbejdet på i udviklingen af Resenbro på deres møde i marts.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 4)

Kontakt Resenbro Lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje