Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Sejs-Svejbæk Lokalråd

Sejs-Svejbæk Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutinger for Sejs-Svejbæk

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Juni 2024

Rødder og SSIF må navngive ny hal og fælleshus

Foreningen Rødder, der har samlet 11 mio. kr. ind og overdraget dem til Silkeborg Kommune til fælleshus, ønsker at navngive bygningen, som kommer til at indeholde cafeområde, opholdsrum og mødelokaler i forbindelse med de nye haller i Sejs-Svejbæk.

Det godkender Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget og giver også Sejs Svejbæk Idrætsforening lov til at navngive gymnastikfaciliteterne, som foreningen har samlet 4 mio. kr. ind til og overdraget til Silkeborg Kommune. 

Den nye hal, springfaciliteterne og cafe- og opholdslokalerne opføres som et samlet byggeri, der bygges sammen med den allerede opførte hal.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalget, 03.06.2024, punkt 16)

Ny jernbane som udgangspunkt enkeltsporet

Forligskredsen i Folketinget har udvalgt tre linjeføringer til de videre undersøgelser af den nye jernbane mellem Silkeborg og Aarhus.

Blandt de tre linjeføringer anbefaler Silkeborg Kommune linjeføringen langs motorvejen og Nordskovvej.

Som en del af den videre undersøgelse har forligskredsen blandt andet besluttet, at undersøgelsen skal omfatte en enkeltsporet jernbane, men hvor muligheden for en senere udvidelse til dobbeltspor skal undersøges.

(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2024, punkt 14)

Maj 2024

Så mange brugere er der til haller, sale og fodboldbaner i Sejs-Svejbæk

En analyse viser, at der i 2023 var 265 brugere per indendørs facilitet. Det placerer Sejs-Svejbæk, som dem i kommunen der har 8. flest antal brugere per indendørs facilitet.

Der er 636 forenings-fodboldspillere på 56.864 m2 boldbaner. Det svarer til, at der er 89 m2 fodboldbane per spiller. Det placerer Sejs-Svejbæk som dem, der har 2. færrest m2 boldbaner per spiller i kommunen.

Analysen skal bruges i dialog med foreninger og lokalområder omkring ønsker til at udvikle faciliteter til idræt. Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 6)

Forberedelserne til udvidelse af Sejs Skole er i gang

Sejs Skole er dimensioneret som en 3-sporet skole, men begynder at blive 4-sporet fra næste skoleår. Skolen forventes at være fuld 4-sporet i 2030.

Udvidelsen af tænkes sammen med hal-udvidelse og infrastruktur i helhedsplanen. I 3. kvartal af 2024 startes der op på forarbejdet til et pædagogisk-arkitektonisk program. I slutningen af året bliver der politisk taget stilling til en udviklingsplan for skolen og en anlægsbevilling, så udvidelsen kan sendes i rådgiverudbud i starten af 2025.

Der er lige nu ved at blive lavet arealanalyse, som skal skabe et overblik over skolens eksisterende kapacitet, uhensigtsmæssig brug af arealer og behov for kommende tilpasning. Det og andet har Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget drøftet i forbindelse med anlægsbehovet for skolerne i kommunen.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 13.05.2024. punkt 6) 

Udfordringen med nok daginstitutionspladser er blevet mindre

Pasningsbehovet i Sejs, Laven og Linå er stigende frem til 2030, hvorefter det falder en smule. Årets prognose viser, at stigningen er lavere end i sidste års prognose. Det betyder, at udfordringen med at have daginstitutionspladser forventes at blive mindre.

I 2025 forventes det, at de midlertidige pavilloner med 40 pladser ved Julsøhaven udfases.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget anbefaler byrådet, at der arbejdes med midlertidige løsninger frem til 2028. Der skal etableres tre grupperum med en kapacitet på 45 vuggestuepladser for at have pladser nok ifølge prognosen og genetablere legestue til dagplejere.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 13.05.2024. punkt 12)

Ny plan for at beskytte grundvandet i Sejs-Svejbæk

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandet nu og i fremtiden i den nordlige del af Silkeborg Kommune herunder Sejs-Svejbæk.

Forslaget til Indsatsplan Nord, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer, mål og konkrete indsatser for vandværkerne i området.

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om forslaget til planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 9, byrådet, 28.05.2024, punkt 11)

April 2024

Prognose: Sejs Skole får 20 % flere elever på 12 år

I dag er der 702 elever på Sejs Skole fordelt på 28 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 808 elever. En stigning på 15,1%. I 2036/37 ventes der at være 852. Det er 21,4 % flere end i dag.

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Sejs er i 2024 187 børn, og det tal ventes at falde til 169 i 2036. For 3-6-årige er tallet 273 børn i 2024, og det ventes at falde til 264 børn i 2036.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Sejs Koret giver koncert i Benediktekirken i Hamborg

Sejs Koret rejser afsted lørdag 28. september 2024 til Hamburg for at give koncert og deltage som kor i gudstjenesten i Benediktekirken.

For tre år siden rejste den lokale sognepræst fra Sejs-Svejbæk Kirke til en stilling som præst ved Den danske sømandskirke Benediktekirken i Hamburg. Det er via denne kontakt, at koret har fået mulighed for at komme til Hamburg og give koncert.

Koret søger om tilskud på 16.350 kr. til transporten til Hamborg fra puljen De frie kulturelle midler. Koret har modtaget sponsorat fra Sejs-Svejbæk Menighedspleje på 6.000 kr. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget giver afslag på ansøgningen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 08.04.2024, punkt 16)

Ændret belægning på fortov ved lyskryds

Plan- og Vejudvalget har godkendt en række projekter, der i 2024 skal gøre det sikrere at komme til og fra skole.

Blandt andet skal belægningen på fortovene ændres i lyskrydset Julsøvej/Borgdalsvej.

(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2024, punkt 12)

Marts 2024

11 parcelhusgrunde på Langdalshøjen på vej i salg

Silkeborg Kommune har byggemodnet 39 grunde på Langdalshøjen i Sejs-Svejbæk, som bliver solgt i fire etaper. Etape 1 på ni grunde er solgt, og nu er etape 2 på vej i salg.

Etape 2 består af 11 parcelhusgrunde på mellem 713-933 m2 med mindstepriser mellem 1.950.000 kr. og 2.250.000 kr.

Prisen er blandt andet inklusive tilslutningsbidrag til kloak, vand og el og jordbundsundersøgelse. Der tinglyses en byggefrist på 2 år. Byrådet godkender, at grundene bliver sat til salg i en udbudsperiode på tre uger. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.03.2024, punkt 5, byrådet, 19.03.2024, punkt 14)

I sensommeren går byggeriet i gang af ny hal, springhal og Byens Hus

I 3. kvartal af 2024 går byggeriet af en erstatningshal for Skolehallen i gang. Byggeriet forventes færdigt i midten af 2026. Hallen kommer til at ligge i forlængelse af hal 2.

Der bliver også bygget en springhal i forlængelse af erstatningshallen og et opholdsområde kaldet Byens Hus, som bliver i to etager med køkken, møde- og flexlokaler. Byens Hus skal bygges sammen med den vestlige side af hal 2. 

Det viser byggeprogrammet, som byrådet godkender. De godkender også, at der bevilges 35,5 mio. kr. til byggeriet, hvoraf Byens Rødder og Sejs-Svejbæk IF overdrager 15 mio. kr. til byggeriet, som foreningerne har samlet sammen. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.03.2024, punkt 5, byrådet, 19.03.2024, punkt 6)

Legeplads på Sortbærvej bevares i 2024

Legepladsen stod til at blive nedlagt fra 1. april 2024 sammen med 11 andre, men byrådet har nu besluttet af bruge 100.000 kr. fra puljen til lokalt initierede projekter i 2024 for indtil videre at bevare legepladserne.

I juni 2023 besluttede Kultur-, Fritid-, Outdoor-, og Idrætsudvalget at nedlægge legepladsen på Sortbærvej sammen med 11 andre legepladser i Silkeborg kommune for at spare 150.000 kr. om året.

I forbindelse med forhandlingerne om budget 2025 skal finansieringen af legepladserne og en legepladsstrategi for Silkeborg kommunes drøftes.

(Byrådet, 19.03.2024, punkt 18)

Sejs-Svejbæk ventes at vokse med 450 borgere på 13 år 

I 2023 blev der i Sejs-Svejbæk taget 19 nye boliger i brug. Frem mod 2036 ventes der at komme 201 nye, indflyttede boliger. 

Der bor i dag 4.769 i Sejs-Svejbæk og Laven, og det tal forventes at stige til 5.074 i 2030 og til 5.235 i 2037. 

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Bordbænkesæt ved Ludvigslyst og ny trappe til Sindbjerg

Der er i 2023 blevet opsat et bordbænkesæt ved kommunens opholdsareal ved Ludvigslyst.

Der er også blevet bygget en ny trappe på sydsiden af Sindbjerg for at begrænse voldsom slitage og erosion. De andre trapper er gået efter, og det sidste arbejde i den forbindelse forventes udført i løbet af foråret 2024.

Begge tiltag skal forbedre friluftslivet. Klima- og Miljøudvalget er orienteret.

(Klima- og Miljøudvalget, 04.03.2024, punkt 5)

Februar 2024

Positivt syn på ansøgning om saunabåd ved Hattenæs

På baggrund af flere henvendelser om saunabåde har Plan- og Vejudvalget taget stilling til, hvor der i fremtiden kan placeres saunabåde. 

I kommuneplanen står der, hvor der kan gives tilladelser til saunabåde. Den del ønsker udvalget skal tages ud af kommuneplanen ved næste revision af temaet Vandløb og Søer eller i forbindelse med et kommuneplanrul, fordi det ikke stemmer overens med øvrige retningslinjer og lovgivning. 

Samtidig beslutter udvalget, at de ønsker at imødekomme ansøgninger om saunabåd ved Hjejlebroen ved Hattenæs og som udgangspunkt ser positivt på ansøgninger af saunabåde til et større publikum placeret ved kommunens større havne.

Silkeborg Kommune har vurderet, at det ikke er muligt at imødekomme ansøgninger om saunabåde ved Valdemarsvig Bådlaug på Julsøvej 2 og ved Sejs Snævringen. Ved Silkeborg Sejlklub er der givet tidsbegrænset tilladelse til en saunabåd. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 8)

Natura 2000-handleplan for Silkeborgskovene er sendt i høring

Et forslag til en Natura 2000-handleplan for Silkeborgskovene er sendt til høring, så du kan dele din mening om forslaget til planen frem til 12. april.

Det godkender Klima- og Miljøudvalget. Handleplanen skal sikre, at Silkeborgskovene udvikler sig positivt. Planen skal løbe frem til 2027. Hver sjette år skal Silkeborg Kommune lave en handleplan for området. 

Silkeborgskovene er et Natura 2000-område, som er et beskyttet naturområde i EU, som skal bevare naturen, dyr og planter, som er sjældne, truede eller karakteristiske.

(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2024, punkt 2)

Silkeborg Koret fejrer 50 år med jubilæumskoncert i Sejs Kirke

I 2024 er det 50 år siden, Niels Bro Bystrup oprettede Silkeborg Koret. Det markerer koret ved at afholde tre koncerter i samarbejde med Sejs-Koret og Old Boys Big Band med en opførelse af Duke Ellingtons 'Sacred Concert'. 

Sejs-Koret består af 26 medlemmer og ledes af Tine Fenger. Søndag den 5. maj kl. 15.00 bliver én af jubilæumskoncerterne afholdt i Sejs Kirke med fri entre. 

Silkeborg Koret søger 20.000 kr. til at afholde koncerterne. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 05.02.2024, punkt 16) 

Tilsyn: Patientsikkerheden er som den skal være på Sejs Plejecenter 

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte et sundhedsfagligt tilsyn med fokus på blodfortyndende medicin på Sejs Plejecenter i januar 2023.

Styrelsen samlede vurdering af tilsynet var, at der ingen problemer er for patientsikkerheden, og alle målepunkter er opfyldt.

Ældreudvalget er orienteret om i alt 10 tilsyn fra styrelsen i løbet af 2023. 

(Ældreudvalget, 05.02.2024, punkt 4)

Ja til nyt hus på Sinding Mosevej

Ejeren af Sinding Mosevej 22 søger om at bygge et nyt hus, der hvor det gamle hus ligger. Det er som udgangspunkt altid tilladt, men boligen er større og har et andet udtryk. Derfor skal Plan- og Vejudvalget afgøre, om byggeriet passer ind i områdets miljø. 

Området er udpeget som særligt værdifuldt landskab. Der er tale om en ny bolig i to etager med fladt tag på 370 m2 med overdækkede arealer på 50 m2 og en integreret carport på 82 m2. 

Silkeborg Kommune vurderer, at byggeriet ikke medfører, at landskabets værdi bliver negativt påvirket i større grad. Den vurdering er Plan- og Vejudvalget enig i, som siger ja til ansøgningen.

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 9)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Opgradering af De Små Fisk kan begynde i 2024

Finansieringen på plads til at opgradere de små fisk med en ny toiletbygning, naturlegeplads, madpakke- og opholdssteder, badebro, nyt isætningssted, landgangssted samt flytning af Jorn-stenen til en mere synlig placering.

Hvornår det bliver, er usikkert, da projektet nu er blevet en del af et større Gudenåsti-projekt, hvor den sidste del af finansieringen også kommer fra. 

Håbet er, at opgraderingen af De Små Fisk kan gå i gang i 2024. Det er Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget orienteret om.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.12.23, punkt 2)

Udvidelse af Sejs Skole: Projekteringen er i gang

Antallet af elever på Sejs Skole stiger de kommende år ifølge en elevtalsprognose. Derfor skal Sejs Skole udvides fra en 3-sporet skole til en 4-sporet skole. 

Der er gang i projekteringen og arbejdet med at finde midlertidige løsninger og udvidelse på længere sigt. 

Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 4)

Udvidelse af pladser på dagtilbudsområdet 

Frem til 2026 forventes der flere tiltag for at øge antallet af dagtilbudspladser i Sejs skoledistrikt.

Det første tiltag er udvidelsen af børnehuset i Linå, som forventes at være færdigt i 4. kvartal af 2024 eller 1. kvartal af 2025.

Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 10)

November 2023

SSIF får mindre i lokaletilskud med ny model

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som betyder, at SSIF reduceres i lokaletilskuddet til at leje lokaler af den selvejende institution Multihuset, Tilskuddet ændres fra 1,04 mio. kr. om året til 749.796 kr. Lokaletilskuddet til brug af boldhuset falder fra 26.431 kr. til 19.052 kr.

Den nye model stiller alle foreninger i kommunen ens og reducere samlet lokaletilskud til foreningerne med 1 mio. kr.

I den nuværende model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til nogle aktiviteter som ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, fiskeri, golf, linedans, fitness og løb.

I den nye model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til alle aktiviteter, men der reduceres i tilskuddet for alle medlemmer over 25 år – dog fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

Det betyder også, at Silkeborg Sejlklub ved Hattenæs stiger i lokaletilskud fra 28.592 kr. om året til 57.908 kr.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Oktober 2023

Der er 863 medlemmer af indendørs idræt i Sejs-Svejbæk

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i Midtjydske Folkedansere og Sejs-Svejbæk Idrætsforening var 863 medlemmer af indendørs idræt i 2022. 

Der var i 2022 cirka 230 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i 2023 cirka 1.300 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der over 300 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

Skolesti mellem Georg Krügers Vej og Sejs Skole etableres i 2024 

I midten eller slutningen af 2024 forbindes det eksisterende stisystem mellem Georg Krügers Vej og skolestien. Lige nu er skolestien afbrudt af et skovområde på ca. 200 m. 

Byrådet godkender, at pengene bevilliges fra puljen til nærhedsprojekter. 

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 05.10.23, punkt 9, byrådet, 31.10.2023, punkt 13)

August 2023

Pengene er bevilliget til at forbedre infrastrukturen omkring skole og multihus 

Fra oktober 2023 og frem til marts 2024 bliver forbedringen af infrastrukturen omkring skole og multihus udført. Sejs Søvej bliver udvidet, og der bliver lavet p-pladser langs Sejs Søvej med kys-og-kør-pladser og busholdeplads.

På Julsøvej bliver der lavet venstresvingbane til Sejs Søvej, og der bliver etableret en lysregulering mellem Julsøvej og Sejs Søvej. Byrådet bevilliger 18,9 mio. kr. til projektet. 

Der er løbende justeret og prioriteret i projektet i forhold til, hvad der har været muligt økonomisk og fysisk i forhold til pladsen. Belægningen på de rekreative stier er af den grund nedprioriteret, men projektet sikrer stadig gode forbindelser.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 2, byrådet, 29.08.2023, punkt 20) 

Manglende stykke skolesti mellem Georg Krügers Vej og Sejs Skole etableres

Der er et ønske om at forbinde det eksisterende stisystem mellem Georg Krügers Vej og skolestien. Skolestien bliver afbrudt af et skovområde på ca. 200 m. 

Det er Sundheds- og Nærhedsudvalget, som godkender, at der bruges 250.000 kr. af de penge, der er sat af til nærhedsprojekter, på at etablere stien.

Stien er planlagt i lokalplanen men er ikke realiseret. 

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 22.08.23, punkt 9)

Danmarks Naturfredningsforening inviteres med i arbejdet om at frede natur

Det beslutter Klima- og Miljøudvalget efter de har holdt et møde med Danmarks Naturfredningsforening Silkeborg og Sejs-Svejbæk Lokalråd.

Begge tilkendegav, at de støtter det skitserede arbejde for at frede naturarealer på 302 ha nord for byen. Nu er Danmarks Naturfredningsforening så inviteret til at være medrejser af et kommende fredningsforslag.

Formålet med fredningen er at forhindre byudvikling i områderne og sikre natur og rekreativ anvendelse. Klima- og Miljøudvalget vægter lodsejernes involvering og beslutter også, at involvering af lodsejerne skal skrives ind i den kommende plan.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 13)

Udvidelse af dagtilbudspladser bliver mindre end planlagt 

Der var planer om at udvide antallet af dagtilbudspladser i pasningsområdet Sejs-Svejbæk med 180, men på grund af en ny prognose, som viser, at der kommer færre børn end ventet, så reduceres udvidelsen til ca. 60 pladser. 

Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om. I Linå er der givet penge til at udvide børnehuset med to grupperum og legestue. Projektet forventes færdiggjort i 2024. 

Det undersøges, om andre udvidelser kan ske ved at modernisere og anvende eksisterende arealer mere effektivt eller ved hjælp af tilbygninger.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 14.08.2023, punkt 8)

Juni 2023

Projekteringen af ny skolehal er i gang 

Sejs Skole skal renoveres og udbygges, og det betyder, at den nuværende skolehal skal rives ned, og at der skal bygges en ny skolehal som erstatning.

Projekteringen af hallen er påbegyndt, og nu har byrådet godkendt at frigive 0,5 mio. kr. til projekteringen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 6, byrådet, 27.06.2023, punkt 4) 

Fjernvarmeprojekt i Sejs-Svejbæk får tilskud fra statens Fjernvarmepulje 

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, at fjernvarmeprojektet i Sejs-Svejbæk, som også består af fjernvarmeprojekter i Them, Salten, Knudlund, Rodelund og Virklund, har opnået tilsagn om tilskud fra statens Fjernvarmepulje. 

Tilskuddet lyder på 57,3 mio. kr. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 15)

Maj 2023

Ja til fladt tag på Langdalshøjen 

Plan- og Vejudvalget har givet dispensation, så ejeren af Langdalshøjen 21 i Sejs-Svejbæk kan bygge et hus med fladt tag. Ansøgeren begrunder ønsket om dispensation med, at der er en vag ordlyd i områdets lokalplan, hvor der står ”må bygges med sadeltag”, hvilket ansøgeren har læst, som om der ikke var krav om sadeltag. 

Silkeborg Kommune har vurderet, at der juridisk er krav om sadeltag, men at en dispensation ikke strider mod lokalplanens principper. 

Der er også andre i samme område, som ønsker at bygge med fladt tag, men der vil blive taget stilling til hver enkelt ansøgning. 

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 11)

Sejs Svejbæk Borgerforening får afslag på tilskud til teaterforestilling

Sejs Svejbæk Borgerforening har søgt om tilskud på 20.000 kr. fra De Frie kulturelle midler til udgifter forbundet med opførelsen af børneteaterforestillingen ’Oliver Twist’, da det giver underskud trods billetindtægter. 

Beløbet vil gå til leje af hal, annoncering, tryksager, leje af udstyr og musik. Der planlægges 3 forestillinger. Det er projektets formål at engagere børnene i scenekunsten og styrke sammenholdet mellem dem.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at give afslag på ansøgningen. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 01.05.23, punkt 9)

April 2023

Trafikprojekt ved Julsøvej og Sejs Søvej forventes i gang til september 2023

Plan- og Vejudvalget er blevet præsenteret for skitserne for projektet, der skal gøre trafikken omkring Sejs Skole, daginstitutioner og haller lettere og sikrere. 

Sejs Søvej udvides med 2,5 meter og en dobbeltrettet sti. Der kommer 220 p-pladser mod 95 i dag i området omkring skole, haller, multihus og daginstitutioner. Julsøvej skal have en venstresvingbane og der skal være lysregulering mellem Julsøvej og Sejs Søvej. Indkørslen mellem multihuset og børnehaven lukkes. 

Der kommer en dobbeltrettet asfaltsti med lys mellem kirken og multibanerne. Arbejdet går i gang til september og ventes færdigt i sommeren 2024. Der er i alt sat 19 mio. kr. af til projektet.

I forbindelse med projektet er muligheden for en stibro over jernbanen undersøgt. Det er den mest økonomiske fordelagtige løsning. Udgiften til stibroen forventes at være 7 mio. kr., og derfor er den ikke en del af dette projekt, men det er muligt at etablere den senere.

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 12)

Flere penge sat af til ny hal 2 

Byrådet godkender at øge anlægsbudgettet til en ny hal 2 med 6 mio. kr. fra 15 mio. kr. til 21 mio. kr.

Det er forventningen, at det er nok til at bygge en hal, sammenbygge den med hal 1 og etablere omklædningsrum.

Projektet er endnu ikke frigivet til at blive sat i gang.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18.04.2023, punkt 4, byrådet, 25.04.2023, punkt 13)

Arbejdet med at frede naturområde intensiveres

Der bliver nu sat gang i en egentlig forundersøgelse af de naturområder på i alt 302 ha nord for Sejs-Svejbæk, som ønskes fredet. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Ved feltbesøg skal områderne undersøges mere dybdegående for at identificere de fredningsmæssige værdier, som skal føre til et egentligt fredningsforslag, som skal sendes til Fredningsnævnet.

Samtidig skal der startes en dialog med lodsejere, brugergrupper og lokalrådet for at sikre, at et fredningsforslag tager hensyn til de behov og ønsker, som der er til områdernes udvikling.

Processen med at frede området kan tage op til 7-8 år, hvis der bliver klaget over afgørelser i sagen.   

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 10)

Fjernvarmeprojekt i Sejs-Svejbæk et skridt videre

Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om status på fjernvarmeprojektet i Sejs-Svejbæk, som nu er kommet et skridt videre.

Status er, at fjernvarmeprojektet har fået godkendt sin ansøgning og nu afventer svar på, om projektet kan få tilskud fra Fjernvarmepuljen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 8)

Der afsættes ikke ressourcer til udvikling af udendørs skydebaner

På baggrund af en rapport over muligheder for udvikling af skydebaner beslutter Klima- og Miljøudvalget, at de ikke vil bruge ressourcer på at finde en placering til en ny skydebane. 

Samtidigt gør kommunen heller ikke mere i forhold til at se på, hvad der er af muligheder for mere skydetid på de nuværende skydebaner, herunder skydebanen nord for Sejs-Svejbæk eller i Nordskoven.

Dialogen med skytteforeningerne og sagsbehandlingen af deres ansøgninger til nye skydebaner- og tider fortsætter uændret.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 7)

Marts 2023

Tidsplan for fjernvarme til Sejs-Svejbæk

Silkeborg Forsyning forventer at få forslaget til fjernvarmeprojektet i Sejs-Svejbæk godkendt i slutningen af året, så man kan begynde at tilmelde sig fjernvarmen fra starten af 2024. 65 % skal tilslutte sig, hvis projektet skal blive til noget.

Arbejdet med at grave 9,5 km fjernvarmeledninger fra kraftvarmeværket til Virklund og derfra videre til Sejs-Svejbæk under søen forventes at begynde i slutningen af 2024 og være afsluttet i 2028.

Det er tidligere blevet meldt ud, at der vil være et konverteringsbidrag på 3.000 kr. i 10 år for at tilslutte sig fjernvarmen. Det bliver i stedet et beløb, der er afhængig af ens boligstørrelse. Med en pris på 14,75 kr. per m2 vil en bolig på 184 m2 skulle betale 2.714 kr. i 10 år for at tilslutte sig fjernvarmen.

Det har Silkeborg Forsyning informeret Klima- og Miljøudvalget om på et fællesmøde.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 2)

Pengene til at omdanne skovløberhuset Nyløkke rykkes frem til 2023

Nyløkke er en skovløberbolig, der er ejet af Naturstyrelsen. Boligen skal i samarbejde med Silkeborg Kommune ændres til et ude-velfærdsrum, der i dagtimerne kan bruges af skoler og dagtilbud, og efter skoletid kan bruges af lokale foreninger og andre fritidsbrugere.

Byrådet beslutter at rykke pengene til projektet fra 2025 til 2023. Det samlede budget er på 2,9 mio. kr. Silkeborg Kommune bidrager med 1. mio. kr., mens fonde giver tilskud på 1,9 mio. kr.

Nyløkke skal bl.a. indeholde depot til undervisningsmateriale, bålplads, toilet og andre lignende støttefunktioner, så der kan undervises i områdets natur.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 12, byrådet, 28.03.2023, punkt 7)

Der holdes open call efter salgsvogne ved De Små Fisk

Fra sommeren 2023 er der igen mulighed for at byde ind på at sælge mad og drikke fra mobile salgsvogne ved De Små Fisk i 6 uger.

Miljøstyrelsen skal give tilladelse til, at der må opstilles salgsvogne ved De Små Fisk, da området er omfattet af fredskovspligten.

En ansøgning om lov til det blev sendt 10. marts 2022, men da Miljøstyrelsen i øjeblikket har over 12 måneders sagsbehandlingstid, kan der ikke laves en endelig aftale om salgsvogne i år. Miljøstyrelsen har dog givet lov til, at der i 6 uger i sommerferien kan opstilles salgsvogne.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 7)

Forslag om færre busafgange i Sejs-Svejbæk vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer bybus 7 til at køre færre ture om lørdagen og at lokalbus 34, der blandt andet kører i Linå, Laven og i Sejs-Svejbæk, kommer til at køre en tur mindre på skoledage.

Det beslutter Plan- og Vejudvalget. Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Sejs-Svejbæk

Der bor i dag 4.740 i Sejs-Svejbæk og Laven. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 4.847 i 2028 – svarende til 2 % - og til 5.245 i 2026 svarende til 11 %.

I 2022 er der kommet 20 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 192 nye, indflyttede boliger. Der ventes 18 i år og 8 næste år.

Der går 718 elever på Sejs Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 2029/30 til 819 og til 901 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 439, og det tal forventes at stige til 462 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Sejs Blæserne får tilskud til SilkeBlæs

Et tilskud på 10.000 er givet til Sejs Blæserne fra de frie kulturelle midler. Tilskuddet skal dække dommerhonorar og udgifter til teknik i forbindelse med afholdelse af koncertkonkurrencen SilkeBlæs 2023.

SilkeBlæs har fokus på god og høreværdig brassband-musik, hvor performance tæller side om side med den musikalske udførsel. Koncerterne er derfor traditionelt kendetegnet ved stor publikumsappel.

Formålet er at udbrede kendskabet til blæsermusik, give flotte musikalske oplevelser og styrke fællesskabet omkring brassband musikken.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 13)

Kunstforeningen får tilskud til midsommer-udstilling

Sejs-Svejbæk kunstforening får et tilskud på 5.000 kr. fra de frie kulturelle midler. Pengene skal bruges til PR-indsatser i forbindelse med afholdelsen af Midsommer Kunstudstilling 2023.

Det er 10. år i træk at udstillingen bliver afholdt for udøvende kunstnere og kunsthåndværkere i Sejs-Svejbæk. Formålet med udstillingen er at lave et fællesskab for alle aldersgrupper omkring kunsten, og at give de ca. 900 besøgende en god kulturoplevelse.

20 lokale kunstnere er inviteret til at udstille ca. 100 af deres egne værker, og ligesom de andre år vil der komme en gæsteudstiller, og et fællestema som kunsterne kan deltage i.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 14)

Februar 2023

Skovløberhus bliver læringssted

Plan- og Vejudvalget beslutter at give landzonetilladelse til, at den gamle skovløberbolig på Nyløkkevej 14 kan blive indrettet som læringsrum med outdoor-faciliteter.

Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune vil gerne udvikle huset og omgivelserne til primært at fungere som eksternt læringsrum for skoler, men det er også planen, at det kan bruges af fx foreninger og borgere som et mødested, til mindre arrangementer og til kommunens sundhedsydelser som fx træning og rehabilitering.

Adgang for køretøjer vil ske via den relativt nyetablerede grusvej fra parkeringspladsen ved Borgdalsvej. Her er en kædespærring, som det er planen, at brugere af Nyløkke kan få mulighed for at åbne, når det er nødvendigt at komme helt hen til huset med motorkøretøjer.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 12)

PFAS-stoffer fundet i Svejbæk Vandværk

I 2022 blev der i vandet fra Svejbæk Vandværk fundet en sum af stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. Fundet er under grænseværdien. Det betyder, at vandet lever op til kvalitetskravene.

PFAS er en samlebetegnelse for flere tusinde fluorholdige, svært nedbrydelige stoffer, hvor nogle er miljøfarlige og sundhedsskadelige. Svejbæk Vandværk er et alment vandværk med ca. 294 forbrugere.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status for vandforsyningsplanen, hvor der blandt andet arbejdes med at beskytte grundvandet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 9 og 17)

Fjernvarmeprojekt i Sejs-Svejbæk er undervejs

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. I Sejs-Svejbæk er der et projekt undervejs.

Her har Silkeborg Kommune modtaget en ansøgning om at etablere fjernvarme. En flaskehals ved at fjernvarmeprojekterne kan være skaffe rådgivere til at lave projektforslag og udbudsmateriale og at skaffe mandskab og materialer til anlægsarbejdet.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Enfamiliehus må ikke deles op i to

Ejerne af en ejendom på Brassøvej vil gerne have ændret på husets status. Det indeholder to boliger med fælles adgang, men har status som et enfamiliehus og ligger i et område, der er udlagt til fritliggende parcelhuse på max. 2 etager.

Ejerne ønsker, at huset skifter status til to selvstændige boligenheder.

Plan- og Vejudvalget har valgt at nedlægge forbud mod det ansøgte, fordi det strider mod kommuneplanens rammer, og fordi det eventuelt kunne danne præcedens og området ville ændre karakter.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Sejs Spejderne får udgifter til Regatta 2022 dækket

Sejs Spejderne og en spejdergruppe fra Silkeborg får 158.223 kr. fra den pulje, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har oprettet til fordel for almennyttige foreninger og fonde, der har medvirket til afholdelse af Regatta 2022.

Formålet med støtten er at holde foreningerne skadesløse for evt. udlæg, de måtte have haft i forbindelse med regattaen og støtte den frivillige arbejdsindsats under regattaen.

På baggrund af ansøgningerne har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at give de to spejdergrupper pengene sammen med 23 andre foreninger.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 7)

Nej til udstykning af Sejs Søvej 10

Ejeren af Sejs Søvej 10 ønsker at rive de nuværende bygninger på ejendommen ned for at opføre en ny bolig og samtidig købe 150 m2 fra nabogrunden for at kunne udstykke ejendommen i to grunde.

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 43, som kræver, at grundene skal have et byggefelt på 25x25. Ejeren søger dispensation fra byplanvedtægten, da byggefeltet på den udstykkede grund vil være 15x25 meter.

Plan- og Vejudvalget beslutter at sige nej til at give dispensation for at sikre at byplansvedtægten stadig har relevans, fordi de ikke ønsker en yderligere fortætning i området.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 10)

Ladestandere på vej ved samkørselsplads ved Nordskovvej

Fire ladestandere kan være på vej til samkørselspladsen ved motorvejen ved Nordskovvej. I januar offentliggør Silkeborg Kommune et udbud på ladestanderne.

Ladestanderne skal stå på kommunes p-pladser og være tilgængelige for alle.

Udbuddet indeholder også placering af 36 ladestandere i Silkeborg by.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, 16)

Udstilling om Sejs-Svejbæk får tilskud til markedsføring

Tre lokale kunstnere er gået sammen om at lave en udstilling i Galleri Rosen i Rosengårdscentret i Alderslyst om Sejs-Svejbæk og søger om 10.000 kr. til markedsføring af udstillingen fra puljen De frie kulturelle midler.

Udstillingen hedder ”Spor af liv i Sejs-Svejbæk” og har fernisering 27. januar og løber indtil 14. marts 2023. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 13)

Om lokalrådet

Valgperiode: 1. januar 2022-31. december 2025

Formand
Niels Møller Salomonsson

Næstformand
Lars Bue Nørbjerg

Kasserer
Thomas Frost Dalgaard

Sekretær
Carsten Aaby

Medlemmer
Adrian Tresoglavic
Daniel Lindvig
Inge Findorf

Suppleanter
-

Kontakt Sejs-Svejbæk Lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje