Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Silkeborg City Lokalråd

Silkeborg City Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Silkeborg City

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

April 2024

Prognose: Langsøskolens elevtal er stabilt set over de næste 12 år

I dag er der 303 elever på Langsøskolen fordelt på 17 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 281 elever. Et fald på 7,3 %. I 2036/37 ventes der at være 306 elever. Det er 1 % flere end i dag. Det er ikke medregnet specialklasser. Der er i dag 120 elever i specialklasse på Langsøskolen.

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige for Silkeborg Midt- og Sydbyen er i 2024 162 børn, og det forventes at stige til 181 i 2026 for derefter at falde frem til 2036 til 164. For 3-6-årige er tallet 186 børn i 2024, og det ventes at stige til 231 børn i 2029 og falde frem mod 2036 til 216.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Skraldival vender tilbage i 2024

Genbrugsfestivalen Skraldival har været afholdt de sidste to år og vender tilbage i 2024, hvor den bliver holdt fra 14. til 21. september.

Formålet med festivalen er at oplyse og uddanne børn og voksne til at forbruge og håndtere deres affald på bedst mulig vis. Temaerne for årets Skraldival er bæredygtigt byggeri, madspild og deponi.

Klima- og Miljøudvalget godkender temaerne, og at der overføres 100.000 kr. affaldspuljen til Skraldival. Der er i forvejen sat 80.000 kr. af til festivalen.

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 5)

Erstatningskrav sendt for fældede træer ved Remstrup Å

Silkeborg Kommune har sendt erstatningskrav for de fældede træer ved Remstrup Å til skadevolder. Modparten har efterfølgende sendt deres vurdering af træernes værdi.

Der har været holdt flere orienteringsmøder mellem parterne.

Der er også sat gang i sagsbehandlingen i forhold til overtrædelse af naturbeskyttelsesloven, som fældningen af træerne var. Der er lavet notat om flagermus i området, som indgår i sagsbehandling, som vil munde ud i en fysisk- eller retlig lovliggørelse.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen.

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 15)

Flextur til og fra Århusbakken bliver billigere

Plan- og Vejudvalget beslutter at vedtage et forslag, der ændrer på den byzone, der afgør prisen for en flextur. I 2023 ændrede Midttrafik på prissystemet, og det betød at priserne på ture, der enten starter eller ender i byzonen kom til at koste 14 kroner pr. kilometer (det steg til 15 kroner i 2024).

Førhen gjaldt det kun ture, der startede og sluttede i byzonen.

Nu bliver et område - afgrænset med Silkeborg Langsø, Toldbodgade, Jernbanevej og Nordskoven - udtaget fra byzonen. Det betyder, at prisen for rejser fra adresser i disse områder til adresser udenfor og omvendt kommer til at koste 7 kr. pr. kilometer.

Ud over passagerer fra oplandet kommer det passagerer fra området omkring Århusbakken til gode, fordi det bliver taget ud af byzonen.

(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2024, punkt 14)

Penge frigivet til elevator og nye toiletter på Rampelys

Pengene er givet og arbejdet er sat i gang med at etablere en elevator til spillestedet Rampelys på Bindslevs Plads for at forbedre tilgængeligheden. Samtidig skal toiletforholdene fornys.  

Det er Silkeborg Kommune, der ejer bygningen og udlejer den vederlagsfrit til foreningen Kulturhuset Rampelys.

Byrådet godkender, at der bevilges 3,1 mio. kr. til projektet, hvoraf foreningen Kulturhus Rampelys bidrager med 357.000 kr.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 08.04.2024, punkt 3, byrådet, 30.04.2024, punkt 4)

Sådan skal Kulturhuset 1B udvikles

Fra august 2023 blev der lavet ændringer af Kulturhuset på Amaliegade 1B, så det i højere grad kan rumme aktiviteter til børn, da mange børnefamilier i de seneste år er flyttet til.

Huset har også været tilgængeligt for unge og civilsamfundsorganisationer. Socialafdelingen har også brugt huset til formelle og uformelle møder med unge.

Der er lavet et udkast til, hvordan arbejdet med at udvikle Kulturhuset 1B til centrum for børnekultur foregå frem til 2026. Der skal blandt andet indsamles data på husets brug, der skal afholdes 20 weekendarrangementer om året for børnefamilier og udbydes 10-20 kulturforløb for skoler og dagtilbud.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender udkastet.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 08.04.2024, punkt 8)

Kedelhuset får tilskud til albumaftner 

Spillestedet Kedelhuset søger om støtte til et pilotprojekt, hvor de vil give en udfordring til lokale musikere om at opføre rock- og pophistoriens største albums live til glæde for publikum.

Musiker og projektmager Rasmus Sitarz får opgaven at samle de bedste musikere og tilrettelægge musikken. Pilotprojektet sættes i gang med en koncert i efteråret 2024.

Projektet har til formål at bringe lokale musikere sammen og bringe publikum og musikmiljø sammen på tværs af generationer. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen og støtter med 15.000 kr.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 08.04.2024, punkt 10)

Fortunakoret planlægger Vivaldi- og Mozartkoncert i Silkeborg Kirke 

I samarbejde med Randers Bykor planlægger Fortunakoret to koncerter, hvor de vil opføre Gloria af Vivaldi og Te Deum Laudamus af Mozart.

Den ene koncert foregår i Silkeborg Kirke den 30. november kl. 16. Fortunakoret søger om 18.000 kr. i tilskud til koncerten i Silkeborg til at dække udgifter til blandt andet orkester, solister og forplejning.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 08.04.2024, punkt 13)

Mañana Band giver gående koncerter i Silkeborgs gader

Mañana Band søger om tilskud til at holde 20 koncerter fra maj til december 2024 i Silkeborg by, Kjellerup og Them på hverdage i tidsrummet kl. 14-17.

Formålet med de gående koncerter rundt i byerne er at få byrummet til at boble af liv og sprede en positiv atmosfære, der kan sætte Silkeborg på landkortet som en sprudlende og kulturel handelsby.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at give tilskud på 50.000 kr. til fire koncerter i Silkeborg by, én i Them og én i Kjellerup.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 08.04.2024, punkt 14)

Kan planter fra Gudenåen bruges til at fremstille papir?

Netop hjemvendt fra et arbejdsophold i Nepal har MetteMaya Gregersen lært, hvordan man bruger lokale ressourcer til at fremstille papir og farver. Meget af den læring vil hun bruge i sit eget nærmiljø til at undersøge den grøde som bliver skåret hvert år i Gudenåen i forhold til om man kan bruge det til fremstilling.

MetteMaya Gregersen søger om et tilskud på 52.000 kr. til projektet Papir, Natur, Struktur, hvor hun i samarbejde med Papirmuseet og Silkeborg Museum vil undersøge plantefibre fra Gudenåen og bruge dem i papirfremstilling og producere nye vandmærke for at sætte fokus på vores natur.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at give 40.000 kr. i tilskud til projektet.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 08.04.2024, punkt 15)

Tilskud til møbler, plantekasser og sansesti ved Søfronten

Silkeborg City Lokalråd søger om 40.000 kroner til at indrette det midlertidige byrumsforsøg ved petanquebanen ved Silkeborg Langsø.

Området skal bl.a. indrettes med informationsskilte og plancher, møbler, plantekasser og en sansesti, så det et læringsrum, hvor bl.a. skoleklasser og børnefamilier kan blive klogere på områdets natur.

Sundheds- og Nærhedsudvalget beslutter at sige ja til ansøgningen til puljen for klima, outdoor og trafiksikkerhedsinitiativer.  

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 11.04.2024, punkt 2)

Mågevej bliver ensrettet

Plan- og Vejudvalget godkender en række projekter, der i 2024 skal gøre det sikrere at komme til og fra skole.

Blandt andet bliver Mågevej ensrettet og forholdene for cyklister forbedres til gavn for eleverne på Langsøskolen.

(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2024, punkt 12)

Nej til forslag om frizone på Torvet 

Radikale Venstre har bedt byrådet om at behandle et forslag om at etablere en frizone på Torvet i Silkeborg by, hvor man som borger, idrætsforening, butik eller andre nemt kan få lov til udfylde en plads på Torvet.

Det skal ske for at understøtte både handelsliv, bymidte og borgerinitiativer. Radikale Venstre foreslår, at Plan- og Vejudvalget samt Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i samarbejde skal realisere og igangsætte en proces for etablering af en frizone.

Et flertal i byrådet stemte forslaget ned.

(Byrådet, 30.04.2024, punkt 24)

Marts 2024

Ja til tagrestaurant på Fredensgård

Byrådet beslutter at give dispensation til en restaurant med terrasse på taget af Fredensgård på Torvet i Silkeborg. 

Dermed kan byggeriet være op til 23 meter højt i stedet for 20 som først besluttet. Der er taget hensyn til at mindske indblik til gæster på kirkepladsen ved at friholde tre meter fra både restauranten såvel som tagterrassen ud til facaden. 

Desuden skal de to øverste etager under tagetagen vinkles indad mod taget for at imødekomme Silkeborg Menighedsråds bekymring om indbliksgener fra de øverste etager. Restauranten skal bygges i træ og glas.   

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 25, byrådet, 19.03.2024, punkt 8)

Silkeborg anbefaler løsning C for at fjerne jernbaneoverskæringen

Banedanmark har udarbejdet fire forslag til en løsning, der kan fjerne jernbaneoverskæringen ved Frederiksberggade. Silkeborg Kommune peger på løsning C i høringssvar til Banedanmark. Det har Plan- og Vejudvalget besluttet. 

Model C indebærer, at vejen bliver i niveau, mens banen sænkes med op til seks meter ved overkørslen. Et økonomisk overslag viser en udgift på 324,9 mio. kroner, hvilket er 600.000 kroner mindre, end der er sat af i anlægsloven. 

Nu er det så op til Folketinget at vælge to af de fire forslag, der skal undersøges mere detaljeret. Dernæst skal der laves en vurdering af konsekvenserne for miljøet, et anlægsoverslag og en samfundsøkonomisk analyse.

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 21)

Hvordan forbedres vandkvaliteten i Silkeborg Langsø?

For at opnå god badevandskvalitet er der i december 2023 bestilt en oplandsanalyse til Silkeborg Langsø.

Analysen skal pege på tiltag, der kan forbedre vandkvaliteten i søen. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 04.03.2024, punkt 5)

Silkeborg by ventes at få 800 nye boliger på 12 år 

I 2023 blev der i Silkeborg by taget 177 nye boliger i brug. Frem mod 2036 ventes der at komme 803 nye, indflyttede boliger. 

Der bor i dag 12.567 i Silkeborg by, og det tal forventes at stige til 12.708 i 2029 og til 12.825 i 2035. 

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Mulighed for delebilspladser i Estrups Gård

Silkeborg Delebilklub ønsker at bruge Estrups Gård til at parkere deres delebiler og evt. etablere ladestander til efter, at de ikke længere kan bruge Banedanmarks areal på Jernbanevej til parkering. 

Det er muligt at reservere parkeringspladser til delebiler, hvis nogle betingelser opfyldes. 

Plan- og Vejudvalget beslutter, at der skal laves et forslag til parkering og evt. opladning af delebiler.

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 18)

Renoveringen af Lunden er afsluttet

Medborgerhuset Lunden er blevet renoveret og har blandt andet fået nyt køkken og toiletter i bygningen.

De planlagte renoveringer blev billigere end forventet, så Lunden er er blevet renoveret og forbedret yderligere og udover det planlagte.

Der var sat 3 mio. kr. til projektet, som endte med at koste 2,7 mio. kr. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender regnskabet for renoveringen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.03.2024, punkt 4)

Ny aftale indgået med Silkeborg Teater

Foreningen Silkeborg Teater og Silkeborg Kommune indgår en ny samarbejdsaftale frem til og med 2026. 

Silkeborg Kommune støtter foreningen med 75.000 kr. om året i tilskud. Silkeborg Teaters formål er blandt andet at skabe teaterforestillinger, fremme teaterinteressen og udbyde forestillinger for børn og unge. 

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender samarbejdsaftalen. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.03.2024, punkt 7)

Festival of Wonder får tilskud 

Dukkefestivalen Festival of Wonder, der i år foregår fra 7.-10. november, søger om en underskudsgaranti på 107.902 kr. til andre aktiviteter end teater fra puljen De frie kulturelle midler.

Det er til kørsel, optagelse af film, oversættelse af program, udgifter til materialer, forplejning, foredrag og filmvisning. 

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at give 50.000 kr. i tilskud. Som en del af festivalen er der planer om en ny forestilling af Forman Brothers Theatre fra Prag på Torvet i Silkeborg by.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.03.2024, punkt 9) 

Tre foreninger i Silkeborg Sportscenter får ikke en anden aftale

Der er lavet en ny model for lokaletilskud til foreninger, som betyder, at blandt andet Silkeborg Bordtennisklub, Silkeborg Squash Klub og Silkeborg Skøjteløberforening, som bruger Silkeborg Sportscenter, bliver ramt økonomisk.

Silkeborg Kommune har været i dialog med Silkeborg Sportscenter og de tre foreninger om en løsning. Men det har ikke været muligt at finde én.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget fastholder, at den nye model også gælder for de tre foreninger.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.03.2024, punkt 11)

Februar 2024

Stadig flere fra Hjejlevej er i job eller uddannelse 

Ledigheden blandt borgerne på Hjejlevej fortsætter med at falde. Det viser en opgørelse, som Arbejdsmarkedsudvalget er præsenteret for.

Sammen med to andre almene boligområder i Silkeborg, Resedavej og Lupinvej i Alderslyst og Arendalsvej i Gødvad, var der samlet i december 2023 212 fuldtidsledige. De foregående tre år var tallet 244, 255 og 304. Fra 2022 til 2023 skyldes det i særlig grad et markant fald i antallet af ledige integrationsborgere. 

I 2020 besluttede byrådet at investere i den ekstraordinær beskæftigelsesindsats i områderne. Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at målet for 2024 er at komme ned på 198 ledige. 

(Arbejdsmarkedsudvalget, 05.02.2024, punkt 2)

Der søges om fast tilladelse til robaneanlæg i Silkeborg Langsø 

Der skal lige nu søges om tilladelse til at sætte robaneanlægget om i Langsøen hvert år. Dansk Kano- og Kajakforbund ønsker en fast tilladelse og forlænge perioden med tre måneder, hvor anlægget må sættes op.

Det vil styrke talentarbejdet og løfte de professionelle atleters forhold på nationalt plan. Forbundet vil også arbejde for, at der etableres et Elitecenter Vest i Silkeborg som nationalt ro-center.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender, at Silkeborg Kommune og Dansk Kano- og Kajakforbund søger om at få en permanent tilladelse til at opsætte robaneanlægget fra 1. april til 1. oktober. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 05.02.2024, punkt 10) 

Elevator og nye toiletter på Rampelys forventes færdig til juli

1. marts 2024 forventes det, at håndværkerne går i gang med at etablere elevator til Rampelys og nye toiletter. Projektet forventes færdig til juli. 

Det er virksomheden Gustav Hansen, som har vundet udbuddet og skal gennemføre projektet. Der er sat 2,796 mio. kr. af til projektet. Silkeborg kommune har overtaget ansvaret som bygherre.

I 2023 havde foreningen Kulturhus Rampelys påtaget sig af gennemføre projektet, men de kunne ikke selv løfte omkostningerne. Det er Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget orienteret om.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 05.02.2024, punkt 18)

Silkeborg Sportscenter og tre foreninger i dialog med kommunen om lokaletilskud 

I november 2023 blev der godkendt en ny model for lokaletilskud til foreninger, som betød, at Silkeborg Bordtennisklub, Silkeborg Squash Klub og Silkeborg Skøjteløberforening blev ramt økonomisk.

Foreningerne bruger Silkeborg Sportscenter til deres aktiviteter. Silkeborg Kommune har været i dialog med Silkeborg Sportscenter og de tre foreninger om en løsning, hvor man i fællesskab løfter den økonomiske udfordring. 

Bestyrelsen for Silkeborg Sportscenter kan ikke se sig selv i løsningen. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om sagen og har drøftet den. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 05.02.2024, punkt 9)

Støtte til Carl Nielsen Maraton

Klassik4 er et ensemble, der spiller klassisk musik. De søger et tilskud på 50.000 kr. til at gennemføre projektet Carl Nielsen Maraton i Silkeborg 2024 for at udbrede musikken fra den største komponist i Danmarks historie. 

Maratonet skal foregå 17-19. maj med koncerter i blandt andet Silkeborg Kirke, film i Bio Silkeborg om Carl Nielsens liv, fællessang i Jysk Musikteaters foyer, hvor alle borgere er inviteret med. 

Maratonen slutter af med en teaterkoncert i Jysk Musikteater med fortællinger om Carl Nielsens musik. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 05.02.2024, punkt 11) 

Kedelhuset får tilskud til Rock the Region

Kedelhuset og HverdagsLive søger om tilskud på 20.000 kr. til at holde Rock the Region, som er et regionalt projekt med fokus på talentudvikling indenfor rytmisk musik.

Formålet er at styrke upcoming-musikere i alderen 20–30 år, at skabe netværk mellem foreninger, musikere, eventskabere, lydfolk etc., bygge bro til det professionelle musiknetværk og give silkeborgenserne en god, professionel koncertoplevelse med nye talentfulde bands.

Projektet er tidligere støttet i 2021, 2022 og 2023 med 20.000 kr. fra De frie kulturelle midler. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at godkende ansøgningen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 05.02.2024, punkt 14)

Nybyggerdage: Ny historisk festival i Silkeborg

Museum Silkeborg vil holde en ny historisk festival kaldet Nybyggerdage 10. og 11. august 2024 omkring museet og havnen om Silkeborgs nybyggertid fra 1844 til 1900, som rummede en stor fremtids- og udviklingstro.

Museum Silkeborg ønsker at sætte fokus på denne tid ved hjælp af levendegørelse, tableauer, små dramatiserede optrin, markedsboder, salonstemning med musik og miniforedrag om tiden, udstillinger mv. Det er tanken, at Nybyggerdage skal blive et tilbagevendende event hvert tredje år. 

Museet søger 50.000 kr. til festivalen fra De frie kulturelle midler. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at godkende ansøgningen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 05.02.2024, punkt 15)

Silkeborg Koret fejrer 50 år med jubilæumskoncert i Silkeborg

I 2024 er det 50 år siden, Niels Bro Bystrup oprettede Silkeborg Koret. Det markerer koret ved at afholde tre koncerter i samarbejde med Sejs-Koret og Old Boys Big Band med en opførelse af Duke Ellingtons 'Sacred Concert'. 

Ud over at markere de 50 år er målet også at vise, at man med fordel kan kombinere korsang med jazzmusik og dermed forhåbentligt inspirere andre til at prøve det samme. Lørdag den 4. maj kl. 15.00 holdes koncerten i Jysk Musikteater.

Silkeborg Koret søger 20.000 kr. til at afholde koncerterne. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 05.02.2024, punkt 16) 

Riverboat Jazz Festival og Silkeborg Kommune indgår samarbejdsaftale

Den tidligere aftale udløb ved årsskiftet, og den nye samarbejdsaftale løber frem til 2026. Forud for den nye aftale har der været holdt møder og været løbende dialog.

Med aftalen støtter Silkeborg Kommune festivalen økonomisk for at sikre en musikalsk oplevelse i Silkeborg Midtby, udfolde det kulturelle liv for kommunens borgere, at tiltrække turister og brande Silkeborg som en by med et attraktivt og aktivt musikliv.

Over tre år modtager Riverboat 3.297.000 kr. i tilskud til sekretariatet og til markedsføringsindsatser. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender samarbejdsaftalen. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 05.02.2024, punkt 5)

Riverboat Jazz Festival vil tiltrække nye målgrupper 

Riverboat Jazz Festival søger om tilskud på i alt 220.000 kr. til tre tiltag i forbindelse med festivalen i 2024, som skal tiltrække nye og yngre målgrupper til festivalen samt bakke op om lokale aktører. 

De tre tiltag er Lokale Råvarer, som skal fremvise lokale jazzorkestre, Jazzland, som skal præsentere jazz i børnehøjde og Flere generationer, som skal være jazz for det yngre publikum over 25 år.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen og beslutter at støtte med i alt 160.000 kr.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 05.02.2024, punkt 17)

Styrelse for Patientsikkerhed har besøgt Aldersro Hjemmepleje 

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte et sundhedsfagligt tilsyn den 28. september 2023 ved Aldersro Hjemmepleje, som dækker syd- og midtbyen og Århusbakken.

Styrelsen samlede vurdering af tilsynet var, at der var mindre problemer af betydning for patientsikkerheden i forhold til journalføring og medicinhåndtering.

Ældreudvalget er orienteret om i alt 10 tilsyn fra styrelsen i løbet af 2023. 

(Ældreudvalget, 05.02.2024, punkt 4)

Januar 2024

Sommer på Søvej var en succes, men …

Der er lavet en evaluering af Sommer på Søvej, hvor Søvej som forsøg var lukket for trafik to uger i august 2023 og omdannet til en bypark med events, koncerter, streetfood og meget andet.

Arrangementerne var velbesøgte. 30.000 besøgte fx streetfooodfestivalen, men den omlagte trafik medførte øget trafik og trængsel på Søndre Ringvej, Grønnegade, Toldbodgade, Hostrupsgade, Drewsensvej, Christians 8.s Vej, Nordskovvej, Sølystvej og Nordre Ringvej.

I 2024 bliver der lavet et nyt byrumsforsøg, der skal vise, om der kan skabes bedre forbindelser mellem bymidten og Søfronten. Der afholdes i 2024 igen streetfoodfestival på p-pladsen vest for rådhuset, men Søvej lukkes ikke i den forbindelse.

Byrådet er blevet orienteret om evalueringen.
(Plan- og Vejudvalget, 09.01.2024, punkt 4, byrådet, 30.01.2024 punkt 6)

Langsøskolens Inklusionscenter skal bruge pavilloner nogle år endnu

Langsøskolens Inklusionscentrer bruger 130 m2 midlertidige pavilloner til undervisning. De skal ifølge bygningsreglementet nu fjernes.

Inklusionscenteret har dog fortsat behov for pavillonerne. Forventeligt frem til skoleåret 2027/28. Der er store udfordringer på specialområdet med plads, da flere og flere børn har behov for specialpædagogisk støtte. De midlertidige løsninger er nødvendige indtil, der er truffet en politisk beslutning om den fremtidige struktur på specialområdet.

Hvis pavillonerne skal bruges i længere tid, skal de ombygges ifølge bygningsreglementet. Det forventes at koste 300.000 kr. Derudover er der udgifter til leje på cirka 200.000 kr. og 71.000 kr. til drift. Byrådet bevilger pengene.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 15.01.2024, punkt 2, byrådet, 30.01.2024, punkt 12)

Ny varmestue skal ikke etableres på Mølledamsgade 

Det bliver ikke på en ubebygget grund på Mølledamsgade i Alderslyst, at Kirkens Korskærs skal etablere en ny varmestue i stedet for den nuværende på Lille Søgade 10.

Efter undersøgelser viser det sig, at grunden er for lille til at opfylde varmestuens behov. Det har Kirkens Korshær meddelt Silkeborg Kommune.

Socialudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget vil gå i dialog med Kirkens Korshær om, hvordan fremtiden for en varmestue kan se ud.

På den ubebyggede grund beslutter Socialudvalget og byrådet, at der gives anlægstilskud på 1,7 mio. kr. til AAB Silkeborg, som kan etablere fire nye, skæve boliger, som var den oprindelige plan for grunden.

(Socialudvalget, 10.01.2024, punkt 6 og 7, Økonomi- og Erhvervsudvalget 23.01.2024, punkt 28, byrådet, 30.01.2024, punkt 15)          

Regler på plads for midtbyens butikker

Plan- og Vejudvalget har godkendt et regulativ med en række regler for skilte, flag, markiser, gadevarer og udeservering i Silkeborg Midtby.

Det sker for at understøtte den gode oplevelse gågademiljøet og på torvene samt sikre, at Brand og Redning har adgang til gaderne.

Reglerne omfatter alt lige fra størrelse på skilte, udevarers placering og farver på markiser. Nogle ting kræver speciel tilladelse og bliver vurderet konkret. Handel Silkeborg og gadeudvalgene i midtbyen er blevet inddraget i tilblivelsen af reglerne.

(Plan- og Vejudvalget, 09.01.2024, punkt 3)

Ny aftale om Fredensgård

Byrådet godkender en ny partnerskabsaftale med A. Enggaard, der står bag Fredensgård-projektet. Aftalen beskriver, hvem der betaler for og gør hvad, og hvilke betingelser, der knytter sig til området.

Fx; at en del af gårdrummet i Fredensgård skal være offentligt, og at passagen mellem de 2 p-kældre ligeledes er offentligt tilgængelig.

Aftalen afløser en aftale fra 2019, der er lettere forældet, da projektet er ændret. Offentlig parkering er ikke nævnt i aftalen, da der verserer en ankesag om en tvist om antallet af offentlige p-pladser.

(Plan- og Vejudvalget, 09.01.2024, punkt 14, byrådet, 30.01.2023, punkt 5)

Museum Silkeborg forventer et lille underskud i 2024

Som hovedtilskudsyder med 7,3 mio. kr. i år skal Silkeborg Kommune godkende forslaget til Museum Silkeborgs budget for 2024.

Af andre indtægter modtager museet blandt andet et statstilskud på 2,1 mio. kr., og de forventer entreindtægter på 1,2 mio. kr. Museet har udgifter til blandt andet udstillinger, lokaler og lønninger.

Budgettet viser et forventet underskud på 96.000 kr. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender forslaget til budgettet 2024 for Museum Jorn.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 08.01.2024, punkt 3)

Renovering af sluseanlægget ved Langebro

Silkeborg Kommune er ansvarlig for at vedligeholde og drive det store sluseanlæg ved Langebro. Anlægget har flere formål.

Det skal sikre, at vandstanden ovenfor slusen holdes i en bestemt højde, fri passage for fisk og smådyr og adgang for kanoer og kajakker.

Det er vigtigt, at det fungerer til alle tider. Derfor er der lavet en vedligeholdelsesplan, hvor der planlægges vedligeholdelse ca. 10 år frem. Vedligeholdelsesplanen justeres løbende. Byrådet bevilger 0,5 mio. kr. til vedligeholdelse i 2024.

(Klima- og Miljøudvalget, 15.01.2024, punkt 3, byrådet, 30.01.2024, punkt 7)

Renovering af almene boliger på Markedsgade og Nygade

Midtjysk Boligselskab ønsker at renovere boligerne på Markedsgade 8, Nygade 7b og 11 ved at skifte vinduer, ovenlys, terrasse og opgangsdøre i hele boligselskabets afdeling fra 1991.

Det forventes at koste ca. 3 mio. kr., som finansieres ved et realkreditlån. Byrådet godkender, at stille kommunegaranti på 71,51 % af lånet.

Renoveringen betyder, at huslejen stiger med 15,36 %. Stigningen er godkendt på et afdelingsmøde i boligselskabet. Huslejens stiger fra 921 kr./m2 til ca. 1.118 kr./m2.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.01.2024, punkt 9, byrådet, 30.01.2024, punkt 16)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Planer for overdækket Søvej

Byrådet beslutter, at der arbejdes videre med planerne om at overdække Søvej, når den i fremtiden bliver flyttet om på den anden side af rådhuset for at skabe plads til en grøn bypark med plads til natur, kultur og outdooraktiviteter.

Ovenpå vejen bliver der plads til boliger og en kulturdynamo. Der skal arbejdes med to forskellige etapeplaner – en delvis og en hel overdækning.

I den fuld, overdækkede plan skal Søvej 3 rives ned. I den anden plan bevares bygningen delvist. Søvej 3 bliver brugt som arbejdsplads for en del af kommunens administration.

(Plan- og Vejudvalget, 05.12.2023, punkt 6, byrådet, 19.12.2023, punkt 12)

Fortov langs Søtorvet bliver etableret i starten af 2024 

En del af arbejdet med at flytte Christian 8.s Vej går i gang i starten af 2024. Det drejer sig om at få anlagt fortov langs husene på Søtorvet fra SuperBrugsen og nord på og rundt til Papirfabrikken.

Stien langs Remstrup Å skal også gøres færdig. Det bliver også en del af arbejdet. Flytningen af Christian 8.s Vej er ved at blive projekteret. Den skal gå langs det nye fortov, så der bliver plads til et grønt område ned mod Silkeborg Langsø.

Det arbejde forventes at begynde i sensommeren 2024. Byrådet godkender at forhøje bevillingen til fortov, sti og flytning af vejen fra 29 mio. kr. til 39,2 mio. kr.

(Plan- og Vejudvalget, 05.12.2023, punkt 13, byrådet, 19.12.2023, punkt 18)

Fredensgade får samme belægning som Torvet

Byrådet bevilger 3,8 mio. kroner til ny belægning på Fredensgade. Belægningen skal være magen til den på Torvet og Østergade, så Fredensgade bliver knyttet bedre sammen med resten af bymidten.

Belægningen skal lægges på Fredensgade ned til kommende ind- og udkørsel til p-kælderen. Der skal også etableres en ny trappe fra Kirkepladsen til Christian 8.s Vej.

Belægningen bliver først lagt, når Enggaard A/S ikke længere bruger arealerne under byggeriet af Fredensgård.

(Plan- og Vejudvalget, 05.12.2023, punkt 12, byrådet, 19.12.2923, punkt 17)

Lille ændring på ensretningen i midtbyen

Et flertal i Plan- og Vejudvalget beslutter at ændre på den ensretning, der er i området omkring Skoletorvet, og gaderne mellem Vestergade og Drewsensvej.

Det er nu muligt at svinge til højre ad Hostrupsgade til Vestergade. Samtidig bliver det udelukkende muligt at køre ud og ind i Estrups Gård fra Drewsensvej.

Hvis politiet tillader det, skal fartgrænsen i Skolegade være 40 km/t.  Jan Bech-Nielsen og Helga Sandorf Jacobsen havde anmodet om at få punktet på dagsorden med et mere vidtrækkende forslag.    

(Plan- og Vejudvalget, 05.12.2023, punkt 16)

Rampelys, Silkeborg Teater og Riverboat styrkes 

Rampelys’ årlige tilskud hæves med 50.000 kr. fra 2024 til at dække stigende udgifter, sikre løbende vedligeholdelse og indkøb af udstyr.

Silkeborg Teater modtager et tilskud på 75.000 kr. for at styrke foreningen og skabe et økonomisk grundlag for at øge udbuddet af forestillinger med fokus på børne- og ungepublikummet.

Riverboats grundtilskud forhøjes med 150.000 kr. for at understøtte målet om at opnå den profil, som festivalen og udvalget er blevet enige om i fællesskab.

I alt er 1,4 mio. kr. blevet fordelt til at styrke kultur- og fritidsområdet som følge af kommunens budgetaftale for 2024.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.12.23, punkt 4)

60 unge har fået en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet

Silkeborg Ungdomsskole samarbejder med COOP om en indsats kaldet COOP Crew, hvor unge mellem 14-18 år med udfordringer i hverdagen af faglig, personlig eller social karakter har et forløb på seks uger i SuperBrugsen på Søtorvet.

Her kommer de i butikken en gang om ugen for at få erfaringer med at have et fritidsjob. De unge er motiveret for at arbejde, men har brug for hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Der har været seks hold med i alt 60 unge i forløbet.

Der er også et samarbejde med Silkeborg Business og Langsøskolen om et projekt, hvor elever med udfordringer i deres skolegang hjælpes i virksomhedspraktik for at få et lønnet fritidsjob. Målet er, at de styrker deres selvtillid og opdager nye kompetencer.

Det er Arbejdsmarkedsudvalget og Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om. De godkender også, at der planlægges et fælles temamøde om, hvordan 0,5 mio. kr. skal bruges til at styrke unges uddannelsesvalg.

(Arbejdsmarkedsudvalget, 04.12.2023, punkt 2, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 8)

Nye aftaler på plads med Jysk Musikteater og Museum Silkeborg

Fra 1. januar 2024 indgår Silkeborg Kommune nye aftaler Jysk Musikteater og Museum Silkeborg, da de nuværende stopper med årets udgang. Det godkender Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget.

De nye aftaler er blevet til i et samarbejde med musikteatret og museet, og der er i fællesskab udpeget indsatsområder for den nye aftaleperiode, som løber til udgangen af 2026.

Jysk Musikteater modtager årligt 7,1 mio. kr. i støtte over de næste tre år og Museum Silkeborg modtager 7,3 mio. kr. Formålet med støtten er at understøtte musikteatrets og museet formål og udvikle multikulturhuset og kulturhistorien i Silkeborg Kommune.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.12.2023, punkt 11 og 12)

Klassisk4 afholder koncert på hospitalet til maj

Klassik4, et ensemble der spiller kammermusik, planlægger i sæsonen 2024 at nå ud til nye publikummer.

De ønsker blandt andet at give koncert på Regionshospitalet Silkeborg til maj 2024 for at øge livskvaliteten, bekæmpe ensomhed og styrke samværet og fællesskabet blandt de indlagte.

Til den og en række andre koncerter på skoler og plejehjem søger de om tilskud på 70.000 kr. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.11.2023, punkt 13)

November 2023

Ny varmestue på Mølledamsgade skal undersøges nærmere

Resten af 2023 skal bruges på en hurtig og nærmere undersøgelse af mulighederne for en ny placering af Kirkens Korshærs varmestue. Det beslutter Socialudvalget.

Lige nu er den placeret på Lille Søgade 10, men det skal undersøges, om en ubebygget grund på Mølledamsgade kunne være den fremtidige placering.

Grunden på Mølledamsgade var i spil til fire skæve boliger opført af AAB Silkeborg, men det skal også undersøges, om de kan placeres på Lavendelvej eller en anden placering. Både Kirkens Korshær og AAB Silkeborg inddrages i undersøgelserne.

Til februar forventes, der at være taget endelig stilling til sagen.

(Socialudvalget, 08.11.2023, punkt 6 og 7)

Silkeborg Kommune har sendt høringssvar om besparelser på regionshospitalet    

Ældreudvalget og Sundheds- og Nærhedsudvalget har sendt et høringssvar til Region Midtjylland, hvor de udtrykker bekymring over de foreslåede besparelser på Regionshospitalet Silkeborg.

I høringssvaret gør de opmærksom på de afledte konsekvenser, som besparelserne vil få for Silkeborg Kommune og borgerne i kommunen. De undrer sig også over, at der ikke er lavet beregninger på, om de forventede besparelser er realistiske, og om det er muligt at gennemføre dem i praksis.

Udvalgene opfordrer til, at de foreslåede besparelser droppes, idet konsekvenserne for borgerne vil blive for uhensigtsmæssige og omfattende. I stedet opfordrer de til dialog og samarbejde om løsninger.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 14.11.2023, punkt 4 og Ældreudvalget, 06.11.2023, punkt 6)

Naboerne høres om restaurant på taget af Fredensgård

Plan- og Vejudvalget beslutter at høre naboernes mening om en eventuel restaurant med terrasse på 400 m2 på taget af det kommende byggeri Fredensgård, hvor Torvecenteret lå.

Først derefter tager udvalget stilling til, om der skal gives dispensation fra lokalplanen, så der kan etableres en restaurant. I planen er der skabt plads til, at der må etableres en mindre bygning på tagetagen til drivhus eller café.

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 20)

Vedtægter for Regattafonden på plads

Byrådet godkender vedtægterne for en Regattafond, som skal organisere og afholde Silkeborg Ildfestregatta eller alternativt yde tilskud til den juridiske enhed, der afholder Regatta.

Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 5-6 medlemmer. Et medlem af bestyrelsen vælges af Silkeborg Kommune blandt medlemmerne af kommunens direktion. Byrådet godkender, at koncerndirektør Peter Sinding Poulsen bliver medlem af bestyrelsen.

Silkeborg Kommune forpligter sig til at føre tilsyn med fonden. Den opgave bliver overladt til et revisionsfirma, da Silkeborg Kommune hverken har medarbejdere med tid eller de rette kompetencer til føre tilsyn med en fond.

(Byrådet, 28.11.2023, punkt 22)

Ændrede parkeringsadfærd i midtbyen 

Parkeringsadfærden i midtbyen har ændret sig efter, at prisen på kommunes p-pladser blev sat op, at den gratis parkering blev reduceret fra to til én time og at der blev indført betalingsparkering i Kornmods Gård, Estrups Gård og på Havnepladsen.

Det har betydet, at der er blevet flere ledige p-pladser i midtbyen, og at det i dagtimerne nu er muligt at finde en ledig plads i Estrups Gård og Kornmods Gård.

Til gengæld er presset på gratis p-pladser længere væk fra midtbyen steget ved Sydbyhallerne, Jernbanevej, p-pladsen på Sølystvej og Sportscentret på Århusvej. Det kan derfor undersøges, om der skal indføres tidsbegrænset parkering de steder for at sikre et vist parkeringsflow.

På baggrund af ændringerne er der også blevet tjent mindre på parkering end budgettet. Der forventes et underskud på parkering i 2023 på ca. 2 mio. kr. Det er Plan- og Vejudvalget orienteret om.

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 8)

Foreninger i midtbyen får mindre i lokaletilskud med ny model

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som betyder, at foreninger i midtbyen som Silkeborg Kajakklub, Silkeborg Skyttekreds, Silkeborg Gymnastik Forening og Somalisk Kulturforening for familier får mindre i lokaletilskud.

Den nye model stiller alle foreninger i kommunen ens og reducere samlet lokaletilskud til foreningerne med 1 mio. kr. Udvalget vil dog gå i dialog med foreningerne, der bruger Silkeborg Sportscenter i forhold til deres lokaletilskud.

I den nuværende model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til nogle aktiviteter som ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, fiskeri, golf, linedans, fitness og løb.

I den nye model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til alle aktiviteter, men der reduceres i tilskuddet for alle medlemmer over 25 år – dog fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Den Boligsocial Helhedsplan på Århusbakken forlænges til 2027

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at ansøgningen om at forlænge den Boligsociale Helhedsplan sendes til Landsbyggefonden, som dog på forhånd givet tilsagn om godkendelse.

Århusvej, Solsortevej, Rylevej og Hjejlevej er omfattet af planen.

Formålet med planen er at få flere i uddannelse og job, at beboere har mulighed for at være en del af fællesskaber og at beboere med behov hjælpes på rette vej.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.11.2023, punkt 14, byrådet, 28.11.2023, punkt 20)

Boligforening renoverer fælleshus og kloakseparerer

Boligforeningen Arbejdernes Byggeforening ønsker at renovere fælleshuset og separatkloakere deres almene boliger på Vestergade 144-158.

De søger om godkendelse til at optage et lån på 1,64 mio. kr med 100 % kommunegaranti. De samlede omkostninger ved renoveringen forventes at blive op til ca. 2,45 mio. kr.

Byrådet godkender ansøgningen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.11.2023, punkt 8, byrådet, 28.11.2023, punkt 17)

Sundhedshuset skal spare 

Med budgetaftalen for 2024-2027 har byrådet besluttet, at der på sundhedsområdet skal spares på Sundhedshuset. Sundhedshuset skal fra 2024 reducere sit budget med 150.000 kr.

Det sker ved at nedbringe antallet af fuldtidsstillinger i Sundhedshuset. Der vil være ændringer i måden, tingene er organiseret på samt i planlægningen, så der fortsat kan være så mange borgere som muligt på holdene.

Den gennemsnitlige borgertid vil reduceres. Det forsøges at blive imødekommet ved at få flere frivillige til at hjælpe i tilbuddene.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 14.11.23, punkt 3)

Tilskud til Teater Magistraten kan ikke udbetales 

Teater Magistratens CVR-nummer er udløbet, og derfor har det ikke været muligt for Silkeborg Kommune at udbetale tilskuddet for den nuværende aftale og sidste rate af forhenværende aftale.

Teatret har haft vanskeligheder med at få fornyet CVR-nummeret.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at give Teater Magistraten en frist til den 15. december 2023 til for at forny deres CVR-nummer, hvis tilskuddet skal udbetales til foreningen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.23, punkt 13)

Oktober 2023

Silkeborg Kommune vil sende høringssvar om besparelser på regionshospitalet 

Ældreudvalget og Sundheds- og Nærhedsudvalget har drøftet Region Midtjyllands budgetaftale, der betyder besparelser på det lokale hospital. Udvalgene beslutter, at Silkeborg Kommune skal sende et høringssvar til regionen.

Et foreløbigt skøn viser et besparelsespotentiale på cirka 25-40 mio. kr., og at der kan spares 5-6 mio. kr. årligt på at lukke akutklinikken om natten i Silkeborg. Akutlægebilen i Silkeborg spares også væk.

Hvad der skal stå i høringssvaret drøftes på næste møde. Høringsperioden for Region Midtjyllands sparekatalog er 6.–20. november. 

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 05.10.2023, punkt 5, Ældreudvalget, 02.10.2023, punkt 6)

Skal ensretningen af Estrupsgade ophæves?

To af Plan- og Vejudvalgets medlemmer, Jan Beck-Nielsen og Helga Sandorf Jacobsen, ønsker at ændre på trafikken omkring Skoletorvet.

De vil tillade højresving til Hostrupsgade fra Nygade, ophæve ensretningen af Estrupsgade og stykket på skoletorvet, som forbinder Estrupsgade og Skolegade.

Plan- og Vejudvalget beslutter at udsætte sagen til december, så sagen kan suppleres med trafiktællinger og indkøbsmønstre.

(Plan- og Vejudvalget, 09.10.2023, punkt 2)

Skal der være restaurant eller café på tagterrassen af Fredensgård?

A. Enggaard A/S ønsker en dispensation til at etablere en restaurant i stedet for en café på tagterrassen af Fredensgård på den del, der ligger tættest på Silkeborg Kirke.

Der er i lokalplanen mulighed for at etablere en café med tagterrasse. Det regnes ikke som en ekstra etage, men det vil det gøre, hvis der etableres en restaurant. Derfor skal der søges dispensation. 

Om der skal gives dispensation, skal Plan- og Vejudvalget igen behandle efter, at byrådet beslutter at sende sagen til fornyet behandling i udvalget. 

(Plan- og Vejudvalget, 09.10.2023, punkt 8, byrådet, 31.10.2023, punkt 5)

Skal varmestuen rykkes fra Lille Søgade til Mølledamsgade? 

AAB Silkeborg og Silkeborg Kommune har arbejdet på at etablere fire skæve boliger på Mølledamsgade til udsatte borgere. Efter et forslag fra byrådsmedlem Johan Brødsgaard er grunden i spil som ny placering for varmestuen, der lige nu er placeret på Lille Søgade. 

Forslaget om en ny placering er begrundet med, at der er behov for nye rammer, fordi de nuværende rammer er utidssvarende, og fordi antallet af brugere af varmestuen stiger. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at sagen sendes til behandling i Socialudvalget, som skal tage stilling til, hvad grunden på Mølledamsgade skal bruges til. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.10.2023, punkt 3 og 18)

Langsøen har været plaget af alger over sommeren

Hen over sommeren har Silkeborg Kommune kontrolleret vandkvaliteten i badesøerne. Silkeborg Langsø har som de 13 andre badesøer modtaget den højeste badevandskarakter. 

Den hygiejniske kvalitet af vandet er høj, men søens midterbassin har været ramt af opblomstring af alger, så badning måtte frarådes i ca. 1,5 måned. Det skyldes blandt andet, at midt- og vestbassinet modtager næringsrigt vand fra Funder Å og Ørnsø via Lyså, mens vandet i østbassinet opblandes med mere klart vand fra Gudenåen. 

Der er ikke planlagt indsatser for at forbedre vandkvaliteten i søen, og der er ikke økonomi til at undersøge mulige indsatser. Vandkvaliteten kan få konsekvenser for muligheden for at afholde fremtidige aktiviteter på søen

Klima- og Miljøudvalget tager sagen til efterretning og sender den til Kultur-, Fritids- og Idræts-, og Outdoorudvalget til deres orientering.

(Klima- og Miljøudvalget, 02.10.2023, punkt 5)

Cykelsti med kantsten etableres på Østergade etableres ultimo 2023 eller primo 2024 

Efter omdannelse af Søtorvet mangler cykelstien på Østergade at blive etableret for at skabe en sikker adskillelse mellem højresvingende bilister og cyklister. 

Cykelsti med kantsten etableres i slutningen af 2023 eller i begyndelsen af 2024. 

Byrådet godkender, at pengene bevilliges fra puljen til nærhedsprojekter.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 05.10.23, punkt 9, byrådet, 31.10.2023, punkt 13) 

Der er 3.192 medlemmer af indendørs idræt i Silkeborg by

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i foreningerne i Silkeborg by – Alderslyst-Søholt, Midtbyen og Sydbyen – var 3.192 medlemmer af indendørs idræt i 2022. 

Der var i 2022 næsten 250 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i 2023 cirka 1.600 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der over 200 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

September 2023

Bygning på Vestergade må nu alligevel rives ned

Planklagenævnet har ophævet Plan- og Vejudvalgets beslutning om, at bygningen på Vestergade 81C ikke må rives ned. 

Nævnet vurderer, at Silkeborg Kommune i for lang tid vidste, at ejeren ønskede at rive bygningen ned set i forhold til den tid, det tog at behandle sagen og komme frem til en afgørelse. 

Bygningen kan nu rives ned. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2023, punkt 18)

Musikforeninger og spillesteder får tilskud til at holde koncerter 

Musikforeninger og spillesteder i Silkeborg søger om støtte til at honorere musikere til deres koncerter i 2024. Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget bevilger at:

Frokostjazzen i Kedelhuset får 85.680 kr. i støtte til 26 koncerter. B’Sharp, som arrangerer koncerter på Rampelys, får 65.450 kr. i støtte til 13 koncerter. Kedelhuset får 59.500 kr. til 16 koncerter. 

Silkeborg Viseverseklub, som afholder koncerter i Luden, får 36.890 kr. Musikrampen, som arrangerer koncerter på Jysk Musikteater og Rampelys, får 95.200

Musikforeningerne og spillestederne kan nu søge Statens Kunstfond om honorarstøtte på samme beløb, som de har fået af Silkeborg Kommune, da det er et krav fra kunstfonden, at kommunen også støtter.

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 04.09.2023, punkt 8)

Fru Prip fik besøg af politikere

Socialudvalget har besøgt Fru Prip og drøftet tilbuddet med afdelingslederen af Fru Prip. Fru Prip er et socialt værested med værksteder og butik, som drives af Kirkens Korshær. 

I værkstederne producerer brugere, frivillige og personale bæredygtige produkter, som sættes til salg i butikken på Vestergade.

Brugerne hos Fru Prip er i en sårbar livssituation enten fysisk, psykisk, socialt eller økonomisk. Det er frivilligt og anonymt at komme i Fru Prip. Fru Prip har ca. 40 engagerede frivillige. På nuværende tidspunkt er der ikke plads til flere brugere eller brug for flere frivillige.

(Socialudvalget, 06.09.2023, punkt 9)

August 2023

I efterårets genplantes der træer ved Remstrup Å

På begge side af Remstrup Å er der fældet træer. På østsiden er det ejerne af Papirfabrikken, som har fældet fire træer på egen grund. Træerne var bevaringsværdige, og de søgte ikke om dispensation til at fælde træerne. 

Træerne var samtidig risikotræer, og ejeren fik udarbejdet en rapport af eksperter, som anbefalede, at træerne blev beskåret i 3-4 meters højde. Ved en fejl blev træerne fældet helt. I efteråret 2023 genplanter ejeren tre større rødeltræer. 

På vestsiden af åen har bygherren af Søtorvet fået fældet mange træer på kommunens grund. Træerne skulle ikke fældes. Silkeborg Kommune har bedt eksperter undersøge, hvor stor skaden er. Derefter vil kommunen stille et erstatningskrav og kræve, at træerne bliver genplantet eller at skaden på anden måde bliver rettet op. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 17, Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 22)

Centrale kulturinstitutioner får nye samarbejdsaftaler i 2024

Silkeborg Kommune har samarbejdsaftaler med flere centrale kulturinstitutioner, hvor de er den primære tilskudsgiver. I efteråret 2023 udvikles der nye aftaler med Jysk Musikteater, Museum Jorn og Museum Silkeborg.

Indtil nu har Silkeborg Kommunen ikke haft samarbejdsaftaler med de statsanerkendte museer i kommunen som Museum Jorn og Museum Silkeborg. Aftalerne forventes på plads, så de kan starte fra 2024.  

De indledende møder er holdt, og der er planlagt flere møder frem til starten af december for at fastlægge aftalerne. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 9)

Cykelsti med kantsten etableres på Østergade

Efter omdannelse af Søtorvet mangler cykelstien på Østergade at blive etableret for at skabe en sikker adskillelse mellem højresvingende bilister og cyklister. 

Sundheds- og Nærhedsudvalget godkender, at tiltaget laves med de penge, der er sat af til nærhedsprojekter.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 22.08.23, punkt 9)

Silkeborg Sportscenter får tilskud til ventilationsanlæg 

Silkeborg kommune Kommunen har en årlig pulje på 500.000 kr. til energibesparende og klimaforbedrende tiltag for selvejende haller og forsamlingshuse.

Der er i år kommet 13 ansøgninger. For at imødekomme alle ansøgere får de hver 62% af det ansøgte beløb. Silkeborg Sportscenter ansøgte om 68.900 kr. til nye ventilationsanlæg for kontorer og omklædning og får derfor 42.655 kr. i tilskud.

Det beslutter byrådet. Årligt giver projektet en besparelse på 11.294 kr. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 13, byrådet, 29.08.2023, punkt 23)

Underskud og overskud hos kulturinstitutioner 

Jysk Musikteater og Kedelhuset var i 2022 også påvirket af corona-pandemien. Nedlukningen førte til ændret drift og aflysning af nytårskoncerter. Forårskoncerter tiltrak opmærksomhed, men flere shows led under energikrisen. Øgede energiudgifter bidrog til det negative resultat på 1,2 mio. kr. 

Museum Silkeborg har takket være store events, højskolebesøg og en jævn tilstrømning det højeste besøgstal i 10 år og endte med et overskud for 2022 på over 300.000 kr. Der var ellers budgetteret med et underskud, men da indkøbet af en varevogn ikke blev til noget, og den arkæologiske graveaktivitet var lav, blev resultatet alligevel positivt.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender årsrapporterne. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 10)

Botilbuddet Vesterbo får nye servicearealer og lejemål

Som en del af forberedelserne til budget 2024-2027 er der kommet 10 forslag til investeringer fra de politiske udvalg. Et af forslagene er at opføre nye servicearealer på Botilbuddet Vesterbo. 

Det vil give plads til 3 nye lejligheder, hvilket er rentabelt da eksterne pladser i gennemsnit er 430.000 kr. dyrere om året. Det vil tage ca. 1½ år at gennemføre og investeringen forventes at give overskud fra 2028. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 10)

Silkeborg Folk Club får underskudsgaranti til ’Folk Fest 2023’

Silkeborg Kommune bevilliger den ansøgte underskudgaranti på 17.000 kr. til Silkeborg Folk Club fra De frie kulturelle midler i forbindelse med afholdelsen af ’Folk Fest 2023’. Pengene skal bl.a. bruges til honorar af musikere, leje af Rampelys og markedsføring af eventet. 

Formålet med projektet er at lave koncerter for byens borgere, hvor artisterne først og fremmest er lokale solister og grupper, men også nationale og internationale amatører og professionelle folkemusikgrupper. 

Kulturrådet finder arrangementet støtteværdigt, blandet andet fordi der er fokus på en musikgenre, der ellers ikke er så rigt repræsenteret på de lokale scener. Silkeborg Folk Club har tidligere fået 14.000 i 2020 og 15.000 i 2022 fra De frie kulturelle midler.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 11)

AOF Udviklingsforening får tilskud til ’Gå med i Lunden’

AOF Udviklingsforening søger et tilskud på 25.000 kr. til honorar af musikere, lyd, leje af telt, borde og bænke, samt markedsføring i forbindelse med ’Gå med i Lunden’. 

’Gå med i Lunden’ er for alle borgere, og kan opleves gratis i Lunden 10. september 2023. Arrangementet vil sætte fokus på Lunden og områdets muligheder for kulturelle aktiviteter. 

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at give et tilskud på 12.500 kr. til afviklingen af arrangementet. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 12)

Kulturformidlingen får tilskud til koncerter ved Teater Magistraten

Kunstformidlingen søger om et tilskud på 13.920 kr. til tre dages ophold og en række aftenkoncerter med Mike Hecchi som efter 25 år går solo med band i eget navn.

Der arrangeres tre koncerter i perioden 5.-7. oktober 2023 ved Teatret Magistraten, hvor filmskaber Morten Bo Larsen vil dokumentere forløbet i en kortfilm.

Som tværkulturel forening er formålet at afholde arrangementer med fokus på internationalt udsyn og kreativt indhold. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 17)

Dansk Kammerensemble fik tilskud til koncert i Jysk Musikteater

Dansk Kammerensemble søgte om tilskud på 15.400 kr. fra De frie kulturelle midler til en koncertopførsel i Jysk Musikteater den 27. august 2023.

Med ansøgningen søgte de støtte til det samlede budget for arrangementet. Koncerten var en gratis kammermusikopførelse med musikere fra andre ensembler på tværs af landet.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget besluttede at give et tilskud på 10.000 kr. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 18)

KK44 Festival får tilskud til arrangementer

KK44 Festival for kultur og kristendom søger om tilskud på samlet 22.000 kr. til honorering af foredragsholdere og aflønning af performere til kirketeatervandringen ’Syv Vilde Veje’.

Formålet med arrangementerne er at tilbyde en kirketeaterforestilling udviklet særligt til årets tema ’Vidunderlige Vildveje’ for at udfordre den moderne fortælling om, at vi frit vælger vores livsvej.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter, at KK44 Festival samlet set tildeles 11.000 kr. i tilskud til arrangementerne. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 14, 15 og 16)

Ét samlet projekt langs Gudenåen skal tage hånd om oversvømmelser 

Der er taget hul på ét samlet ådalsprojekt langs Gudenåen fra Silkeborg by til Tange Sø, som skal håndtere oversvømmelserne og styrke biodiversiteten. 

Tilgangen er, at de oversvømmede arealer i højere grad skal ejes af fonde eller staten, så oversvømmelserne ikke går ud over og forringer lodsejernes jorde. Det kan ske ved jordopkøb eller -fordeling, hvor lodsejeren lader oversvømmede jord opkøbe, eller bytter det til andet jord.

Hvis større, sammenhængende arealer ejes af fonde eller Naturstyrelsen kan det betyde, at det bliver nemmere at gennemføre naturpleje ved hjælp af afgræsning, vådområdeprojekter eller genskabelse af naturen. 

Det er Klima- og Miljøudvalget, som siger ja til, at der kan tages hul på projektet. Som det første skal der laves et forprojekt, hvor man blandt andet skal i dialog med lodsejerne for at høre deres interesser i projektet.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 3, byrådet, 29.08.2023, punkt 9)

Projektet med at opgrave sand fra Tange Sø indstilles

I april 2022 besluttede Klima- og Miljøudvalget at sætte projektet i bero om at grave ca. 20.000 m3 sand op ved Gudenåens indløb til Tange Sø, så vandstanden bliver sænket.

Det skulle ske, indtil der var blevet holdt et politisk møde med politikerne fra Viborg og Favrskov kommuner, fordi projektområdet ligger på kommunegrænserne. Det møde er endnu ikke holdt.

Byrådet beslutter at flytte de 4,6 mio. kr., der var sat af til projektet til et andet projekt, som Klima- og Miljøudvalget har sat i værk omkring et samlet ådalsprojekt langs Gudenåen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 4, byrådet, 29.08.2023, punkt 10)

Grøden blev skæret som den skulle

Grødeskæring blev i år gennemført fra den 3.-14. juli. Den 17. juli var WSP sammen med Silkeborg Kommune ude for at vurdere, om grøden var skåret efter reglerne.

Udgangspunktet for grødeskæringen var ifølge den åmand, der stod for grødeskæringen, en meget tæt og veludviklet grøde.

Grødeskæringen vurderes at være gennemført efter reglerne i regulativet for Gudenåen. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 5) 

Udkast til nyt regulativ for Gudenåen er forsinket

Kommunerne langs Gudenåen fra Silkeborg til Randers arbejder på at lave et nyt regulativ for Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Randers.

Et udkast til regulativet er forsinket, så det først er klar til foråret 2024. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om. 

Forsinkelsen skyldes, at det har været nødvendig at præcisere udkastet, fordi oprensning, ekstraordinær grødeskæring og opstemningen ved Tange betyder, at der er en risiko for at habitatvurderingen ender med en samlet negativ påvirkning af særligt beskyttede arter. Det kan umuliggøre vedtagelsen af det nye regulativ.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 18)

Juni 2023

Børnehus på Århusbakken får ekstra pædagogisk personale 

Daginstitutionen Bakkegården får ekstra pædagogisk personale i 2023-2025 for 856.000 kr. kr., fordi de har en større andel af børn i udsatte positioner. 

Pengene kommer fra Børne- og Undervisningsministeriet pulje, der støtter børnehuse med minimum 25 pct. indskrevne børn, hvor forældrene modtog mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud. 

Det ekstra personale skal løfte det pædagogiske arbejde, hvor der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er orienteret. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 12.06.2023, punkt 13)

Sommer i Silkeborg spiller frem til august 2023

Culture City Silkeborg søger om underskudsgaranti på 170.000 kr. fra De frie kulturelle midler til afviklingen af begivenheden ’Sommer i Silkeborg’, som er en række gratis koncerter på havnen i Silkeborg med musikere og kunstnere med en bred folkelig appel.

Begivenheden finder sted fra 30. juni til 12. august 2023. Foreningen ønsker blandt andet at støtte foreningslivet, trække flere turister til Silkeborg og skabe en hyggelig sommer for borgerne. 

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at give en underskudsgaranti på 100.000 kr. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 12)

Brug af tagterrasse på Fredensgård drøftes til august 

Til august skal Plan- og Vejudvalget drøfte og beslutte, hvordan brugen af tagterrassen på det kommende byggeri Fredensgård skal være. 

Senere skal udvalget også behandle andre sager om Fredensgård som etablering af jordankre, evt. ændringer i skitseplanerne for Kirkepladsen, Fredensgade og forbindelsen til havnen og sammenbygning af p-kældre under Torvet og Fredensgård.

(Plan- og Vejudvalget, 06.06.2023, punkt 19)

Mañana Band spiller i Silkeborg by hen over sommeren

Mañana Band søger om tilskud på 92.760 kr. til honorar til musikere til at spille 10 koncerter i Silkeborg Kommune fra juni til august 2023. 

De fleste koncerter vil foregå i Silkeborg by, og de øvrige koncerter i oplandsbyer som Them og Kjellerup. Koncerterne vil foregå på hverdage i tidsrummet kl. 14:00-17:00, hvor der er flest mennesker i byen.

Formålet med koncerterne er at give borgere og mulighed for at opleve levende, akustisk musik på gågader, torve og stræder. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at give et tilskud på 50.000 kr.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 9) 

Ny aftale med Magistraten på plads

Der er indgået en ny rammeaftale med foreningen Magistraten for en treårig periode. I den forbindelse modtager teatret 150.000 kr. årligt.

Formålet med støtten er at udvikle og skabe teateraktiviteter i Silkeborg Kommune. Nogle af de opgaver for teatret, der er beskrevet i aftalen, er at lave 30 gæstespil/scenekunst oplevelser i teatersale, minimum 1 egenproduceret forestilling, deltager i Børnenes Kulturdag og producerer minimum en børneteaterforestilling.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender aftalen. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 8)

Metalcruise spiller på Hjejlebådene og Rampen

Silkeborg Metalcruise søger om tilskud på 22.950 kr. til leje af Hjejlebådene i forbindelse med foreningens begivenhed i 2024, som består af en sejlads med en DJ fra Den Tunge Radio og livemusik på Rampelys med to-tre upcoming bands fra Lydpotten.

Silkeborg Metalcruise er en nystartet forening som har taget stafetten op efter det tidligere Silkeborg Tråd og Metal, der igennem fem år afviklede metalcruise på Hjejlebådene.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 13)

Genbrugsfestivalen Skraldival gentages i uge 38

Formålet med Skraldival er at informere og uddanne børn og voksne om affaldsminimering og -håndtering til genbrug. 

Skraldival blev afholdt som et pilotprojekt i 2022 med stor succes og opbakning. Derfor gentages succesen i 2023 i uge 38 fra 18. til 23. september. 

Skraldival-ugen omfatter aktiviteter for skolebørn og workshops for voksne i hverdagen og afsluttes med en markedsdag 23. september.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 14)

Grødeskæring i Gudenåen sker i starten af juli 

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at den årlige grødeskæring af Gudenåen på strækningen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø skal gennemføres først i juli.

Det er erfaringen, at jo senere på året man skærer vandplanterne, desto mindre vil de vokse igen. Det vil derfor give en bedre vandføringsevne hen på året. 

Grøden skal ifølge regulativet for Gudenåen skæres i perioden mellem 15. juni og 1. august.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 7)

Ekstraordinær grødeskæring i 2020 skulle ikke have været sket 

Den ekstraordinære grødeskæring, der blev sat i gang af den daværende borgmester skulle ikke have været sket. 

Det skyldes, at det ikke kan afvises, at den ekstraordinære grødeskæring påvirkede natur og arter i Natura 2000-området. På den baggrund må der ikke gives dispensation til ekstraordinær grødeskæring. 

Der blev i 2020 klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over den ekstraordinære grødeskæring, og nævnet besluttede, at Silkeborg Kommune skulle behandle sagen igen, som det nu er sket.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 8)

Maj 2023

Byrådet skal tage stilling til flytning af Langsøskolens klublokaler 

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har tidligere besluttet, at Langsøskolens klublokaler ved Bakkegården skal bruges til at øge antallet af specialpædagogiske pladser til de 0-5-årige med særlige behov.

Udvalget er nu blevet præsenteret for et alternativ til at flytte Langsøskolens klublokaler til eksisterende lokaler på Langsøskolen eller til en ny pavillon ved Langsøskolen.

Alternativet er, at Langsøskolens klublokaler ikke flyttes, og at der i stedet oprettes specialpladser i et kommende, nyt børnehus i Resenbro, Voel eller Eriksborg, som kan stå klar i 2027-2028. Indtil da skal der så etableres en midlertidig løsning i Dybkærskolens klub, som flytter fra lokalerne i forbindelse med at den nye Dybkærskole tages i brug den 1. januar 2024.

Kathrine Frøhlich begærer sagen i byrådet, som nu skal beslutte, hvordan antallet af specialpædagogiske pladser øges, og om Langsøskolen klublokaler skal flyttes i den forbindelse.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 22.05.2023, punkt 2)

Del din mening om bevarelse af bygning på Vestergade 

Byrådet beslutter at sende et forslag til en bevarende lokalplan for ejendommen på Vestergade 81B i 8 ugers høring, så du snart kan dele din mening om forslaget.

Forslaget kommer i kølvandet på et nej til at rive ejendommen ned. Der er alene tale om en plan, der bevarer og sikrer de eksisterende forhold.

Ejendommen er udpeget som en middelbevaringsværdi bygning.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 6, byrådet, 23.05.2023, punkt 9)

April 2023

Fredensgård-projektet får ja til ændringerne 

Enggaard A/S har ønsket at ændre dele i Fredensgård-projektet siden, det første projekt blev godkendt. Det har krævet en ny vurdering og godkendelse af projektets påvirkninger på miljøet. 

Byrådet godkender den nye vurdering efter den har været i høring. Her kom der to høringssvar.

Det betyder blandt andet, at Enggaard A/S nu må rive alle bygninger og p-kælderen ned, øge etageantallet med 1-2 etager og eventuel etablere et 3. p-dæk.

 (Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 19, byrådet, 25.04.2023, punkt 9)

P-pladser på Drewsensvej erstatter Torvecentrets p-pladser

Mens byggeriet af Fredensgård står på, kommer der til at mangle offentlig parkering, fordi p-pladserne ikke kan bruges under byggeriet.

Ejeren af torvets p-kælder er ifølge en deklaration fra 1991 forpligtet til at opretholde 200 offentlige p-pladser. Det er dog ændret i 2019 til, at ejeren kan nøjes med at opretholde mellem 100 og 200 p-pladser mod betaling til Silkeborg Kommune for de pladser, som ikke bliver opretholdt.

Plan- og Vejudvalget godkender, at der indgås en aftale med ejeren om at placere 100 p-pladser på Drewsensvej 11 som erstatning.

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 20)

Midterrabat på Christian 8.s Vej bliver midlertidigt nedlagt

Mens byggeriet af Fredensgård står på, bliver der inddraget en del af Christian 8.s Vej mellem Østergade og Fredensgade i sydlig retning. 

Plan- og Vejudvalget har valgt, at fodgængere henvises til den anden side af gaden, bilisterne får ét spor og midterrabatten bliver nedlagt midlertidigt, så der bliver plads til cyklister i sydlig retning. 

Byggeriet tager 5-6 år. Bygherren står for udgifterne og skal genetablere midterrabatten inklusive vejtræer.  

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 21)

Fremtiden for Café på vejen efter 2023 

Café på Vejen - et værested for borgere med fysiske og psykiske handicap på Grønnegade i Silkeborg - stod til at lukke, men efter tre private pengegave blev driften af cafeen forlænget til februar 2024. 

Socialudvalget har nu taget en indledende drøftelse af, hvad der skal ske efter februar 2024 og den videre. Udvalget udtrykker samtidig, at de vil arbejde for, at byrådet sikrer den videre drift i forbindelse med budget 2024.

(Socialudvalget, 12.04.2023, punkt 5)

Regionshospital Silkeborg udpeges ikke til knudepunkt

Silkeborg Kommune har modtaget en forespørgsel om, Regionshospitalet Silkeborg skal udpeges som et knudepunkt for Flextrafik.

Hvis sygehuset udpeges til knudepunkt, kan kunder udenfor byzonen rejse hertil for 3 kr./km. for de første 20 km, hvorefter prisen stiger til 7 kr./km Mindstepris 22 kr. Kunder, som bor i byzonen, skal betale 14 kr./km. og mindst 100 kr. pr. tur.

Plan- og Vejudvalget beslutter, at regionshospitalet ikke skal udpeges som et knudepunkt, da flextur kan anvendes af alle, og det vil kunne bruges som en slags billig taxitur, selvom man ikke har ærinde på hospitalet. Det vil også betyde høje udgifter for kommunen, fordi den skal betale for turen fratrukket kundens egenbetaling.

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 2)

Havnekoncerter forsætter i 2023

Culture City arrangerede 14 gratis weekendkoncerter på Havnen i sommeren 2022, og nu søger de om at gentage weekendkoncerterne. 

Plan- og Vejudvalget beslutter, at foreningen kan bruge havnepladsen igen i år mellem 29. juni og 15.august, forudsat der kan findes en løsning mellem foreningen og kanoudlejeren om adgangsvej til kanoudlejning på koncertdage. 

Koncerterne i 2022 er blevet evalueret, og bortset fra lidt startvanskeligheder har det fungeret godt. Beboere på Åhavevej var utilfredse med placeringen af toiletvognene, så de placeres inde på pladsen i år. 

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 8)

Fonden Hjejleselskabet får også støtte i 2023

Det godkender Økonomi- og Erhvervsudvalget, som dermed fortsætter med at give 1,5 mio. kr. årligt, som de har gjort siden 2020.

I 2020 begyndte Silkeborg Kommune at støtte Hjejlen og udviklingen af Hjejleselskabet økonomisk via en fond, som lejer bådene af aktieselskabet, der ejer Hjejleflåden, fordi kommunen ikke må støtte et aktieselskab.

Baggrunden for støtten er, at udgifterne til vedligehold og renovering af flåden vokser, og Silkeborg Kommune ønsker at støtte Hjejlen og udviklingen af Hjejleselskabet som et oplevelsescenter.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18.04.2023, punkt 9)

Udstilling på Nygade får afslag til tilskud

Kunstner Bente Astrup søger om tilskud på 5.000 fra De frie kulturelle midler til markedsføring af udstillingen ”Fyrtårne er ene-stående” ved Galleri Nygade. 

Udstillingen tager udgangspunkt i fire kvinder, som alle har kæmpet for kvinders rettigheder til egne liv. Midlerne skal bruges til annoncer i Ekstra Posten og Midtjyllands Avis. Der arbejdes også på at få udstillingen markedsført på et museum i Farsø og på JANUS med plakater. 

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget giver afslag på ansøgningen, men tilbyder i stedet markedsføring via Det Sker i Silkeborg.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 27.03.2023, punkt 10)

Kulturstationen Silkeborg får tilskud til udstillingen ’Kunst i Tiden’

Kulturstationen Silkeborg søger om tilskud på 8.000 kr. fra De frie kulturelle midler til promovering og markedsføring af udstillingen Kunst i Tiden den 8-9. april 2023 ved Lunden i Silkeborg.

Udstillingen promoverer Silkeborg som en by, der fremmer kunst og kultur, især for udøvende kunstnere. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter, at der bevilliges 5.000 kr. til udstillingen.

Udover Kunst i Tiden skal midlerne også bruges til promovering og markedsføring af Påskeudstillingen samt Silkeborgs Kunst og Kunsthåndværker. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 27.03.2023, punkt 11)

Åbne Atelierdøre får tilskud til jubilæumsudstilling 

Åbne Atelierdøre søger om tilskud på 35.500 kr. til kunstudstilling, leje af udstyr og tryk af katalog til deres af 30-års jubilæum den 11. til 13. august 2023. 

Jubilæet vil finde sted i Medborgerhuset, og der vil være musikalsk indslag, åbningstale og fernisering af en stor fælles udstilling med 95 kunstnere. De forventer, at arrangementet bliver besøgt af 2.000 gæster.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at bevilge 10.000 kr. til tryk af katalog og 14.000 kr. til leje af gallerivægge.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 27.03.2023, punkt 13)

Magistraten har leveret teater til tusinder

I 2021 har teateret Magistraten lavet 366 forestillinger i 29 kommuner for 14.874 publikummer. Det økonomiske resultat blev et minus på 202.344 kr. I 2022 har Magistraten lavet 87 forestillinger i 3 lande for 1.351 publikummer og 1.782 ukrainske flygtningebørn. Det endelige regnskab for 2022 er ikke færdigt endnu.

Magistraten fortæller, at 2022 har været et overgangs-produktionsår efter corona-nedlukningerne. Der har været en generel udfordring i, at få publikum tilbage i teatersalen. Det har medført, at Magistraten har haft et fokus på produktion frem for præsentation.

Silkeborg Kommune yder et årligt tilskud til Magistraten for at understøtte foreningens teateraktiviteter. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet indsatserne og de fremtidige ønsker til scenekunstaktiviteter.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 27.03.2023, punkt 14)

Ungekulturhuset Amaliegade 1B skal have ny projektleder

Ungekulturhuset er for unge mellem 15-25 år i Silkeborg Kommune, og huset skal styrke unge-, uddannelses- og kulturmiljøet omkring Campus Bindslev Plads. 

Den nuværende projektleder, der er den primære medarbejder i huset, har opsagt sin stilling. Det giver derfor anledning til at drøfte status på funktioner og aktiviteter i huset i relation til visionsnotatets periode til og med 2024.

Det har Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget gjort. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 27.03.2023, punkt 15)

Riverboat Jazz Festival får tilskud til jazzarrangementer for børn og unge

Riverboat Jazz Festival søger om tilskud på 150.000 kr. til afvikling af børneområdet Jazzland i Museum Silkeborgs have og om 120.000 kr. til jazzarrangement for unge på Skoletorvet. 

Målgruppen til Jazzland er børn mellem 4-12 år. Alle kommunens børnehaver og indskoling inviteres også til koncerter i ugen op til Riverboat Jazz Festival, som afholdes i uge 25. Målgruppen til jazz på Skoletorvet er unge fra 25 år. 

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at støtte begge arrangementer med 50.000 kr., der findes indenfor udvalgets samlede økonomiske ramme. Udvalget anbefaler, at aktiviteten fremadrettet indgår i den samlede aftale mellem Riverboat og Silkeborg Kommune.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 11.04.2023, punkt 2 og 3)

Marts 2023

Nej til højresvingsbane på Christian 8.s Vej

Ejeren af Fredensgård-projektet, A. Enggaard, vil gerne have en højresvingsbane fra Christian 8.s Vej til Fredensgade, men har fået nej fra Plan- og Vejudvalget.

Det er vurderet, at der ikke er plads til det, hvis trafikken skal glide lettere end i dag ved at være 2-sporet de steder, hvor det er muligt.

En højresvingsbane vil medføre trange forhold for gående, cyklister og bilister. Det vil også betyde, at midterrabatten vil blive mindre og ikke leve op til, at byrummet skal være grønt og indbydende.
(Plan- og Vejudvalget 07.03.2023, punkt 21)

Der holdes open call efter salgsvogne salg af mad og drikke ved Lunden

Fra sommeren 2023 er der igen mulighed for at byde ind på at sælge mad og drikke fra mobile salgsvogne ved Lunden.

Aftalerne for 2022 udløber i foråret 2023, så nu holdes der et nyt open call for små virksomheder og iværksættere, hvor de kan byde ind på at stå på de udvalgte steder.

På baggrund af erfaring med de etårige aftaler der blev indgået i 2022, ligges der fremover op til, at der kan laves toårige aftaler. Det skal skabe større sikkerhed for udbyderne ved at understøtte muligheden for en rentabel forretning.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 7)

Forslag om færre busafgange vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer bybusserne til at have færre afgange. Det gælder bybus 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 og 11. Rute 12 bliver helt nedlagt. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Silkeborg by

Der bor i dag 12.239 i Silkeborg midt- og sydby. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 12.916 i 2030 – svarende til en stigning på 6 %. Det niveau forventes at være det samme frem til 2036.

I 2022 er der kommet 145 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 948 nye, indflyttede boliger. Der ventes 160 i år og 117 næste år.

Der går 487 elever på Vestre Skole og 295 på Langsøskolen i dette skoleår. Det antal forventes at stige henholdsvis til 559 og 318 i 2035/2036. Antallet af børn mellem 0-5 år i Silkeborg midt- og sydby er 393, og det tal forventes at stige til 522 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Februar 2023

Spørgsmål og svar om Regattaens konkurs

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bedt om at få svar på nogle spørgsmål omkring Regattaens konkurs. Det er blandt andet, om Silkeborg Kommune har fået forelagt Regattaens budget.

Det har Silkeborg Kommune, men de har ikke sikret validiteten af budgettet. Det er - som i enhver anden virksomhed og forening - bestyrelsen og ledelsen ansvar i regattaforeningen. Det stod også i samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og regattaforeningen.

Silkeborg Kommune må heller ikke blande sig i andre virksomheder og foreningers økonomiske dispositioner. De må kun føre tilsyn med kommunens egne tilskud.Regattaforeningen har ikke på noget tidspunkt givet Silkeborg Kommune grundlag for en opfattelse af, at regattaforeningen var på vej mod en konkurs.

Administrative medarbejdere har i forbindelse med en budgetopfølgning rejst bekymringer omkring foreningens planer og økonomi. Bekymringerne vedrørte foreningens anvendelse af kommunens tilskud til DGI-samarbejdet, udvikling af lysshow og udgifter til sekretariatets drift.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 7)

Ingen undersøgelse af Regatta-forløbet

Byrådsmedlem Lars Hedegaard (C) ønsker, at der sættes gang i en uvildig undersøgelse af Regatta-forløbet.

Undersøgelsen skal belyse kommunens rolle i forhold til, om den politiske og administrative ledelse har efterlevet aftalegrundlaget i samarbejdsaftalen med Foreningen Regatta Silkeborg.

Et flertal i byrådet afviste at sætte gang i en undersøgelse.
(Byrådet, 27.02.2023, punkt 25)

Forsøg på Skoletorvet bliver permanent

Forsøget med at gøre Skoletorvet mere fredeligt ved at ensrette gader og gøre Hostrupsgade til cykelgade er blevet evalueret. De lette trafikanter og beboerne ved Hostrupsgade er overordnet set positive, og bilisterne synes, at det er blevet mere besværligt.

Trafiktællinger viser, at antallet af cyklister i Hostrupsgade er uændret. Antallet af biler i Hostrupsgade er faldet fra ca. 4.100 til ca. 700 i døgnet. I Toldbodgade er trafikmængden siden 2017 steget fra 1.200 til 3.000 biler. For Grønnegade er antallet af biler steget fra 1.100 til 1.600 i samme periode.

Plan- og Vejudvalget beslutter, at forsøget skal gøres permanent.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 2)

Flere i job og uddannelse på Hjejlevej

I januar 2021 var der 72 fuldtidsledige på Hjejlevej. I december 2021 var der 54, og i december 2022 var der 49 – frasorteret ukrainske flygtninge var tallet 44.

På Hjejlevej foregår der en ekstraordinær beskæftigelsesindsats, som ved hjælp af en håndholdt, intensiv og virksomhedsrettet indsats skal få flere borgere i job og uddannelse.

Arbejdsmarkedsudvalget godkender målet om, at indsatsen skal få endnu flere i job og uddannelse i 2023.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 06.02.2023, punkt 3)

Gang i plan for bevarelse af bygning på Vestergade

Plan- og Vejudvalget godkender, at der sættes gang i arbejdet med at lave et tillæg til lokalplanen for karreen mellem Vestergade, Toldbodgade, Skolegade og Grønnegade.

Tillægget skal sikre, at Vestergade 81B består og bruges til samme formål som nu.

Tillægget er en konsekvens af byrådets beslutning om at sige nej til et ønske om at rive bygningen ned.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 11)

Museum Silkeborg forventer underskud i 2023

Med indtægter på knap 15 mio. kr. og udgifter i samme størrelsesorden forventer Museum Silkeborg et underskud på 109.000 kr. i 2023.

Det viser budgettet, som de har sendt til godkendelse hos Silkeborg Kommune, fordi kommunen er hovedtilskudsyder med 7,3 mio. kr. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at godkende budgettet.

Museum Silkeborg er bekendt med, at de har budgetlagt med et for højt driftstilskud, fordi tilskuddet er reduceret som følge af besparelser. Museets bestyrelse godkendte budgettet i oktober 2022, og i december 2022 fik museet besked om det ændrede tilskud.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.02.2023, punkt 3)

Kedelhuset får tilskud til Rock the Region

Kedelhuset og Hverdagslive søger om tilskud på 20.000 kr. til at være en del af Rock the Region, som er et fællesskabsbaseret udviklingsprojekt, der forbinder talentfulde bands i hele Region Midtjylland i et professionelt musiknetværk.

Formålet er at give upcoming-musikere i alderen 20 – 30 år en solid ballast gennem et intenst forløb, der både rummer musikalsk coaching og turné i regionen, og at give publikum ny, original livemusik.

Projektet er tidligere støttet i 2021 og 2022 med 20.000 kr. fra De frie kulturelle midler. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at godkende ansøgningen.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.02.2023, punkt 7)

Koncerter på Rampelys får tilskud

Upcome og Hverdagslive søger og får 63.229,12 kr. fra De frie kulturelle midler til leje og lydtekniker ved Rampelys til at holde 16 arrangementer med fokus på nye og mindre etablerede bands med lokal forankring. Det beslutter Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget.

De 16 arrangementer afvikles med to til tre bands per aften. Et arrangement ved Rampelys koster 3.951,82 kr. for leje og lydtekniker. Overskuddet fra entreindtægterne doneres til musikernes respektive bandkasser.

Tilskuddet vil gøre det nemmere for foreningerne at invitere nye og mindre etablerede musikbands ind, hvor der er større usikkerhed om overskud ved billetsalg.

Begge foreninger bestræber sig på at skabe muligheder og udvikling for upcoming-kunstnere i Silkeborg.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.02.2023, punkt 8)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Overdækket Søvej er en mulighed

Det er blevet undersøgt, om det er muligt at overdække Søvej, når den efter planen skal flyttes om bag Silkeborg Rådhus. De foreløbige undersøgelser viser, at det er en mulig løsning.

Det er planen at omdanne veje og p-pladser ved Silkeborg Langsø til en bypark med plads til byliv, kultur og outdooraktiviteter. Som en del af det også ønsket at binde midtbyen og Søfronten bedre sammen.

Ved at overdække Søvej, når den flyttes, kan der blive en bedre sammenhæng mellem Søfronten og midtbyen. Plan- og Vejudvalget er orienteret om sagen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 2)

Forpagteren af Slusekiosken er fundet

Woodys ApS, som blandt andet driver en kaffevogn ved Østre Søbad, bliver ny forpagter af Slusekiosken.

De blev valgt blandt syv ansøgere, da de bedst levede op til de kriterier, som der blev udvalgt ud fra. Det var udviklingsplan, sortiment, dokumentation for passende økonomi og erfaring og kvalifikation.

Der er indgået en aftale mellem Silkeborg Kommune og Woodys, som forventer at overtage forpagtningen i februar. Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget er orienteret om den nye forpagter.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 17)

Flere ladestandere på vej ved offentlige p-pladser i midtbyen

32 ladestandere kan være på vej til 7 forskellige p-pladser i Silkeborg Midtby. I januar offentliggør Silkeborg Kommune et udbud på ladestanderne.

Ladestanderne skal stå på kommunes p-pladser og være tilgængelige for alle. De 32 ladestandere fordeler sig på Bios Gård (8), Hostrupsgade (2), Mejerigården (2), Kornmods Gård (8), Iskælderdalen (2), Havnens P-plads (2) og Estrups Gård (8).

Udbuddet indeholder også placering af ladestandere i Sydbyen på hjørnet af Valdemarsgade/Lyngbygade (2) og hjørnet af Sanatorievej/Remstrupvej (2) og på samkørselspladser.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, 16)

Langsøskolens klublokaler skal bruges til specialpladser

Der er brug for at øge antallet af specialpædagogiske pladser til de 0-5-årige med særlige behov. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget beslutter, at Langsøskolens klublokaler ved Bakkegården på Tranevej skal bruges til at øge antallet af pladser.

Det er for at skabe synergi til det eksisterende dagtilbud. Klublokalerne skal så flyttes til Langsøskolen.

Der har været indledende drøftelser med ledelsen på Langsøskolen, og nu skal skolebestyrelsen og bestyrelsen i daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet høres om beslutningen.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 30.01.2023, punkt 2)

Saunaerne får kortere åbningstid

Brugerne af saunaerne i Svømmecenter Nordvest skal vænne sig til kortere åbningstider, men de vil fortsat være åbne i de perioder, hvor der er flest brugere.

Også på Badeanstalten er der ændringer på vej. Her lukkes der en time tidligere og priserne stiger.

Ændringerne skyldes færre indtægter fra husleje, fald i salget af billetter og de stigende priser på energi.

På Østre Søbad bliver livredderne sparet væk – inden ordningen med livreddere kom i gang.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 4)

Finansiering af kulturdage på Kedelhuset på plads

10 dage om året skal der være Kulturdag i spillestedet Kedelhuset, hvor lokale kulturaktører relateret til vækstlaget i Silkeborg Kommune kan få en dag i Kedelhusets rammer uden beregning.

For at få en Kulturdag, skal arrangementet give en kulturoplevelse og være med fri entré. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget giver 50.000 kr. til kulturdagene.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 11)

Silkeborg Sportscenter forventer mindre overskud i 2023

Den Selvejende institution Silkeborg Sportscenter har sendt deres budgetforslag for 2023 til Silkeborg Kommune, som en del af aftalen mellem de to, hvor sportscenteret modtager 5,2 mio. kr. i driftstilskud.

Silkeborg Sportscenter lejer lokalerne af Reimar Nielsen A/S. Sportscenteret forventer et overskud på 23.000 kr. i 2023. I 2022 var overskuddet på 58.000 kr. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender budgetforslaget.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 5)

JYSK Musikteater forventer væsentligt lavere resultat for 2023

Fonden Musik- og Teaterhuset, som står bag JYSK Musikteater og Kedelhuset, har sendt deres budgetforslag for 2023 til Silkeborg Kommune, som en del af aftalen mellem de to, hvor fonden modtager 7,6 mio. kr. i tilskud.

Budgettet for JYSK Musikteater viser, at der forventes et resultat før skat på 7.000 kr. mod 446.000 kr. i 2022. Det skyldes blandt andet flere udgifter til ejendommene.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender budgetforslaget.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 6)

Silkeborg-foreninger får udgifter til Regatta 2022 dækket

En række foreninger fra Silkeborg får støtte fra den pulje, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har oprettet til fordel for almennyttige foreninger og fonde, der har medvirket til afholdelse af Regatta 2022.

Det er blandt andet foreninger som Silkeborg Beachvollyklub, Silkeborg Kajakklub, Silkeborg Badminton Klub, Silkeborg Gymnastikforening, Silkeborg Svømmeklub K1, Silkeborg Idrætsforening, Musikforeningen Riverboat, Silkeborg Frømandsklub, Silkeborg Roklub, Silkeborg-Voel og Silkeborg Boldklub.

Formålet med støtten er at holde foreningerne skadesløse for evt. udlæg og støtte den frivillige arbejdsindsats under regattaen. På baggrund af ansøgninger har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at give 25 foreninger støtte til at dække udgifter.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 7)

Om lokalrådet

Valgperiode: 1. januar 2022-31. december 2025. Opdateret 16. marts 2023.

Formand

Jens Lauritsen

Næstformand

Finn Mikkelsen

Kasserer

Bent Jørgensen

Sekretær

Heidi Anita Voxen

Medlemmer

Søren Slott

Jytte Steenberg

Pernille Varde Perigaard

Poula Jensen

Suppleanter

Finn Andersen

Per Knudsen

Kontakt Silkeborg City Lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje