Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Skovlandets Lokalråd

Skovlandets Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Skovlandet

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

April 2024

Prognose: Bryrup Skole får 18 % flere elever på 12 år

I dag er der 267 elever på Bryrup Skole fordelt på 12 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 299 elever. En stigning på 12 %. I 2036/37 ventes der at være 315 elever i 20 klasser. Det er 18 % flere end i dag. 

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Skovlandet er i 2024 69 børn, og det tal ventes at falde til 56 i 2036. For 3-6-årige er tallet 100 børn i 2024, og det ventes at falde en smule til 92 børn i 2036. 

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Marts 2024

Nyt plejecenter i Bryrup afventer udviklingsplan for plejeboliger 

Projektet med et nyt plejecenter i Bryrup er sat i bero, da der lige nu er gang i arbejdet med at lave en udviklingsplan for plejeboliger i kommunen. Den forventes færdig til sommer 2024.

Planerne om et nyt plejecenter i Bryrup er også taget ud af budgettet i 2024. Det var først planen at tilbygge 14 plejeboliger til Skovly. Senere blev det undersøgt, om der kunne placeres et nyt plejecenter på det areal, hvor Birkebo og Birkelyvej i dag er placeret.

I budget 2023 blev der sat midler af til at opføre et plejecenter med 34 pladser. Det vurderes, at det kan blive en udfordring at bygge et nyt plejecenter i ét plan både ift. arealets størrelse og på grund af den kuperede grund. Ældreudvalget har drøftet behovet og ønsker for anlæg på området de kommende år.

(Ældreudvalget, 04.05.2024, punkt 3)

19 nye, indflyttede boliger i Skovlandet i 2023 

I 2023 blev der i Skovlandet taget 19 nye boliger i brug. Frem mod 2036 ventes der at komme 43 nye, indflyttede boliger.

Der bor i dag 2.780 i Skovlandet, og det forventes at ligge stabilt i det niveau frem til 2037.

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Regnskab for ændring af kryds ved Løve godkendt

Krydset mellem Hovedgaden og Løvevej syd for Bryrup er ændret fra at være et firbenet kryds til to t-kryds, fordi krydset var udpeget som problemsted i Trafiksikkerhedsplanen.

Plan- og Vejudvalget godkender nu anlægsregnskabet for etableringen, som sammen med tre andre anlægsprojekter holder sig inden for budgettet.

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 12)

Februar 2024

Natura 2000-handleplan for skove og heder i Skovlandet er sendt i høring

Et forslag til en Natura 2000-handleplan for Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov er sendt til høring, så du kan dele din mening om forslaget til planen frem til 12. april.

Det godkender Klima- og Miljøudvalget. Handleplanen skal sikre, at området udvikler sig positivt. Planen skal løbe frem til 2027. Hver sjette år skal Silkeborg Kommune lave en handleplan for området. 

Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov er en del af et Natura 2000-område, som er et beskyttet naturområde i EU, som skal bevare naturen, dyr og planter, som er sjældne, truede eller karakteristiske.

(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2024, punkt 2)

Hjøllund Hallen får ny model for udfasning af tilskud

I december 2023 blev der godkendt en udfasning af tilskud til den selvejende institution Hjøllund Hallen, da der ikke længere er folkeoplysende aktiviteter i hallen som idræt eller undervisning.

Hjøllund Hallen har efterfølgende været i dialog med Silkeborg Kommune og ønsker en ny model for udfasning. Da hallens realkreditlån udløber i 2028, er tilskuddet fra Silkeborg Kommune indtil da afgørende.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender en nye model, som betyder, at hallen modtager 85.000 kr. mere over de næste fem år end den tidligere model. Hjøllund Hallen modtager dermed 319.000 kr. over de næste fem år. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 05.02.2024, punkt 7)

Varmepuljen videreføres i 2024

Bryrup Varmegruppe fik i 2023 bevilget 30.000 kr. i støtte til deres arbejde med en fælles varmeløsning i byen.

I 2024 videreføres varmepuljen, da der fortsat er 105.000 kr. i puljen. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

De beslutter også, at tidligere støttede projekter kan søge igen til nye aktiviteter. Der kan maksimalt søges om støtte på 30.000 kr. Formålet med puljen er at støtte lokale initiativer indenfor varmeområdet, som bidrager til at udfase naturgas og olie fra varmeforsyningen.

(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2024, punkt 3)

Regnskab godkendt for opførelsen af 10 almene boliger i Bryrup

Regnskabet for byggeriet af 10 almene familieboliger på Kirkevej i Bryrup er nu på plads og godkendt.

Det er Silkeborg Boligselskab, der står bag op opførelsen, 30. november 2023 blev byggeregnskabet revideret af en revisor. 

Byrådet har efter ansøgning fra Silkeborg Boligselskabs godkendt den endelige pris på boligerne, som var 22 mio. kr. Kommunen har ydet et grundkapitallån på 10 % af prisen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20.02.2024, punkt 4, byrådet, 26.02.2024, punkt 9)

Januar 2024

Dialogen fortsætter om statslige energiparker ved Lille Hjøllund

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har besøgt de to arealer og ønsker fortsat dialog med Silkeborg Kommune om at etablere vindmøller og solceller.

I foråret eller sommeren 2024 forventes en lov vedtaget af folketinget, som lemper arealbeskyttelse, og hæver beløbet, der betales til lokalsamfundene og naboerne i forbindelse med etableringen af energiparker.

På trods af lempelser vurderer Silkeborg Kommune, at det er sandsynligt, at arealerne ikke kan bruges, fordi naturen på arealerne er omfattet af EU-lovgivning. Omvendt kan det ikke udelukkes, at den nye lov kan muliggøre energiparkerne.

Byrådet beslutter, at de ønsker at fortsætte dialogen med staten om energiparkerne.

(Klima- og Miljøudvalget, 15.01.2024, punkt 4, byrådet, 30.01.2024, punkt 8)

Bryrup IF Fitness får nej til lokaletilskud 

Bryrup IF Fitness ønsker at leje lokaler på Hovedgaden 21 i Bryrup til foreningsfitness. De forventer at kunne tiltrække 200 medlemmer og have åben fra kl. 6.00-22.00 i 360 dage om året.

De søger Silkeborg Kommune om lokaletilskud til at leje af 150 m2 erhvervslokaler. De forventer at have årlige udgifter til lokalerne på 200.000 kr.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter af give afslag på ansøgningen, fordi det medfører en væsentlig merudgift for kommunen. Udvalget har tidligere givet afslag på fem lignende ansøgninger om lokaletilskud til foreningsfitness.

(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 08.01.2024, punkt 9)

Almene boliger i Bryrup renoveres

Silkeborg Boligforening ønsker at skifte vinduerne i boligerne på Søvej 3-21 i Bryrup.

Boligforeningen søger om godkendelse til at optage et lån til at finansiere udskiftningen, som forventes at koste 680.000 kr.

Byrådet godkender, at der stilles 100 % kommunegaranti for lånet.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.01.2024, punkt 8, byrådet, 30.01.2024, punkt 17)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Bryrup Søbad får ny badebro i 2024

Ved Bryrup Søbad bliver der i 2024 etableret en ny elipseformet badebro, som i udformning vil minde om badebroerne ved Vestre Søbad og Østre Søbad.

Lokalrådet er lykkedes med at rejse 150.000 kr. til den nye badebro og bedre belysning. Broen forventes at koste ca. 450.000 og belysning ca. 80.000 kr. 

Bygningen ved søbadet er i fin stand, og der forventes ikke de store udgifter de næste 15-20 år. Det er Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget orienteret om.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.12.23, punkt 2) 

Øget service for buspassager i Bryrup

Plan- og Vejudvalget beslutter at servicen på rute 215 for buspassagerer i Bryrup, Them og Salten skal øges, så den svarer til de politiske mål for service, der er sat for minimumsbetjening. 

De skal ske med flexbusafgange. Der er tale om seks afgange på hverdage, fire afgange på lørdage og tre afgange på søndage, som bliver indført ved køreplansskiftet i 2024. 

Priserne på brændstof er faldet, og det betyder, at der er flere penge på budgettet i 2024.

(Plan- og Vejudvalget, 05.12.2023, punkt 17)

Tilskud til Hjøllund Hallen udfases over 5 år

Byrådet besluttede i oktober 2023 at betragte Hjøllund Hallen som et forsamlingshus, fordi der ikke længere er folkeoplysende aktiviteter i Hjøllund Hallen. Folkeoplysende aktiviteter er for eksempel idrætsaktiviteter og undervisning. 

Derfor bliver Hjøllund Hallen tages ud af den nye tilskudsmodel for selvejende haller fra 1. januar 2024. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter nu, at tilskuddet til Hjøllund Hallen skal nedtrappes over en 5-årig periode. Det vil give bestyrelsen tid til at overveje og planlægge alternative muligheder for indtægter.

Det betyder, at hallen i 2024 modtager 78.000 kr. i støtte og det nedtrappes med 20 % de følgende år, så hallen i 2029 modtager 0 kr. Fra 2024 kan Hjøllund Hallen søge kommunes puljer til forsamlingshuse.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.12.2023, punkt 6)

November 2023

Er områderne ved Bredlund Plantage og Lille Hjøllund egnet til energiparker? 

Det skal undersøges nærmere i løbet af de næste 6 måneder inden, der tages stilling til, om arealerne er egnede. Det er byrådet orienteret om.

Hvis de er egnede, er det staten, der til sidst foretager den endelig udpegning af de arealer, som skal udlægges til nationale energiparker.

De to områder ved Bredlund Plantage Lille Hjøllund er blandt de 32 områder i landet, der lige nu bliver nærmere undersøgt i et samarbejde mellem staten og kommunerne. Det er en del af regeringens plan om at nå klimamålet for 2030.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.11.2023, punkt 4, Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 24, byrådet, 28.11.2023, punkt 10)

Skovly lukkes – Birkebos fremtid skal afklares

Med byrådets vedtagelse af budgettet bliver processen nu sat i gang med at lukke plejecenteret Skovly. Det er Ældreudvalget orienteret om.

Lukningen sker gradvis i takt med, at plejeboligerne bliver ledige. Borgerne har ret til at blive boende og ingen vil blive bedt om at flytte. Skovly lukkes, fordi der skal spares, og fordi plejeboligerne udgøres af selvstændige bygninger med et mindre antal plejeboliger, som koster mere at drive end større plejecentre.

Der er ikke sat penge af til at rive Birkebo Plejecenter ned og efterfølgende bygge nyt. Da Skovly lukkes, er der behov for en afklaring af Birkebos fremtid.

Det kan ske i forbindelse med den udviklingsplan, der er sat gang i for plejecentrene i kommunen, som skal give overblik over kapacitet, renoveringsbehov, optimering og fremtidig brug set i lyset af den store vækst i antallet af ældre i de kommende år.

Aktionsgruppen Bevar Birkebo har været i dialog med Ældreudvalget om, at der ikke længere er planer om at etablere et nyt Birkebo Plejecenter.

(Ældreudvalget, 06.11.2023, punkt 3 og 13)

Bryrup I.F får mindre i lokaletilskud med ny model

Bryrup I.F får 48.097 kr. i lokaletilskud om året. Med en ny model står foreningen til at få 31.342 kr. Det er 35 % mindre i tilskud. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som stiller foreningerne ens og samlet reducerer lokaletilskud til foreninger med 1 mio. kr.

Lige nu gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til aktiviteterne ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, bueskydning, firmasport, fiskeri, golf, linedans, fitness-, løbe- og triatlon aktiviteter.

I den nye model gives der lokaletilskud til 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til alle foreninger, og der reduceres i tilskuddet for medlemmer over 25 år fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Grundvandet skal sikres i Skovlandet 

Grundvandet og drikkevandsressourcerne skal nu og i fremtiden sikres. Derfor er der lavet en række retningslinjer og konkrete indsatser for vandværkerne i den sydlige del af kommunen.

Der må for eksempel ikke være erhvervsmæssig brug af pesticider i oplande til nøglevandværker, hvor der er stor sårbarhed. Planen har været i 12 ugers høring, og 16 har sendt et høringssvar til planen, som ikke gav anledning til ændringer i planen.

Klima- og Miljøudvalget vedtager indsatsplanen for beskyttelse af grundvandet, som dækker den sydlige del af kommunen.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.11.2023, punkt 6)

Oktober 2023

Hjøllund Hallen betragtes nu som forsamlingshus 

Byrådet godkender den nye tilskudsmodel for de selvejende haller, og det betyder, at Hjøllund Hallen tages ud af tilskudsmodellen fra 1. januar 2024.

Hjøllund Hallen modtager så ikke længere et årligt tilskud på 82.500 kr. I stedet betragtes Hjøllund Hallen som et forsamlingshus. 

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 09.10.2023, punkt 2, byrådet, 31.10.2023, punkt 10)

Topkarakter til badevandet i Bryrup Langsø  

Prøver af søen taget henover sommeren viser, at den hygiejniske kvalitet af søvandet får den højeste badevandskarakter.

I august 2023 sås der lidt algevækst i søen, men ikke i koncentrationer, der gjorde det betænkeligt at bade.

Bryrup Langsø har i en lang årrække været meget påvirket af alger, men siden 2019 har vandet været klart i hele sæsonen, selvom søen stadig er belastet af næringsstoffer. 

Vandremuslingen har etableret sig i søen, og det er givetvis med til at gøre vandet mere klart, da vandremuslingen filtrerer vandet for alger. 

(Klima- og Miljøudvalget, 02.10.2023, punkt 5)

Trafiksikkerhedsprojekt i Vrads prioriteres ikke foran andre projekter

Borgerforeningens Trafikudvalg i Vrads har henvendt sig til Plan- og Vejudvalget, fordi de ønsker, at en hastighedsbegrænsning på 40 km/t i Vrads og etablering af 8 bump. Det er anslået til at koste 0,5 mio. kr. 

Silkeborg Kommune vurderer, at hastighederne og trafikmængden i Vrads set i forhold til andre trafiktællinger i kommunen ikke er bekymrende. Der er ingen sorte strækninger, hvor mere end 15% af trafikanterne kører mere end 30% over den tilladte hastighedsgrænse, og politiet har ikke registeret uheld i byen de seneste 10 år.

Plan- og Vejudvalget beslutter, ønsket fra borgerne ikke optages i trafiksikkerhedsplanen for prioriterede steder, men tages med i puljen af øvrige ønsker fra borgere, når Plan- og Vejudvalget én gang om året skal prioritere imellem trafiksikkerhedsprojekter.

(Plan- og Vejudvalget, 09.10.2023, punkt 14)

Der er 416 medlemmer af indendørs idræt i Bryrup

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i Bryrup Idrætsforening og Busy Boots Bryrup var 416 medlemmer af indendørs idræt i 2022. 

Der var i 2022 277 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i dag knap 1.800 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der knap 400 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

Skolebuskørsel afløser lokalrute 27-29 fra sommeren 2024

Det er besluttet at nedlægge lokalruterne 27-29 fra sommeren 2024. Nu beslutter Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at den skolebuskørsel, der afløser lokalruterne, skal kører én morgenkørsel og to eftermiddagskørsler pr. dag pr. skole.

Udvalget ønsker også, at muligheden for tilkøb af buskort for enkelt-elever undersøges, og at få opfølgning på buskørsel frem mod skoleåret 2025/26.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.10.2023, punkt 3)

Silkeborg Kommune køber Skovly af boligselskab

Byrådet godkender, at Silkeborg Kommune køber plejecenteret Skovly af Silkeborg Boligselskab. Skovly består af 10 demensboliger og et fælles areal.

Ældreudvalget har tidligere besluttet at beholde boligerne på Skovly, som en del af et projekt omkring plejecentret Birkebo.

Silkeborg Boligselskabs repræsentantskab har godkendt salget af Skovly. Overtagelsesdagen bliver den 1. januar 2024. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.10.2023, punkt 4, byrådet, 31.10.2023, punkt 12)

September 2023

Forslag om at betragte Hjøllund Hallen som forsamlingshus 

Der er et forslag om at tage Hjøllund Hallen ud af tilskudsmodellen for de selvejende haller fra 1. januar 2024, så hallen ikke længere modtager et årligt tilskud på 82.500 kr.

Forslaget er i stedet at betragte Hjøllund Hallen som et forsamlingshus. Igennem en årrække har der ikke været folkeoplysende aktiviteter i hallen, og det er afgørende for kommunens engagement og tilskud til selvejende haller.

Hjøllund Hallen har meddelt, at det er yderst vanskeligt at fortsætte driften af hallen, hvis tilskuddet bortfalder. Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget godkender, at forslaget sendes i høring blandt de selvejende haller og lokalråd.

Them Hallerne, som idrætshallen i Bryrup, er en del af, står i forslaget til den nye model til at få 6,24 mio. kr. om året mod 5,95 mio. kr. om året i den nuværende model.

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 04.09.2023, punkt 3)

August 2023

Stor interesse for fælles varmeløsning i Bryrup

I Bryrup har lokale kræfter i Bryrup Varmegruppe undersøgt interessen for en fælles varmeløsning for Bryrup og Velling. 

Mere end 80 % af ejendommene har forhåndstilmeldt sig til projektet. Den stiftende generalforsamling er også blevet holdt.

Silkeborg Kommune afventer at modtage ansøgninger om myndighedsgodkendelser af projektet. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om. 

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 15)

Demenspladser på Skovly nedlægges

De 10 demenspladser på Skovly nedlægges. Da pladserne ligger i en særskilt bygning, skal de 10 pladser have deres egen nattevagt. Ved at flytte demenspladerne til et andet plejecenter reduceres der i omkostningerne på ældreområdet. 

Visitationen af nye beboere til Skovly stopper, så antallet af beboere gradvist falder. De nuværende beboere kan blive boende eller flytte til Karolinelundcentret i takt med, at der bliver ledige pladser der, som bliver ét af to steder i kommunen, hvor demenspladserne samles. 

Det var i juni, at Ældreudvalget besluttede at samle demenspladserne to steder i kommunen i stedet for de nuværende fem steder for at styrke det faglige niveau og indrette nogle rammer, som tilgodeser borgernes særlige behov. 

(Ældreudvalget, 07.08.2023, punkt 3)

Silkeborg Kommune ønsker at købe Skovly af boligselskab

Det er Silkeborg Boligselskab, der ejer Skovly, som Silkeborg Kommune ønsker at købe. Ældreudvalget har tidligere besluttet at beholde boligerne på Skovly, som en del af et projekt omkring plejecentret Birkebo.

Silkeborg Boligselskabs repræsentantskab har godkendt salget af Skovly. Overtagelsesdagen forslås fastsat til senest den 1. januar 2024. 

Ældreudvalget anbefaler byrådet at godkende købet.

(Ældreudvalget, 07.08.2023, punkt 6)

Kulsø og Kvindsø skal restaureres 

Kulsø og Kvindsø ved Bryrup er af Miljøministeriet blevet udpeget til at blive restaureret, så de får en god tilstand i 2027.

Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om. Kvindsø og Kulsø har begge et areal på 16 ha og et oplandsareal på omkring 5.300 ha. Det er to af tre nye søer, som Silkeborg Kommune skal mindske udledning af fosfor til.

Det eneste specifikke virkemiddel til det er at etablere fosforvådområder i søernes opland. For nogle søer er det dog fysisk umuligt. 

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 6)

Bryruphallen får tilskud til LED belysning 

Silkeborg kommune Kommunen har en årlig pulje på 500.000 kr. til energibesparende og klimaforbedrende tiltag for selvejende haller og forsamlingshuse.

Der er i år kommet 13 ansøgninger. For at imødekomme alle ansøgere får de hver 62% af det ansøgte beløb. 

Bryruphallen ansøgte om 100.000 til udskiftning af lysstofrør til LED belysning. De får derfor 61.909 kr. i tilskud. Det beslutter byrådet.

Årligt giver projektet en besparelse på 18.825 kr. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 13, byrådet, 29.08.2023, punkt 23)

Lokalrute 27-29 nedlægges 

Plan- og Vejudvalget har besluttet at nedlægge lokalruterne 27-29 fra sommeren 2024. 

Ruterne bliver afløst af skolebusser, da det stort set kun er skolebørn der benytter dem.  

Andre passagerer henvises til flextrafik.  

(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 20)

Forslag på vej til ny tilskudsmodel for Hjøllund Hallen 

Hjøllund Hallen har haft besøg af Silkeborg Kommune til et dialogmøde for at høre, hvilke udfordringer og muligheder hallen har.

Der holdes forskellige arrangementer som dansefester for +50-årige, hvor der er mange gæster. Der holdes ikke længere bankospil, da reglerne kræver, at en forening står bag. Der er ingen foreningsaktivitet eller idrætsforening, der bruger hallen. 

Økonomisk går det med den nuværende støtte fra Silkeborg Kommune, men der er ingen mulighed for at spare op til renovering, selvom hallen trænger. På udvalgets næste møde fremlægges et forslag til en ny tilskudsmodel for alle de selvejende haller i kommunen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 5)

Forslag om at forbedre trafiksikkerhed i Vrads på vej

Plan- og Vejudvalget har sat gang i arbejdet at lave et forslag til, om man kan gøre noget ved trafiksikkerheden i Vrads. Det skyldes, at Vrads Borgerforenings Trafikudvalg har henvendt sig efter de seneste trafikmålinger i landsbyen. 

Løsningerne kunne fx være at sætte fartgrænsen ned til 40 km/t eller anlægge bump. 

Punktet var kommet på dagsordenen på anmodning af Peter Sig Kristensen fra Enhedslisten.
(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 28)

Aftale på plads for skovbegravelsesplads ved Bryrup

Byrådet besluttede i marts 2023 at indgå i et samarbejde om etablering af en skovbegravelsesplads på ejendommen Løndalvej 10 ved Bryrup. 

Aftalen om drift er netop faldet på plads, efter byrådet har godkendt vedtægter og aftaler. Det indebærer bl.a. en landzonetilladelse og fastlæggelse af priser for begravelser. 

Ansvaret for drift, administration og vedligehold overgår til ejerne af ejendommen, men kommunen har stadig pligt til at holde mindst et årligt tilsyn. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 12, byrådet, 29.08.2023, punkt 24)

Juni 2023

Ja til mobiltelemast ved Vrads

Plan-og Vejudvalget har givet TDC tilladelse til at opføre en mobiltelemast på Thorupvej 1 cirka 660 meter syd for Vrads.

TDC har efter aftale med Energistyrelsen forpligtet sig til at øge dækningen i områder med dårlig dækning, og Vrads er blandt de områder. Mastens signaler vil dække 93% af området med minimum 30 Mbit/s.

Masten bliver 48 meter høj og er en såkaldt gittermast, som syner mere luftig. Der skal være beplantning ved bunden af den, og den skal rives ned, hvis den tages ud af brug.

(Plan- og Vejudvalget, 06.06.2023, punkt 14)

Interesse for at opføre solcelleanlæg og vindmøller ved Hampen

Klima- og Miljøudvalget er udvalget orienteret om, at Silkeborg Kommune har modtaget en forespørgsel fra Velas om et muligt solcelleprojekt på 150 ha ved Hampen.

Silkeborg Kommune har meldt et område ind ved Bredlund Plantage som et muligt område til en national energipark som et muligt nyt vindmølleområde.

En gruppe lokale ornitologer med kendskab til områdets fugleliv gør opmærksom på naturværdier, der er i området. De er umiddelbart ikke forenelige med etableringen af vindmøller. Det skal belyses nærmere i forbindelse med en evt. miljøvurdering af kommuneplantillægget for tekniske anlæg.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 11)

Hjøllund Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse 

Hjøllund Forsamlingshus har søgt og fået tilskud på 10.000 kr. til at installere en varmepumpe.

Det er Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, der har bevilget tilskuddet.

Hvert år kan forsamlingshusene i Silkeborg Kommune søge om tilskud til vedligeholdelse

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 7)

Råstofgraveområde ved Lille Hjøllund og St. Bredlund kan blive til natur- og rekreativt område 

Når råstofudgravningen ved Lille Hjøllund og St. Bredlund er færdig, skal området bruges til noget andet.

Det kan være til natur- og/eller rekreative formål. Det kan ikke være bebyggelse. Der kan dog opføres offentligt tilgængelige legepladser, mindre skure til opbevaring af legeudstyr, shelters og bålhytte.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, at de nuværende råstofgraveområder planlægges at blive udlagt til andre formål efter endt gravning.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 11)

Bryrup Varmegruppe har fået støtte 

Bryrup Varmegruppe har fået støtte til afholdelse af borgermøde, til etablering af en hjemmeside og til kommunikation om en fælles varmeløsning i byen.

Støtten kommer fra de resterende midler fra Klimapuljen, som Klima- og Miljøudvalget besluttede skulle gå til at understøtte omstilling af varmeforsyningen.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen, og de ønsker en evaluering af resultatet af puljen efter sommerferien.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 15)

Maj 2023

Cykelstiprojekter i Bryrup kommer nu med i Cykelhandlingsplanen

En cykelsti på Hovedgaden mellem Sejetvej og Skolevej og en cykelsti på Vindingvej mellem rundkørslen og Bakkevej.

De to projekter, beslutter Plan- og Vejudvalget, skal med i Cykelhandlingsplanen. Planen indeholder prioriterede projekter til nye cykelstier. Strækningerne vil også blive skrevet ind i Kommuneplanen.

Forslagene, som nu er vedtaget, har været i seks ugers høring og gav ikke anledning til ændringer.

(Plan- og Vejudvalgt, 02.01.2023, punkt 13)

Forslag om at ændre busruter 28 og 29 til skolerute

Busrute 28 og 29 bliver stort set kun brugt af skoleelever. Derfor, og på grund af den økonomiske trængte bustrafik, besluttede Plan- og Vejudvalget i august 2022 at sætte gang i arbejdet med at ændre de mindste lokale ruter som busrute 28 og 29 til skoleruter. 

Nu beslutter Plan- og Vejudvalget, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal høres om forslaget til ændringen, da skoleafdelingen vil komme til at stå for administration og planlægning af skoleruterne. 

Fordelene ved forslaget er blandt andet, at skolekørslen kan tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte skole, og at ændringer hurtigt kan indarbejdes. Ulemperne er blandt andet, at kørslen ikke er tilgængelig for alle, og der må ikke tilrettelægges ture efter andre end folkeskoleelever som uddannelsessøgende fra Hjøllund, Vrads og Vinding. 

Det vil betyde, at hvis de skal med bus, skal de bestille Plustur mellem hjemmet og til Bryrup eller Them. Dem, der har ungdomskort, kan bruge det, og skal ikke betale for Plusturen. 

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 12)

April 2023

Ny plan for at beskytte grundvandet i Bryrup 

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandsressourcerne nu og i fremtiden i Bryrup. 

Forslaget til Indsatsplan Syd, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer samt konkrete indsatser for de syv vandværker i Indsatsområde Syd, herunder Bryrup Vandværk, der er et af nøglevandværkerne i området.  

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 4, byrådet, 25.04.2023, punkt 5)

Opfordring: Udvid ikke råstofområde i Skovlandet 

Region Midtjylland har sat gang i en idé- og debatfase for en ny råstofplan, som skal indeholde en plan for råstofindvindingen i Region Midtjylland for de kommende 12 år.

Silkeborg Kommune opfordrer regionen til at tage råstofinteresseområdet mellem Vrads og Glusted ud af planen. Baggrunden for opfordringen er, at området ligger i et område med store forekomster af værdifuld natur og bilag IV-arter. 

Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Vejudvalget godkender, at opfordringen sendes til Region Midtjylland. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 6, Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 27)

Der afsættes ikke ressourcer til udvikling af udendørs skydebaner

På baggrund af en rapport over muligheder for udvikling af skydebaner beslutter Klima- og Miljøudvalget, at de ikke vil bruge ressourcer på at finde en placering til en ny skydebane. 

Samtidigt gør kommunen heller ikke mere i forhold til at se på, hvad der er af muligheder for mere skydetid på de nuværende skydebaner, herunder skydebanen ved Hjøllund.

Dialogen med skytteforeningerne og sagsbehandlingen af deres ansøgninger til nye skydebaner- og tider fortsætter uændret. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 7)

Byggeplanlægningen af nye plejeboliger sættes i gang 

Der er blevet holdt en markedsdialog med friplejehjemsleverandører for at undersøge interessen for at etablere et friplejehjem med 36 plejeboliger i Bryrup, men der blev ikke utrykt interesse blandt deltagerne for projektet.

Derfor er planlægningsprocessen af byggeriet af 36 offentlige plejeboliger nu sat i gang. Det er Ældreudvalget orienteret om. 

(Ældreudvalget, 27.02.2023, punkt 4)

Marts 2023

Der er ikke vist interesse for at opføre friplejehjem i Bryrup

31. januar deltog 10 virksomheder i en markedsdialog omkring opførelsen af friplejehjem i Silkeborg Kommune. Der blev blandt deltagerne foreløbigt udvist interesse for opførelse af friplejeboliger i de nordlige dele af Silkeborg, men ikke i Bryrup.

Det er Ældreudvalget blevet orienteret om.

Ældreudvalget har tidligere besluttet, at de ønsker, at der opføres 36 plejeboliger i Bryrup som erstatning for de eksisterende 14 plejeboliger, og at det skulle undersøges, om de kunne opføres som friplejehjem.
(Ældreudvalget, 06.03.2023, punkt 6)

Regionalbusser får færre afgange – men nogle afgange reddes

Fra 25. juni 2023 bliver regionalbus 110 og 215 reduceret i afgange for at håndtere de stigende udgifter til kollektiv trafik. Det har Region Midtjylland besluttet.

Plan- og Vejudvalget beslutter at kompensere regionens buslinje 215 og bruge 600.000 kr. på at fastholde en dobbeltafgang om morgenen og to om aftenen.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Hjælp til at omstille til grøn varmeforsyning

I Bryrup er lokale kræfter i gang med at undersøge muligheder for at omstille til grøn varmeforsyning.

I Bryrup er 570 ud af 715 ejendomme opvarmet med naturgas eller olie. I Katrinedal er det 25 ud af 31, i Vinding 15 ud af 62 og i Vrads 15 ud af 94.

Silkeborg Kommune kan hjælpe ved at stille kommunegaranti for lån i varmeforsyningsprojekter, at kommunens bygninger som udgangspunkt går med i fælles varmeløsninger, give tilskud til borgergrupper til at afklare muligheder for fælles varmeforsyning og dele viden om lovgivning.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, hvordan Silkeborg Kommune kan understøtte omstillingen til grøn varmeforsyning i Skovlandet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 3)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Bryrup

Der bor i dag 2.718 borgere i Bryrup skoledistriktet. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at være nogenlunde stabilt frem til 2028, hvorfra det vil stige hvert år frem til 2036 til 2.774 borgere. Det vil være en stigning på 2 %.

I 2022 er der kommet 20 nye, indflyttede boliger i Bryrup. Over de næste 13 år forventes der at komme 69 nye, indflyttede boliger. I år forventes der 6 og til næste år 3.

Der går 268 elever på Bryrup Skole i dette skoleår. Det antal forventes at falde næste år, men derfra at stige hvert år frem til skoleåret 2035/2036, hvor der forventes at være 340 elever. Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 197, og antallet forventes at være nogenlunde stabilt de næste 13 år. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Der holdes open call efter salgsvogne ved Bryrup Søbad

Fra sommeren 2023 er der igen mulighed for at byde ind på at sælge mad og drikke fra mobile salgsvogne ved Bryrup Søbad.

Aftalerne for 2022 udløber i foråret 2023, så nu holdes der et nyt open call for små virksomheder og iværksættere, hvor de kan byde ind på at stå på de udvalgte steder.

På baggrund af erfaring med de etårige aftaler der blev indgået i 2022, ligges der fremover op til, at der kan laves toårige aftaler. Det skal skabe større sikkerhed for udbyderne ved at understøtte muligheden for en rentabel forretning.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 7)

Der kigges på betalingen for brugen af Hjøllund Hallen

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at der skal kigges på det beløb, som Silkeborg Kommune betaler for at bruge de selvejende haller. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for to modeller.

Beløbet, som Hjøllund Hallen får, når den nuværende aftale ender, er 83.000 kr. Med både model 1 og 2 vil de få 79 % mere (396.000 kr.).

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet modellerne og understreger, at de ikke nødvendigvis er den endelig løsning. Den skal findes efter en grundig dialog med de selvejende haller og evt. brugergrupper af kommunens haller.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 9)

Skovbegravelsesplads kan være på vej nær Bryrup

En ny skovbegravelsesplads er planlagt i nærheden af Bryrup. Ejeren af Løndal Skovbrug ønsker at etablere en 3,4 hektar stor skovbegravelsesplads på Løndalvej 10, som ligger cirka 3 km nordøst for byen.

En skovbegravelsesplads er et sted, hvor man kan få nedsat en urne for foden af et træ i ikke-indviet jord. Der er offentlig adgang til pladsen fra kl. 6.00 til solnedgang. Det kræver godkendelse fra Kirkeministeriet og aftaler mellem skovejer og kommunen for at etablere sådan en plads.

Byrådet har besluttet, at Silkeborg Kommune skal indgå i et samarbejde med ejeren om at etablere skovbegravelsespladsen.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 4 byrådet, 07.03.2023, punkt 5, byrådet, 28.03.2023, punkt 11)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Bryrup

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Bryrup. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Almene boliger på Svalevej renoveres

Silkeborg Boligselskab afdeling 19 vil renovere badeværelserne i deres almene boliger på Svalevej 1-8 i Bryrup, Gjessøtoften 6-24 i Gjessø og Ranunkelvej 13-24 i Them.

De søger om godkendelse til at optage et lån på 3,5 mio. kr. til renoveringen og til den afledte huslejestigning på 11 %. Huslejen vil stige fra 850 kr./m2 til ca. 918 kr./m2.

Byrådet godkender låneoptagelsen og huslejestigningen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.02.2023, punkt 5, byrådet, 27.02.2023, punkt 14)

Multibane venter på byggetilladelse

Bryrup Idrætsforening er klar til at etablere en multibane, som de har fået tilskud til, men de kan først begynde at anlægge den, når de har fået en byggetilladelse.

De søgte om tilladelsen tidligt i 2022, men det har taget tid, fordi der blandt andet har været behov for grundvandspejlinger og jordprøveanalyser.

Bryrup Idrætsforeninger søger at få forlænget fristen for, hvornår tilskuddet på 349.000 kr. skal bruges. Det godkender byrådet, som flytter fristen fra juni 2022 til 31. marts 2023.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.02.2023, punkt 11, byrådet, 27.02.2023, punkt 20)

Januar 2023

Vindmøller ved Bredlund og Lille Hjøllund skal undersøges

Et område ved Bredlund er udpeget i kommuneplanen som et vindmølleområde, og der har tidligere være sat gang i planlægningen af at få etableret vindmøller her.

Det er af forskellige årsager blevet standset, men nu vil Silkeborg Kommune undersøge, om der er grundlag for at sætte gang i planlægningen igen. Samtidig skal mulighederne undersøges for, om der kan placeres vindmøller i en plantage øst for Lille Hjøllund.

Undersøgelserne skyldes, at Silkeborg Kommune vil være CO2-neutral senest i 2050, og i 2030 at have reduceret C02-udledningen med 70 %. Byrådet er orienteret om sagen.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2023, punkt 6, byrådet, 31.01.2023, punkt 6)

Interesse for at opføre solcelleanlæg ved Hampen

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Vela om at opføre et solcelleanlæg ved Hampen på ca. 150 ha.

Ansøgningen understøtter Silkeborg Kommunes målsætning om mere vedvarende energi for at nå målet om at blive CO2-neutral. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om ansøgningen.

Det er én af fire ansøgninger om solcelleanlæg i kommunen, som der senere skal tages politisk stilling til, om der skal arbejdes videre med.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2023, punkt 6)

Forsamlingshuset i Vrads får tilskud til renovering

Forsamlingshuset i Vrads skal have forsyningen af koldt vand renoveret og har søgt om 40.000 kr. i tilskud til arbejdet fra puljen til vedligehold af forsamlingshuse.

Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget godkender ansøgningen og giver 20.000 kr. i tilskud. Puljen kan max. dække halvdelen af udgiften.

Senere i 2023 åbner puljen igen for ansøgninger – også for øvrige lokale, frivilligt drevne mødesteder.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 10)

Kontakt Skovlandets Lokalråd
Formand Rikke Smed Winding
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje