Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Vinderslev og Omegns Lokalråd

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Vinderselv og omegn

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

April 2024

Prognose: Skolen i Vinderslev får 17,1 % flere elever på 12 år

I dag er der 76 elever på skolen i Vinderslev fordelt på 7 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 79 elever, og i 2036/37 ventes der at være 89 elever. Det er 17,1 % flere end i dag.

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Vinderslev er i 2024 29 børn, og det ventes at ligge stabilt i det niveau frem til 2036. For 3-6-årige er tallet 30 børn i 2024, og det ventes at stige til 39 børn i 2036.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Marts 2024

I 2026 ventes 11 nye boliger indflyttet i Vinderslev 

I 2023 blev der i Vinderslev og omegn ikke taget nye boliger i brug, og i år og næste år ventes der heller ikke at blive taget nye boliger i brug. Men i 2026 ventes 11 nye boliger indflyttet.

Der bor i dag 1.334 i Vinderslev og omegn, og det tal forventes at stige til 1.350 i 2028 for derefter at falde igen frem mod 2037 til 1.336.

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Februar 2024

Der søges om medfinansiering til cykelsti på Silkeborgvej

Silkeborg Kommune ønsker at skabe en sammenhængende cykelstirute mellem Kjellerup og Silkeborg by. Der er en strækning på Silkeborgvej mellem Kjellerup og Vinderslev et missing link.  

Der kører i gennemsnit ca. 2.900 køretøjer på Silkeborgvej. 

Plan- og Vejudvalget beslutter, at Silkeborg Kommune søger om 40 % medfinansiering fra statens Cykelpulje 2024 til projektet, der i alt koster 6,3 mio. kr. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 14)

Januar 2024

Trafiksikkerheden skal forbedres på Haugevej

En strækning af Haugevej mellem Vinderslev og Grathe skal forbedres trafiksikkerhedsmæssigt, da der er registreret tre uheld siden 2017, og målinger viser, at 44,7 % af trafikanterne kører for stærkt.

På strækningen skal rabatten forbedre, der skal gøres opmærksom på vejens sving og hastighedsbegrænsningen skal sættes ned til 60 km/t.

Projektet har fået tilskud fra den statslige trafiksikkerhedspulje, og derfor opprioriteres projektet, så der sættes gang i den i 2024 og forventes færdig senest i 2025. Det er Plan- og Vejudvalget orienteret om.

(Plan- og Vejudvalget, 09.01.2024, punkt 9)

Nord for Vinderslev plantes der skov i 2024

I 2024 planter Silkeborg Kommune ved Kjellerupvej 61 imellem Vinderslev og Kjellerup en ny skov.

Skoven bliver 14 ha og kaldes Fuglemoseskoven. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

Skov spiller en vigtig rolle i målsætningen om at blive CO2-neutral ved at binde CO2 fra atmosfæren. Skov kan også bidrage til biodiversitet, outdooraktiviteter, klimatilpasning og til byggematerialer.

(Klima- og Miljøudvalget, 15.01.2024, punkt 8)

Politiske beslutninger fra 2023

Oktober 2023

10 almene boliger på vej i Vinderslev

Det er planer om at bygge 10 almene boliger øst for Anemonevej i Vinderslev. For at det kan lade sig gøre, skal der laves et tillæg til kommuneplanen, som tilføjer, at der i ramme 22-B-07 også kan bygges rækkehuse.

I ramme 22-R-01 er der et ønske om at tilføje en bestemmelse om støj, som sikrer, at banerne ikke bruges i et omfang, så det giver anledning til støjgener for omkringliggende boligområder.

Byrådet beslutter, at et forslag til tillægget sendes i høring i fire uger. 

(Plan- og Vejudvalget, 09.10.2023, punkt 4, byrådet, 31.10.2023, punkt 6) 

Der er 912 medlemmer af indendørs idræt i Kjellerup og Vinderslev

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i Hauge UGF, Kjellerup Badmintonklub, Kjellerup Gymnastikforening, Kjellerup Håndboldklub, Vinderslev Idrætsforening og Vinding Folkedansere var 912 medlemmer af indendørs idræt i 2022. 

Der var i 2022 228 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i 2023 over 1.700 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der knap 400 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

August 2023

Mausing Forsamlingshus får afslag på ansøgning om tilskud til varmepumpe 

Silkeborg kommune Kommunen har en årlig pulje på 500.000 kr. til energibesparende og klimaforbedrende tiltag for selvejende haller og forsamlingshuse.

Der er i år kommet 13 ansøgninger. Mausing Forsamlings søgte om 97.000 kr. til etableringen af en varmepumpe. 

Dog giver byrådet afslag på ansøgningen, da varmepumpen er installeret i 2021, og puljen kan ikke give tilskud til tidligere år.   

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 13, byrådet, 29.08.2023, punkt 23)

Maj 2023

Det gode ungeliv i Vinderslev skal styrkes

Frem til sommeren 2024 kører projektet ’Fælles om børn og unge’ på Trekløverskolen, som skal skabe et lokalsamfund, der styrker det gode ungeliv.

Det skal ske ved tydelige voksne, hvor både forældre, skolen og lokalsamfund aktivt bidrager til at skabe sunde fællesskaber igennem organiseret fritidsliv og reducere indtaget af alkohol, tobak, nikotin og andre rusmidler gennem god kommunikation.

Projektet er en del af en national afprøvning af den såkaldte ’Islandsmodel’. På Island er de igennem de sidste 20 år lykkes med at nedbringe unges forbrug af tobak, alkohol og hash. Tre politiske udvalg har drøftet, hvordan modellen skal fortsætte frem til 2027.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 01.05.23, punkt 4) 

Der er åbnet for at etablere butik i hele Vinderslev

Det bliver nu skrevet ind i kommuneplanen, at der kan etableres butik i hele byens geografi.

Forslaget, der nu er vedtaget af byrådet, har været i 8 ugers høring, som ikke gav anledning til ændringer.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 4, byrådet 23.05.2023, punkt 8)

Grønt lys til kloakledning til Vinderslevholm

Ejeren af Vinderslevholmvej 56a og 56b ønsker at udvikle ejendommen til sammenkomster, fest, foredrag, mødeaktiviteter og lignende med overnatning. Der kan forventes op til 300 besøgende ad gangen.

Hvis der ikke er mulighed for at etablere et privat spildevandsanlæg, etablerer Silkeborg Forsyning en spildevandsledning frem til Vinderslevholmvej 56A og B.

Nu har Klima- og Miljøudvalget godkendt et tillæg til spildevandsplanen, så arbejdet kan udføres. Forslaget, der nu er godkendt, var i offentlig høring, som ikke gav anledning til ændringer i planerne.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 12)

April 2023

Fjernvarmeprojekt i Vinderslev får tilskud 

Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om status på fjernvarmeprojektet i Vinderslev.

Status er, at projektet har fået godkendt sin ansøgning og er blevet bevilliget tilskud fra Fjernvarmepuljen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 8)

Marts 2023

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Vinderslev

Der bor i dag 1.343 i Vinderslev og omegn. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at holde niveau frem til 2036. Det niveau ventes at holde frem til 2036, hvor der ventes at være 1.348.

I 2022 er der kommet 0 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 16 nye, indflyttede boliger. Der ventes 0 i år og 10 næste år.

Der går 83 elever på Trekløverskolen afd. Vinderslev i dette skoleår. Det antal forventes at falde til 75 i 2024/25 og derfra at stige til 103 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 74, og det tal forventes at stige til 97 i 2028 og derfra at falde til 86 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Februar 2023

Ny skov plantes nord for Vinderslev

En del af planen for at Silkeborg Kommune kan blive CO2-neutral er at plante min. 800.000 m2 skov. Nu har Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt de steder, hvor der skal plantes noget af den skov.

Et af de områder er nord for Vinderslev. Arealet er på ca. 140.000 m2 og ligger mellem Teglværkssvinget og Kjellerupvej.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 5)

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Vinderslev

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Vinderslev. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Fjernvarmeprojekt i Vinderslev er ét af fire godkendte projekter

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. Lige nu er der fire fjernvarmeprojekter, som har fået deres ansøgning godkendt.

Ét af dem er projektet i Vinderslev, hvor Kjellerup Fjernvarme er ved at indsamle tilmeldingerne til projektet. En flaskehals ved at fjernvarmeprojekterne kan være skaffe rådgivere til at lave projektforslag og udbudsmateriale og at skaffe mandskab og materialer til anlægsarbejdet.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Januar 2023

Høring om at udvide mulighederne for at placere butik i Vinderslev

I Vinderslev, hvor der ikke er en egentlig bymidte og et forholdsvis begrænset butiksbehov, er der et forslag om at udvide mulighederne til at placere butikker i hele byens geografi.

Det forslag ligger i en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune, som snart kommer i høring.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Del din mening om forslag til kloakledning til Vinderslevholmvej

Ejeren af Vinderslevholmvej 56a og 56b ønsker at udvikle ejendommen til sammenkomster, fest, foredrag, mødeaktiviteter og lignende med overnatning. Der kan forventes op til 300 besøgende ad gangen.

Hvis der ikke er mulighed for at etablere et privat spildevandsanlæg, etablerer Silkeborg Forsyning en spildevandsledning frem til Vinderslevholmvej 56A og B. Der er tre forslag til placeringen af ledningen. En detailprojektering vil vise den bedste tekniske og økonomiske løsning.

Sammen med 10 andre spildevandsprojekter kommer forslagene i otte ugers høring, hvor du kan dele din mening om dem. Byrådet godkender, at de kommer i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2022, punkt 9, byrådet, 31.01.2023, punkt 8)

Mausing Forsamlingshus får tilskud til renovering

Forsamlingshuset i Mausing skal have udskiftet et sternbræt, en lille del tagpap samt et stykke af en tagrende og har søgt og fået 7.700 kroner til formålet fra puljen til vedligehold af forsamlingshuse.

Som udgangspunkt kan man få tilskud til max. halvdelen af udgiften, men er beløbet mindre end 10.000 kr. kan der dispenseres fra den regel.

Senere i år åbner puljen igen for ansøgninger – også for øvrige lokale, frivilligt drevne mødesteder.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 10)

Om lokalrådet

Formand
Mette Matthiesen

Næstformand
Hanne Møller Jensen

Kasserer
Annemette Mortensen

Medlemmer
Niels Kristian Jørgensen
Line Kjær Skarbye

Suppleanter

Kontakt Vinderslev og Omegns Lokalråd
Formand Mette Matthiesen 8620 Kjellerup
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje