Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Voel Lokalråd

Voel Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Voel

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

April 2024

Prognose: Voel Skole får 9,7 % flere elever på 12 år

I dag er der 154 elever på Voel Skole fordelt på 7 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 174 elever. En stigning på 13 %. I 2036/37 ventes der at være 169 elever. Det er 9,7 % flere end i dag.

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Voel er i 2024 78 børn, og det ventes at falde til 65 i 2036. For 3-6-årige er tallet 105 børn i 2024, og det ventes at stige til 118 i 2026 og derfra falde til 106 børn i 2036.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Planer om at føre Gudenåen 200 år tilbage til sit oprindelige forløb

I 1859 blev arbejdet med at uddybe og indsnævre Gudenåen afsluttet, så den var bedre egnet til pramdragerdrift. Før det var Gudenåen væsentligt bredere, end den er nu, og havde mange lavvandede forløb med varierende dybde.

Det viser gamle kort, som Det Kgl. Bibliotek har digitaliseret. Nu er der sat gang i et projekt, som skal se på mulighederne for at genskabe Gudenådalen fra Silkeborg by til Tange Sø.

Klima- og Miljøudvalget besluttede i marts at arbejde videre med projektet, og de har nu drøftet ideerne om et naturbaseret klimatilpasningsprojekt i og langs Gudenåen.

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 9)

Status på nyt regulativ for Gudenåen

Silkeborg Kommune er i samarbejde med Favrskov, Viborg og Randers Kommuner i gang med at reviderer det gældende regulativ for Gudenåen på strækningen Silkeborg til Randers

Et udkast til regulativet er blevet vurderet af rådgiverfirmaet Niras i forhold til EU's habitatdirektiv og vandrammedirektiv.

Næste skridt er, at udkastet skal sagsbehandles efter Miljøvurderingsloven og Naturbeskyttelsesloven. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen og tager den til efterretning.

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 10)

Marts 2024

Broerne over Gudenåen og Gjern Å er blevet drøftet

Byrådsmedlem Helle Præsius Busk har bedt om, at Plan- og Vejudvalget behandler en sag om at sætte gang i at få lavet en helhedsplan for den fysiske tilstand og renovering af broerne ved Brovejen, Svostrupvej og Sørkelvej. 

Broerne er udsat for påvirkninger af vandet i Gudenåen og Gjern Å, og vandmængderne har flere gange i de senere år oversvømmet bro og vej ved Sørkelvej. Tvilumbroen på Brovejen er pt. i en sådan stand, at trafik over 3.500 kg. ikke må passere broen. 

På Trafikinvesteringsplan 2024-2035 er broanlægget ved Sørkelvej medtaget i 2028 og Brovejen i 2029. Planen er en samlet oversigt over det kommende investeringsbehov på baggrund af planlagte projekter. Plan- og Vejudvalget drøftede sagen. 

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 26)

Voel ventes at få 220 nye borgere på 13 år 

I 2023 blev der i Voel taget 42 nye boliger i brug, og i år ventes der at blive taget 21 nye boliger i brug. Frem til 2036 ventes der 146 nye boliger i brug.

Der bor i dag 2.325 i Voel, og det tal forventes at stige til 2.410 i 2027, til 2.546 i 2035. 

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Legeplads ved hallen bevares i 2024

Legepladsen stod til at blive nedlagt fra 1. april 2024 sammen med 11 andre, men byrådet har nu besluttet af bruge 100.000 kr. fra puljen til lokalt initierede projekter i 2024 for indtil videre at bevare legepladserne.

I juni 2023 besluttede Kultur-, Fritid-, Outdoor-, og Idrætsudvalget at nedlægge legepladsen ved hallen sammen med 11 andre legepladser i Silkeborg kommune for at spare 150.000 kr. om året.

I forbindelse med forhandlingerne om budget 2025 skal finansieringen af legepladserne og en legepladsstrategi for Silkeborg kommunes drøftes.

(Byrådet, 19.03.2024, punkt 18)

Februar 2024

Friskolen Klippen kan nu gå i gang med at udvide

Plan- og Vejudvalget vedtager en lokalplan, der gør det muligt for Klippen Friskole i Voel at udvide. 

Skolen kan nu gå videre med at bygge en idrætshal og lokaler til praktiske fag samt en aktivitetsbane. Det bliver desuden muligt at etablere en daginstitution.   

Planen har været i høring, og der kom syv høringssvar, som ikke har givet anledninger til ændringer i lokalplanen, som nu er vedtaget. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 4)

Økonomien bag trafikknudepunkt i Voel på plads

Plan- og Vejudvalget finder de 150.000 kr., der mangler for at få etableret et trafikknudepunkt i Voel fra puljen til mindre anlægsarbejder i 2024. 

Etableringen af trafikknudepunket skal gøre det lettere at tage bussen. Blandt andet kommer der en buslomme på Sorringvej, læskærme, overdækket cykelparkering og infoskærm. 

Coop, som ejer grunden, hvor store dele af knudepunktet skal placeres, har været positive i forbindelse med projektet, og er villige til at indgå i en videre dialog om knudepunktet.

Projektet forventes at koste 1,1 mio. kr. Trafikstyrelsen bidrager med cirka halvdelen, og Midttrafik forventes også at støtte. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 13)

Der søges om medfinansiering til 2 minus 1 vej på Blakgårdsvej, Thorupgårdsvej og Vangvedvejen

Silkeborg Kommune ønsker at etablere en 2 minus 1 vej på Blakgårdsvej, som gavner skolebørn til Voel skole og skaber alternativ forbindelse til Gjern Banestien, der kan være til gavn for cykelturister.

De ønsker også at etablere 2 minus 1 vej på Thorupgårdsvej og Vangvedvejen mellem Voel og Linå. 

Plan- og Vejudvalget beslutter, at Silkeborg Kommune søger om medfinansiering fra statens Cykelpulje 2024 til de to projekter. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 14)

Natura 2000-handleplan for Gudenåen er sendt i høring

Et forslag til en Natura 2000-handleplan for Gudenåen og Gjern Bakker er sendt til høring, så du kan dele din mening om forslaget til planen frem til 12. april.

Det godkender Klima- og Miljøudvalget. Handleplanen skal sikre, at Gudenåen og Gjern Bakker udvikler sig positivt. Planen skal løbe frem til 2027. Hver sjette år skal Silkeborg Kommune lave en handleplan for området. 

Gudenåen og Gjern Bakker er et sammenhængende Natura 2000-område, som er et beskyttet naturområde i EU, som skal bevare naturen, dyr og planter, som er sjældne, truede eller karakteristiske.

(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2024, punkt 2)

Til december forventes udvidelsen af friplejehjemmet færdigt

Den Selvejende Institution Voel Friplejehjem udvider med seks friplejeboliger. I dag er der 24 boliger. Byggeriet forventes afleveret den 1. december 2024.

Prisen ventes at være 13,5 mio. kr. Byggeriet finansieres med statsligt tilskud, statsgaranti og et indskud fra friplejeboligleverandøren. 

Efter ansøgning fra friplejehjemmet godkender byrådet den forventede pris, som kommunen skal ifølge lovgivning. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20.02.2024, punkt 6, byrådet, 26.02.2024, punkt 7)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Friplejehjem kan udvide

Et tillæg til en lokalplan i Voel er nu vedtaget, og det gør det muligt udbygge friplejehjemmet mod syd på Thorupgårdsvej. 

Det er Plan- og Vejudvalget orienteret om. Forslaget til tillægget, som nu er vedtaget, har været i høring. 

Der kom to høringssvar fra Silkeborg Forsyning og Museum Silkeborg, som ikke gav anledning til ændringer. 

(Plan- og Vejudvalget, 05.12.2023, punkt 20)

Udvidelse af dagtilbudspladser i Resenbro/Voel

På anlægsbudgettet er der fra 2024-2028 sat penge af til et nyt, permanent børnehus med 100 pladser og legestue i Resenbro eller Voel.

Børnehuset skal tages i brug, når det midlertidige børnehus på Stidalsvej udfases. 

Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 10)

November 2023

Planlægningen af 20 nye boliger på Thorupgårdsvej kan gå i gang

En bygherre og grundejer ønsker at opføre 20 rækkehuse med et fælleshus på 174 m2 på Thorupgårdsvej 15 i Voel. De nye boliger kan etableres som et seniorfællesskab.

Udeområderne indeholder også fælles arealer, som kan indeholde en åben træpergola, terrasser, drivhuse, køkkenhave og græsarealer.

Området ligger centralt som et restareal i Voel og grænser op til Thorupgårdsvej, Voel Børnehave og sti. Der skal laves en støjskærm på 1,8 meter mod børnehaven.

Plan- og Vejudvalget godkender, at der sættes gang i arbejdet med at lave en lokalplan for boligområdet.

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 15)

Del din mening om friskolens planer om at udvide 

Du kan snart dele din mening om Friskolen Klippens planer om at udvide med idrætshal i op til 9,5 meter, skolebygning til håndværksfag i to etager, en daginstitution og 50 p-pladser.

Byrådet beslutter at sende et forslag til et tillæg til lokalplanen for Klippen Friskole i 4 ugers høring.

Byrådet ønsker, at der skal være fuldt stop ved udkørsel fra ”kiss and ride” området. Om det bliver muligt, er op til politiet.

(Byrådet, 28.11.2023, punkt 3)

Grundvandet skal sikres i Voel 

Grundvandet og drikkevandsressourcerne skal nu og i fremtiden sikres. Derfor er der lavet en række retningslinjer og konkrete indsatser for vandværkerne i den østlige del af kommunen.

Der må for eksempel ikke være erhvervsmæssig brug af pesticider i oplande til nøglevandværker, hvor der er stor sårbarhed. Planen har været i 12 ugers høring, og 16 har sendt et høringssvar til planen, som ikke gav anledning til ændringer i planen.

Klima- og Miljøudvalget vedtager indsatsplanen for beskyttelse af grundvandet i den østlige del af kommunen, som blandt andet dækker Voel.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.11.2023, punkt 6)

Almene boliger på Thorupgårdsvej blev lidt dyrere end ventet

Den samlede pris for at bygge 10 almene boliger på Thorupgårdsvej blev 22,364 mio. kr.

Det er 0,864 mio. kr. mere, end da Silkeborg Boligselskab i 2021 søgte om tilsagn fra Silkeborg Kommune til projektet.

Byggeriet er afsluttet med skæringsdag 15. marts 2023. Byrådet godkender den endelig pris.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.11.2023, punkt 10, byrådet, 28.11.2023, punkt ?)

Oktober 2023

Friskolens planer om at udvide kommer i høring

Friskolen Klippen ønsker at udvide med en idrætshal på op til 9,5 meter, som bygges sammen med to etagers skolebyggeri, en multibane og en daginstitution i op til 6 meters højde. 

I forhold til sidst sagen blev politisk behandlet i august, er ønsket til bebyggelse øget med ca. 750 m2.  

Plan- og Vejudvalget anbefaler byrådet at godkende, at planerne om udvidelsen sendes i fire ugers høring. Som en del af forslaget fastholdes den nuværende vejadgang, fordi der ikke er nogle bedre alternativer.

Planen fraviger også parkeringsnormen for antal p-pladser, så der i planen etableres 50 p-pladser i stedet for 107. 
(Plan- og Vejudvalget, 09.10.2023, punkt 3) 

Forbedring af fodgængerfelt og bump på Thorupgårdsvej etableres i 2024 

I begyndelsen eller midten af 2024 etableres der hastighedsbegrænsning på 30 km/t omkring vejbump på Thorupsgårdsvej. Bumpet skal med stor sandsynlighed også reetableres.

Der skal også laves opfriskning af afmærkning omkring bumpet.

Byrådet godkender, at pengene bevilliges fra puljen til nærhedsprojekter.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 05.10.23, punkt 9, byrådet, 31.10.2023, punkt 13)

Der er 608 medlemmer af indendørs idræt i Voel

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i Silkeborg-Voel KFUM var 608 medlemmer af indendørs idræt i 2022.

Der var i 2022 næsten 250 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i 2023 cirka 900 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der cirka 300 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

Skolebuskørsel afløser lokalrute 21-25 fra sommeren 2024

Det er besluttet at nedlægge lokalruterne 21-25 fra sommeren 2024. Nu beslutter Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at den skolebuskørsel, der afløser lokalruterne, skal kører én morgenkørsel og to eftermiddagskørsler pr. dag pr. skole.

Udvalget ønsker også, at muligheden for tilkøb af buskort for enkelt-elever undersøges, og at få opfølgning på buskørsel frem mod skoleåret 2025/26.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.10.2023, punkt 3)

September 2023

Voel Friplejehjem ønsker at udvide 

Snart kan du dele din mening om et forslag til en lokalplan, der vil skabe plads til flere boliger på Voel Friplejehjem.

Byrådet godkender, at forslaget til planen sendes i 4 ugers høring. Voel Friplejehjem ønsker at udvide med 6 plejehjemsboliger på et område, der tidligere har været have til en tilstødende ejendom.

De ønsker at bygge ca. 415 m2 og anlægge flere p-pladser. Den nye bygning skal holdes i samme stil som det eksisterende plejehjem.

(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2023, punkt 10, byrådet, 26.09.2023, punkt 5)

August 2023

Friskolen Klippen vil have idrætshal og flere lokaler

Friskolen Klippen ønsker at udvide med nye lokaler til håndværksfag, en idrætshal og få mulighed for at udvide med en daginstitution.  

Derfor skal der laves et tillæg til lokalplanen for skolen, hvis ønsket skal realiseres. Der skal også etableres 85 nye p-pladser, som der er behov for til hallens brugere.

Plan- og Vejudvalget godkender, at et tillæg til lokalplanen for friskolen sendes i 4 ugers høring.

(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 16)

Forbedring af fodgængerfelt og bump på Thorupgårdsvej 

På Thorupgårdsvej skal der etableres hastighedsbegrænsning på 30 km/t omkring vejbump, som med stor sandsynlighed skal reetableres.

Der skal også laves opfriskning af afmærkning omkring bumpen.

Sundheds- og Nærhedsudvalget godkender, at tiltagene laves med de penge, der er sat af til nærhedsprojekter.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 22.08.23, punkt 9)

Nej til ønske om færre træer

Plan- og Vejudvalget har sagt nej til, at der kan plantes færre træer på et grønt areal ved det nye boligområde øst for Thorupgårdsvej i Voel.

Ifølge områdets lokalplan skal der plantes 45-50 træer med en diameter på 10-12 cm, men ejeren har bedt om at få lov til at plante 30 træer med en diameter på 6-10 cm. Området skal efter planen overtages af Grundejerforeningen Christiansvej, når det er beplantet, og medlemmerne forventer, at der plantes det antal træer, der står i lokalplanen.

Til gengæld har udvalget givet en dispensation i forhold til diameter på træerne. Det skal i stedet være omkredsen, som skal være 10-12 cm, hvilket svarer til det sædvanlige for nyplantede træer på lignende arealer.

(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 10)

Kommende børnehus i Resenbro/Voel bliver mindre 

Det er planen, at det midlertidige børnehus i Resenbro bliver erstattet af et nyt børnehus med 140 pladser og legestue i Resenbro eller Voel.

På grund af en ny prognose, som viser, at der kommer færre børn end ventet, så bliver det kommende børnehus reduceret til 100 pladser. Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om.

Det er forventningen, at den midlertidig løsning skal erstattes af det nye børnehus i 2028.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 14.08.2023, punkt 8)

Lokalrute 21-25 nedlægges 

Plan- og Vejudvalget har besluttet at nedlægge lokalruterne 21-25 fra sommeren 2024.

Ruterne bliver afløst af skolebusser, da det stort set kun er skolebørn der benytter dem.  

Andre passagerer henvises til flextrafik.  
(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 20)

Ét samlet projekt langs Gudenåen skal tage hånd om oversvømmelser 

Der er taget hul på ét samlet ådalsprojekt langs Gudenåen fra Silkeborg by til Tange Sø, som skal håndtere oversvømmelserne og styrke biodiversiteten.

Tilgangen er, at de oversvømmede arealer i højere grad skal ejes af fonde eller staten, så oversvømmelserne ikke går ud over og forringer lodsejernes jorde. Det kan ske ved jordopkøb eller -fordeling, hvor lodsejeren lader oversvømmede jord opkøbe, eller bytter det til andet jord.

Hvis større, sammenhængende arealer ejes af fonde eller Naturstyrelsen kan det betyde, at det bliver nemmere at gennemføre naturpleje ved hjælp af afgræsning, vådområdeprojekter eller genskabelse af naturen.

Det er Klima- og Miljøudvalget, som siger ja til, at der kan tages hul på projektet. Som det første skal der laves et forprojekt, hvor man blandt andet skal i dialog med lodsejerne for at høre deres interesser i projektet.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 3, byrådet, 29.08.2023, punkt 9)

Projektet med at opgrave sand fra Tange Sø indstilles

I april 2022 besluttede Klima- og Miljøudvalget at sætte projektet i bero om at grave ca. 20.000 m3 sand op ved Gudenåens indløb til Tange Sø, så vandstanden bliver sænket.

Det skulle ske, indtil der var blevet holdt et politisk møde med politikerne fra Viborg og Favrskov kommuner, fordi projektområdet ligger på kommunegrænserne. Det møde er endnu ikke holdt.

Byrådet beslutter at flytte de 4,6 mio. kr., der var sat af til projektet til et andet projekt, som Klima- og Miljøudvalget har sat i værk omkring et samlet ådalsprojekt langs Gudenåen.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 4, byrådet, 29.08.2023, punkt 10)

Grøden blev skæret som den skulle

Grødeskæring blev i år gennemført fra den 3.-14. juli. Den 17. juli var WSP sammen med Silkeborg Kommune ude for at vurdere, om grøden var skåret efter reglerne.

Udgangspunktet for grødeskæringen var ifølge den åmand, der stod for grødeskæringen, en meget tæt og veludviklet grøde.

Grødeskæringen vurderes at være gennemført efter reglerne i regulativet for Gudenåen. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 5)

Udkast til nyt regulativ for Gudenåen er forsinket

Kommunerne langs Gudenåen fra Silkeborg til Randers arbejder på at lave et nyt regulativ for Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Randers.

Et udkast til regulativet er forsinket, så det først er klar til foråret 2024. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

Forsinkelsen skyldes, at det har været nødvendig at præcisere udkastet, fordi oprensning, ekstraordinær grødeskæring og opstemningen ved Tange betyder, at der er en risiko for at habitatvurderingen ender med en samlet negativ påvirkning af særligt beskyttede arter. Det kan umuliggøre vedtagelsen af det nye regulativ.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 18)

Juni 2023

Forsøget med at samle dagplejen og daginstitutionen i Voel organisatorisk forlænges med et år

Det beslutter Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget. I 2021 blev dagplejen og Daginstitutionen Søhøjlandet, som dækker Gjern, Sorring, Voel og Resenbro, samlet organisatorisk som et forsøg for at opnå en besparelse. 

Det vil sige, at 4 børnehuse og 24 dagplejere fik en fælles ledelse, en samlet økonomi og bestyrelse. 

Forsøget er nu evalueret, og evalueringen viser, at der formentlig kan opnås en besparelse, men at det kan medføre trivselsmæssige udfordringer for dagplejere, hvilket også påvirker forældrene. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 12.06.2023, punkt 14)

Grødeskæring i Gudenåen sker i starten af juli 

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at den årlige grødeskæring af Gudenåen på strækningen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø skal gennemføres først i juli.

Det er erfaringen, at jo senere på året man skærer vandplanterne, desto mindre vil de vokse igen. Det vil derfor give en bedre vandføringsevne hen på året. 

Grøden skal ifølge regulativet for Gudenåen skæres i perioden mellem 15. juni og 1. august.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 7)

Ekstraordinær grødeskæring i 2020 skulle ikke have været sket 

Den ekstraordinære grødeskæring, der blev sat i gang af den daværende borgmester skulle ikke have været sket. 

Det skyldes, at det ikke kan afvises, at den ekstraordinære grødeskæring påvirkede natur og arter i Natura 2000-området. På den baggrund må der ikke gives dispensation til ekstraordinær grødeskæring. 

Der blev i 2020 klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over den ekstraordinære grødeskæring, og nævnet besluttede, at Silkeborg Kommune skulle behandle sagen igen, som det nu er sket.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 8)

Maj 2023

Forslag om at ændre busruter 23 til skolerute

Busrute 23 bliver stort set kun brugt af skoleelever. Derfor, og på grund af den økonomiske trængte bustrafik, besluttede Plan- og Vejudvalget i august 2022 at sætte gang i arbejdet med at ændre de mindste lokale ruter som busrute 21 til skoleruter.

Nu beslutter Plan- og Vejudvalget, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal høres om forslaget til ændringen, da skoleafdelingen vil komme til at stå for administration og planlægning af skoleruterne.

Fordelene ved forslaget er blandt andet, at skolekørslen kan tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte skole, og at ændringer hurtigt kan indarbejdes. Ulemperne er blandt andet, at kørslen ikke er tilgængelig for alle, og der må ikke tilrettelægges ture efter andre end folkeskoleelever som eksempelvis elever fra den private friskole Klippen.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 12)

Årlig måling af Gudenåen viste højere vandføring end de forudgående år

Den 28. marts blev den årlige måling af Gudenåens vandføringsevne foretaget. Målingen viste, at der var en højere vandføring end i de forudgående år.

Der blev observeret en del overvintrende grøde, næsten udelukkende børstebladet vandaks, især på den mellemste del af strækningen, men den var markant mindre end i de forudgående år.

Der blev ikke konstateret betydende aflejringer i åen eller forandringer i åens profil, som havde betydning for vandføringsevnen.

Den 8. juni bliver der lavet vandsyn af Gudenåen, og 12. juni skal Klima- og Miljøudvalget tage stilling til, hvornår den årlige grødeskæring skal udføres inden 1. august.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 9)

Regulativet for Gudenåen skal drøftes med lodsejerne

Klima- og Miljøudvalget vil invitere repræsentanter fra lodsejerne langs Gudenåen og oplægsholdere/videnspersoner til en drøftelse af regulativet for Gudenåen og den juridiske forståelse af den.

Det beslutter udvalget på baggrund af en status, de har fået på arbejdet med realisering af helhedsplanen for vandhåndteringen og klimasikring.

Udvalget har også drøftet mulige tiltag, der kan igangsættes som et sluse- og pumpeanlæg ved Viborgbroen og tilpasning af ådalen fra Resenbro til Tange Sø.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 10)

April 2023

Ny plan for at beskytte grundvandet i Voel 

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandsressourcerne nu og i fremtiden i Voel. 

Forslaget til Indsatsplan Øst, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer samt konkrete indsatser for de seks vandværker i Indsatsområde Øst, herunder Voel Vandværk, som er et af nøglevandværkerne i området.

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 4, byrådet, 25.04.2023, punkt 5)

Marts 2023

Der er søgt om at udvide friplejehjem i Voel

Der er en privat aktør, som har søgt om, at der laves en lokalplan med henblik på at udvide med 6 friplejeboliger. Det forventes, at arbejdet med at lave lokalplan evt. kan sættes i gang i foråret 2023.

Det er Ældreudvalget blevet orienteret om. De har også drøftet behovet for plejeboliger de næste 10 år i Silkeborg Kommune. Behovet forventes at være 300 nye boliger, hvor private aktører har vist interesse for at opføre 180.
(Ældreudvalget, 06.03.2023, punkt 6)

Forslag om færre busafgange i Voel vedtaget

Fra 25. juni 2023 bliver lokalbus 313, der blandt andet kører i Fårvang, Gjern og Voel, reduceret med 2 dobbeltture på skoledage.

Det beslutter Plan- og Vejudvalget. Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Voel

Der bor i dag 2.212 i Voel. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 2.435 i 2027 – en stigning på 10 % - og til 2.594 i 2036. Det vil være en stigning på 17 %.

I 2022 er der kommet 55 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 195 nye, indflyttede boliger. Der ventes 34 i år og 16 næste år.

Der går 181 elever på Voel Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 203 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 192, og det tal forventes at stige til 221 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Voel

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Voel. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Søger tilskud til 2 minus 1 veje omkring Voel

Silkeborg Kommune skal søge tilskud fra en statslig pulje til at etablere en 2 minus 1 vej på Blakgårdsvej og på Thorupgårdsvej og Vangvedvejen for at sikre bedre cykelforhold.

Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Projektet på Blakgårdsvej gavner skolebørn til Voel skole, men skaber også alternativ forbindelse til Gjern Banestien, der kan være til gavn for cykelturister.

Projektet på Thorupgårdsvej og Vangvedvejen forbinder strækningen med Linå, Sejs og Silkeborg og kan f.eks. gavne større skoleelever til Sejs Skole.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 3)

Fjernvarmeprojekt i Voel er undervejs

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. I Voel er der et projekt undervejs.

Her kommer der senere en ansøgning til Silkeborg Kommune om at etablere fjernvarme. En flaskehals ved at fjernvarmeprojekterne kan være skaffe rådgivere til at lave projektforslag og udbudsmateriale og at skaffe mandskab og materialer til anlægsarbejdet.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Almene boliger på Gormsvej renoveres

Silkeborg Boligselskab afdeling 31 vil udskifte tag på deres almene boliger på Gormsvej i Voel.

De søger om godkendelse til at optage et lån på 2,7 mio. kr. til renoveringen.

Byrådet godkender låneoptagelsen, og at der stilles kommunegaranti for lånet.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.02.2023, punkt 5, byrådet, 27.02.2023, punkt 15)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Silkeborg-Voel får udgifter til Regatta 2022 dækket

Silkeborg-Voel får 5.950 kr. fra den pulje, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har oprettet til fordel for almennyttige foreninger og fonde, der har medvirket til afholdelse af Regatta 2022.

Formålet med støtten er at holde foreningerne skadesløse for evt. udlæg, de måtte have haft i forbindelse med regattaen og støtte den frivillige arbejdsindsats under regattaen.

På baggrund af ansøgningerne har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at give foreningen pengene sammen med 24 andre foreninger.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 24.01.2023, punkt 7)

Kontakt Voel Lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje