Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Råd, nævn og udpegninger Retningslinjer for Fritidsrådet

Retningslinjer for Fritidsrådet

Retningslinjer for: Fritidsrådet
Godkendt dato: 07.06.2017
Ajourført dato: 28.11.2022

Formål og kompetence

Fritidsrådet er nedsat i henhold til folkeoplysningslovens § 35 stk. 2.

Fritidsrådet er høringspart overfor Silkeborg Kommune i forhold til

 • Folkeoplysningspolitikken
 • Budgettet
 • Regler for tilskud indenfor folkeoplysningsområdet

Fritidsrådet har kompetence til at træffe beslutning om fordeling af tilskud fra udviklingspuljen.

Fritidsrådet kan træffe beslutning om afholdelse af et årligt temamøde.

Der henvises til den til enhver tid værende godkendte kompetenceplan for udøvelsen af de øvrige opgaver under folkeoplysningsloven.

Rådets sammensætning

Medlemmerne udpeges fra følgende organisationer/byråd:

2 repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)

3 repræsentanter fra Idrætsrådet

2 repræsentanter fra Aftenskolernes Samvirke

2 politikere fra fagudvalget

Derudover deltager 2 medarbejdere fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Medlemmers udpegningsperiode

Organisationer udpeger medlemmer for en 2 års periode. Udpegning af nye medlemmer sker hvert år på første rådsmøde. Udpegning sker, så der sikres glidende udskiftning.

I ulige år – udpeger BUS og Aftenskolernes Samvirke hver 1 nyt medlem og Idrætsrådet udpeger 2 nye medlemmer.

I lige år – udpeger de tre organisationer hver ét nyt medlem.

Politikere udpeges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode.

Ved forfald til Fritidsrådets møder må der sendes en stedfortræder.

Formand

Ved det første møde i udpegningsperioden vælger Fritidsrådet en formand og næstformand.

Fritidsrådet træffer beslutning om tilskud fra udviklingspuljen. Hvis der træffes beslutning ved afstemning, vil formandens stemme være udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

Formanden leder forhandlinger og afstemninger samt drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol.

Møder

Silkeborg Kommune er sekretariat for Fritidsrådet.

Fritidsrådet afholder 4 årlige møder.

Dagsorden med bilag for møderne udsendes senest 7 dage inden mødet. I særlige tilfælde kan der indkaldes til møde med kortere varsel.

Fritidsrådet fastsætter sine mødedatoer på årets sidste møde.

Mødefrekvens og indhold

Januar med minimum flg. indhold i dagsorden

 • Meddelelser
 • Konstituering – valg af formand og næstformand
 • Fordeling af tilskud fra udviklingspuljen
 • Eventuelt

Marts/april med minimum flg. indhold i dagsorden

 • Meddelelser
 • Input til budget for kommende år og overslagsår. Input kan omhandle:
  - a) drøftelse af politiske fokusområder
  - b) budgetrammen for folkeoplysningsområdet
  - c) anlægs- og udviklingsopgaver
 • Eventuelt

August/september med minimum flg. indhold i dagsorden
(skal ligge i starten af august for at sikre optimal høring i forhold til kommunens budget)

 • Meddelelser
 • Høring i Økonomiudvalgets behandling af budgetforslag og eventuelle ændringer
 • Evt. Temamøde
 • Eventuelt

Oktober med minimum flg. indhold i dagsorden

 • Meddelelser
 • Orientering om byrådets vedtagelse af budget
 • Status på handleplan for idræts- og fritidspolitik i indeværende år – samt forslag til handleplan for det kommende år
 • Drøftelse af tema for udviklingspuljen for det kommende år
 • Fastlæggelse af mødedatoer og tidspunkter
 • Eventuelt

Hele fagudvalget deltager i oktobermødet.

Såfremt det besluttes at afholde temamøde, skal dette afholdes samme dag som Fritidsrådets møde i august/september.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje