Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Råd, nævn og udpegninger Udsatterådet

Udsatterådet

Udsatterådet i Silkeborg fungerer som de udsattes talerør, og kan f.eks. udarbejde høringssvar, udvikle projekter og afholde dialogmøder eller events, der sætter socialt udsathed på dagsordenen.

Når kommunen træffer vigtige beslutninger, der vedrører socialt udsatte borgere, kan Udsatterådet i kraft af deres viden på området, rådgive politikerne.

Derudover vil udsatterådet bidrage til kvalificering og implementering af udsattestrategien. Eksempler på emner med relevans for Udsatterådet er beskæftigelses- og sundhedstilbud målrettet udsatte borgere.

Udsatterådet består af brugerrepræsentanter samt repræsentanter for sociale frivillige organisationer og væresteder, socioøkonomiske virksomheder og sundhedsvæsenet.

Læs mere

Det tilstræbes, at Udsatterådet har så bred en repræsentation inden for udsatteområdet som muligt, så der sikres bred viden om udsatteområdet.

I sammensætningen af Udsatterådet lægges der vægt på, at Udsatterådet blandt andet består af repræsentanter fra frivillige foreninger og organisationer og af borgere, som har selvoplevet erfaring med at være i en udsat livsposition.

Silkeborg Kommunes rusmiddel- og udsatteområde er repræsenteret i Udsatterådet med én medarbejder fra hvert område


Medlemmer 2023:

Lene Fruelund (talsperson)
Borger

Mona Gaardsdal
Bestyrelsesformand, Frivilligcenter Silkeborg

Jelva Fiskbæk
Forstander, Bo/Skole/Job

Ellen Birgitte Jensen
Leder, Kirkens Korshærs varmestue

Carsten Baun
Forstander, Blå Kors, Skannerup

Tonny Johansen
Medlem af bestyrelsen, Stemmer på Tværs 

Carina Fisker
Direktør, Human Results

Mia Butler
Leder, Den boligsociale helhedsplan

Axel Schollert
Veteran Silkeborg

Gert Remme
Borger

Anne Cecilie Petersen
Borger

Rikke Boje Christensen
Borger

Lena Hellerup
Borger  

Tine Marianne Nielsen
Funktionsleder, Socialafdelingen, Silkeborg Kommune

Ditte Hjørnholm Christiansen
Centersygeplejerske, Rusmiddelcenter Silkeborg, Silkeborg Kommune

Udsatterådet i Silkeborg Kommune har til formål at rådgive Socialudvalget og byrådet omkring udsatteområdet og være et samlet talerør for udsatte grupper i kommunen. Udsatterådet medvirker desuden til at sikre, at den indsats, der ydes på udsatteområdet i Silkeborg Kommune, er koordineret og virkningsfuld i forhold til de aktuelle behov.

Socialudvalget og byrådet kan igennem Udsatterådet få adgang til erfaringer og specialviden omkring udsatteområdet og dermed få et mere kvalificeret grundlag at træffe beslutninger på. Udsatterådet i Silkeborg Kommune giver udsatte grupper en kommunikationskanal til byrådet og kommunens administration, hvorigennem der kan rejses spørgsmål samt bringes forslag til initiativer frem.

Udsatterådet mødes som udgangspunkt fire gange årligt, hvoraf der er et årligt møde med Socialudvalget og et fast møde i forbindelse med præsentation og afgivelse af høringssvar til budgetforslaget.

Derudover kan Udsatterådet mødes ad hoc.


Mødekalender:

Torsdag d. 22. februar 2024
Tirsdag d. 22. maj 2024
Torsdag d. 22. august 2024
Tirsdag d. 8. oktober 2024
Tirsdag d. 10. december 2024

Mødereferater:

Referater fra Udsatterådets møder kan du finde her

Silkeborg Kommunes udsattestrategi

Socialudvalget i Silkeborg Kommune ønsker at styrke indsatsen for udsatte borgere i Silkeborg Kommune og vende udviklingen, så flere oplever at leve et godt liv.

Socialudvalget ønsker, at arbejdet med at bedre forholdene for udsatte borgere tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer og en anerkendelse af borgerens værdi som menneske og medmenneske. Det kan kun ske, hvis kommunen, civilsamfundet og det private erhvervsliv sammen løfter opgaven.

Med udsattestrategien ønsker Socialudvalget derfor at sætte en fælles retning for det videre arbejde med at forebygge og mindske udsathed i Silkeborg Kommune. Udsattestrategien understøtter flere af FN’s verdensmål, bl.a. vedrørende bekæmpelse af fattigdom, sult og ulighed samt sikring af sundhed og trivsel.

Udsattestrategien er udarbejdet i tæt samarbejde med borgere, pårørende, frivillige organisationer, boligorganisationer og erhvervsdrivende, og Socialudvalget håber og tror på, at strategien bliver et fælles, aktivt arbejdsredskab for alle parter til at forebygge og mindske udsathed i Silkeborg Kommune.

Målgruppen for Udsattestrategien er mennesker, der har et, men oftest flere, tunge sociale problemer: Sindslidelse, alko­holmisbrug, stofmisbrug, hjemløshed, prostitution, vold i nære relationer eller senfølger af seksuelle overgreb. 

Udsattestrategien bygger på dialog med borgere, pårørende, frivillige organisationer, civilsamfundet og erhvervslivet.

Udsattestrategien bestyr af pejlemærker indenfor følgende 5 udvalgte temaer:

 • Beskæftigelse
 • Bolig
 • Rusmidler
 • Sundhed
 • Økonomi

Pejlemærkerne skal bidrage til at sikre en fælles regning for indsatserne på udsatteområdet, inspirere til nye udviklingsprojekter, der kan forebygge og mindske udsathed i Silkeborg Kommune

Socialt udsatte borgere skal have bedre muligheder for at blive en del af arbejdsmarkedet.

Det skaber både en indkomst, som fundament for et bedre liv, og giver også mulighed for at deltage i samfundets fællesskaber.
At få et sted at høre til og opleve værdi i hverdagen.

I Silkeborg Kommune arbejder vi for, at udsatte borgere får mulighed for beskæftigelse.

​Derfor vil vi:

 • Udvikle det forpligtende samarbejde mellem virksomheder og kommune om at oprette flere relevante arbejdspladser, så vi har en bred pallette af konkrete, fleksible jobtilbud i Silkeborg Kommune
 • Styrke mulighederne for udvikling og uddannelse i varmestuen, boligtilbuddene og på arbejdsmarkedet, eksempelvis tilbud til ordblinde
 • Anvende rette tilbud på rette tid med små skridt ad gangen
 • Understøtte overgangene mellem forskellige former for beskæftigelse, f.eks. via kontaktpersonordning
 • Styrke incitamentet til at arbejde, f.eks. via Det Sociale Frikort
 • Arbejde forebyggende og styrke adgangen og fastholdelsen af udsatte borgere på arbejdsmarkedet

En del udsatte borgere er hjemløse eller har udfordringer med at fastholde deres bolig.

En stabil boligsituation er afgørende for den enkeltes livskvalitet, og kan være med til at stabilisere psykisk sygdom og brug af rusmidler, mindske ensomhed og styrke det sociale netværk.

I Silkeborg Kommune skal alle borgere have mulighed for at have et hjem.

​Derfor vil vi:

 • Støtte borgeren i at kunne klare at bo i egen bolig
 • Sikre forskellige typer af billige, egnede boliger i områder med god infrastruktur
 • Styrke samarbejde internt i kommunen og mellem kommune og boligforening, f.eks. via sociale viceværter, så udsatte borgere kan fastholde boligen
 • Undgå at samle boliger til udsatte borgere på få lokationer
 • Tænke stort i forhold til boligtyper, interessenter, variation og midlertidig versus fast bolig, og arbejde ud fra en bred forståelse af boliger til udsatte borgere

Mennesker, der har et problematisk brug af rusmidler, er ofte ekstra udsatte fordi rusmiddelbruget har mange og komplekse følgevirkninger fysisk, psykisk og social.

I Silkeborg Kommune vil vi forebygge og behandle afhængighed af rusmidler og tilbyde gode rammer for dem, som fortsat bruger rusmidler, trods negative følgevirkninger.

Derfor vil vi:

 • Tilbyde sammenhængende indsatser og overgange mellem Rusmiddelcenter, beskæftigelsesafdeling, bostøtte og forsorgshjem, regional psykiatrisk og somatisk behandling, praktiserende læger og på tværs af afdelinger i kommunen
 • Blive bedre til at forebygge problematisk brug af rusmiddel
 • Hjælpe med at skabe relationer og netværk som støtter borgeren i afholdenhed
 • Skabe sammenhængende lokale tilbud om afrusning og afgiftning i et samarbejde mellem læger, Rusmiddelcenter og Sundhed & Omsorg
 • Sikre tilgængelighed til kommunens indsatser

Mange udsatte borgere vil gerne leve sundt, men savner overskuddet til det.

Sund mad og motion kan være fjernt for de borgere, der lever på kanten af samfundet, og samtidig kan den medicin, nogle udsatte borgere får, have bivirkninger, der øger risikoen for helbredsmæssige problemer.

I Silkeborg Kommune forstår vi sundhed bredt. Krop og psyke skal gå hånd i hånd. Udsatte borgere skal have samme mulighed for en sund livsførelse som alle andre.

Derfor vil vi:

 • Arbejde for lokale løsninger, hvor sundhedstilbuddene tilpasses borgerne og ikke omvendt
 • Arbejde for lige adgang til sundhedstilbuddene, med afsæt i den enkelte borgers behov, herunder
     - Følge med borgerne, så de når frem til sundhedstilbuddene
     - Tilbyde sundhedsindsatserne dér, hvor borgerne er

Foruden en vis minimumsindkomst er styr på økonomien en forudsætning for et stabilt liv, hvor huslejen kan betales, og hvor der er råd til tøj, mad og eventuelt medicin.

Socialt udsatte borgere har ofte økonomiske udfordringer, som følge af lave indtægter, og besvær med at holde orden på indtægter og udgifter.

I Silkeborg Kommune vil vi hjælpe socialt udsatte borgere med at få bedre styr på økonomien.

​Derfor vil vi:

 • Have blik for borgerens samlede økonomi, særligt ved akutte situationer
 • Tilbud økonomisk rådgivning og hjælp til administration af økonomi, der hvor de udsatte borgere er
 • Sætte ind via øget samarbejde med boligforeninger for at undgå, at borgeren udsættes af bolig grundet manglende huslejebetaling
 • Skabe et tættere samarbejde mellem frivillige organisationer og kommunen for at aktivere frivillige til at hjælpe udsatte borgere med økonomistyring

Udsattestrategien følges op af et inspirationskatalog med oversigt over indsatser og udviklingsprojekter, som kan forebygge og mindske udsathed i Silkeborg Kommune.

Kataloget er udarbejdet i samarbejde med borgere, pårørende, frivillige organisationer, civilsamfundet og erhvervsdrivende.

Inspirationskataloget er et ”levende” dokument, som løbende opdateres med nye forslag til tiltag for socialt udsatte borgere.

Kender du til andre initiativer eller har du idéer til initiativer på udsatteområdet hører vi meget gerne fra dig på udsatte@silkeborg.dk.

Inspirationskataloget og Udsatterådet skal inspirere kommunen til at iværksætte tiltag, der kan bidrage til at sikre, at alle borgere i Silkeborg Kommune kan leve et godt liv.

Du kan også få udsattestrategien som pjece.

Den kan du hente her

Kontakt Udsatterådet
 
 

Lene Fruelund
Talsperson for Udsatterådet
Tlf. 51 94 44 53

 

Kirstine Svensen
Sekretær Udsatterådet
Socialafdelingen

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje