Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Affald, energi og miljø PRTR-indberetning (Pollutant Release and Transfer Register)

PRTR-indberetning (Pollutant Release and Transfer Register)

Visse virksomheder har pligt til at lave en PRTR-indberetning om virksomhedens udledning af forurenende stoffer.

Hvem skal indberette PRTR-data?

De virksomheder, der har pligt til at lave en PRTR-indberetning, er de virksomheder, hvor der foregår en eller flere af de aktiviteter, som er nævnt i bilag 1 PRTR-forordningen, og hvor tærskelkapaciteten i bilaget er overskredet.

I bilag II til PRTR-forordningen er specificeret tærskelværdier for de enkelte forurenende stoffer for udledninger til hvert relevant medium (luft, vand, jord).

Læs mere i PRTR-forordningen

Hvad skal der indberettes?

Virksomhederne skal indberette de årlige mængder af:

  1. Art og mængde af forurenende stoffer, der udledes til luft.
  2. Art og mængde af forurenende stoffer, der udledes til jord, jf. PRTR-forordningen artikel 6.
  3. Art og mængde af forurenende stoffer, der udledes til vand, fordelt på udledning til behandling på et spildevandsanlæg uden for virksomheden og udledning til overfladerecipient.
  4. Virksomhedens affaldsmængde, fordelt på farligt og ikke-farligt affald, med angivelse af om affaldet   nyttiggøres eller bortskaffes.
  5. Ved grænseoverskridende transport af farligt affald angives navn og adresse på den, der nyttiggør eller bortskaffer affaldet, samt adressen på det sted, hvor affaldet i slutfasen modtages til nyttiggørelse eller bortskaffelse.
  6. Oplysninger om de i nr. 1-3 nævnte parametre i forbindelse med uheld og andre utilsigtede udledninger.
    For affald skal virksomheden indrapportere, hvis affaldsmængden af farligt affald er over 2 tons/år og/eller hvis mængden af ikke-farligt affald er over 2.000 tons/år. Overskrider en virksomheds udledning tærskelværdien for et stof til et medie (vand eller luft) eller tærskelmængden for affald, skal virksomheden opgive sin årlige udledning.

Når en virksomhed indrapporterer efter PRTR-forordningen, fordi den har udledninger som overstiger tærskelværdien, er det ikke et udtryk for at den ikke overholder miljøgodkendelsen (vilkår med grænseværdier). Tærskelværdien er kun fastsat som en skillelinje for, hvornår virksomheden skal indrapportere for det pågældende stof. Tærskelværdien må således ikke forveksles med en grænseværdi.

Indberetning af PRTR-data

Danske virksomheder har mulighed for at indberette deres PRTR-data elektronisk. Indberetning kræver en digital signatur.

Virksomheden skal ind på Virk.dks hjemmeside for at indberette PRTR-data

Regnskabet bliver offentliggjort sammen med en udtalelse fra miljømyndigheden eller fra den virksomhed, der certificerer virksomheden omkring miljøforhold.
Regnskabet skal kunne læses og forstås af enhver uden faglig baggrund på området.

Tidsfrister

Senest d. 15. april efter det foregående kalenderårs afslutning, skal virksomheden have indsendt sit udkast til PRTR-indberetning til tilsynsmyndigheden, som så skal vurdere kvaliteten af de indberettede miljødata. Tilsynsmyndigheden udarbejder på baggrund heraf en udtalelse.

Hvis virksomheden er certificeret efter ISO 14001 eller EMAS kan den myndighed der har certificeret virksomheden overtage miljømyndighedens opgaver.

Silkeborg Kommune er miljømyndighed for virksomhederne i kommunen. Hvis der er bemærkninger til udkastet til PRTR-indberetningen, har Silkeborg Kommune 4 uger efter modtagelsen til at have udtalt sig om PRTR-indberetning. Hvis der ingen bemærkninger er, skal myndighedens PRTR-udtalelse senest være virksomheden i hænde 7 dage inden d. 30. juni.

Virksomhedens skal senest d. 30 juni indsende den endelige PRTR-indberetningen vedrørende det foregående kalender år.

Offentliggørelse af PRTR-indberetninger

Miljøstyrelsen offentliggør PRTR-indberetningerne i det danske PRTR-register.

Team Virksomheder og Jord
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje