Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Teknik- og Miljøafdelingen Natur, Miljø og Klima

Natur, Miljø og Klima

Sektionen løser myndigheds- og driftsopgaver inden for hele natur- og miljøområdet. Vi er inddelt i seks faglige teams med hver vores hovedopgaver.

Teams i Natur og Miljø:

Kontakt Klimasekretariatet

Email: klima@silkeborg.dk

 

Vi arbejder med affald, varmeplanlægning, jordvarme, klima og miljøvurderinger af planer og projekter.

Kontakt Team Energi og Ressourcer

Tlf: 89 70 14 21
E-mail: team.er@silkeborg.dk 


 

 

Teamet arbejder med at sikre drikkevandskvaliteten fra vandværkerne i kommunen. Vi arbejder desuden med grundvandsbeskyttelse i form af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og udmøntning heraf. Derudover arbejder vi med vandforsyning i form af indvindingstilladelser – både til markvanding, vandværker og erhverv, boretilladelse, tilladelser til grundvandsvandssænkning og overordnet vandforsyningsplanlægning.

Kontakt Team Grundvand

Tlf: 89 70 14 20 
E-mail: Grundvand@silkeborg.dk 

Teamleder

Lasse Kramer Langgaard Andersen

Vi fører miljøtilsyn med virksomheder, meddeler tilladelser til afledning af industrispildevand til kloak og udarbejder bl.a.  miljøgodkendelser til særligt forurenende virksomheder.

Vi behandler henvendelser om gener over støj, røg eller lugt. Vi varetager opgaver indenfor jordforureningsloven, herunder flytning af  jord. Vi meddeler godkendelse og fører tilsyn med svømmebassiner.

Kontakt Team Jord og Virksomheder

Tlf: 89 70 14 19

E-mail: VirksomhederogJord@silkeborg.dk 

Teamleder

Lasse Kramer Langgaard Andersen

 

Teamet laver miljøgodkendelser og miljøtilladelser til husdyrbrug og fører vil tilsyn med kommunens tilsynspligtige landbrug. Herudover sidder vi med den administrative del af kommunens rottebekæmpelse, anmeldelser om slamudspredning, anmeldelser af mindre dyrehold, samt andre forhold vedr. dyrehold i kommunen.

Kontakt Team Landbrug

Tlf. 89 70 14 18 
E-mail: landbrug@silkeborg.dk 

Teamleder

Lasse Kramer Langgaard Andersen

 

Vi arbejder med naturbeskyttelse, naturture, rekreativ udnyttelse af naturen, naturkortlægning, drift af skove og grønne områder og naturpleje.

Kontakt Team Natur

Tlf. 89 70 14 22 
E-mail: natur@silkeborg.dk 

Teamleder

Vakant

Kontakt Team Spildevand

E-mail:  spildevand@silkeborg.dk 

Teamleder

Vakant

Vi arbejder med udledningstilladelser, spildevand i det åbne land, regnvand, dambrug, vandløbssager, badevand, sejlads, broanlæg, vandløbsvedligeholdelse og vandløbsrestaurering.

Kontakt Team Vandløb og Søer

Tlf. 89 70 14 23
E-mail: vand@silkeborg.dk 

Teamleder

Vakant

Morten Horsfeldt Jespersen

Sektionsleder

Kontaktoplysninger
Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Telefontid

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje