Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Socialafdelingen Social, Psykiatri og Rusmiddel området

Social, Psykiatri og Rusmiddel området

Målgruppen er voksne borgere med betydelige psykiske og/eller social funktionsnedsættelser, problematisk rusmiddelbrug, hjemløshed og særlige sociale problemer

I Social, Psykiatri & Rusmiddel er indsatsernes varighed er afstemt i forhold til borgerens funktionsevne og -niveau og spænder tidsmæssigt fra korterevarende forløb på få uger/få måneders varighed til andre længerevarende indsatser med vedligeholdende karakter, der er med til at forebygge tilbagefald samt yderligere funktionstab for borgeren.

Vi fokuserer på mulighederne for at den enkelte borger, i så høj grad som muligt, bliver i stand til at tage ansvar for sit eget liv. Borgeren er derfor en central aktør i alle beslutninger omkring ham/hende.

Vi strukturerer indsatsen ud fra 3 kernebegreber for vores faglige tilgang:

  • Rehabilitering er en samlet betegnelse for, hvordan vi samarbejder med borgeren om at oprette, genoprette og vedligeholde pågældendes funktionsniveau.

  • Recovery. Vores indsatser over for borgeren vil naturligt være orienteret mod recovery, i den enkle betydning ”at komme sig”. Hvor rehabilitering er borgeren udvikling set udefra er recovery borgerens egen oplevelse af sin udvikling.

  • Empowerment betyder magt, kraft og styrke, hvor vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en kraftfuld handlen. Empowerment er både en proces og et mål i sig selv.

Det er primært Serviceloven, men også Sundhedsloven, der danner baggrund for vores faglige arbejde.

Det omhandler:

  • Opsøgende funktion - SKP (SEL § 99)
  • Socialpædagogisk bistand - Bostøtte (SEL § 85, § 110)
  • Botilbud – midlertidige & længerevarende (SEL § 107, § 108, § 110)
  • Særlige beskæftigelsesforløb og Aktivitets- & samværstilbud (SEL § 103, § 104)
  • Alkohol- og Stofbehandling (SEL § 101, SUL §§ 141, 142)

Kirsten Slumstrup

Sektionsleder

HA, Ledere Social, Psykiatri og Rusmiddel

Kirsten.Slumstrup@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje