Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Her bygger vi Vejprojekter Centerområdet i Virklund

Centerområdet i Virklund

Det nye centerområdet i Virklund etableres. Projektet forventes færdigt ultimo 2024.

Projektet i hovedtræk

Et nyt centerområde er på vej i Virklund med nye dagligvarebutikker, restaurant og torv med opholds- og siddeareal. Byrådet har bevilget 9. mio. kroner til at få ændret vejene ved centerområdet, og ejeren af centerområdet betaler den anden halvdel af udgifterne til ændringerne. Projektet skal sikre et godt by- og handelsmiljø og forbedre hverdagslivet og rammerne for borgerne i Virklund.

I forbindelse med det nye centerområde ændres infrastrukturen for at sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken og for at skabe sammenhæng mellem nye og eksisterende stisystemer.

Overblik over projektet

Vejene i området bliver ændret, så trafikken fremadrettet afvikles mere hensigtsmæssigt.

 • Der laves en ny forbindelsesvej mellem Horsensvej og Virklundvej. Fra vejen bliver der ind- og udkørsel til det nye centerområde.

 • Der skal laves to nye lyskryds ved Horsensvej/ny forbindelsesvej og ved Virklundvej/Vesterlundvej. De skal hjælpe trafikafviklingen til Virklund by og sikre fremkommeligheden på Horsensvej, som er hovedfærdselsåre til Silkeborg fra syd.

 • Det nuværende lyskryds Horsensvej/Virklundvej skal nedlægges, og adgangen til Gunilshøjvej forbedres ved at sammenbinde Gunilshøjvej med Virklundvej.

Projektet etableres i to etaper:

 • Første etape omhandler den sydlige del af projektet med den nye forbindelsesvej samt etableringen af de nye lyskryds.

 • Efterfølgende finder etape 2 sted, hvor lyskrydset på Horsensvej/Virklundvej nedlægges.

Etape 1 (Syd):

Etape 1 forventes at opstarte primo 2024. Etape 1 omfatter den sydlige del af projektet. Her etableres:

 • De to nye lyskryds.
 • Den nye forbindelsesvej.
 • Flytning af Østerlundvej.
 • En ny vejadgang til Virklund Plejecenter samt nyindretning af p-plads.
 • Silkeborg Forsyning laver ny regnvandsledning og seperatkloakering i området.

 

Etape 2 (Nord)

Etape 2 opstartes, når etape 1 er færdig, da den nye forbindelsesvej (Gl. Østergårdsvej) skal være færdig, før den eksisterende vejadgang lukkes. Forventes afsluttet ultimo 2024.

Etape 2 omfatter den nordlige del af projektet, herunder:

 • Lukning af det eksisterende lyskryds på Virklundvej/Horsensvej.
 • Forbindelse af Gunilshøjvej og Virklundvej.
 • Sammenbinding af eksisterende stiforbindelser ved det område, hvor Gunilshøjvej og Virklundvej mødes.

Byrådet har bevilget 9 mio. kroner til at få ændret vejene i centerområdet. Ejeren af centerområdet betaler den anden halvdel af udgifterne til ændringerne. Brugsforeningen Tryg og Rema 1000 opfører henholdsvis en SuperBrugsen og en Rema 1000. Silkeborg Forsyning planlægger separatkloakering på noget af Virklundvej samt en ny regnvandsledning under den nye forbindelsesvej. Det kommende centerområde forventes af stå klar i løbet af 2024. 

Plan- og Vejudvalget godkendte 4. oktober 2021 udarbejdelsen af en lokalplan for et centerområde i Virklund samt tilhørende tillæg 17 til Kommuneplan 2020-2032. Lokalplanens formål er at sikre, at der kan etableres en ny vejadgang til området og opførelse af to nye dagligvarebutikker og restaurant/café m.m.

Silkeborg Byråd godkendte 28. marts 2022 forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt udbygningsaftale med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Silkeborg Byråd har 29. august 2022 endelig vedtaget Kommuneplantillæg 17, lokalplan samt frivillig udbygningsaftale for et centerområde i Virklund. Ved byrådets endelige vedtagelse blev de indkomne høringssvar behandlet.

Der er afholdt online informationsmøde den 10. juni 2021 om det nye vejanlæg ved Centerområdet.

Inden kommuneplantillæggets udarbejdelse, blev der indkaldt idéer og forslag til planlægningen i en for-høring i perioden 11. oktober til 9. november 2021.

Der er afholdt høring af lokalplanforslaget, kommuneplantillæg og udkast til frivillig udbygningsaftale i perioden 4. april – 1. juni 2022.

Under høringsfasen er der afholdt borgermøde den 17. maj 2022 i Virklund Fritidscenter.

Der er afholdt særskilte møder med Virklund Plejecenter/Silkeborg Boligselskab om vejforhold i forbindelse med deres matrikel i både forhøringsperioden og i perioden, hvor lokalplanforslaget var i høring.

Praktisk information

I det nye centerområde er der lagt vægt på at adskille de forskellige trafikanters adgang til centerområdet af trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Kommer du til centeret til fods eller på cykel, er der således adgang til centeret fra Virklundvej via det nye torveområde. Her etableres også et busstoppested, så der er let adgang til centeret, hvis du kommer med bussen. Besøger du centeret i bil, er der adgang til centerets p-område via den nye forbindelsesvej. Endelig er der adgang for varelevering til centeret samt personale fra en særskilt adgang på Virklundvej.

Cyklister skal fremover fortsat benytte de eksisterede cykelstier og fællesstier i Virklund, hvor stierne forbindes på ny i den nordlige del af Virklund. Der er 2 cykeltunneller i henholdsvis nord og syd, og der er en dobbeltrettet cykelsti langs Horsensvej.

Den nye forbindelsesvej indrettes uden fortov og cykelfaciliteter. Det sker, fordi centerområdet indrettes med separat adgang for cyklister og fodgængere fra Virklundvej, hvor der etableres fortov langs Virklundvej ved centerområdet.

Det eksisterende busstoppested på Virklundvej flyttes længere mod syd, så man kan stå af og på bussen lige ved det nye center.

Ind- og udkørsel til Virklund Plejecenter ændres, så det fremadrettet sker fra den nye vej. Herudover ændres på p-pladserne ved Virklund Plejecenter.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje