Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Affald, energi og miljø Miljøregler og miljøtilsyn Vil du starte et autoværksted?

Vil du starte et autoværksted?

Hvis du vil starte, ændre eller flytte dit autoværksted skal du anmelde det til kommunen.

Etablering af et autoværksted

Et Autoværksted omfatter virksomheder, anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer, herunder motorcykler.

Hvis du på din virksomhed ønsker at foretage én af følgende aktiviteter på motorkøretøjer, skal du anmelde det:

 • Maskinel slibning
 • Mekanisk autovask og tørring
 • Pladearbejde
 • Vask med vandslange og børste
 • Sandblæsning
 • Vask med højtryksrenser
 • Svejsning
 • Motorvask
 • Motorservice
 • Bremse- og koblingsservice
 • Rensebar / Affedtningsanlæg
 • Undervognsbehandling
 • Autolakering
 • Dækskift
 • Batteriskift
 • Indvendig og udvendig ombygning
 • Polering

Du kan anmelde dit autoværksted ved at udfylde den digitale blanket via dette link:

Anmeld dit autoværksted her via digital blanket (MitID)

Hvis du ønsker at starte, flytte eller ændre et autoværksted skal du følge reglerne som er beskrevet i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Autoværkstedsbekendtgørelsen fastsætter regler for hvor autoværkstedet må ligge, da der er afstandskrav der skal overholdes. Der er også regler for støjende aktivitet, luftforurening, spildevand og opbevaring af farligt affald.

Du kan se Autoværkstedsbekendtgørelsen på retsinformations hjemmeside.

Hvis du ønsker at starte et nyt autoværksted eller lave ændringer på et eksisterende autoværksted skal du anmelde det til Silkeborg Kommune.

Anmeld dit autoværksted her via digital blanket (MitID)

Affald fra autoværkstedet skal bortskaffes med godkendte affaldstransportører og affaldsindsamlere.

Du finder Miljøstyrelsens affaldsregister på Miljøministeriets hjemmeside

Hvis virksomheden benytter sig af den kommunale genbrugsplads skal den tilmeldes genbrugspladsens ordning for erhverv.

Du kan tilmelde dig genbrugspladsordningen for erhverv på Silkeborg Forsynings hjemmeside

Olie og kemikalier, skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt kloaksystem.

Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig.
Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Opbevaring af olier og miljøfarlige produkter opbevares i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Kommunen vurderer om autoværkstedets placering kan accepteres, da det er vigtigt, at de aktiviteter der er på et autoværksted kan forenes med de planer der er for området.

De forskellige planer der er for anvendelse af områder i kommunen er beskrevet i kommuneplaner, lokalplaner og byplanvedtægter.

Hvis din virksomhed ligger i landzone skal du have en zonetilladelse efter planloven, før du kan starte, ændre eller udvide din virksomhed.

Du kan læse mere om planloven og zonetilladelser

Kommunen udfører regelmæssigt miljøtilsyn på autoværksteder. Ved et miljøtilsyn gennemgår en medarbejder fra kommunen, sammen med en repræsentant fra virksomheden de miljømæssige forhold. Miljømæssige forhold omfatter blandt andet:

 • opbevaring og håndtering af affald og råvarer
 • risiko for forurening af jord og grundvand
 • virksomhedens processer og maskiner
 • virksomhedens påvirkning af omgivelserne i form af støj, røg og lugt.

Et miljøtilsyn er omfattet af brugerbetaling, som betyder, at autoværkstedet skal betale for den tid kommunens medarbejder bruger i forbindelse med et tilsyn.

Du kan læse mere om brugerbetaling

Team Virksomheder og Jord
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje