Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagpleje, vuggestue og børnehave Privat pasning

Privat pasning

På denne side får du et overblik over mulighederne for privat børnepasning i Silkeborg Kommune.

Privat børnepasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen. Der er ingen faste regler om, hvad privat pasning må koste, eller hvem der skal passes i den enkelte pasningsordning.

Kommunen skal føre tilsyn med private pasningstilbud.

Hvis I ønsker at benytte et tilbud om privat børnepasning, skal kommunen give et økonomisk tilskud.

Pasningstilbud

Som følge af de nye regler i Dagtilbudsloven, er det et krav, at kommunalbestyrelsen forud for godkendelse af pasningsaftalen skal orientere forældrene om forskellen mellem private pasningsordninger efter dagtilbudslovens § 78 og dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-5, og § 21, stk. 2 og stk. 3.
Kommunen skal således orientere forældrene om, at private pasningsordninger ikke er sidestillet med et dagtilbud og derfor ikke er omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 7-44.

Godkendelse af pasningsstedet

Kommunalt dagtilbud:
Der udfyldes et skema. Kommunens sikkerhedsregler gennemgås. Mangler udbedres, inden der modtages børn i dagplejehjemmet. Der tales om, hvordan et godt og stimulerende udemiljø for børn skabes og hvad der forventes i den sammenhæng.

Privatinstitutioner §19,5:
Den kommunale byggemyndighed godkender, at bygninger opfylder krav.

Privat pasningsordning §80:
Kommunens sikkerhedsregler gennemgås. Der udfyldes skema og mangler noteres. På førstkommende tilsyn tjekkes om manglerne er udbedret. 

Godkendelse af medarbejdere

Kommunalt dagtilbud:
Der følger en nedskrevet ansættelsesprocedure. Der er undervisning, vejledning og praktik ved kollegaer.

Privatinstitutioner §19,5:
Den private institution godkender selv medarbejdere. Kommunen stiller krav om, at lederen skal have en pædagogisk uddannelse.

Privat pasningsordning §80:
Der er en samtale af ca. 1 times varighed, hvor den private børnepassers evne som omsorgsgiver vurderes. 

Børne- og straffeattest

Kommunalt dagtilbud:
Der bliver indhentet børneattest. Der indhentes på alle over 15år, der bor på matriklen ifm. ansættelse af dagplejer. Der indhentes børne- og straffeattest på alle medarbejdere i dagtilbud.

Privatinstitutioner §19,5:
Den private institution indhenter selv børne- og straffeattest.

Privat pasningsordning §80:
Der bliver indhentet børneattest. Der indhentes på alle over 15år der bor på matriklen. 

Hovedsprog

Kommunalt dagtilbud:
Dansk

Privatinstitutioner §19,5:
Dansk

Privat pasningsordning §80:
Dansk

Legeplads

Kommunalt dagtilbud:
Sikkerheden tjekkes løbende af dagplejerens have. Alle pædagogiske ledere er på uddannelse i sikkerhedstjek. Dagligt foretages observationer af legeplads af leder og medarbejder. Hvert kvartal foretages driftseftersyn af reparatør fra Teknisk Service og hvert andet år foretages legepladseftersyn af uddannet legepladsinspektør.

Privatinstitutioner §19,5:
Den private institution er forpligtet til at få foretaget lovpligtigt tjek af legepladsen.

Privat pasningsordning §80:
Der tjekkes løbende sikkerhed af den private børnepassers have. Den tilsynsførende er på uddannelse i sikkerhedstjek.

Ansøgning om optagelse

Kommunalt dagtilbud:
Der kan ansøges om optagelse på nedenstående link.
Digital Pladsanvisning

Privatinstitutioner §19,5:
Den private institution står selv for ansøgning og optagelse.

Privat pasningsordning §80:
Der kan ansøges om optagelse hos privatpasningsordning på nedenstående link.
Selvbetjening - Tilskud til privat pasning

Venteliste

Kommunalt dagtilbud:
Administreres af Silkeborg Kommunes Pladsanvisning, efter Silkeborg Kommunes retningslinjer for tildeling af en plads.

Privatinstitutioner §19,5:
Den private institution formulerer selv retningslinjer for tildeling af plads. Silkeborg Kommune godkender, at retningslinjerne ligger indenfor rammerne i Dagtilbudsloven.

Privat pasningsordning §80:
Privat pasningsordning er ikke omfattet af Silkeborg Kommunes retningslinjer for tildeling af en plads. Du kan forhøre dig i den private pasningsordning.

Hvornår kan barnet starte?

Kommunalt dagtilbud:
Tidligst når barnet er 30 uger jf. Silkeborg Kommunes retningslinjer for tildeling af en plads og minimum 3 måneder efter opskrivning på venteliste (garantidato). Start kan være pr. den 1. eller 16. i måneden. Dette gør sig også gældende, når et barn tidligere har været indskrevet i et privat pasningstilbud.

Privatinstitutioner §19,5:
Tidligst når barnet er 30 uger, jf. Silkeborg Kommunes retningslinjer for tildeling af en plads. Tilskuddet udbetales fra den 1. eller 16. i den efterfølgende måned direkte til privatinstitutionen.

Privat pasningsordning §80:
Tidligst når barnet er 30 uger, jf. Silkeborg Kommunes retningslinjer for tildeling af en plads og pasningsaftalen er godkendt af Silkeborg Kommune. Tilskuddet udbetales fra den 1. eller 16. i den efterfølgende måned direkte til forældre.

Tidlig tilknytning og overgange

Kommunalt dagtilbud:
Børnene visiteres til en plads 2 måneder før start. Der er tilbud, om at komme på små korte besøg i dagplejehjemmet efter de har accepteret pladsen. 1-2 måneder før opstart, informeres forældrene om det kommende børnehavetilbud. 1 måned før opstart vil børnehaven modtage overgangsbeskrivelse fra dagplejer/vuggestue og der vil eventuelt afholdes
sammenhængsmøder med forældrene, dagplejer/vuggestue og børnehaven.

Privatinstitutioner §19,5:
Forhør i den konkrete private institution.

Privat pasningsordning §80:
Det er op til den enkelte børnepasser.

Mulighed for deltidsplads under barsel- og forældreorlov fra den 1. januar 2019

Kommunalt dagtilbud:
Ja

Privatinstitutioner §19,5:
Ja

Privat pasningsordning §80:
Ikke et krav

Pædagogisk læringsmiljø

Kommunalt dagtilbud:
Alle dagtilbud er ifølge dagtilbudsloven forpligtet til at udarbejde en pædagogisk læreplan. Læreplanen skal redegøre for hvordan dagtilbuddet har etableret pædagogiske læringsmiljøer hele dagen, f.eks. i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg. Læreplanen skal offentliggøres f.eks. på dagtilbuddets hjemmeside. Det pædagogiske læringsmiljø kan understøttes af tværfaglige samarbejdspartnere fra f.eks. PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning) og vejledningspædagoger.

Privatinstitutioner §19,5:
Den private institution skal udarbejde en pædagogisk læreplan, som godkendes af kommunen.

Privat pasningsordning §80:
Den private pasningsordning er underlagt dagtilbudsloven. Den private børnepasser skal skabe et trygt læringsmiljø der fremmer børns læring, trivsel og udvikling.  Der kan tilbydes sparring fra en vejledningspædagog.

Sprogvurdering

Kommunalt dagtilbud:
Ifølge dagtilbudsloven §11 skal børn i 3-års alderen sprogvurderes, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Institutionen tager aktivt stilling til, hvorvidt et barn har brug for at få foretaget en sprogvurdering, når barnet fylder 3år.

Privatinstitutioner §19,5:
Ifølge dagtilbudsloven §11, skal 3-årige sprogvurderes, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Privatinstitutionen tager aktivt stilling til, hvorvidt et barn har brug for at få foretaget en sprogvurdering, når barnet fylder 3år.

Privat pasningsordning §80:
Ifølge dagtilbudsloven §11 skal 3-årige sprogvurderes, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Den private passer tager aktivt stilling til, hvorvidt et barn har brug for at få foretaget en sprogvurdering, når barnet fylder 3år.

Uddannelse

Kommunalt dagtilbud:
Der gennemføres løbende kompetenceudvikling for de kommunale dagplejere.

Grunduddannelse:

Dagplejeuddannelse
Uddannelse via kompetencefonden
Førstehjælpskursus hvert 3 år
En årlig udviklingsdag
Aftenmøder med fagligt indhold, f.eks. introduktion til Silkeborg Kommunes nye tiltag.
Silkeborg Kommune har en kompetence og udviklingsplan for alle medarbejdere og ledere i dagtilbud. Planen skal sikre at medarbejderne og lederne oplever, at de er kompetente i forhold til de arbejdsopgaver de varetager, samt at de kan leve op til kravene i dagtilbudsloven og de politiske målsætninger, som afspejles i blandt andet kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik, lærings- og trivselspolitik, mindset for inklusion samt ledelsesgrundlaget. Kompetence- og uddannelsesplanen skal understøtte dagtilbudsstrategien.

Privatinstitutioner §19,5:
Den private institution står selv for uddannelse af eget personale.

Privat pasningsordning §80:
Det er op til den enkelte private pasningsordning, at opkvalificere sig.

Tilsyn med det pædagogiske indhold

Kommunalt dagtilbud:
Den kommunale dagpleje har 3 årlige tilsyn. 2 tilsyn, hvor de enkelte børn trivselsvurderes. 1 tilsyn hvor dagplejeren og dennes trivsel er i centrum. Medarbejderudviklingssamtale, kompetenceudviklingsplan og statussamtale. Derudover er der behovsbesøg. Der er 4 årlige tilsyn i legestuerne. I daginstitutionerne afholdes pædagogiske tilsyn hvert 2 år i alle børnehuse. Tilsynet foretages af kommunens udviklingskonsulenter. Tilsynet er dialog baseret og har et udviklingsorienteret sigte. Der arbejdes b.la. med datareflekteret udvikling af den pædagogiske praksis og de gode læringsmiljøer.

Privatinstitutioner §19,5:
Kommunen gennemfører et pædagogisk tilsyn én gang årlig.

Privat pasningsordning §80:
Kommunen gemmefører 3 årlige tilsyn. 2 tilsyn i hjemmet med udgangspunkt i en tilsynsramme. 1 årligt aftenmøde med videndeling og oplæg.

Underretningspligt

Kommunalt dagtilbud:
Alle medarbejdere i dagtilbud er omfattet af den skærpede underretningspligt jf. Serviceloven §153.

Privatinstitutioner §19,5:
Personer der beskæftiget i dagtilbud drevet som selvejende daginstitutioner eller privatinstitutioner efter dagtilbudsloven, er omfattet af den skærpede underretningspligt.

Privat pasningsordning §80:
Skærpet underretningspligt.

Tavshedspligt

Kommunalt dagtilbud:
Juridisk bindende underskrevet tavshedspligt.

Privatinstitutioner §19,5:
Medarbejdere der udfører tjeneste efter aftale med Silkeborg Kommune jf. den indgående driftsoverenskomst er omfattet af loven om tavshedspligt.

Privat pasningsordning §80:
Ingen krav om juridisk bindende underskrevet tavshedspligt.

Forældre indflydelse

Kommunalt dagtilbud:
Der er en forældrebestyrelse, som arbejder med principper og temaer omkring udvikling af dagplejen. Forældre kan altid henvende sig til den pædagogiske leder, der tager affære, hvis der opstår utilfredshed og uoverensstemmelser. Forældre, dagplejer og den pædagogiske leder vil som oftest afholde et medierende møde. Trivsel på tværs har forældreinddragelse i fokus. Der er forældrebestyrelser i alle kommunens daginstitutioner. Bestyrelsen skal fastsætte principper for daginstitutionens arbejde og for anvendelse af en budgetramme for daginstitutionen, inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Hvert andet år foretages en undersøgelse af forældretilfredsheden i alle daginstitutioner. Der afholdes dialog-møder flere gange årligt mellem forældre, medarbejdere og politikere, hvor overordnede temaer tages op til drøftelse.

Privatinstitutioner §19,5:
Den private institution skal etablere en forældrebestyrelse jf. reglerne i dagtilbudsloven. Forældrebestyrelsens indflydelse og valg er beskrevet i institutionens vedtægter.

Privat pasningsordning §80:
Det er op til forældrene selv, at løse diverse samarbejdsproblemer. Klages der over den private pasningsordning, bliver der fulgt op på klagen. Konsekvensen kan blive skærpede tilsyn.

Pasning ved ferie og fravær

Kommunalt dagtilbud:
Skal tilbydes.

Privatinstitutioner §19,5:
Skal tilbydes.

Privat pasningsordning §80:
Ikke et krav.

Samarbejdsvanskeligheder

Kommunalt dagtilbud:
Ved samarbejdsvanskeligheder kan forældre eller dagplejer kontakte den pædagogiske leder, for dialog omkring en løsning på problemet. Der kan afholdes en samtale for at drøfte samarbejdet. Ved samarbejdsvanskeligheder mellem børnehusets medarbejdere og forældre kan den daglige leder/ institutionslederen deltage i en samtale med henblik, på at forbedre samarbejdet.

Privatinstitutioner §19,5:
Forældre har indgået aftale med en privat virksomhed. Samarbejdsvanskeligheder afklares mellem parterne.

Privat pasningsordning §80:
Forældre har indgået en aftale med en privat erhvervsdrivende og skal som udgangspunkt selv løse problemstilling med den private pasningsordning. I særlige tilfælde understøttes fra den tilsynsførende, dog kun ved samarbejdsvanskeligheder omkring opmærksomhedspunkterne i tilsynet. (se fanen godkendelse og tilsyn).

Opsigelse af pladsen

Kommunalt dagtilbud:
Forældre kan opsige en plads i et dagtilbud med én måneds varsel pr. den 15. eller den sidste i måneden. Det kommunale dagtilbud kan IKKE opsige et barn i en plads.

Privatinstitutioner §19,5:
Forhør i institutionen om opsigelsesvarsel. Hvis forældrene betaler, kan privatinstitutionen IKKE opsige et barn i en plads, uden forudgående dialog med kommunen.

Privat pasningsordning §80:
Opsigelsesvarslet er op til den enkelte private pasningsordning. Den private pasningsordning kan opsige et barn i en plads jf. dagtilbudslovens §29.

Søskendetilskud

Kommunalt dagtilbud:
Tilskuddet beregnes ud fra den billigste plads i dagtilbud.

Privatinstitutioner §19,5:
Tilskuddet beregnes ud fra den billigste plads, med udgangspunkt i en gennemsnitspris for aldersgruppen i kommunalt dagtilbud.

Privat pasningsordning §80:
Tilskuddet beregnes ud fra et beløb, der svarer til mindst 85% af søskendetilskuddet for det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Økonomisk fripladstilskud

Kommunalt dagtilbud:
Det er muligt at søge, som følge af dagtilbudsloven §43,2 via NemPlads

Privatinstitutioner §19,5:
Det er muligt at søge, som følge af dagtilbudsloven §43,2 via NemPlads

Privat pasningsordning §80:
Der kan IKKE bevilges økonomisk fripladstilskud. 

Socialpædagogisk fripladstilskud

Kommunalt dagtilbud:
Det er muligt at ansøge om tilskuddet i institutionen jf. dagtilbudsloven §43,4.

Privatinstitutioner §19,5:
Det er muligt at ansøge om tilskuddet i institutionen jf. dagtilbudsloven §43,4.

Privat pasningsordning §80:
Der kan IKKE bevilges socialpædagogisk fripladstilskud.

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Kommunalt dagtilbud:
Det er muligt at ansøge om tilskuddet jf. dagtilbudsloven §43, 3.

Privatinstitutioner §19,5:
Det er muligt at ansøge om tilskuddet jf. dagtilbudsloven §43, 3.

Privat pasningsordning §80:
Der kan IKKE bevilges behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Arbejdsgiverforpligtigelse

Kommunalt dagtilbud:
Silkeborg Kommune er arbejdsgiver.

Privatinstitutioner §19,5:
Den private institution er arbejdsgiver.

Privat pasningsordning §80:
Ved ansættelse af ”ung pige i huset” er forældre arbejdsgiver. En privat passer er selvstændig erhvervsdrivende.

Klagemulighed

Kommunalt dagtilbud:
Alle forældre kan fortsat klage til kommunalbestyrelsen, hvis de ikke er enige i forvaltningens afgørelse, ligesom alle har mulighed for at rette henvendelse til Tilsynet i Ankestyrelsen, som fører tilsyn med, at kommuner følger den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det er tilsynet selv, der beslutter om der er grundlag for, at rejse en tilsynssag.

Privatinstitutioner §19,5:
Alle forældre kan fortsat klage til kommunalbestyrelsen, hvis de ikke er enige i forvaltningens afgørelse, ligesom alle har mulighed for at rette henvendelse til Tilsynet i Ankestyrelsen, som fører tilsyn med at kommuner følger den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det er tilsynet selv, der beslutter om der er grundlag for, at rejse en tilsynssag.

Privat pasningsordning §80:
Alle forældre kan fortsat klage til kommunalbestyrelsen, hvis de ikke er enige i forvaltningens afgørelse, ligesom alle har mulighed for at rette henvendelse til Tilsynet i Ankestyrelsen, som fører tilsyn med at kommuner følger den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det er tilsynet selv, der beslutter om der er grundlag for, at rejse en tilsynssag.

Persondataforordningen

Kommunalt dagtilbud:
Silkeborg Kommune skal overholde gældende lovgivning. Silkeborg Kommune har databehandleraftale med de systemudbydere der
benyttes.

Privatinstitutioner §19,5:
De private institutioner skal overholde gældende lovgivning.

Privat pasningsordning §80:
Den private pasningsordning skal overholde gældende lovgivning.

Private daginstitutioner

Hvis du ønsker at tilmelde dit barn til en privat institution, skal du kontakte institutionen direkte.

Der gives tilskud til privat institutionen på baggrund af antal indmeldte børn. Tilskuddet udbetales direkte til den private institution og er svarende til 75% af en gennemsnitlig bruttotakst, på en kommunal plads for aldersgruppen.

Foruden tilskud til den private institution, gives der søskendetilskud og der kan søges om økonomisk fripladstilskud i din bopælskommune. Disse tilskud beregnes ligeså af en gennemsnitlig bruttotakst af en kommunal plads for aldersgruppen.

Dette kan medføre, at det ikke eksempelvis er 50% af forældrebetalingstaksten i den konkrete privatinstitution, som gives i tilskud.

Det er privatinstitutionen, der står for opkrævningen af forældrebetalingen. Søskende- og økonomisk fripladstilskud udbetales til privatinstitutionen, som fratrækker tilskuddet i deres opkrævning.

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg ønsker kommunal pasning efter pasning i privat institution?

Du skal altid sørge for, at overholde udmeldelsesfristen hos den private pasningsordning. Ønsker du en kommunal plads, skal du ansøge om plads i NemPlads. Vi tildeler en plads til dit barn efter gældende regler og indenfor pasningsgarantien, som er senest tre måneder efter ansøgning.

Børnehaven i Lemming

Lemming Bygade 2a
8632 Lemming
Send e-mail
Tlf: 30 26 51 56
Se hjemmeside for Børnehaven i Lemming

Dronning Louises Børnehave

Rolighedsvej 20
8600 Silkeborg
Send e-mail
86 82 09 59
Se hjemmeside for Dronning Louises Børnehave

Henvi Huset Funder-Lysbro

Lysbrohøjen 7
8600 Silkeborg
Send e-mail
Tlf.: 60 57 20 98
Se hjemmeside for Henvi Huset Funder-Lysbro 

Natur´ligvis Troldbjerg - Privat børnehave

Troldbjergvej 4
8883 Gjern
Send e-mail
51 96 47 16
Se hjemmeside for Natur´ligvis Troldbjerg 

Små-Land - Privat vuggestue og børnehave

Gødvadhøjen 4
8600 Silkeborg
Send e-mail
Tlf: 40 46 01 53
Se hjemmeside for Små-Land

Stengaarden hestehaven

Sepstrupvej 27
8653 Them
Send e-mail
Tlf: 86 84 77 72
Se hjemmeside for Stengaarden hestehaven

Yggdrasil, Rudolf Steiner Skolens Børnehave

Stavangervej 3
8600 Silkeborg
Send e-mail
Tlf: 30 23 82 32 / 86 80 03 33
Se hjemmeside for Yggdrasil

Th. Langs Børnehave – Børneuniverset

Skoletorvet 1
8600 Silkeborg
Send e-mail
Tlf: 86 82 28 97
Se hjemmeside for Th. Langs Børnehave - Børneuniverset

Private leverandører kan ifølge Dagtilbudsloven oprette og drive private daginstitutioner med kommunalt tilskud. Privatinstitutioner beliggende i Silkeborg Kommune skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Godkendelseskriterier - Privat institution (PDF)

Ansøgningsskema til godkendelse af private daginstitutioner (PDF)

Ansøgningsskemaet indsendes sammen med relevante bilag via Borger.dk

eller

Silkeborg Kommune
Børne- og Familieafdelingen
Søvej 1
8600 Silkeborg

Kontaktperson vedrørende oprettelse af privat daginstitution 

Sektionsleder:
Lotte Wrisberg
Telefon: 30 46 37 38
lottewrisberg.kristensen@silkeborg.dk 

Privat pasningsordning

Reglerne om private pasningsordninger findes i dagtilbudslovens §80.

Silkeborg Kommune giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at benytte en privat pasningsordning, i stedet for et kommunalt dagtilbud.

Pasningsordningen indebærer, at forældrene indgår en aftale med en børnepasser eller en privat pasningsordning om pasning af barnet.

Tilskuddet kan ikke anvendes til pasning af sit eget barn (se i stedet fanen "Tilskud til pasning af egne børn").

Hvem kan passes?

Du kan søge tilskud til privat børnepasning til børn i alderen 24 uger og indtil barnet starter i skole.

Privat børnepasning er ikke et kommunalt pasningstilbud, men en privat pasningsordning hvor kommunen dækker op til 75% af dine udgifter.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge om dette tilskud i NemPlads. Husk at både ansøger og den private passer skal underskrive ansøgningen digitalt.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Tilskuddet udgør 75% af de dokumenterede udgifter, som fremgår af pasningsaftalen – dog med et max.

Tilskuddet gradueres ud fra det antal timer barnet passes. Se de aktuelle takster for året nedenfor. Tilskuddet ændres måneden efter, at barnet er fyldt 3 år.

Hvis en familie har flere børn i kommunalt dagtilbud/privatpasning og/eller SFO, ydes der søskendetilskud på den billigste plads for Silkeborg kommune.

Hvornår er tilskuddet gældende fra?

Tilskuddet kan tidligst udbetales, når ansøgningen er modtaget af Silkeborg kommune, og pasningsaftalen er godkendt. Et tilskud er gældende fra næstkommende 1. eller 16. efter ansøgningstidspunktet.

Såfremt ansøgningen ikke er modtaget senest den 5. i måneden før tilskuddets start, vil tilskuddet først udbetales i måneden efter, sammen med denne måneds tilskud.

Tilskuddet udbetales forud, og indsættes på din Nemkonto omkring den 25. i måneden.

Du skal ikke betale skat af tilskuddet, men børnepasseren skal betale skat af den løn, I har aftalt ifølge pasningsaftalen. Du kan ikke søge økonomisk – eller pædagogisk friplads, når du modtager tilskud til privat børnepasning, men har du andre børn der er i kommunal pasning gives der søskendetilskud.

Tilbagebetaling af tilskud

Hvis du som forælder eller børnepasseren opsiger eller ophæver en pasningsaftale og du har fået udbetalt tilskud, som ikke anvendes til betaling af børnepasseren, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales.

Hvis jeg ønsker kommunal pasning

Du skal altid sørge for, at overholde udmeldelsesfristen hos den private pasningsordning. Ønsker du en kommunal plads, skal du ansøge om plads i NemPlads. Vi tildeler en plads til dit barn efter glædende regler og indenfor pasningsgarantien, som er senest tre måneder efter ansøgning.

Oplysningspligt

Både du og børnepasseren har pligt til skriftligt at informere Silkeborg kommune, hvis der sker ændringer af betydning for tilskuddet.

Opsigelse sker i forhold til det aftalte i pasningsaftalen.

Pasningsaftalen kan ophæves straks, hvis en af parterne misligholder aftalen.

Klage

Du kan klage over kommunens afgørelser til Ankestyrelsen. Klagen stiles til Ankestyrelsen, men fremsendes til Silkeborg kommune, Pladsanvisning og Tilskud, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Klagen genvurderes og såfremt afgørelsen fastholdes, fremsendes klageskrivelsen med Silkeborg kommunes bemærkninger til Ankestyrelsen. Klage over fastsættelse af tilskuddets størrelse kan alene indbringes for kommunen.

Betaling og tilskud i dagtilbud

Anne Kathrine Vendelbo, privat pasningsordning
Grågårdevej 5
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 28 32 32 52

Jeanette Riis-Larsen, privat pasningsordning
Vinderslevvej 45
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 27 12 23 07

Lenes private pasningsordning
Lene Petersen
Vestervangen 3
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 26 79 85 56
Skovborg1982@gmail.com 

Lotte Anckersen, privat pasningsordning
Vinderslevholmvej 53
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 31 79 00 52

Lærke Norge Dam, privat pasningsordning
Rosenborgvej 9
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 40 37 53 67
www.lndp.dk

Mie Rasmussen, privat pasningsordning
Ulvedalsvej 52
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 28 60 20 72

Landbørn - Din private pasningsordning
Nina Jeppesen Jensen
Ulrøgelvej 8
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 24 93 67 03 

Sanne Thomassen, privat pasningsordning
Sangildvej 24
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 23 90 07 79
sannemartin.bt@gmail.com

Regnbuen, privat pasningsordning
Winnie Danielsen
Sindingsgade 20
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 41 13 21 01
winnsda@gmail.com 

Solsorten, privat pasningsordning
Gitte Bøgvad Bisgaard
Solsortevej 25
8643 Ans
Tlf. nr. 22 98 74 42
karoline@balumse.dk

Femkløveren, privat pasningsordning
Søndervang 7, Gødvad
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 60 81 81 26
Line081284@hotmail.com

Pernille Gjerulff Ohlsen
Morelvej 7, Gødvad
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 23 96 23 98
pernillego@gmail.com 

Gødvads private børnepasning, privat pasningsordning
Nadja Dalby Christensen 
A. Andersens Vej 2 
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 50 27 55 66
nadjadh8@hotmail.com

Laura og legekammeraterne, privat pasningsordning
Laura Agø Lundgaard Nielsen
Bakkeborgdalen 21, Gødvad
8600 Silkeborg 
Tlf. nr. 26 18 09 79
lauraagoee@gmail.com

Birgitte Bentsen Stenholt
Trondheimsvej 102, Gødvad
8600 Silkeborg 
Tlf. nr. 24 41 77 66
boernifocus@gmail.com

Lone Thørring Vestergaard
Turkuvej 22, Gødvad
8600 Silkeborg 
Tlf. nr. 25 66 73 81
lonethorring@gmail.com 

Dannie Olsen
Sindingsgade 20
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 61 67 69 43 
dannieo16@gmail.com 

Egetræet Privat Pasningsordning
v/ Charlotte Amalie Scheelke-Daugaard
Iller Damvej 11
8643 Ans
Tlf. nr. 42 77 95 69
egetraeet@outlook.dk 

Jane Thor, privat pasningsordning
Thorupgårdsvej 4, Voel
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 30 71 44 96
kontakt@janes-guldklumper.dk

Lena Buhl Jacobsen, privat pasningsordning
Hjortgårdsvej 19, Voel
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 51 25 28 45
mj@firmajacobsen.dk 
https://www.lenasprivatepasningsordningvoel.dk/

Litzia Linde Langdahl, privat pasningsordning
Christiansvej 16, Voel
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 61 28 67 01
litzialinde@hotmail.com
Privatpasningsordningvoel

Susanne Skov, privat pasningsordning
Juelsøvej 110, Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 22 38 44 36
susanne.skov@mail.com 

Siri Lund Sværdborg, privat pasningsordning
Havmosevej 11b, Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 40 33 85 11
Siri_lund300@hotmail.com 

Privat - pasningsordning - Sensommervej
Majken Kornum
Sensommervej 156, Resenbro
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 28 44 62 27
privatpasningSensommervej@gmail.com
Privat pasningsordning Sensommervej

Michelle Bianca Borja Yde, privat pasningsordning
Løvfaldsvej 25, Resenbro
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 31 10 41 27

Børnegården en privat pasningsordning i Sorring
Vibeke Nordsmark
Dybdalsvej 25
8641 Sorring
Tlf. nr. 30 66 51 11
vibeke@sorringpd.dk

Miriam Harrison, privat pasningsordning
Tingbakken 25
8883 Gjern
Tlf. nr. 25 88 21 71
famharrison@gmail.com 

Pernille Yeoman, privat pasningsordning
Frederiksberggade 3
8883 Gjern 
Tlf. nr. 27 63 45 18
pernilleyeoman@gmail.com 
https://www.pernilleprivatepasningsordning.dk

Tinne Barbara Holst, privat pasningsordning
Georg Krügersvej 99
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 30 25 76 33
tinneholst@hotmail.com 

Børn i Focus, privat pasningsordning
Birgitte Bentsen Stenholt
Trondheimsvej 102, Gødvad
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 24 41 77 66
boernifocus@gmail.com 

Louise Najbjerg Ravn, privat pasningsordning
Blåbærvej 11, Grauballe
8600 Silkeborg
Tlf. nr.28 59 49 74
louisenajbjerg92@gmail.com 

Anita Krogh Nielsen, privat pasningsordning
Østervang 38
8654 Bryrup
Tlf. nr. 25 30 67 98  

Jette Würtz, privat pasningsordning
Dalgasgade 19, Sydbyen
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 25 78 20 98
jette-wurtz@hotmail.com 

Charlotte Jespersen, privat pasningsordning
Voldbygårdvej 8, Virklund
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 20 94 69 73
charlottejespersen@live.dk 
www.skovtotterne-virklund.dk

LEGE-HUSET, privat pasningsordning
Lis Sørensen
Paradisvejen 11, Virklund
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 30 26 72 46  
lis050658@gmail.com 

Jannie Frank Nellemann, privat pasningsordning
Odinsvej 50
8653 Them
Tlf. nr. 22 45 33 88 

Alkenbjerggård, privat pasningsordning
Sepstrupvej 23
8653 Them
Tlf. nr. 28 25 61 15

Berith Reinholt, privat pasningsordning
Børnehuset Solsikken
Thorsøtoften 10
Virklund
8600 Silkeborg
Tlf. 25323155
Berith.r.h@gmail.com 
www.bornehusetsolsikken.dk

Siri og Peter Jensen, privat pasningsordning
Toftevænget 2
8653 Them
Tlf. nr. 28 29 90 08
Følg os på Facebook – Siri, Peter og miniputterne

Helle Lyngsø Stoffregen, privat pasningsordning
Højmarkstoften 98, Balle
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 21 56 95 59
martinstoff@webspeed.dk 

Mette Korshøj Rasmussen, privat pasningsordning
Asger Jornsvej 9, Balle
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 22 86 74 11 

Maria Bøgh Højgaard, privat pasningsordning
Buskelundengen 1, Buskelund
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 28 40 20 38
maria.bogh@gmail.com 

Naturgården - Privat pasningsordning
Lena Kristoffersen og Martin Petersen
Moselundvej 15, Funder Kirkeby
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 30 53 75 73/28 25 57 94
lena-h-k@hotmail.com

Liselotte Aslaner, privat pasningsordning
Bregnevej 17, Søholt
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 52 70 22 23

Trine Knappe, privat pasningsordning
Ege allé 23, Søholt
8600 Silkeborg
Info@soeholts.dk
Hjemmeside: søholts.dk

Malena Pape Kjærsgaard, privat pasningsordning
Grøndalsvej 28K, Alderslyst
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 21 22 15 01
malena.pape@gmail.com

Bianca Bonne Nielsen, privat pasningsordning
Lupinvej 32 st.tv., Alderslyst
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 60 16 36 27
hjertetfoerst@hotmail.com 

Lise Godsk Pedersen, privat pasningsordning
Skovløbervej 24, Lysbro
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 20 86 13 40
lisegodsk@hotmail.com 

Nanna Nass Brøndum, privat pasningsordning
Skærsskovvej 79, Funder
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 60 74 19 79
nannabroendum@gmail.com

Tilskud til pasning af egne børn i eget hjem

Du kan søge om tilskud til pasning af egne børn i eget hjem. Tilskuddet kan bevilges fra barnet er 30 uger og indtil skolestart. Tilskuddets størrelse varierer fra år til år, og kan ses på vores takstblad.

Tilskudsperiodens længde skal være minimum 8 uger og maksimalt 1 år for hvert barn, og kan deles op i to perioder og/eller deles op mellem forældrene.

Et tilskud kan være gældende fra næstkommende 1. eller 16. efter ansøgningstidspunktet. Såfremt ansøgningen ikke er modtaget senest den 5. i måneden før tilskuddets start, vil tilskuddet først udbetales i måneden efter igen, sammen med denne måneds tilskud.

Du kan få tilskud hvis:

  • Du har opholdt dig i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år, eller er tilflytter fra et andet EU-land
  • Du har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer
  • Du ikke har anden indkomst end tilskuddet til pasning af egne børn

Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn

Gældende takster og tilskud

Private legestuer

Legestuen ”Puppen”

Sted: Luthersk Mission, Nylandsvej 72 (bag Nordvestbadet),
8600 Silkeborg
Tid: Tirsdage og torsdage kl. 9.30 – 12.00
For: Børn i alderen 0-3 år ifølge med voksen
Pris: 50 kr. pr. måned for 1 dag om ugen og
100 kr. pr. måned for 2 dage om ugen

Kontaktperson: 
Ruth Vatne Rasmussen
Egernvej 1, 8600 Silkeborg
Tlf: 25 76 30 19
rvr@dlm.dk 

Øvrige oplysninger:
Luthersk Mission er en fri forening
indenfor den danske folkekirke.

Legestuen ”Sommerfuglen”

Sted: Missionshuset, Nylandsvej 72 (bag Nordvestbadet),
8600 Silkeborg
Tid: Onsdag kl. 9.00 – 12.00
For: Børn i alderen 3-6 år uden en voksen
Pris: 110 kr. pr. måned.

Kontaktperson:
Ruth Vatne Rasmussen
Egernvej 1, 8600 Silkeborg
Tlf: 25 76 30 19
rvr@dlm.dk 

Øvrige oplysninger:
Vi lægger vægt på fri leg, hygge og børnesnak m.m.
Der laves kreative ting, leges både inde og ude og hver gang vil der være en lille samling med bibelfortælling og børnesange.
Børnene medbringer en madpakke, og vi sørger for noget at drikke.
Der er tilknyttet en lønnet leder og 1-2 frivillige hjælpere.
Du er altid velkommen til at besøge os.
Luthersk Mission er en fri forening indenfor den danske folkekirke.

Silkeborg Kommune yder tilskud til legestuer med børn over 1½ år, der ikke modtager tilskud til pasning for eksempel i daginstitutioner, dagpleje eller privat pasning.

Tilskuddet udbetales med kr. 150 pr. barn halvårsvis efter skriftlig ansøgning fra den enkelte legestue.

Ansøgningsskema

Hent et Ansøgningsskema (Word dokument)

Kontakt
Pladsanvisning og Tilskud Børne- og Familieafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontid

Personlig fremmøde:

Efter forudgående aftale

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje