Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Tilskudsmuligheder Tilskud for foreninger Lokaletilskud for foreninger

Lokaletilskud for foreninger

Ønsker din forening at søge om lokaletilskud, kan du her læse mere om, hvordan I kan søge om tilskuddet.

Silkeborg Kommune yder lokaletilskud til driften af foreningernes egne og/eller lejede lokaler, herunder lejrpladser, som primært bliver brugt til aktiviteter til børn og unge under 25 år.

Vi yder kun tilskud til de lokaler, som foreningen på forhånd er godkendt til lokaletilskud. Hvis din forening ikke tidligere har modtaget lokaletilskud eller foreningen flytter sine aktiviteter, skal du indsende en særskilt ansøgning om dette – læs mere under afsnittet ”nye ansøgninger om lokaletilskud”.

Generelt om lokaletilskud

Din forening skal

 • være godkendt som forening efter folkeoplysningsloven.
 • være hjemmehørende i Silkeborg Kommune
 • have kontinuerlige, folkeoplysende aktiviteter i lokalerne

Vi yder kun lokaletilskud til lokaler, der er godkendt på forhånd. Hvis der sker ændringer i lejekontrakt, udgiftsniveau, nye lokaler m.v., skal dette først godkendes i Kultur og Fritid.

Ved egne lokaler, herunder haller og lejrpladser yder vi tilskud til

 1. renter af prioritetsgæld og bidrag (ikke afdrag)
 2. skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen
 3. udgifter til almindelige vedligeholdelse (ikke forbedringer og nyanskaffelser)
 4. varme- og el-udgifter, rengøring samt evt. fornødent tilsyn
 5. evt. leje- og fremlejeindtægter, herunder forpagtningsafgifter inden der beregnes lokaletilskud (sponsorindtægter er ikke omfattet)

Ved lejede lokaler, herunder haller og lejrpladser yder vi tilskud til

 1. det aftalte lejebeløb
 2. afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn.

Du finder her en oversigt over, hvilke udgifter der er tilskudsberettiget, og hvilke der ikke er:

Tilskudsberettigede udgifter

Der er politisk vedtaget en ny model for lokaletilskud gældende fra og med tilskudsåret 2024. 
Læs evt. mere om beslutningen under punkt 4.

Modellen gældende fra 2024 indebærer følgende

 1. Vi fradrager (modregner) for alle medlemmer over 25 år i alle foreninger, fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer over 25 år.
 2. Når denne andel er fratrukket de tilskudsberettigede udgifter, yder vi lokaletilskud med 65 %


Du kan her læse om, hvordan foreningen skal opgøre sine medlemmer

Hvis du har brug for at høre mere til modellen for lokaletilskud gældende til og med tilskudsår 2023, er du velkommen til at kontakte os.

Lokaletilskuddet kan blive reduceret alt efter, hvor mange aktivitetstimer din forening har i lokalet, I modtager lokaletilskud til – læs mere om aktivitetstimer i særskilt afsnit.

Eksempel på beregning af lokaletilskud

En forening har i et kalenderår tilskudsberettigede udgifter for 75.000 kr. og de årlige aktivitetstimer er 450 timer. Læs mere om aktivitetstimer og sats pr. time i afsnittet ”Aktivitetstimer og KL-sats”.

Foreningen har en medlemsprocent over 25 år på 22,78 % (se beregning i næste afsnit).

Beregningen af lokaletilskuddet vil se således ud:

 • Faktiske udgifter                                                               75.000,00 kr.
 • Maksimalt tilskud (450 * 152,93 (KL-timesats)) =          68.818,50 kr.

Vi tager udgangspunkt i det laveste af de to beløb til den videre beregning – i dette tilfælde 68.818,50 kr.

Først reduceres det maksimale tilskud med medlemsprocenten over 25 år

 • 22,78 % af 68.818,50 kr. =                      15.676,85 kr.

Det tilskudsberettigede beløb er herefter

 • 68.818,50 – 15.767,85 kr. =                      53.141,65 kr.
 • Heraf 65 % i lokaletilskud =                     34.542,07 kr.

 

Eksempel på beregning af medlemsprocent over 25 år 

 • Samlede antal medlemmer i foreningen                 900
 • Medlemmer over 25 år                                            300
  • – bestyrelsesmedlemmer over 25 år                10
  • – instruktører/trænere/ledere over 25 år         45
  • – fradrag 40 medlemmer over 25 år                40
 • Beregnede medlemmer over 25 år                          205
 • Medlemsprocent over 25 år (100*205/900)             22,78 %

Alle foreninger, der i forvejen er godkendt til at få lokaletilskud, skal søge lokaletilskud via Fritidsportalen.

Foreningen kan enten

 1. få udbetalt a conto lokaletilskud med endelig afregning året efter
 2. modtage lokaletilskud ved endelig afregning året efter 

Ansøgningsfristen for begge modeller er den 1. maj kl. 23.59 – foreningen søger om det på samme blanket.

Ansøgningen skal underskrives med MitID af formand, kasserer, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisor(er).

Vi sender en mail til foreningerne, når det er muligt at søge lokaletilskud.

Hvis din forening ikke tidligere har modtaget lokaletilskud, skal du indsende en særskilt ansøgning om dette. Læs mere under afsnittet ”nye ansøgninger om lokaletilskud”.

Hvis din forening ønsker a conto lokaletilskud, udbetaler vi det to gange om året – juni og november.

Endelig afregning – uanset om foreningen får a conto lokaletilskud eller ej – sker efter ansøgningsfristen.

Foreningen vil forventeligt i løbet af maj-oktober få besked, når vi har opgjort lokaletilskuddet. Udbetaling / tilbagebetaling af lokaletilskud sker efter, at foreningen er oplyst om opgørelsen.

Vi udbetaler lokaletilskuddet til foreningens NemKonto, hvorfor det er et krav, at foreningen har et aktivt CVR-nummer med tilknyttet NemKonto.  

Læs mere om CVR-nummer til foreninger

Hvis din forening skal tilbagebetale tilskud, sender vi en faktura til foreningens digitale postkasse.

Gå videre til Digital Post for foreninger

En aktivitetstime bliver defineret som en time, hvor foreningens medlemmer deltager i foreningsaktiviteter i foreningens egne eller privat lejede lokaler og lejrpladser. Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af deltagere og den aktivitet, der foregår.

Foreningen skal opgøre aktivitetstimerne pr. lokale pr. år og oplyse dem i forbindelse med ansøgning om lokaletilskud.

Vi yder maksimalt lokaletilskud til foreningens årlige aktivitetstimer x de timesatser, der fremgår af folkeoplysningsloven og er udmeldt af KL.

Læs mere på KL's hjemmeside

I 2023 er KL’s timesatser følgende:

 • Almindelige lokaler, inkl. ridehaller:  147,17 pr. aktivitetstime
 • Haller, ekskl. ridehaller:                     294,44 pr. aktivitetstime

I 2024 er KL’s timesatser følgende:

 • Almindelige lokaler, inkl. ridehaller:  152,93 pr. aktivitetstime
 • Haller, ekskl. ridehaller:                     305,92 pr. aktivitetstime

Til rytterstuer yder vi maksimalt 1 ¼ time om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag (svarer til max 1.496 timer årligt).

Til kortere lejemål (f.eks. lejr) yder vi maksimalt 12 timer pr. døgn. Foreningen skal angive alle aktivitetstimer på ansøgningen – Kultur og Fritid beregner selv de 12 timer pr. døgn.

Silkeborg Kommune stiller følgende krav til foreningens revisor.

 • Hvis foreningen modtager kommunalt tilskud på under 500.000 kr. kan revision ske ved valgt revisor. Revisor skal udføre en række revisionshandlinger i forbindelse med sin revision og erklære, at handlingerne er udført. Underskreven erklæring skal vedlægges ansøgning om lokaletilskud.
  Gå til erklæringen
 • Hvis foreningen modtager kommunalt tilskud på over 500.000 kr., skal regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Kontrollen skal suppleres med en revision efter god revisionsskik. Der skal foretages uanmeldt kasseeftersyn og føres en egentlig revisionsprotokol. Revisoren skal kontakte kommunen, hvis vedkommende påtaler lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning.

Kommunalt tilskud dækker over det samlede tilskud, som foreningen modtager fra kommunen.

Nye ansøgninger om lokaletilskud

Hvis din forening ikke tidligere har modtaget lokaletilskud, skal I forud for ansøgning kontakte Kultur og Fritid. Vi vil i første omgang vurdere, om vi kan stille et kommunalt lokale vederlagsfrit til rådighed for foreningen. Kan vi ikke det, kan I søge om lokaletilskud.

Silkeborg Kommune skal behandle alle nye ansøgninger om lokaletilskud. Vi betegner nye ansøgninger som

 • Fra nye foreninger
 • Om nye lokaler
 • Om udvidelse af timetal
 • Om ombygning og udvidelser m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra kommende krav

Vi har pt. ikke en decideret ansøgningsblanket, som du kan udfylde, hvis du ønsker at søge om lokaletilskud.

Du kan sende en mail til kulturogfritid@silkeborg.dk, og så vil vi vejlede dig i, hvad vi har brug for, at du indsender for, at vi kan behandle ansøgningen.

Hvis din forening skal søge lokaletilskud til et lejemål, anbefaler vi, at I ikke underskriver lejekontrakten før, at foreningen har modtaget tilsagn fra Kultur og Fritid om foreningen er berettiget til lokaletilskud. 

Som udgangspunkt er det kommunens Fritidsråd, der behandler alle nye ansøgninger om lokaletilskud.

De har møder fire gange årligt. Vi skal derfor have jeres ansøgning i god tid inden mødet, så vi kan nå at afstemme jeres ansøgning i fællesskab og klargøre den til behandling.

I 2024 er indsendelsesfristen:

 • 27. marts
 • 26. juni
 • 9. oktober

Vi kan undlade at give lokaletilskud til driftsudgifter jf. folkeoplysningsloven § 25:

 • Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til
 • Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved det eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen
 • Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunen
 • Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

Vi kan nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en lejrplads f. folkeoplysningsloven § 26:

 • ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt.
 • Ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads på egnen
 • Hvis der i lejebeløbet er indeholdt udgiftstyper, som ikke kunne have udløst tilskud, hvis der havde været tale om foreningens eget lokale m.v.
Kontakt
Bettina Gundlund Johansen Kultur- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje