Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Klima og energi Energi Jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg

Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg, skal du først søge tilladelse hos Silkeborg Kommune. Alle ansøgninger skal indsendes via ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Alle jordvarmeansøgninger skal sendes til Silkeborg Kommune via ansøgningsportalen Byg og Miljø. I Byg og Miljø kan du søge om tilladelse, anmelde, færdigmelde og give besked om sløjfning af jordvarmeanlæg. Du skal benytte MitID til at komme ind i Byg og Miljø.

Der er 2 forskellige ansøgningstyper afhængig af hvor anlægget skal etableres og hvilket jordvarmeanlæg du vil etablere:

 • Anmeldelse af jordvarmeanlæg
 • Ansøgning om tilladelse til jordvarmeanlæg

Du skal være opmærksom på, at du måske også skal have andre tilladelser, f.eks. en byggetilladelse.

Læs mere om jordvarmeanlæg

Alle anmeldelser af jordvarmeanlæg skal sendes via Byg og Miljø. Du skal bruge MitID for at komme ind i Byg og Miljø. 

Du kan anmelde et jordvarmeanlæg, hvis du opfylder følgende betingelser: 

 • anlægget et horisontalt 
 • anlægget er ikke industrielt 
 • anlægget ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger 
 • anlægget udelukkende bruger de frostsikringsmidler der er nævnt i Jordvarmebekendtgørelsens §15, stk. 1 

Jordvarmebekendtgørelsens §15, stk. 1: 

§ 15. Som frostsikringsmiddel til anlæg med brine må anvendes følgende stoffer 

 1. ethanol eller IPA-sprit (ethanol denatureret med 10 % isopropanol), eller
 2. ethylenglycol eller propylenglycol med udtømmende deklaration af indholdet af antikorrosionsmidler og andre tilsætningsstoffer, herunder udtømmende deklaration af sådanne midler i færdigblandede frostsikringsmidler. 

Når du har lavet en anmeldelse af et jordvarmeanlæg i Byg og Miljø, har Silkeborg Kommune 4 uger til at komme med bemærkninger til anmeldelsen. Hører du ikke fra os indenfor 4 uger, kan du etablere jordvarmeanlægget som anmeldt. 

Gå til Byg og Miljø

Alle ansøgninger om tilladelse til jordvarmeanlæg skal sendes via Byg og Miljø. Du skal benytte MitID til at komme ind i Byg og Miljø.

Hvis dit anlæg ikke opfylder betingelserne for at anmelde et jordvarmeanlæg (se ovenfor), skal du indsende en ansøgning om tilladelse til jordvarmeanlæg.

Gå til Byg og Miljø

Der skal være mindst 50 meter mellem jordvarmeanlægget og en drikkevandsbrønd eller -boring.  De 50 meter gælder for alle dele af anlægget, både jordvarmeslangerne og installationerne i huset. Det er i visse tilfælde muligt at nedsætte afstandskravet til 5 meter, efter en konkret vurdering af det konkrete projekt.

På Danmarks Miljøportal, kan du finde din ejendom og se afstanden til nærmeste drikkevandsboring, afstanden til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder) og afstanden til indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg.

Gå til Danmarks Miljøportal

Du må normalt ikke lave et jordvarmeanlæg i områder, hvor der er beskyttede fortidsminder. Det gælder både ved selve fortidsmindet og indenfor den beskyttelseszone der er omkring et fortidsminde.  For gravhøje er der f.eks. en beskyttelseszone på 100 meter omkring en gravhøj. 

At få tilladelse til et jordvarmeanlæg på et sådan sted vil kræve en dispensation fra Silkeborg Kommune, og den kan vi kun give i særlige tilfælde. 

På Danmarks Miljøportal, kan du se hvor der ligger fortidsminder. 

Gå til Danmarks Miljøportal

Du må normalt ikke lave et jordvarmeanlæg i områder, hvor der er beskyttede naturområder. Det vil sige søer, moser, enge, heder, overdrev med videre. Disse områder er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven, samt lovgivning for Natura2000 områder. Det vil kræve en dispensation fra Silkeborg Kommune, og den kan vi kun give i særlige tilfælde.

På Danmarks Miljøportal, kan du finde din ejendom og se om der er beskyttet natur eller et Natura2000 område, der hvor du ønsker at etablere dit jordvarmeanlæg. 

Gå til Danmarks Miljøportal

Der kan være bestemmelser i en lokalplan som medfører, at der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning for din ejendom.

Hvis du ønsker at etablere et jordvarmeanlæg og din ejendom er omfattet af tilslutningspligt, kan du få en dispensation fra tilslutningspligten, hvis din ejendom opføres som et lavenergibyggeri. Du kan læse bestemmelserne om varmeforsyning for dit område i den lokalplan der gælder, der hvor du bor.

Gå til Silkeborg Kommunes lokalplanportal

Når jordvarmeanlægget er etableret, skal det tæthedsprøves. Det er det firma der har installeret jordvarmeanlægget, som foretager tæthedsprøvningen.

Resultatet af tæthedsprøven skal sendes til Silkeborg Kommune sammen med færdigmeldingen af anlægget. Hvis slangerne er placeret anderledes end beskrevet i tilladelsen, skal du sende et nyt kort til os, som viser hvor varmeslangerne er placeret.

Når jordvarmeanlægget har været i drift i et år, skal anlægget efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Resultatet af eftersynet skal opbevares i mindst 10 år og vises til Silkeborg Kommune, hvis vi beder om det.

Hvis du har en helårsbolig, en ferielejlighed til eget brug eller et sommerhus, som primært opvarmes med elektricitet, kan du søge om at få nedsat elafgiften. Du kan få nedsat elafgiften for forbrug, der overstiger 4.000 kWh pr år. Boligen, sommerhuset eller ferielejligheden skal være registreret i BBR som elopvarmet. 

Sådan gør du:

 • Tjek om boligen er korrekt registreret i BBR. Her kan du selv ændre BBR-oplysningerne, hvis de ikke er korrekte.
 • Tjek om du allerede har reduceret elafgift. Det står på din elregning.
 • Ansøg om nedsættelse af elafgiften hos dit elselskab.

Tjek dine oplysninger i BBR

Hvis du har jordvarmeanlæg, skal det være færdigmeldt, og vi skal have modtaget tæthedsprøvningsattesten, før vi kan registrere i BBR, at der er et jordvarmeanlæg på din ejendom.

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. Det betyder bl.a., at du skal anmelde sløjfningen til Silkeborg Kommune, og at anlægget skal tømmes for væske. 

Væsken skal behandles som farligt affald og afleveres på genbrugspladsen.

Anmeldelse af sløjfning af jordvarmeanlæg skal ske via Byg og Miljø.

Du skal dokumentere, at det farlige affald er bortskaffet korrekt. Du skal derfor udfylde Kvittering for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen fra Silkeborg Forsyning A/S. Skemaet skal du tage med på genbrugspladsen og det skal underskrives af en medarbejder på genbrugspladsen. 

Skemaet sendes herefter til Silkeborg Kommune, Natur og Miljø.

Gå til Kvittering for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen på Silkeborg Forsynings A/S´s hjemmeside

Hvis du sløjfer en olietank i forbindelse med, at du etablerer et jordvarmeanlæg skal du anmelde det til Silkeborg Kommune, Natur og Miljø. Det gælder både for nedgravede og overjordiske olietanke. 

Anmeldelse om sløjfning af olietanke skal ske via Byg og Miljø.

Læs mere om sløjfning af olietanke

I bekendtgørelse om jordvarmeanlæg kan du læse om lovbestemmelserne for jordvarmeanlæg.

Gå til Jordvarmebekendtgørelsen 

Team Energi og Ressourcer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje