Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Naturbeskyttelse, naturpleje og biodiversitet Naturpleje

Naturpleje

Kommunen sørger for naturpleje og naturgenopretning af udvalgte naturområder. Formålet er at bevare naturen og fremme biodiversiteten.

Hvorfor skal vi pleje naturen?

Heder, overdrev og enge er skabt ved menneskets påvirkning som fx dyrkning og græsning. Uden pleje gror de til i træer og buske. Ved at efterligne de gamle driftsformer beskyttes de planter og dyr, som er typiske for områderne.

Hvem står for naturplejen?

Kommunerne står for naturplejen på de kommunalt ejede naturområder. På statens arealer står Naturstyrelsen for naturplejen. Private naturområder kan plejes af kommunen efter aftale, eller ejeren kan selv stå for plejen. Vi rådgiver gerne om dette.

Ejer du et naturområde, som er ved at gro til?

Kontakt os og hør nærmere om mulighederne for naturpleje. Vi baserer naturplejen af privat ejede arealer på godt samarbejde og frivillige aftaler.

Links

Se eksempler på arealer med naturpleje i Silkeborg Kommune

Læs mere om biodiversitet

Læs mere om naturpleje

Engene er opstået ved græsning og høslet, og de kræver pleje for ikke at forsvinde.

Hvordan plejer vi engene?

Enge er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, men de kræver pleje for at forhindre tilgroning. Ved at genindføre græsning og eventuelt høslet bevarer vi de mange planter og dyr, der lever på engen.

Kvæg egner sig godt til at græsse på vådbundsarealer. Heste kan græsse på de lidt mere tørre engområder, mens får og geder egner sig bedst til helt tørre steder.

Er en eng allerede groet til med træer og buske, kan det være nødvendigt at rydde en del af bevoksningen, før dyrene sættes ud for at græsse.

Fortidsminder skal bevares til vores efterkommere, og det kræver forskellige former for pleje.

Hvordan plejes fortidsminder?

Fortidsmindet skal beskyttes af et græsdække, så det ikke trædes op eller eroderer. Det kan være gavnligt at fjerne træer og buske på fortidsmindet. Rødderne skal dog forblive i jorden, så de arkæologiske jordlag ikke forstyrres.

Lette husdyr som får er velegnede til at græsse på et fortidsminde, mens større dyr som heste og køer kan skade det. Kommunen plejer årligt ca. 50 fortidsminder, nogle endda flere gange om året.

Links

Læs Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Fund og fortidsminder

Læs Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Alt om fortidsminder

Se Danmarks Kulturarvsforenings Fortidsmindeguide

Hederne er meget artsrige, men de kræver pleje for at bestå.

Hvordan plejer vi hederne?

Heder er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, men jorden skal være udpint for, at heden trives. Den vigtigste pleje består derfor i at fjerne næring. De mest almindelige metoder er græsning, slåning og afbrænding.

Græsning og slåning virker foryngende på heden. Afbrænding fremmer ny lyngspiring men kræver særlige sikkerhedsmæssige forholdsregler.

En mose kan være dannet på mange forskellige måder. Nogle moser kræver pleje, mens andre ikke behøver hjælp udefra.

Hvordan plejer vi moser?

Moser kan være naturskabte eller menneskeskabte. Der findes mange forskellige mosetyper, og det er ikke dem alle, som kræver pleje. Nogle skal helst passe sig selv, mens andre kan forbedres med græsning, ved at hæve vandstanden og sløjfe dræn og grøfter eller ved at rydde træer og buske.

Moser er beskyttet af naturbeskyttelsesloven.

Overdrev er en naturtype, som ofte ses på magre kuperede jorder. Overdrev kan være meget rige på dyre- og plantearter.

Hvordan plejer vi overdrev?

Overdrev skal plejes med afgræsning. Ellers gror de til med træer og buske, og de forskellige lyskrævende planter forsvinder. Hvis tilgroningen er for voldsom, kan det være nødvendigt at fjerne buske og træer.

Kreaturer og heste er gode græsningsdyr på overdrevet, da de får mange forskellige planter til at trives. Får er knap så egnede. De æder både blomster og græs med det resultat, at området forvandles til en græsplæne med relativt få arter.

Overdrev er beskyttet af naturbeskyttelsesloven.

Team Natur
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje