Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Naturbeskyttelse, naturpleje og biodiversitet Vandhuller

Vandhuller

Vandhuller pynter i landskabet og giver gode levevilkår for dyr og planter. De fleste vandhuller er beskyttede i naturbeskyttelsesloven.

Hvilke vandhuller er beskyttede?

  • Vandhuller større end 100 m² med et naturligt plante- og dyreliv
  • Mindre vandhuller, som ligger på eller ved en anden beskyttet naturtype som fx vandløb, eng eller mose.
  • Regnvandsbassiner, branddamme og gadekær er normalt også omfattet af beskyttelsen.
  • Små havedamme er som regel ikke omfattet af beskyttelsen

Hvad truer vandhullerne?

Den største trussel mod vandhuller er næringsstoffer. De kommer blandt andet fra dyrkede og gødskede marker og fra fodring af fx ænder. Det giver plumrede vandhuller, hvor trådalger og andemad dominerer. En del vandhuller er påvirket af husspildevand, hvilket naturligvis skal undgås.

Kan jeg udsætte fisk og fugle til vandhullet?

Vandhullets værdifulde liv kan blive skadet eller ødelagt, hvis du udsætter og/eller fodrer fisk og fugle.

Fisk hører ikke naturligt hjemme i et mindre vandhul. De spiser paddeæg, og en del fisk roder op i vandhullets bund. Så tilføres vandet næring og plumrer til. Hvis du udsætter og/eller fodrer ænder ved et vandhul tilfører det også næring. Det kan skade vandhullets dyre- og planteliv.

Hvad hvis jeg vil etablere eller ændre et vandhul?

Send en ansøgning til Team Natur, Natur og Miljø på e-mail natur@silkeborg.dk. Vedlæg kort eller luftfoto, der viser hvor du ønsker at etablere vandhul eller hvilket vandhul du ønsker at ændre.

Læs mere om vandhuller i denne folder (pdf).

 

Læs mere om vandhuller

Et nyt vandhul pynter i landskabet og gør området til et bedre levested for dyr og planter.

Nye vandhuller giver nyt liv

Et nyt vandhul kan tilføre masser af liv til et område. Først kommer guldsmede og vandkalve, så indvandrer padder og insekter fra omgivelserne, og vandplanterne følger snart efter. Få år senere kan vandhullet have et stabilt dyre- og planteliv.

Kræver det tilladelse?

Når du vil lave et vandhul, skal du søge kommunen om tilladelse. Vil du gerne anlægge vandhullet i et beskyttet naturområde, kræver det dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Hvordan ansøger du?

Send en ansøgning til Natur og Miljø. Vedlæg et kort, der viser vandhullets placering.

Links

Se hvordan du anlægger et vandhul, og hvad du skal være opmærksom på (pdf).

Oprensning af vandhuller kan være gavnligt for vandhullets dyre- og planteliv og forbedre vandkvaliteten.

Er dit vandhul groet til?

Det er en naturlig proces for et vandhul at gro til. Bliver tilgroningen for voldsom, kan det være godt for dyr og planter at oprense vandhullet og eventuelt fjerne buske og træer.

Vi mødes gerne med dig på stedet til en snak om, hvad der er bedst for dit vandhul.

Hvor ofte skal vandhullet renses op?

Næringsfattige vandhuller i udyrkede områder kræver sjældent oprensning. På intensivt dyrkede arealer får vandhullet så meget næring, at det kan gro til i løbet af få år. Kig derfor også på, om tilførslen af næring kan mindskes eller undgås. Hvordan oprenser du vandhullet? Vandhuller oprenses normalt med gravemaskine eventuelt fra en maskinstation eller fra en entreprenør. Det opgravede bundslam kan fx spredes på de dyrkede marker men ikke i nærheden af vandhullet, da næringen så kan sive tilbage til vandet. Oprensning skal ske i vinterhalvåret.

Hvad kan du forvente efter oprensning?

Når vandhullets bund bliver forstyrret ved oprensning, vil næring fra det resterende bundslam blive frigivet. Derfor kan vandet se mere plumret ud de første år, indtil dyre- og planteliv igen har fundet sin naturlige balance.

Kræver oprensningen tilladelse?

Du skal søge kommunen om tilladelse til at oprense eller udvide et vandhul. Vedlæg kort eller luftfoto, der viser vandhullets placering.

Vandhuller groet til med tørvemos (sphagnum) er ved at udvikle sig til højmose, som er en værdifuld naturtype. Her giver vi normalt afslag på oprensning.

Links

Læs mere om oprensning og nyanlæg af vandhuller i denne folder (pdf).

Vandhullerne kan have et rigt og varieret dyre- og planteliv. Hvor rigt afhænger af vandkvalitet, placering og omgivelser.

Hvilke dyr finder jeg i et vandhul?

Insekter og padder trives især i vandhuller uden fisk og krebsdyr. Kun skrubtudsen kan leve sammen med fisk, da dens haletudser er giftige.

Guldsmede, vandnymfer, biller og døgnfluer er sammen med butsnudet frø, skrubtudse og lille vandsalamander et almindeligt syn. Grøn frø, spidssnudet frø, løgfrø, strandtudse og stor vandsalamander er mere sjældne.

Grønbenet Rørhøne, blishøne, ænder og fiskehejre bruger også vandhullerne. Vandhuller i nærheden af mose har et rigt fugleliv af spurvefugle og sangere. Det større vildt som fx rådyr bruger især vandhullerne som drikkested og skjulested på deres færden rundt i landskabet.

Hvilke planter finder jeg i et vandhul?

Et godt vandhul har en varieret brink med mange arter af sumpplanter, fx lysesiv, manna-sødgræs, knæbøjet rævehale og næbstar.

Ude i selve vandhullet dominerer en enkelt art tit. Det kan fx være dunhammer, pindsvineknop eller kærmysse. Ofte er der også flydebladsplanter uden rod fx andemad og svømmende vandaks. Under vandet vokser som regel vandpest og kruset vandaks.

Hvilken funktion har vandhullet?

Vandhuller pynter i landskabet og er levested for mange planter og dyr. De forbinder også naturområder og forbedrer dyrenes mulighed for at færdes i landskabet.

Links

Læs om anlæg og oprensning af vandhuller. (pdf)

Natur og Miljø
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje