Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Spildevand og regnvand Regnvand

Regnvand

Regnvandet fra tage og andre befæstede overflader belaster kloakker og vandmiljøet. Silkeborg Kommune har udarbejdet retningslinjer for udledning og nedsivning af regnvand.

Tag- og overfladevand er regnvand fra tage og andre helt eller delvist befæstede arealer. Befæstede arealer er for eksempel veje, bebyggelse, grus- eller græsarealer, som er helt eller delvis uigennemtrængelige for vand.

Regnvand kan håndteres enten ved udledning, nedsivning eller fordampning. Ønsker du at udlede eller nedsive regnvand, skal du følge Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering af regnvand.

Ansøg om nedsivning af regnvand fra enfamiliehuse.

Håndtering af regnvand kræver tilladelse fra Silkeborg Kommune uanset hvilken løsning du vælger. 

Udledning af regnvand

Der kan være lokale forhold, som grundvandsstand, drikkevandsboringer eller jordtype, der betyder, at det ikke er muligt at nedsive regnvandet fra et befæstet areal. I sådanne tilfælde kan du søge om tilladelse til at udlede regnvandet til et vandområde.

Udledning af regnvand kan - især ved kraftig regn - overbelaste det vandområde det udledes i og føre til en dårligere tilstand i vandområdet. Derfor er det vigtigt at forsinke og rense regnvandet inden det ledes videre. Regnvand skal som udgangspunkt forsinkes og renses i et bassin, der er udformet og opbygget efter kommunens retningslinjer. Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis tilføres regnvandet i forbindelse med afstrømning på veje, parkeringspladser m.v.

Du kan læse mere om regnvandsbassiner på separatvand.dk.

Nedsivning af regnvand

Nedsivning af regnvand er et miljømæssigt bedre alternativ til udledning af regnvand. Ved nedsivning belastes vandområder ikke direkte af tilførsel af regnvand. I områder, hvor der ikke er separatkloakeret, skal du som grundejer selv sørge for at håndtere dit regnvand. Det kan gøres på flere måder, men fælles for alle løsninger er, at de håndterer regnvandet lokalt.

Hvis du ønsker at nedsive regnvand fra et enfamiliehus, skal du udfylde og indsende den digitale blanket som du finder i den grønne selvbetjeningsboks på denne side eller via linket i teksten ovenover.

Håndtering af regnvand fra landbrugsejendomme

Når der opføres nye større bygninger uden for kloakerede områder, er det nødvendigt at regnvandet enten nedsives eller forsinkes inden det udledes til et vandområde. Ønsker man at udlede eller nedsive regnvand til et vandområde, skal retningslinjer for regnvand i Silkeborg Kommune følges. Udledning og nedsivning af regnvand kræver forudgående tilladelse fra Silkeborg Kommune. Hvis der ansøges om at udlede regnvand til et eksisterende dræn, skal der meddeles tilladelse til medbenyttelse. Det sikrer, at der er den nødvendige kapacitet i det dræn man ønsker at lede vand til.

Meddel tilladelse til medbenyttelse

Regnvand fra kunstgræsbaner

Regnvand fra kunstgræsbaner, kan indeholde forskellige miljøfremmede stoffer, og tungmetaller. Særligt kunstgræsbaner med infill af gummigranulat fra udtjente bildæk, kan indeholde disse stoffer.

Tilladelse til udledning eller nedsivning af regnvand fra kunstgræsbaner meddeles på særlige vilkår. Vi anbefaler derfor, at du hyrer en rådgiver til at hjælpe med ansøgningsprocessen.

Ring eller skriv til Team Vandløb og Søer for at få mere information, og for at rekvirere et ansøgningsskema.  

Lokal afledning af regnvand (LAR)

De seneste års kraftige regnskyl vil med al sandsynlighed fortsætte i fremtiden. Derfor er der behov for forskellige løsninger for at håndtere udfordringen med de øgede vandmængder for at minimere skader på mennesker og natur.

LAR er en forkortelse for Lokal Afledning af Regnvand, og løsningerne er med til at aflaste kloaksystemet. De kan også være med til at mindske risikoen for oversvømmelse ved kraftige regnskyl.

LAR-løsninger giver flere forskellige muligheder for at håndtere regnvandet og de kan give positive sideeffekter. Hvis du håndterer dit regnvand lokalt, er du med til at aflaste det fælles kloaksystem og gøre noget godt for miljøet, og regnvandet kan for eksempel genanvendes til havevanding.

LAR-løsninger kan anvendes de fleste steder,både ved enfamilieshuse, rækkehuse og fælles boligbyggerier, men også ved virksomheder og landbrugsejendomme. Du skal være opmærksom på at følge kommunens retningslinjer.   Herunder kan du se nogle af de muligheder, der er indenfor LAR. Du kan også finde datablade for de forskellige løsninger, der bl.a. beskriver fordele og ulemper samt anvendelse og vedligeholdelse på hjemmesiden.

Læs mere hos LAR i Danmark

Her kan du læse om de forskellige LAR-løsninger:

En faskine er i princippet et hulrum i jorden, der sørger for, at regnvandet kan ledes væk fra jordoverfladen. Faskiner kan opbygges med småsten, eller man kan købe færdigt producerede plastkassetter til at grave ned i jorden.

Der er enkelte forholdsregler, der skal tages ved nedgravning af en faskine. Det er vigtigt den dimensioneres efter de vandmængder den modtager, og der skal tages højde for jordens evne til at lede vand væk. I meget leret jord kan det ikke anbefales at etablere en faskine, da vandet ikke vil kunne ledes væk ved større regnhændelser. Faskiner skal placeres mindst 2 meter fra skel, 5 meter fra bygninger med beboelse, 2 meter fra bygninger uden beboelse og mindst 25 meter fra drikkevandsboringer samt søer og åer.

Hvis faskinen kun skal anvendes til nedsivning af tagvand, må du gerne selv etablere den. Det kan dog være godt at kontakte en kloakmester, som kan vejlede om faskinens dimensioner og placering samt udarbejde lednings- og oversigtsplaner.

På grønne tage er tagfladen beplantet med lavtvoksende arter af blandt andet mosser og stenurt. Tagene absorberer en del af det regnvand, der falder på både planterne og i vækstlaget. Vandet i de grønne tage vil langsomt fordampe eller  sive til afløbet. Grønne tage er dekorative og giver samtidig en isolerende effekt i husene. Bygninger som cykel- og affaldsskure kan også få grønne tage. Grønne tage vejer mere end andre tagtyper, det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om tagkonstruktionen kan bære den ekstra vægt. Du skal søge om tilladelse hos kommunen, før du etablerer et grønt tag på dit hus. Der kan være bestemmelser i lokalplanen for dit område, som betyder, at du ikke kan få tilladelse.

Et regnbed er en lavning i terrænet i en have, gårdanlæg eller lignende, hvor vandet fra tage eller andre befæstede arealer bliver opsamlet for at nedsive og/eller fordampe. Bedet kan både være med eller uden planter. Det kan for eksempel være et staudebed eller det kan være fyldt op med flotte sten – det vigtige er at jorden i bedet er gennemtrængelig. Vandet, der ledes hen til regnbedet, vil langsomt sive ned i jorden. Ønsker du en større kapacitet i dit regnbed, kan bedet etableres med en faskine under jordlaget. Det kan være en god idé at bede en ingeniør, anlægsgartner eller kloakmester om hjælp til dimensioneringen. Du kan finde plantelister til regnbede i boksen "nyttige links" til højre.

Ved at anlægge åbne render eller trug til at lede regnvand, kan vandet blive ledt derhen, hvor det ønskes. Render eller trug kan være udformet på mange forskellige måder. Det kan både være en rende der er gravet direkte i græsplænen, eller det kan være en rende med belægning af sten. Du kan lave renderne med en vandgennemtrængelig belægning, så en del af regnvandet nedsiver under transporten. Du behøver ikke tilladelse til at anlægge en rende til regnvand i en almindelig parcelhushave.

Opsamling af regnvand er en simpel metode til at håndtere regnvandet lokalt. Det kræver blot, at der stilles en beholder til opsamling af regnvand ved nedløbsrør. Udover at spare kloakledningerne for vandet, har opsamlingen den fordel at vandet kan udnyttes til forskellige formål som havevanding. Til opsamling af regnvand kan også anvendes et havebassin, hvorfra der kan tages vand til vanding. Bassinet indrettes, så der er plads til næste regnskyl.

De traditionelle belægninger kan udskiftes med gennemtrængelige belægninger, derved kan regnvand sive ned i jorden enten til grundvandet, eller det kan opsamles og indgå i andre LAR-løsninger. Der er mange egnede områder til at anlægge gennemtrængelige belægninger: indkørslen, terrassen eller gårdanlægget. Materialet belægningerne kan være grus eller græsarmering, det kan også være fliser med brede fuger. Hvis belægningerne skal bruges til nedsivning, er det vigtigt, at der ikke ligger et uigennemtrængeligt lag under belægningen. De gennemtrængelige belægninger kan give et grønnere udtryk hvis der bruges græsarmering. Du behøver ikke tilladelse til at lave gennemtrængelige belægninger på egen grund.

De forskellige LAR-løsninger kan med fordel kombineres. Eksempelvis kan vandet fra et grønt tag, ledes til et bassin eller overskudsvand fra et regnbed kan ledes til en faskine. Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser.

LAR-løsninger kan sagtens bruges på landet. Selvom arealerne til at modtage regnvand er større, kan der være vanskeligheder med afledning af vand i eksisterende vandløb og dræn, her kan LAR være en del af løsningen.

Der er flere ting, det er vigtigt at overveje, før du går i gang med at håndtere dit regnvand lokalt. Det er ikke alle steder, jorden er egnet til nedsivning. Derfor er det vigtigt at undersøge jorden og grundvandsstanden inden man laver LAR-løsninger, så løsningen kan tilpasses de forhold der er i området. Det er vigtigt at lave en vurdering af dimensioneringen af LAR-løsningerne. Derudover skal du altid sørge for at sikre, at der ikke sker skade på bygninger eller veje, hvis der sker overløb fra de enkelte LAR-løsninger.

Du kan finde yderligere inspiration om LAR ved at følge links i boksen til højre. 

Retningslinjer for håndtering af regnvand

Nyttige links

Links til lovgivning

Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje