Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Her bygger vi Byggeprojekter Fredensgård

Fredensgård

Enggaard A/S er ved at opføre Fredensgård-byggeriet i Fredensgade i Silkeborg midtby. Byggeriet skal bl.a. rumme lejligheder, lokaler til erhverv, ny parkeringskælder og et offentligt tilgængeligt gårdrum ved det gamle torvecenter i Silkeborg by.

Fredensgård

Du kan læse mere om projektet og de enkelte faser på fredensggaard-silkeborg.dk.

Projektet vil i perioder påvirke veje og trafikken, og ligeledes har det betydning for en række af Silkeborg Kommunes projekter:

  • Nedkørsel på Christian 8.s Vej
  • Området ved kirkepladsen
  • Gangbro over Christian 8.s Vej

Mere information om projektet

Der vil være to spor i hver retning under hele byggeriet. Trafikken vil kun i korte perioder blive påvirket.

Følg med på facebook.com/silkeborgkom, hvor vi vil opdatere om ændringer i trafikken.

Vej med trafik

Nedkørslen til p-kælderen under Torvecentret er væk, og vi har lavet et ekstra vejspor på Christian 8.s Vej i nordgående retning for at skabe et bedre flow i trafikken.

Kirke

Området foran Silkeborg Kirke og Fredensgade skal udvikles, så det bliver et omdrejningspunkt for det lokale hverdagsliv. Samtidig skal områdes bindes bedre sammen med havnen, så midtbyens besøgende lettere kan trække mod Havnen og omvendt.

Hovedgrebene er følgende:

Kirkepladsen åbnes op

Pladsen foran Silkeborg Kirke skal fortsat danne en respektfuld ramme om de kirkelige handlinger og fremstå som en klassisk plads. Pladsen åbnes op, og der skabes en sammenhængende belægning fra facade til facade med de eksisterende røde og blå chaussésten.

Pladsen får rækker med kirsebærtræer, der skal give den en særlig identitet.

Fredensgade bliver gågadezone

En del af Fredensgade tættest på Torvet skal omlægges til en gågadezone med træer i begge sider og med den samme belægning som på Torvet.

I fremtiden kan du gå over en af Silkeborgs mest trafikerede veje via en gangbro, når du skal fra midtbyens gågader til Havnen.

Broen kommer til at gå fra kirkepladsen på den ene side af Christian 8.s Vej og ender foran Museum Silkeborgs have. Den bliver 80 meter lang. Du kan benytte elevator og tage cyklen med.

Torvet og Havnen rykker nærmere hinanden

Formålet med gangbroen over Christian 8.s Vej er at binde Torvet, gågaderne og bymidten bedre sammen med havneområdet med Hjejlebådene og Museum Silkeborg, så det bliver nemmere at bevæge sig mellem to attraktive steder i Silkeborg by.

Plan- og Vejudvalget har på deres møde i april 2022 godkendt, at skitserne, som Laban Arkitekter står bag, skal være grundlaget for projektets videre udvikling, men der er endnu ikke afsat penge til projektet. 

Tag turen over broen i Laban Arkitekters film her

 

 

Her kan du finde politiske beslutninger omkring Fredensgård-projektet.

P-pladser på Drewsensvej erstatter Torvecentrets p-pladser

Mens byggeriet af Fredensgård står på, kommer der til at mangle offentlig parkering. Plan- og Vejudvalget har besluttet, at ejeren af Fredensgård-projektet skal anlægge 100 pladser på Drewsensvej. Ejeren af torvets p-kælder har ifølge en deklaration forpligtet sig til at opretholde 200 offentlige p-pladser, dog ændret til mellem 100 og 200 p-pladser i 2019 mod betaling. Der er uenighed om, hvordan aftalen skal fortolkes, hvad angår om en p-plads er offentlig eller ej. Det er endnu uafklaret, hvor den del ender – derfor er der kun tale om 100 erstatningspladser i første omgang.
(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 20)

Chr. 8.’s Vej midlertidigt ændret

Mens byggeriet af Fredensgård står på, bliver der inddraget en del af Chr. 8.’s vej mellem Østergade og Fredensgade i sydlig retning. Plan- og Vejudvalget har valgt, at fodgængere henvises til den anden side af gaden, bilisterne får ét spor og midterrabatten bliver nedlagt midlertidigt, så der bliver plads til cyklister i sydlig retning. Byggeriet tager 5-6 år. Bygherren står for udgifterne og skal genetablere midterrabatten inklusive vejtræer.
(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 21)

Nej til højresvingsbane på Christian 8.s Vej

Ejeren af Fredensgård-projektet, A. Enggaard, vil gerne have en højresvingsbane fra Christian 8.s Vej til Fredensgade, men har fået nej fra Plan- og Vejudvalget.

Det er vurderet, at der ikke er plads til det, hvis trafikken skal glide lettere end i dag ved at være 2-sporet de steder, hvor det er muligt.

En højresvingsbane vil medføre trange forhold for gående, cyklister og bilister. Det vil også betyde, at midterrabatten vil blive mindre og ikke leve op til, at byrummet skal være grønt og indbydende.

(Plan- og Vejudvalget 07.03.2023, punkt 21)

Fredensgård-projektet søger om ny VVM-tilladelse

Enggaard A/S ønsker at ændre i Fredensgård-projektet, og det kræver en ny vurdering og godkendelse af projektet påvirkninger på miljøet. Byrådet godkender miljøkonsekvensrapporten og sender forslaget til VVM-tilladelsen i høring i januar og februar 2023.

Det er kun ændringerne i projektet, der skal have en ny tilladelse, og projektets planer om højhuset og kirkepladsen er uændret. De ændringer, der skal vurderes på ny og have en tilladelse, er blandt andet, at alle bygninger og p-kælder rives ned, etageantallet øges med 1-2 etager og en eventuel etablering af et 3. p-dæk.

Der er endnu ikke truffet endelig politisk beslutning om, hvorvidt der skal etableres et 3. p-dæk. Anlægsperioden bliver mellem 2 til 6 år afhængig af, om der skal etableres et 3. p‐dæk.

Ændringerne vil give væsentlige gener fra anlægsarbejdet som for eksempel støj for naboerne i en længere periode. I byggeperioden vil projektet også påvirke trafikken, men der vil ikke blive lukket kørebaner på Christian 8.s Vej.

Tidsplanen for projektet er, at byrådet skal tage stilling til, om der kan gives en ny VVM-tilladelse til marts. Hvis den gives, forventes det, at nedrivningen kan begynde i løbet af 2023.
(Plan- og Vejudvalget, 06.12.2022, punkt 21, byrådet, 19.12.2022, punkt 6)

Emner valgt der skal vurderes på i forhold til Fredensgård-projektet påvirkninger

Der skal laves en miljøkonsekvensvurdering af projektændringerne af Fredensgård-projektet. Nu har Plan- og Vejudvalget udvalgt de emner, der skal vurderes i den kommende rapport.

Der er tale om: Grundvandssænkning ved etablering af et tredje parkeringsdæk, støj, støv og vibrationer fra byggeanlægsarbejder, trafikale forhold, trafiksikkerhed og trafikafvikling i anlægs- og driftsfasen, beskyttede dyrearter, ressourceforbrug, affald, afledte effekter samt vind- og støjforhold.
(Plan- og Vejudvalget, 06-09-2022, punkt 12)

Ja til revideret Fredensgård-projekt

A. Engaard har fået dispensationer til at ændre på Fredensgård-projektet. Det beslutter byrådet. Højhuset berøres ikke af projektændringerne.

Ændringerne består primært af, at det samlede bruttoetageareal mindskes, at det samlede fri- og opholdsareal i gårdrummet øges, at nogle af bygningerne reduceres i dybde og at etageantallet øges i nogle bygninger.

Bygningshøjden forbliver fortrinsvist uændret. Derudover justeres nogle vej- og stiadgange til bebyggelsen. Det samlede etageantal på 32.200 m2, som lokalplanen muliggør, reduceres til 28.700 m2. Ændringerne betyder, at Torvecenteret og bebyggelsen langs Christian 8.s Vej bliver revet ned, så der kan bygges nyt.
(Plan- og Vejudvalget, 31.05.2022, punkt 16, byrådet, 20.06.2022, punkt 8)

Fredensgård-projektet bliver ændret

Enggård A/S har søgt om ændrer på Fredengårds-projektet og rive Torvecentret ned for at bygge nyt i stedet for at ombygge det.

Det giver mulighed for et større offentligt tilgængeligt gårdrum, at portåbningen ud mod Kirkepladsen rykkes mod vest og får en bedre placering og at der etableres en helt ny parkeringskælder, hvor flere af parkeringspladserne er offentligt.

Flere af ændringerne kræver dispensation fra lokalplanen. Det gælder blandt at øge etageantal på Fredensgade fra 4 til 5 etager, og at etageantal for det tidligere Torvecenter ændres fra 4 til 6 etager. Byggerierne bliver her ikke højere af den grund. Det gør de på byggeriet ud til Chr. 8.s Vej, hvis dispensationerne godkendes, og der gives ja til at lave tilbagetrukne penthouselejligheder ovenpå de 4 etager.

Byrådet godkender forslagene til ændringer. Samtidig ønsker byrådet, at der bliver lavet en redegørelse om, hvorfor byrådets beslutning om, at projektet skulle indeholde almene boliger, ikke blev til et bindende krav i lokalplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 03-05-2022, punkt 22, byrådet, 23.05.2022, punkt 7)

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje