Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Her bygger vi Byggeprojekter Omdannelse af Søfronten

Omdannelse af Søfronten

I fremtiden skal Søfronten omdannes til en grøn bypark med plads til byliv, kultur og outdoor-aktiviteter langs søbredden.

Outdooraktiviteter og leg langs søbredden, et kulturelt samlingspunkt med plads til et nyt og anderledes Museum Jorn, en oplevelsesrute gennem natur- og kulturperler, nye boliger og flytning af to store veje.

Det er nogle af elementerne i en ny udviklingsplan, der viser vejen for, hvordan de helt centrale arealer langs Søfronten i Silkeborg skal udvikle sig.

Læs udviklingsplanen

I videoen herunder kan du se, hvad udviklingen af Søfronten indebærer, og hvordan det kommer til at foregå.

Se videoen

Byrådet har ønsket at få undersøgt, om Søvej helt eller delvist kan overdækkes, når vejen skal flyttes om på den anden side af rådhuset for at give plads til den nye bypark.

Se tankerne og ideerne i denne film

Fakta om projektet

Udviklingsplanen for Søfronten bygger på seks bærende principper

1. Fra trafik og biler til bypark med mennesker og byliv

 • I dag er det veje og parkeringspladser for biler, som dominerer.
 • I fremtiden bliver Søfronten omdannet til en grøn bypark med plads til leg, bevægelse, kultur og møder mellem mennesker.
 • Det bliver en Søfront, som vil styrke Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad.
 • Samtidig bliver der skabt gode forbindelser til Torvet og gågaderne, og til Søtorvet, Papirfabrikken og Havnen.

2. Søvej og Christian 8.s Vej skal flyttes

 • Søvej skal flyttes væk fra søen og om på den anden side af rådhuset.
 • Christian 8.s Vej skal også flyttes væk fra søen.
 • Det skaber plads til en grøn bypark, hvor der i dag er veje og parkering.

3. Kulturdynamo med udgangspunkt i et nyt Museum Jorn

 • Vest for rådhuset skal der være et kulturelt samlingspunkt med plads til et helt nyt og anderledes Museum Jorn og en række andre funktioner, der forener kultur og outdoor.
 • Det skal være et kraftcenter for kunst, kultur og kreativitet og et arkitektonisk vartegn for Søfronten.
 • En attraktion, der skaber byliv - også uden for butikkernes åbningstider.

4. Sportshub øst for rådhuset

 • Øst for rådhuset skal der være en sportshub til outdoor-aktiviteter, leg og bevægelse.
 • Det bliver et mødested og et samlingspunkt, som skaber byliv, og der er plads til fx et søbad, aktiviteter, legeplads og en tribune på en grøn bakke.
 • Den grønne bakke skal forbinde Søfronten og Søtorvet med en grøn fodgængerbro hen over Christian 8.s Vej.
 • Sportshubben skjuler desuden en parkeringskælder nede under den grønne bakke - en bakke, som bliver Silkeborgs grønne port til midtbyen.

5. Boliger skaber mere byliv

 • Nye boliger betyder flere mennesker, og flere mennesker betyder endnu mere liv i byen - hele døgnet, hele året.
 • Langs Søfronten er der mulighed for at placere boliger flere steder.
 • Syd for rådhuset kan det eksisterende byggeri omdannes til boliger.
 • Og ved byparken - både længst mod vest og længst mod øst - er der mulighed for at bygge boliger, hvis byrådet beslutter det.

6. Parkering samles på få steder

 • For at få frigjort arealer til byparken bliver bilparkering samlet i nogle få parkeringshuse og parkeringskældre.
 • Det betyder, at bilerne kommer til at fylde mindst muligt i bybilledet.
 • Syd for rådhuset kan der bygges et p-hus med boliger oven på.
 • Mod øst, under den grønne bakke ved Sportshubben kan vi skjule en p-kælder.
 • Og vest for rådhuset skal parkeringsmulighederne ved kulturdynamoen undersøges.

Se udviklingsplanen

I de kommende år vil vi sætte gang i en række midlertidige byrumsforsøg og aktiviteter, der skal være med til at skabe liv langs Søfronten i Silkeborg og inspirere til, hvordan området kan se ud i fremtiden.

Fra petanquebane til grønt samlingspunkt

Vi starter i området længst mod vest, hvor der i dag er en petanquebane. Sammen med lokale kræfter vil vi omdanne området til en grøn oase og et samlingssted, hvor borgerne kan mødes om vilde byhaver, fællesspisning og gå på opdagelse i Søhøjlandets natur.

Det skal også være et læringsrum, hvor elever, børnefamilier og andre nysgerrige kan blive klogere på det rige dyreliv og områdets vilde natur, der er hjemsted for både oddere, isfugle og flagermus. Området skal derudover åbne sig for alle, der kommer forbi og tilbyde plads til ophold.

Nordea-fonden har givet 200.000 kroner til byrumsforsøget, som vi har ansøgt sammen med Kornmod Realskole, Aqua Akvarium og Dyrepark, Silkeborg City Lokalråd og naboer i området.

Bud på fremtidens Søfront

Det nye byrum skal give erfaringer og input til, hvordan Søfronten i fremtiden kan omdannes til et interessant område i Silkeborg med både natur, kultur, boliger og rekreative områder. Projektet er det først skridt i at vise potentialerne i Søfronten for det daglige liv i Silkeborg såvel som for events og arrangementer.

Vi går i gang med planlægningen af området i efteråret 2023. Etableringen af projektet skal være færdigt med udgangen af 2024.

1. Rammelokalplan

 • Først skal der udarbejdes en rammelokalplan, som fastlægger de overordnede rammer og de bærende principper for de store forandringer.
 • Der skal tages højde for søbeskyttelseslinjen, og der skal udarbejdes en VVM-rapport med en vurdering af virkningerne på natur og mennesker.

2. Veje flyttes

 • Næste skridt er at flytte Søvej og Christian 8.s Vej.
 • Blandt andet skal vi bygge en ny Søgade syd for Rådhuset, før vi kan nedlægge Søvej.
 • Flytningen af vejene er hele forudsætningen for, at vi kan skabe en bypark.

3. Rådhuset

 • Rådhuset spiller en central rolle i udviklingsplanen.
 • Der skal udarbejdes en plan for rådhusets forplads til byparken, og vi skal beslutte, hvordan passagen fra byen gennem rådhuset til byparken skal være.
 • Måske skal dele af rådhusets stueplan omdannes til offentlige formål med fx en park-restaurant.

4. Sportshubben og Søfronten Øst

 • Øst for rådhuset skal vi beslutte, hvordan Sportshubben skal se ud, og hvilke sports- og fritidsaktiviteter, den skal rumme.

5. Søfronten Vest

 • Mod vest skal vi beslutte, hvordan byparken skal se ud.
 • Skal der bygges boliger ved byparken?
 • Og kan der laves en ny parkeringsløsning, måske i samarbejde med Jyske Bank?

6. Kulturdynamo og passagen ved Hotel Dania

 • Midt på Søfronten, lige vest for Rådhuset, er der reserveret plads til en kulturdynamo med udgangspunkt i et nyt Museum Jorn som et ankerpunkt for bylivet.
 • Der skal sandsynligvis gennemføres en arkitektkonkurrence for det nye og anderledes Museum Jorn og de øvrige funktioner, der forener kultur og outdoor under samme tag.
 • Vi skal også beslutte, hvordan den vigtige forbindelse op til Torvet og midtbyen via passagen ved Hotel Dania skal udformes.

7. Silkeruten

 • Et af forslagene fra arkitektkonkurrencen var at skabe en rute, som binder Søfronten og bymidten sammen med naturen og kulturen via stier og ruter både til lands og til vands.
 • Ruten på land er realiseret som det første af de tre delprojekter.
  Læs mere om Silkeruten
 • Silkeruten kommer til at løbe lige gennem den kommende bypark.
 • Omdannelsen af Søfronten er omfattende og vil komme til at foregå over en årrække.
 • Først skridt er at få udarbejdet en rammelokalplan, som fastlægger de overordnede rammer og de bærende principper for de store forandringer.
 • Næste skridt er at flytte Søvej og Christian 8.s Vej, som er en forudsætning for at vi kan omdanne Søfronten til en bypark.
 • Tidsplanen for projektet afhænger blandt andet af, hvor pengene kan findes, og om de store fonde, private grundejere og bygherrer vil være med til at gøre planen til virkelighed.
 • Det er ikke en præcis plan for, hvor bænkene skal stå eller hvor bred, vejen skal være.
 • Planen sætter kun retningen, og den er fleksibel, så tingene kan udvikle sig og ændre sig i takt med en mere detaljeret planlægning i de syv delprojekter over de kommende år.
 • Borgere, foreninger, fagfolk og andre interesserede vil blive inddraget undervejs i projekterne, så de sammen med byrådet kan forme, hvordan området kommer til at se ud. 

Vi vil rigtig gerne udvikle Søfronten i samarbejde med alle, der har lyst til at være med. Derfor vil vi inddrage borgere, foreninger og andre interesserede undervejs i projekterne, så vi sammen kan forme, hvordan tingene kommer til at se ud.

Temamøde om Søfronten 2. september 2020

Tak for det store engagement ved temaetmødet om bl.a. Søfronten i forbindelse med kommuneplanen 2020-2032 - både til de af jer, der var mødt fysisk op og til jer, der kiggede med virtuelt.

Du kan se eller gense videoen fra temamødet om Søfronten her(start 1:07:00)

I 2018-2019 afholdt Silkeborg Kommune, RealDania og lokale samarbejdspartnere en arkitektkonkurrence for Søfronten og Havnen i Silkeborg med deltagelse af tre internationale teams.

Efterfølgende er det blevet besluttet at dele projektet op i tre selvstændige dele:

 • Udvikling Søfronten
 • Udvikling af Havnen
 • Udvikling af et nyt Museum Jorn med Museet som projektejer

Udviklingsplanen for Søfronten bygger på de bedste idéer fra arkitektkonkurrencen og er udviklet i samarbejde med tegnestuen EFFEKT, som vandt arkitektkonkurrencen.

Se de tre konkurrence-forslag her:

Team EFFEKT

Team SLA

Team BIG

Har du spørgsmål?
Plan Dorthe Fogh Monrad, Arkitekt og programleder
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje