Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Her bygger vi Byggeprojekter Omdannelse af Søfronten

Omdannelse af Søfronten

I fremtiden skal Søfronten omdannes til en grøn bypark med plads til byliv, kultur og outdoor-aktiviteter langs søbredden.

Outdooraktiviteter og leg langs søbredden, et kulturelt samlingspunkt med plads til et nyt og anderledes Museum Jorn eller et andet kulturelt ikonbyggeri, en oplevelsesrute gennem natur- og kulturperler, nye boliger og flytning af to store veje.

Det er nogle af elementerne i udviklingsplanen, der viser vejen for, hvordan de helt centrale arealer langs Søfronten i Silkeborg skal udvikle sig. 

Byrådet har ønsket at få undersøgt, om Søvej helt eller delvist kan overdækkes, når vejen skal flyttes om på den anden side af rådhuset for at give plads til den nye bypark.

Se tankerne og ideerne i denne film

Læs udviklingsplanen

 

Fakta om projektet

Udviklingsplanen for Søfronten bygger på seks bærende principper

1. Fra trafik og biler til bypark med mennesker og byliv

 • I dag er det veje og parkeringspladser for biler, som dominerer.
 • I fremtiden bliver Søfronten omdannet til en grøn bypark med plads til leg, bevægelse, kultur og møder mellem mennesker.
 • Det bliver en Søfront, som vil styrke Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad.
 • Samtidig bliver der skabt gode forbindelser til Torvet og gågaderne, og til Søtorvet, Papirfabrikken og Havnen.

2. Søvej og Christian 8.s Vej skal flyttes

 • Søvej skal flyttes væk fra søen og om på den anden side af rådhuset.
 • Christian 8.s Vej skal også flyttes væk fra søen.
 • Det skaber plads til en grøn bypark, hvor der i dag er veje og parkering.

3. Kulturdynamo

 • Vest for rådhuset skal der være et kulturelt samlingspunkt med plads til fx et helt nyt og anderledes Museum Jorn eller et andet ikonbyggeri, der forener kultur og outdoor.
 • Det skal være et kraftcenter for kunst, kultur og kreativitet og et arkitektonisk vartegn for Søfronten.
 • En attraktion, der skaber byliv - også uden for butikkernes åbningstider.

4. Landskabsbakke til outdoor-aktiviteter

 • Øst for rådhuset skal der være en grøn landskabsbakke til outdoor-aktiviteter, leg og bevægelse.
 • Det bliver et mødested og et samlingspunkt, som skaber byliv, og der er plads til fx et søbad, aktiviteter, legeplads og en tribune på en grøn bakke.
 • Den grønne bakke skal forbinde Søfronten og Søtorvet med en grøn fodgængerbro hen over Christian 8.s Vej.
 • Den grønne bakke skjuler desuden en parkeringskælder nede under sig - en bakke, som bliver Silkeborgs grønne port til midtbyen.

5. Boliger skaber mere byliv

 • Nye boliger betyder flere mennesker, og flere mennesker betyder endnu mere liv i byen - hele døgnet, hele året.
 • Langs Søfronten er der mulighed for at placere boliger flere steder.
 • Syd for rådhuset er der mulighed for at lave et nyt bykvarter.
 • Og ved byparken - både længst mod vest og længst mod øst - er der også mulighed for at bygge boliger.

6. Parkering samles på få steder

 • For at få frigjort arealer til byparken bliver bilparkering samlet i nogle få parkeringshuse og parkeringskældre.
 • Det betyder, at bilerne kommer til at fylde mindst muligt i bybilledet.
 • Syd for rådhuset kan der bygges et p-hus med boliger oven på.
 • Mod øst, under den grønne bakke, kan vi skjule en p-kælder.
 • Og vest for rådhuset skal parkeringsmulighederne ved kulturdynamoen undersøges.
 • I forbindelse med undersøgelsen af en hel eller delvis overdækning af Søvej, kigger man også på, om p-pladserne kan overdlkkes eller bibeholdes.

Se udviklingsplanen

Byrådet har besluttet, at der arbejdes videre med en hel eller delvis overdækning af Søvej, når vejen skal flyttes om på den anden side af rådhuset. Det giver mulighed for at skabe et helt nyt rådhuskvarter oven på jorden mellem Torvet og rådhuset.

Arkitekter har tegnet en første skitse, før der er taget hensyn til både eksisterede bygninger og naboer, og før der er taget stilling til, om det er hele eller dele af området, der skal dækkes. 

Det er en løsning der bl.a. også kendes fra Odense med overdækning af Thomas B. Thriges Gade.

I løbet af 2024 vil der blive udarbejdet en etapeplan for omdannelsen af Søfronten med udgangspunkt i henholdsvis en hel og delvis overdækning af Søvej. Arbejdet tager udgangspunkt i udviklingsplanen for Søfronten.

Se tanker og idérne i denne film: Overdækning af Søfronten

2024-2025: Christian 8. Vej flyttes væk fra søen over langs de nye bygninger på Søtorvet.

2024: Der udarbejdes en etapeplan for omdannelsen af Søfronten, som tager afsæt i henholdsvis en hel og delvis overdækning af Søfronten.  Begge scanenarier skal indeholde muligheden for at nedrive Søvej 3 helt eller delvist.

2025: På baggrund af etapeplanen skal politikerne start 2025 beslutte, hvilken løsning, der skal arbejdes videre med i udviklingen af Søfronten.

2039:  Politisk sigtes der mod at realisere planerne for den nye søfront senest i 2035.

Inddragelse: Der har været afholdt møder med grundejere og berørte naboer til det område, der er omfattet af en eventuel overdækning af Søvej på arealerne mellem Rådhusgade og Godthåbsvej. Og der vil løbende ske inddragelse af relevante interessenter som projektet skrider frem. 

I forbindelse med udviklingen af Søfronten vil vi løbende lave forskellige prøvehandlinger og midlertidige byrumsforsøg, der skal være med til at skabe liv langs Søfronten i Silkeborg og afdække områdets kreative muligheder og nytænke måder, området kan bruges på.  Fra 2024 har Byrådet afsat en årlig pulje på  200.000,- til byrumsforsøg.

Igangværende forsøg

Fra petanquebane til grønt samlingspunkt

Sammen med lokale kræfter arbejder vi netop nu på at omdanne området længst mod vest på Søfronten (hvor der i dag er en petanque-bane) til en grøn oase og et samlingssted, hvor borgerne kan mødes om vilde byhaver, fællesspisning og gå på opdagelse i Søhøjlandets natur.

Det skal også være et læringsrum, hvor elever, børnefamilier og andre nysgerrige kan blive klogere på det rige dyreliv og områdets vilde natur, der er hjemsted for både oddere, isfugle og flagermus. Området skal derudover åbne sig for alle, der kommer forbi og tilbyde plads til ophold.

Nordea-fonden har givet 200.000 kroner til byrumsforsøget, som vi har ansøgt sammen med Kornmod Realskole, Aqua Akvarium og Dyrepark, Silkeborg City Lokalråd og naboer i området.

Bud på fremtidens Søfront

Det nye byrum skal give erfaringer og input til, hvordan Søfronten i fremtiden kan omdannes til et interessant område i Silkeborg med både natur, kultur, boliger og rekreative områder.

Vi starter på at etablere området i foråret 2024. Etableringen af projektet skal være færdigt med udgangen af 2024.

Kommende byrumsforsøg

Sommer 2024 sætter vi gang i et forsøg, hvor vi vil forsøge at aktivere forbindelserne/passagerne mellem Søfronten og Torvet/gågaderne for at skabe en bedre sammenhæng mellem vandet og midtbyen.

Tidligere byrumsforsøg

Sommer på Søvej

12.-26. august 2023 afholdt vi "Sommer på Søvej", hvor vi gennem to uger omdannede Søvej til en grøn bypark med et væd af aktiviteter, events og street food. Med arrangementet ønskede vi at vise potentialerne i en ny Søfront og undersøge, hvilket byliv og hvilken adfærd, der opstod, når
streetfood rykkede ind på parkeringspladserne vest for rådhuset og fodgængerne indtog Søvej.

Vil ville desuden observere, hvordan de midlertidige trafikændringer påvirkede øvrige veje og trafikflowet i midtbyen. Se evalueringen af Evaluering af Sommer på Søvej

I 2018-2019 afholdt Silkeborg Kommune, RealDania og lokale samarbejdspartnere en arkitektkonkurrence for Søfronten og Havnen i Silkeborg med deltagelse af tre internationale teams.

Udviklingsplan-for-Sfronten_december-2019_low-res.pdf for Søfronten bygger på de bedste idéer fra arkitektkonkurrencen og er udviklet i samarbejde med tegnestuen EFFEKT, som vandt arkitektkonkurrencen.

Vi vil rigtig gerne udvikle Søfronten i samarbejde med alle, der har lyst til at være med. Derfor vil vi inddrage borgere, foreninger og andre interesserede undervejs, som projektet skrider frem, så vi sammen kan forme, hvordan tingene kommer til at se ud.

Hvad er i pipeline?

Samarbejde med Silkeborg Gymnasium: I forbindelse med byrumsforsøget i sommer 2024 har vi alliereret os med 100 elever fra Silkeborg Gymnasium, der som en del af deres valgfag "Arkitektur og Design", skal arbjede med at aktivere forbindelsen mellem Østergade og rådhuset og komme med deres bud på, hvordan man kan skabe et spændende byrum, der giver lyst til ophold og leg.

Fra Petanquebane til grønt samlingspunkt: Sammen med Aqua, Kornmod Skole og naboer vil vi i foråret 2024 omdanne området længst mod vest på Søfronten til et grønt samlingspunkt- og  læringsrum. Nordea-Fonden har støttet projektet med 200.000,- Læs mere om projektet her:Midlertidigt byrumsforsøg

Tidligere inddragelse

Sommer på Søvej 2023: I forbindelse med byrumsforsøget "Sommer på Søvej" kunne borgerne give deres input til, hvad der er vigtigt for dem på fremtidens Søfront samt tegne og sætte ord på, hvilken Søfronten de drømmer om. Evaluering af Sommer på Søvej

Idéudviklingsmøde om midlertidigt byrumsforsøg 20. april: Åbent idéudviklingsmøde om det midlertidige byrumsforsøg på Søfronten længst mod vest. Omkring 45 deltog og bidrog med idéer og gode input til, hvad området skal bruges til.

Temamøde om Søfronten 2. september 2020: Temaetmøde om bl.a. Søfronten i forbindelse med kommuneplanen 2020-2032

Har du spørgsmål?
Plan Dorthe Fogh Monrad, Arkitekt og programleder
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje