Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Her bygger vi Byggeprojekter Udvikling af Havnen

Udvikling af Havnen

Havnen skal omdannes og bindes bedre sammen med midtbyen og den nye del af Søfronten, så den i højere grad bliver et lokalt mødested med liv og aktivitet.

Mulig broforbindelse mellem Havnen og Torvet over Christian 8.s Vej v/ Laban Arkitekter.
Se videoen

Havneområdet mellem Åhavevej, Langebro og Sejsvej skal udvikles, så det i endnu højere grad bliver et mødested for det lokale hverdagsliv og signaturvenue for de største arrangementer og festivaler i Silkeborg.

Samtidig skal det som et af de mest velbesøgte steder i Silkeborg bindes bedre sammen med resten af Silkeborg by, så besøgende trækker op i midtbyens gågader og kvarterer efter en tur med Hjejlen, et besøg på Museum Silkeborg eller en kanotur.

Omdannelsen af Havnen er en del af den samlede masterplan for Søfronten og Havnen, hvor tegnestuen Team EFFEKT vandt. De første skitser til et fornyet havneområde blev godkendt 7. september 2020 af Plan- og Vejudvalget.

Se skitseforslaget for havneområdet og det nye byrum 

Fakta om projektet

Søtorvet
Illustration af Søtorvet

I foråret 2022 stod et nyt byrum klar på den anden side af Langebro, på hjørnet af Østergade og Christian 8.s Vej ned mod åen, hvor der tidligere lå en tankstation. 

I det nye byrum finder du betonbænke med træbeklædning at sidde på og en amfitrappe ned mod åen, og der er plads til udeservering både ved og med udsigt til vandet. Det nye byrum er skærmet fra det trafikerede Østergadekryds med et stort bed med træer, græsser og stauder.

Langebro

Illustration af Langebro

Langs Langebro kommer en træpromenade med opholdstrappe, som giver mulighed for at komme helt tæt på vandet og skaber sammenhæng og adgang til Slusekiosken. Fra trappen kommer nemlig en ny rampe, som giver adgang til Slusekiosken, mens kioskens betonrampe fjernes, og trappen foran kiosken bliver udvidet.

For at gøre plads til promenaden og give gående og cyklister nemmere og tryggere mulighed for at færdes i havneområdet skal de smalle fortove og cykelstier ved Østergade og Langebro gøres bredere. Derfor bliver vejbanerne på Østergade og Langebro mindre, og i krydset ved Christians 8.s Vej bliver venstresvingsbanen og ligeud lagt sammen. 

Det sydlige fortov bliver udvidet mest muligt fra krydset ved Chr. 8.s Vej og til rundkørslen, så forbindelsen til både Torvet og mellem havnens øst- og vestside bliver bedre.

Illustration af promenaden   

Den østlige havnekant

Illustration af den østlige havnekant

På den østlige havnekant skal Hjejlebådene stadig lægge til, ligesom der stadig skal være udeservering og byliv ved Hjejlekiosken. Der kommer desuden flere siddepladser og nye, store langbænke langs Sejsvej, så man kan slå sig ned med udsigt til havnen og Hjejlebådene.

Havnepladsen

Illustration af Havnepladsen

Den nye havnedok bliver et samlingssted for havnens aktiviteter. Havnepladsen bliver forholdsvis åben, så den kan rumme store arrangementer og festivaler.
Langs den nordlige havnekaj er der foreslået at have et stort trædæk, hvor man kan sætte kanoer og kajakker i vandet eller sidde og slappe af efter en tur på vandet.

Illustration af havnepladsen

  

Dokken
Illustration af Dokken 

Den nye dok skal være hele havnens samlingssted. Den skal bl.a. rumme billetsalg og turistinfo, café, scene, offentlige toiletter og omklædning, faciliteter til roklubben og Hjejlebådedok og værksted.

 
Museumspassagen og Banestien
Illustration af Museumspassagen og Banestien

Banestien mellem Havnepladsen og Chr. 8.s Vej bliver en aktivitetsrute, hvor man kan cykle, gå og prøve kræfter med forskellige installationer, som indbyder til leg og aktivitet.

Det første stykke af banestien langs Museet ligger i naturlig forlængelse af promenaden på Åhavevej bliver et urbant strøg.

Stykket mellem Zeltnersvej og Chr. 8.s Vej bliver tre meter bred. Busklaget udtyndes, mens velgroede træer bevares, så stien bliver lettere tilgængelig og får plads til områder med leg, aktivitet og kunst.  

 

Forbindelser
Illustration af trafikforbindelser 

Et af hovedformålene med projektet er at skabe gode forbindelser på tværs af og igennem området. I dag er ruterne gennem området flere steder afbrudt eller dårligt sammenhængende. Der skal skabes sammenhængende forbindelser både til og gennem havneområdet.

Forbindelsen til Midtbyen via Østergade skal opgraderes og tydeliggøres, sådan at der skabes bedre sammenhæng mellem by og havn. Der skal være gode, sammenhængende stiforbindelser hele vejen langs vandkanten. Dette skal bl.a. opnås ved at implementere ”Silkeruten” fra SLA’s konkurrenceforslag.

Forbindelserne både over og på tværs af Langebro skal forbedres. Der skal etableres krydsning mellem Åhavevej og Søtorvet. Også krydsningen ved Hjejlekiosken, hvor der i dag er fodgængerfelt skal forbedres, ved at der etableres bedre forhold for gående over selve broen.

Kørende trafik
Illustration af kørende trafik 

Vi forventer, at trafikken over Langebro bliver mindsket, når Nordskovvej åbner i 2021, fordi den leder syd om den østlige del af Silkeborg by. Pt. krydser ca. 15.000 biler i døgnet Langebro. Dette forventes mindsket til 11.000 biler i døgnet i 2021. I 2030 forventes trafikken igen at være steget til ca. 15.000 biler i døgnet.

Langebro udgør i dag en barriere på tværs af området med ringe krydsningsmuligheder. Reduktionen i trafikken vil gøre det muligt at implementere bedre forhold både langs med og på tværs af Østergade og Langebro.

Promenadedelen af Åhavevej er indrettet som en ensrettet sivegade med indkørsel fra nord via Østergade. På sigt ønsker vi at lukke promenaden fuldstændig for biltrafik, så havneområdet udelukkende kan tilgås af køretøjer via Zeltnersvej og Åhavevej. På Havnens østside er der adgang for vare- og handicapkørsel fra rundkørslen for ende af Langebro.

Parkering
Illustration af parkeringsområder 

Havnepladsen anvendes i dag primært til parkering. Vi planlægger at nedlægge størstedelen af parkeringspladserne, så der i overensstemmelse med den gældende lokalplan vil være min. 10 parkeringspladser på terræn på havnen.

Parkeringsmuligheder i nærområdet omfatter parkeringskælder under Torvet, parkeringskælder under Fredensgård, parkeringshus på papirfabrikken og parkeringsplads ved Sejsvej.

Belægning

Der vælges belægninger, som skaber en sammenhængende identitet og karakter i havneområdet, og der tages afsæt i de materialer, som allerede findes på havnen: Granit i rødlige toner, pladsstøbt beton og trædæk.

Kanter

Havnekanten er med til at give havnen karakter og kan skabe liv og aktivitet. Tre steder langs havnekanten kommer der store trædæk og opholdstrapper, som tillader de besøgende at komme helt tæt på vandet. Ved Søtorvet kommer der også en opholdstrappe, hvor man kan sidde med udsigt over vandet.

Der er desuden blevet foreslået at lave en lang, sydvendt opholdstrappe i træ langs Langebros sydside og et trædæk langs hele den nordlige kajkant.

Beplantning
Illustration af beplantning   

Beplantningen kommer til at bestå af trærækker, der markerer forbindelser, af enkeltstående træer, der skaber stemning i byrummene og af beplantning, som skaber et frodigt og grønt udtryk.

Velgroede træer, der allerede findes i området, skal bevares i så stort omfang som muligt. Det gælder kastanjetræet ved Slusekiosken, træerne på Havnepladsen og de forholdsvis nyplantede træer på promenaden på Åhavevej.

Ved Søtorvet og Havnepladsen plantes mindre grupper af træer for at markere byrummene.

Der er desuden foreslået at plante en række træer langs Østergade som pendant til den planlagte række træer langs museumshavens nordside og rumskabende beplantning på Søtorvet som ryg mod Østergade og som afgrænsning bag Havnedokken mod syd.

Af træarter er der foreslået ask, sølvpil og hængepil, fligebladet el, fuglekirsebær, fuglekirsebær og hjertetræ.

Belysning

Belysningen skal både skabe en overordnet sammenhæng, et karakterfyldt byrum og trygge og tilgængelige forbindelser.

På promenaden og banestien bliver der opsat samme toldbodlamper, som der bruges på promenaden nu. Toldbodlamperne vil muligvis også blive brugt på den østlige havnekant. 

Københavnerarmaturerne på Østergade og Langebro bliver bevaret, og der opsættes flere Københavnerarmarturer for at skabe ensartet belysning på hele strækningen. 

Byrummet får træmaster med spots, som markerer byrummene, skaber en urban stemning og fremhæver havnens maritime karakter.

De steder, hvor der bliver behov for mere intim belysning i siddehøjde, eksempelvis ved trædæk, er der blevet foreslået en mere karakterfuld pullertbelysning. 

Inventar

Havnen får både specialmøbler i træ, store trædæk langs havnekanten og standartudstyr i et enkelt design.

Som bænke er der foreslået plinte i træ, betonplinte med træsæder og opstablede sveller langs banestien. Derudover bevares de nuværende bænke på promenaden.

En række pullerter på Langebros kant skal fungere som trafikværn.

Der er desuden blevet foreslået at erstatte opmarchbåsene til Hjejlebådene med pullerter. 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje