Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Presserum Ytringsfrihed for kommunens medarbejdere

Ytringsfrihed for kommunens medarbejdere

Offentligt ansatte har, ligesom alle andre borgere, ret til at sige deres mening, når de udtaler sig som privatpersoner, det vil sige på egne vegne. Kommunen har lavet en vejledning til sine medarbejdere om ytringsfrihed. Nedenfor kan du se vejledningen.

Vejledning til medarbejdere i Silkeborg Kommune om udtalelser som privatperson

Som privatperson eller kommunalt ansat?

Hvis der er en risiko for, at offentligheden fejlagtig kan opfatte en ytring som udtryk for arbejdspladsens synspunkt, skal du gøre opmærksom på, at det er din personlige mening, og at du udtaler dig på egne vegne.

Det gælder især hvis:

  • du bliver interviewet til TV eller bliver fotograferet, mens du er i uniform
  • du anvender din arbejdstitel eller oplyser dit arbejdssted i forbindelse med din udtalelse
  • du bliver ringet op på dit arbejde og udtaler dig i telefonen 

Hvad må du udtale dig om?

Din ret til at ytre dig gælder for alle former for udtalelser. Du kan ytre dig om faglige beskrivelser og synspunkter. Du kan udtrykke politiske holdninger. Du kan gengive faktiske forhold og komme med praktiske anvisninger osv.

Hvor og hvordan kan du udtale dig?

Retten gælder enhver form for ytring, herunder i tekst, tale og billeder, og i enhver sammenhæng, herunder taler, møder, interviews, læserbreve, debatindlæg og kunstneriske sammenhænge. 

Kan ledelsen begrænse dig?

Ledelsen kan ikke forbyde dig at udtale dig, og ledelsen kan ikke begrænse, hvad du må udtale dig om. Ledelsen kan heller ikke kræve, at du forudgående skal have udtalelserne godkendt, eller at du skal orientere om udtalelserne før eller efter fremsættelsen.

Kan du blive udsat for repressalier?

Har du som privatperson lovligt udtalt dig, kan ledelsen ikke efterfølgende tillægge dette negative konsekvenser. En lovlig udtalelse kan ikke i sig selv føre til afskedigelser eller andre former for direkte eller indirekte sanktioner, som f.eks. ændring af dit arbejdsområde eller manglende tildeling af løntillæg eller lignende.

Er der begrænsninger i ytringsfriheden?

Ligesom alle andre borgere er du undergivet visse begrænsninger i ytringsfriheden:

  • Du må ikke fremsætte ærekrænkende udtalelser, f.eks. racistiske udtalelser eller (udokumenterede) påstande om, at navngivne personer har begået strafbare forhold.

Som offentligt ansat er der yderligere 3 begrænsninger:

  • Du må ikke ytre dig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for eget arbejdsområde
  • Du skal overholde reglerne om tavshedspligt.
  • Hvis du er chef eller en anden centralt placeret medarbejder tæt på beslutningsprocessen, skal du i særlige tilfælde udvise tilbageholdenhed med hensyn til udtalelser om forhold, der vedrører eget arbejdsområde. Se nedenfor.

Af hensyn til offentlige myndigheders interne beslutningsproces og funktionsevne må chefer m.v. i særlige tilfælde udvise tilbageholdenhed med hensyn til udtalelser om forhold, der vedrører eget arbejdsområde. Denne begrænsning gælder normalt kun for chefer og centralt placerede medarbejdere tæt på beslutningsprocessen. Den kan også i særlige tilfælde gælde medarbejdere, som inddrages i beslutningsprocessen (bliver – på ad hoc-basis – centralt placerede medarbejdere).

Her vil det kunne være af betydning, om udtalelsen sker før eller efter, at en beslutning er truffet. En udtalelse før eller i nær tidsmæssig sammenhæng med, at en beslutning er truffet, kan have større skadevirkning for den interne beslutningsproces end en udtalelse, der fremsættes længere tid efter. Begrænsningen vil navnlig have betydning for ansatte med nær tilknytning til de enkelte myndigheders ledelse og vil således normalt ikke omfatte offentligt ansatte, hvis funktioner ligger langt fra de politiske og administrative beslutningstagere.

Hvad gælder for udtalelser på arbejdspladsens vegne?

Retten til at udtale sig frit gælder kun, når du udtaler dig som privatperson. Ledelsen kan derfor fastsætte regler for, hvem der må udtale sig på arbejdspladsens vegne samt give nærmere retningslinjer for indholdet af sådanne udtalelser.

Se Silkeborg Kommunes pressepolitik

Kontakt
Kommunikationschef Hans Mogensen
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje