Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Affald, energi og miljø Jordflytning og jordforurening Skal du bygge? - Husk 50 cm reglen

Skal du bygge? - Husk 50 cm reglen

Ejer eller bruger skal sikre sig, at de øverste 50 cm overjord består af ren jord på arealer med følsom arealanvendelse. Ellers skal jorden være dækket af en fast belægning.

Skal du bygge?

Skal du bygge eller ændre din bolig, sommerhus, daginstitution, legeplads mm., så skal du sikre dig, at de øverste 50 cm jord er ren. Hvis ikke den er ren, skal jorden være dækket af fast belægning. Dette kaldes 50 cm reglen.

Formålet med jordforureningsloven er at sikre, at der ikke kommer en følsom arealanvendelse (f.eks. etablering af bolig eller daginstitution) direkte på forurenede arealer. Loven skal sikre mennesker mod sundhedsskadelig påvirkning fra eventuel forurening på arealer, hvor jorden ikke er befæstet. Alle skal kunne opholde sig på arealet og jorden skal kunne dyrkes uden risiko.

Hvilke arealer er omfattet?

50 cm reglen træder i kraft når:

  • anvendelse af et areal ændres til bolig, daginstitution, offentlige legeplads, kolonihave og sommerhus
  • der udføres bygge- og anlægsarbejde på en ubebygget del af et areal, der allerede anvendes til bolig (bortset fra en- og tofamiliehuse), daginstitution, offentlig legeplads, kolonihave og sommerhus.

Hvornår er reglen opfyldt?

Reglen gælder overalt. Er jorden på det fysisk berørte areal ikke forurenet, vil reglen automatisk være opfyldt. Dette vil gælde for ejendomme, der ligger uden for områdeklassificeret eller kortlagt areal, med mindre der er konstateret forurening eller for eksempelvis terrænregulering med opfyld på den berørte ejendom.

Læs mere om områdeklassificeret grunde

Læs mere om kortlagt areal

Hvad gør man, når jorden er forurenet?

Er jorden forurenet, skal der lægges et lag ren jord på mindst 50 cm. Enten skal det øverste lag forurenet jord udskiftes eller overdækkes med en tilsvarende mængde ren jord.

Alternativt kan der etableres en "varig fast belægning" (asfalt, beton- eller flisebelægning). Det afgørende er, at belægningen effektivt hindrer kontakt med den underliggende jord.

Hvor længe gælder reglen?

Reglen skal altid være opfyldt, og gælder derfor ikke kun ved anlægsarbejdets afslutning. Det betyder, at hvis det rene tilførte jordlag er blevet reduceret ved slid eller delvis fjernet, skal det retableres. På samme måde skal belægningen holdes vedlige og udbedres, hvis den senere bliver skadet.

Ved bygge- og anlægsarbejde på et areal, der allerede anvendes til følsom arealanvendelse, gælder reglen for det areal, som er fysisk berørt af det pågældende arbejde og den kommende arealanvendelse.

I tvivlstilfælde - spørg Team Virksomheder og Jord!

Hvem er forpligtet?

Reglen er udformet som en pligtregel. Reglen forpligter altså direkte den til enhver tid værende ejer eller bruger til at sørge for, at reglen er opfyldt. I sin udformning minder reglen om mange af reglerne i Bygningsreglementet, der også umiddelbart skal følges af den, der bygger.

Dokumentation for, at jorden er ren

Silkeborg Kommune fortolker reglerne således: Hvis et areal er omfattet af 50 cm reglen og samtidig ligger i et område uden for områdeklassificering eller undtaget områdeklassificering, eller det på anden måde er dokumenteret at området er rent, så har man sikret sig, at jorden er ren. Dvs. det er ikke nødvendig at foretage yderligere analyser.

Hvordan undersøges jorden?

Ved undersøgelse af en grund inden for et områdeklassificeret areal udtages 1 blandingsprøve pr. 150 m2, når anvendelsen ændres fra erhverv til følsom arealanvendelse (bolig, daginstitution mv.). På øvrige ikke-erhvervsmæssige arealer udtages 1 blandingsprøve pr. parcel eller pr. 1000 m2 ubebygget areal.

Ved undersøgelse af en kendt forurenet eller kortlagt grund udtages 1 blandingsprøve pr. 30 tons opgravet jord (V2 kortlagt areal) eller 1 blandingsprøve pr. 150 m² (V1 kortlagt areal), forudsat at eventuelle ”hot spots” er fjernet.

En blandingsprøve består af 5 nedstik til 50 cm dybde jævnt fordelt over arealet. Blandingsprøven analyseres for tungmetaller (cadmium, kobber, bly, zink), PAH, benz(a)pyren og total- kulbrinter).

Flytning af jord

Hvis der skal flyttes jord fra arealet, skal du anmelde dette til kommunen, og der kan være krav om, at der skal foretages analyser af jorden,

Se mere under ”Flytning af jord”.

Du kan få mere at vide, ved at sende en mail til Silkeborg Kommune - Virksomhederogjord@silkeborg.dk eller ring til Team Jord og virksomheder på 89 70 15 38.

Team Virksomheder og Jord
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje