Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Trivsel, udvikling og læring Støtte til et barns udvikling og læring

Støtte til et barns udvikling og læring

Her er svarene på en række spørgsmål til Pædagogisk praksis og læring (PPL), som typisk bliver stillet. Vi anvender vores faglige ekspertise til at yde råd og vejledning om pædagogiske tiltag for børn med almene og særlige behov.

FAQ - herunder kan du finde svar på en række spørgsmål som vedrører PPL's opgaver og praksis

Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) er en sektion i Skoleafdelingen, som rummer de supportfunktioner, der understøtter skoler og dagtilbud i at skabe gode læringstilbud for børn.

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) er funktion, som alle kommuner er forpligtet til at have jf. lovningen (§ 12, stk. 2-3 i Folkeskoleloven og § 3 a. stk. 3 i Dagtilbudsloven). 

PPL har til opgave at vejlede skoler og dagtilbud om, hvilken praksis der er anbefalelsesværdig overfor de børn og unge, der er i Silkeborg Kommunes skoler og dagtilbud.

PPL arbejder med at undersøge pædagogiske-psykologiske problemstillinger, som forældre eller fagpersoner oplever i forhold til et eller flere børn. Med baggrund i undersøgelsen rådgiver PPL om, hvordan man kan forstå den givne problemstilling, og deraf hvordan man kan handle mere hensigtsmæssigt. En undersøgelse kan indeholde en lang række ting, men den behøver ikke nødvendigvis indeholde testning af dit barn. Ofte kan vi undersøge en problemstilling ved at være i dialog med dig samt de pædagoger, lærere og ledere, der er omkring dit barn i hverdagen.

Vi bestræber os på at sætte os ind i den nyeste viden og at formidle det til dig, så du som forælder og fagpersonerne omkring dit barn kan handle på det, som I oplever. Det er med andre ord dig og de andre voksne, som er omkring dit barn i hverdagen, der har ansvar for at gøre noget, og vi kan rådgive dig i forhold til det.

Den første hjælp fra PPL består i, at vi giver råd og vejledning til personalet i dit barns daginstitution eller skole. Du vil blive inddraget aktivt i denne vejledning.

I nogle tilfælde vurderer vi, at det er hensigtsmæssigt, at problematikken drøftes på et Koordinerings-møde (K-møde) i skolen eller et fokusmøde i dagtilbuddet for sammen med relevante fagfolk at kunne vurdere, hvordan der bedst arbejdes med problematikken. Her kan det eventuelt besluttes at lave en indstilling til PPL, hvis det vurderes at der er brug for at udfærdige en pædagogisk psykologisk vurdering.

Herefter vurderer en eller flere af PPL's fagpersoner barnet og kommer med forslag til hvilken pædagogik, der vil være til gavn for barnet.
Der kan dog gives vejledning, uden at dit barn indstilles til PPL. I så fald skal dit barns skole eller daginstitution blot kontakte deres kontaktperson ved PPL.

Nej. Det er PPL's opgave at rådgive skoler, dagtilbud og forældre om, hvordan de tilrettelægger en hensigtsmæssig pædagogisk indsats omkring de børn, der er.

I mange tilfælde kan vi gøre det uden at udrede barnet, og hvis det er tilfældet, skal vi ikke udrede. I andre tilfælde er det hensigtsmæssigt, at vi undersøger barnet nærmere gennem observationer og/eller forskellige faglige test.

Det er altid den pågældende PPL-medarbejder, der afgør, om undersøgelse er relevant, og i givet fald hvordan undersøgelsen designes; herunder hvilke eventuelle test der anvendes.

Nej. PPL kan rådgive, uden at dit barn er indstillet til os.

Hvis du og dit barns dagtilbud/skole ønsker vejledning fra PPL, om hvordan I forbedrer hverdagen for dit barn, kan dit barns dagtilbud/skole tage direkte kontakt til PPL med henblik på etablering af et møde. Her får I sammen mulighed for at udfolde de udfordringer, I oplever, og modtage vejledning omkring håndtering af disse. Hvis dagtilbudsleder/skoleleder i den forbindelse finder grundlag for det, kan I på dette møde sammen aftale at indstille barnet til os.

Hvis I beslutter jer for, at en indstilling er den bedste løsning, vil vi herefter undersøge flere forhold omkring den problemstilling, I beskriver, og der vil blive lavet en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV). En PPV beskriver et barns behov for specialpædagogisk bistand.

PPL's medarbejdere er omfattet af journalpligt, hvorfor der vil blive oprettet journal på dit barn i forbindelse med kontakten til PPL; også selvom dit barn ikke indstilles.

Hvis din bekymring drejer sig om dit barns sproglige udvikling, kan du via dit barns vuggestue eller børnehave få mulighed for at tale med en tale-hørekonsulent. På mødet med tale-hørekonsulenten vil du blive bedt om at beskrive bekymringen i forhold til dit barns sproglige udvikling. Herefter vil tale-hørekonsulenten sammen med dagtilbuddet og dig lave en aftale om, hvordan I hver især bedst muligt understøtter dit barns sproglige udvikling i hverdagen.

Læs mere under Sprog, læsning og hørelse

PPL's psykologer rådgiver sammen med andre PPL-medarbejdere de voksne, således at de kan handle overfor barnet.

Nogle gange undersøger vi barnet, men vi laver ikke terapi med børnene. Det kan være, at PPL's medarbejdere har brug for at tale med familien i forbindelse med en undersøgelse, men dette er ikke terapi. Det kan også være, at PPL's medarbejdere gerne vil tale med det enkelte barn flere gange. Sådanne samtaler er primært af undersøgende og/eller afdækkende karakter med henblik på efterfølgende vejledning om, hvordan barnet støttes bedst.

Ifølge dagtilbudsloven gælder det, at forældre kan bede PPL om at lave en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af ens barn. Således kan forældre til børn i dagtilbud selvstændigt indstille deres barn til PPL, og herved få udarbejdet en PPV.

Ifølge folkeskoleloven er det den lokale skoleleder, der i samarbejde med forældrene kan bede PPL om at foretage en pædagogisk-psykologisk vurdering af en elev. Hvis forældrene ønsker, at der laves en PPV, men skoleleder ikke vurderer det aktuelt at indstille barnet til PPL, skal skoleleder begrunde sit afslag, og du kan bede om at få dette på skrift fra skolelederen.

I alle tilfælde (for børn i dagtilbud såvel som i skole) gælder det, at det er den pågældende PPL-medarbejder der alene beslutter, på hvilket baggrund PPV-en laves. Det er altså PPL der afgør om PPV-en laves på baggrund af dialog med Jer, test og andre faglige screeningsværktøjer, observationer eller andre data-kilder.

Nej. Det er den enkelte PPL-medarbejder, der med sin faglighed har ansvar for at vælge den eller de eventuelle test og undersøgelsesmetoder, der er relevante at anvende i forbindelse med en undersøgelse af dit barn.

PPL undersøger den problematik, som er relevant i relation til barnets udfordring, og på baggrund af beskrivelsen vurderer vi, hvilke former for undersøgelser vi eventuelt har brug for at gennemføre.

Nej. ADHD, autisme og lignende psykiatriske diagnoser stilles kun via børne- og ungdomspsykiatrien eller privatpraktiserende psykiater. Hvis du som forælder ønsker at vide, om dit barn har ADHD, autisme eller lignende, skal du derfor henvende dig til Sundhedsvæsnet i form af egen læge.

Se flowchart, der viser henvisningsveje på børn- og ungeområdet.

Hvis du derimod gerne vil vide, hvad du kan gøre for f.eks. at få en hverdag til at fungere bedre for et barn, der fremstår meget uroligt, indelukket eller lignende, kan du henvende dig til dit barns dagtilbud og/eller skole. Hvis I sammen bliver enige om, at I har brug for vejledning, kan dit barns dagtilbud/skole henvende sig til deres lokale PPL-medarbejder.

Nej. Det er ikke et krav, at det går gennem PPL. Som regel er det enten gennem egen læge eller PPL, at et barn henvises til psykiatrisk udredning.

Som regel beder psykiatrien om en eller anden form for dokumentation for, at PPL, Familieafdelingen, skole og/eller dagtilbud har samarbejdet om at løse barnets udfordringer lokalt, inden de vurderer, om barnets udfordringer kan forklares via en psykiatrisk diagnose. Ofte er der andre forklaringer på et barns udfordringer, end at der er tale om psykiatri.

Hvis vi i PPL gennem vores arbejde får begrundet mistanke om, at et barn lider af en psykiatrisk diagnose, kan vi henvise til børne- og ungdomspsykiatrien på baggrund af en undersøgelse, vi har udført.

Det er forældrene, der herefter skal tage deres barn med til børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium (BUA) for at få undersøgt, om barnet har en psykiatrisk lidelse. I den forbindelse samarbejder vi gerne med BUA, men der findes ingen regel, som siger, at børnene først skal undersøges af PPL.

PPL er ikke forpligtet til at henvise dit barn til Børne- og Ungdomspsykiatrien alene på baggrund af ønske fra Jer eller barnets skole/dagtilbud.

Se flowchart om Henvisningsveje på børne- og ungeområdet.

Angst er en normal følelse, men hos nogle børn/unge fylder ængstelighed og bekymringer så meget, at det forstyrrer deres hverdag og forhindrer dem i at gøre ting, de gerne vil. Som voksen omkring et barn med høj ængstelighed vil man ofte opleve, at barnet udtrykker meget bekymring, undgår ting og søger beroligelse hele tiden, og det kan være svært at vide, hvordan man bedst hjælper sit barn til en friere og mere tryg udfoldelse i hverdagen.

Du kan læse mere om Børn og Angst, informationshæfte til forældre og fagpersonale

Hvis ængsteligheden fylder meget, kan det være en god idé i første omgang at tale med de lærere og pædagoger, der er omkring dit barn i hverdagen, og sammen tale om hvordan I oplever det, og hvordan I arbejder med det i hjemmet/dagtilbuddet/på skolen. Herefter kan I eventuelt gå i dialog med PPL, om dit barn og jer som forældre vil være i målgruppen for gruppebehandling af angstproblematikker via PPL's tilbud.

Du kan læse mere om PPL's angstbehandlingstilbud Cool Kids

Formålet med pjecen er at give forældre et overblik over handlemuligheder, hvis de oplever, at deres barn har det svært.

Pjecen har til formål at give forældre et indblik i ansvarsfordelingen i det offentlige system samt arbejdsgangene i det kommunale system, når de har været hos egen læge og er blevet anbefalet at kontakte skolen og/eller PPL.

Pjecen er udfærdiget i samarbejde mellem PPL, Psykiatriens Centrale Visitation og Praktiserende læge og Praksiskonsulent på børne-ungeområdet i psykiatrien, Region Midtjylland.

Skolerne anvender pjecen til at vejlede forældre, som henvender sig grundet mistrivsel hos barnet og særligt i situationer, hvor der rejses spørgsmål om henvisning til psykiatrien.

Hent pjecen Handlemuligheder når dit barn har det svært

PPL Skemaer

Indstilling af barn til PPL
(forældre kan indstille småbørn til PPL. Skoleelever kan kun indstilles af skolens ledelse)

Ansøgning vedr. ekstra skoleår findes her, se i boksen Andre specialpædagogiske tilbud.

Læs om forebyggende børneergo- og fysioterapi nederst på hjemmesiden vedr. barnets kost, søvn og pleje.

Skemaerne udfyldes elektronisk. Som forælder skal du være opmærksom på at sende skemaet fra www.borger.dk for at sende dine skemaer sikkert. 

Send dine skeamer til PPL via Send Sikkert med Digital Post

Skemaer findes i skolehåndbogens afsnit om Specialpædagogisk bistand og visitation

Her er både skemaer til brug for dagtilbud, skoler og private tilbud/skoler, se under de forskellige bokse eller brug søgefeltet øverst til højre.

Et udfyldt skema skal formidles til ledelsen, som så følger den aktuelle procedure mht. behandling/videresendelse.

Af hensyn til Datatilsynet må udfyldte skemaer med CPR-numre, navne mv. ikke opbevares på egen PC, og skal derfor slettes efter afsendelse.

PPL - Pædagogisk Praksis og Læring
Skoleafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

PPL's teams har lukket for henvendelse i skolernes ferier.

Se perioderne på Skolernes ferier og fridage

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje