Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Byg i Silkeborg Ansøg om byggetilladelse

Ansøg om byggetilladelse

Skal du bygge nyt eller bygge til, eller vil du opføre midlertidigt byggeri, så kan det kræve en byggetilladelse. Her finder du hjælp og vejledning til din byggeansøgning samt kontaktoplysninger.

De tre vigtigste ting, før du søger

 1. Du skal søge om byggetilladelse, før du går i gang med at bygge. Det gælder uanset, om du vil bygge et nyt hus, en carport, tilbygge eller ombygge.

 2. Spar tid: Undersøg grundigt reglerne for ansøgning om byggetilladelse, inden du søger.

  Hvis din ansøgning ikke har de oplysninger med, som kræves i lovgivningen, så forlænger det sagsbehandlingstiden væsentligt. 

 3. Vi kan bedst og hurtigst hjælpe dig, hvis vi har det nødvendige materiale til sagsbehandlingen fra starten.

Hvad kræver byggetilladelse?

Du må opføre samlet op til 50 m² garage, carport, overdækning eller lignende mindre bygninger til udhusformål uden at søge byggetilladelse.

Det kræver dog at bygningerne kan overholde følgende krav:

 • Det samlede areal af alle småbygninger på ejendommen inkl. eksisterende småbygninger er maksimalt 50 m² (også bygninger med et areal på maksimalt 10 m² skal medregnes)
 • Den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent overholdes
 • Byggeriet skal overholde byggeretten
 • Tagvand skal holdes på egen grund
 • At bestemmelser i evt. lokalplan/byplanvedtægter og tinglyste deklarationer/servitutter kan overholdes

Du kan læse mere om reglerne for, hvad du må bygge uden byggetilladelse på bygningsreglementet.dk

Dispensation og helhedsvurdering

Hvis byggeriet kræver dispensation/helhedsvurdering, skal du sende en saglig begrundelse, inden vi kan behandle sagen.

Det er din pligt som ejer at søge de nødvendige dispensationer. Det er også din pligt at undersøge, om du skal søge dispensation.

Der er visse regler, som der ikke kan dispenseres fra. Det gælder bl.a. beregningsregler omkring bebyggelsesprocent og højder samt administrative bestemmelser, f.eks. hvornår et byggeri kræver byggetilladelse.

Dispensation kræver saglig begrundelse 

Du skal sagligt begrunde, hvorfor du vil søge dispensation/overskride byggeretten. Herefter foretager vi en konkret vurdering og inddrager saglige hensyn. Udsigts- eller økonomiske forhold er desværre ikke et sagligt hensyn i henhold til byggeloven.

I forbindelse med en dispensation kan vi stille visse betingelser. Det kan f.eks. dreje sig om anvendelsen af ejendommen eller alternative måder at opfylde hensynet bag bestemmelsen på.

En altan kræver altid byggetilladelse.

En terrasse kræver som regel ikke byggetilladelse, medmindre den er hævet mere end 30 cm over terræn, da den så kaldes for et hævet opholdsareal og vil kræve en byggetilladelse.

Når du ønsker at nedrive en bygning, skal du søge en tilladelse.

Du søger om tilladelsen på bygogmiljoe.dk

Når du søger om at nedrive en bygning, skal du vedhæfte et oversigtskort, hvor du markerer, hvilke bygninger du ønsker at nedrive.

Regler ved opsætning af solceller

Inden du investerer i solcelleanlæg, er det vigtigt, at du undersøger, om din ejendom er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyste servitutter. Her kan der fx være bestemmelser om materialevalg og udsende af tagbeklædningen. Hvis det er tilfældet, skal du søge om dispensation.

Find ud af hvad der gælder for dit område på Silkeborglokalplaner.dk.

Montering af solceller kræver byggetilladelse

Montering af solceller/solfangere kræver en byggetilladelse i tilfælde af, at:

 • Solcelle/solfangeranlæg opsættes på terræn.
 • Solcelle/solfangeranlæg opsættes på bygninger som for eksempel erhvervsbygninger, skoler, ridehaller og etageboliger, der ikke er undtaget af bygningsreglementets bestemmelser.
 • Solcelle/solfangeranlægget er placeret for højt i forhold til afstand til naboskel.
 • Opsætning af Solcelle/solfangeranlæg kræver en ændring af tagkonstruktionen, for eksempel på grund af en beregnet øget last (bør vurderes af en rådgiver).

Hvis du søger om opsætning af solceller på et nybyggeri, samtidig med at du søger om byggetilladelse til huset, kræver vi ikke selvstændigt gebyr for solcellerne.

Søger du om tilladelse til solceller på et eksisterende byggeri eller til anlæg i terræn, opkræver vi et gebyr.

Du søger om opsætning af solceller på bygogmiljoe.dk

Oplysninger til BBR

Solfangere (vandbaserede solenergianlæg) skal du altid anmelde til BBR med ejendommens adresse og anlæggets areal.

Du kan rette dine BBR-oplysninger på bbr.dk

Hvordan ansøger jeg?

Gebyr for byggesagsbehandling

Du har mulighed for 20 minutters gratis samtale via vores telefonbooking, herefter er der et gebyr på 1002 kr. pr. time for behandling af byggesager. 

Ovenstående pris er vedtaget af Byrådet d. 28 november 2022 og træder i kraft pr. 1. december 2022 og erstatter tidligere vedtagende gebyrvedtægter. Gebyret bliver indeksreguleret 1. januar hvert år.

Hvornår tager vi gebyr?

Der opkræves gebyr for følgende:

 • Forespørgsler om byggeloven
 • Forhåndsdialoger om byggeloven
 • Byggeansøgninger
 • Telefonopkald i relation til konkrete ansøgte byggesager
 • Vurdering af lokalplan i forbindelse med byggesagsbehandling
 • Vurdering og udarbejdelse af dispensation fra BR/Byggeloven
 • Nedrivningssager
 • Lovliggørelsessager efter byggeloven

Vi gør opmærksom på, at det altid er ejendommens ejer der vil modtage gebyret for behandlingen af sagen.

Gebyret opkræves i to rater:

 • 1. rate opkræves ved byggetilladelse
 • 2. rate opkræves ved afslutning af sagen

Du skal ansøge om byggetilladelse via den digitale ansøgningsportal ”Byg og Miljø”, på bygogmiljoe.dk

Hvis du har brug for hjælp til at lave din ansøgning, kan du med fordel hente hjælp hos en professionel byggerådgiver.

Alternativt kan du finde hjælp her:

Nødvendige oplysninger og tegninger

For at vi bedst og hurtigst kan hjælpe dig, har vi brug for det nødvendige materiale til sagsbehandlingen fra starten. Nedenstående punkter beskriver hvilke oplysninger og tegninger vi har brug for.

 1. For at kunne identificere ejendommen, bygningen eller enheden skal vi bruge oplysninger om matrikelbetegnelse, adgangsadresse, ejendomsnummer og etageangivelse. Du kan finde oplysningerne på OIS.dk eller BBR.dk

 2. For at kunne identificere det arbejde der udføres, skal vi bruge tegningsmateriale hvoraf bygningens dimensioner og placering står beskrevet.

 3. Oplysning om, hvad du planlægger at benytte bebyggelsen til. Hvis du vil ombygge eller ændre benyttelsen af bebyggelsen, skal ansøgningen også indeholde oplysninger om den hidtidige benyttelse.

 4. For at kunne registrere byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), har vi brug for oplysninger hertil. Det er eksempelvis oplysninger om areal, materiale, varme, afløb mm.

 5. En erklæring om, hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet som er relevant for byggearbejdet (Udfyldes i forbindelse med ansøgningen gennem Byg og Miljø).

 6. En tegning, der viser overkørsel og parkering på ejendommen.

 7. Snittegninger, der viser Terrænregulering, med angivelse af eksisterende og fremtidigt terræn. Læs, hvad en snittegning er, på bygogmiljoe.dk.

 8. Fuldmagt fra ejendommens ejer, der dokumenterer din ret til at ansøge.
  Læs mere om fuldmagt og skabelon til fuldmagt i afsnittet ”Hvornår skal jeg fremsende en fuldmagt”.

 9. Oplysninger om, hvorvidt arbejdet kræver dispensation fra Bygningsreglementet eller Lokalplan.
  Læs mere i afsnittet omkring ”hvilke regler gælder for mig”.

 10. Du skal sørge for at få tegnet en byggeskadeforsikring når du bygger en ny bolig. 

Eksempler på tegninger du skal bruge

Her er eksempler på de tegninger, du som minimum skal bruge i forbindelse med din ansøgning:

Situationsplan

Eksempel:

(Klik på billedet for at se stor situationsplan)

Din situationsplan skal i målestoksforhold med alle relevante mål indeholde:

 • Alle bygningerne på ejendommen
 • De enkelte bygningers anvendelse.
 • Bygningernes ydre dimension
 • Indbyrdes afstande
 • Afstande til ejendommens skel
 • Bredde på indkørsel
 • Antal parkeringspladser på ejendommen

Plantegning

En plantegning viser i målestoksforhold en bygning set fra oven, i vandret plan.

Eksempel:(Klik på billedet for at se stor situationsplan)

Facadetegning

Din facadetegning skal i målestoksforhold vise bygningen set fra alle dets sider. Tegningsmaterialet skal vise bygningen set fra de fire verdenshjørner og vise: 

 • Alle relevante højder
 • Terræn fra bygningen og ud til skel
 • En stiplet linje for tidligere terræn og fuld linje for terræn efter byggeriet er opført

Eksempler:

(Klik på billedet og se stort eksempel på østfacade)

 

(Klik på billedet og se stort eksempel på sydfacade)

 

Kontakt en rådgiver

Hvis du ikke kan tegne tegningerne selv, så kan du altid tage fat i en rådgiver, der kan hjælpe dig. Det er dog ikke et krav, at tegningerne skal være professionelle.

Vores eneste krav til tegningerne er:

 • At de tydeligt viser, hvad du søger om.
 • At de er målfaste.

En målfast tegning har de nøjagtige mål og et målestoksforhold som f.eks. 1:50 eller 1:100.

Nationale servicemål for byggesagsbehandling

Generelt gælder de nationale servicemål for sagsbehandlingstider:

Simpel konstruktioner (carporte) 40 dage
Enfamiliehuse 40 dage

Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets
avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet

50 dage
Andre faste konstruktioner m.v. (mobilmaster) Ej fastsat
Øvrigt erhvervs/- og etagebyggeri: hhv. bolig og erhverv

55-/60 dage

 

Sagsbehandlingstiden opgøres kun for de dage, hvor sagen ligger hos kommunen, fra det tidspunkt hvor din sag er kvitteret som oplyst og fyldestgørende. Hvis vi mangler materiale til en sag og anmoder om dette, så medregnes ikke den tid, som du eller din rådgiver bruger på at lave materialet og får det fremsendt.

Sagsbehandlingstiden afhænger generelt af, hvor fyldestgørende ansøgningsmaterialet er, og af byggesagens kompleksitet. Behandlingstiden afhænger også af, hvor effektivt samarbejdet er mellem ansøger og byggesagsbehandler.

Når du skal søge om at ændre et 2-familiehus til et enfamiliehus, kræver en tilladelse efter Boligreguleringsloven.

Du skal ansøge om ændring på bygogmiljoe.dk

Du skal sende en fuldmagt i alle de sager, hvor du søger eller spørger om noget på en ejendom, du ikke selv ejer, hvor f.eks. en ejerforening, andelsforening, virksomhed, privatperson etc. ejer ejendommen.

En fuldmagt skal indeholde

 • Ejendommens adresse, matrikelnummer og ejendomsnummer
 • Navn og adresse på ejendommens tinglyste ejere(e)
 • Navn og adresse på ansøger (den som får fuldmagten)
 • Beskrivelse af, hvad der gives fuldmagt til – fx nedrivning eller ansøgning om byggetilladelse
 • Tydelig angivelse af, hvem der har skrevet under – stempler er velkomne
 • CVR-nummer på evt. virksomhed

Sådan anskaffer du en fuldmagt

Der er to måder at anskaffe en fuldmagt på:

 • Du kan indhente fuldmagten digitalt ved at vælge den elektroniske fuldmagt i Byg og Miljø.
  Du skal gå til dokumentationskravet “Fuldmagt” og klikke på “Anmod om digital signatur”. Den, der skal afgive fuldmagten til dig, underskriver med sin digitale signatur, og fuldmagten bliver automatisk lagt ind i din ansøgning.
 • Du kan udskrive og udfylde en fuldmagt

  Du kan finde en fuldmagtsblanket på bygogmiljoe.dk

Indplacering af brandklasse

Her kan du læse om hvad en brandklasse er, se eksempler på indplaceringer og find ud af hvilke krav det stiller til din byggeansøgning.

Husk at oplyse om byggeriets brandklasse

Når du søger byggetilladelse, skal du oplyse, hvilken brandklasse dit byggeri er indplaceret i.

En brandklasse siger noget om den brandrisiko, der er forbundet med dit byggeri. Jo større risiko, des højere brandklasse. Der findes 4 brandklasser: 1, 2, 3 og 4.

Du skal oplyse om byggeriets brandklasse, allerede når du sender din byggeansøgning. Du skal også dokumentere indplaceringen.

Hvornår er der krav om at bruge en certificeret brandrådgiver? 

Byggeriets brandklasse afgør hvordan du skal dokumentere byggeriet, og om du skal bruge certificerede brandrådgivere til at udarbejde den dokumentation, du skal sende for byggeriets indplacering. 

Brandklasse 1

 • Intet krav om certificeret brandrådgiver

Brandklasse 2

 • Krav om brandrådgiver certificeret til mindst brandklasse 2

Brandklasse 3

 • Krav om brandrådgiver certificeret til mindst brandklasse 3

Brandklasse 4

 • Krav om brandrådgiver certificeret til mindst brandklasse 4 og certificeret tredjepartskontrollant

Find oversigt over certificerede brandrådgivere på tbst.dk

Det er dit ansvar at byggeriet er korrekt indplaceret

Som bygningsejer er det dit ansvar at vælge en brandrådgiver, så dit byggeri bliver indplaceret og dokumenteret korrekt. Kommunen kan ikke indplacere dit byggeri.

Byggeri indplaceret i brandklasse 1

Brandklasse 1 er kun til byggeri, der har et etageareal på højst 600 m², hvor personerne i bygningen kender flugtvejene og på let vis kan bringe sig selv i sikkerhed ved brand. Der må kun være simple brandtekniske installationer, fx røgalarmanlæg og håndslukkere.

Byggeri indplaceret i brandklasse 1, skal være i risikoklasse 1 og i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger i bygningsreglementet.

Læs om risikoklasser og indplacering af dit byggeri på bygningsreglementet.dk

Dokumentation for byggeri indplaceret i brandklasse 1

Som dokumentation for indplacering af byggeri i brandklasse 1, skal du oplyse om:

Hent vejledning til dokumentation af brandforhold på bygningsreglementet.dk

Byggeri indplaceret i brandklasse 2, 3 eller 4

Er dit byggeri ikke indplaceret i brandklasse 1, er det indplaceret i brandklasse 2, 3 eller 4.

Din certificerede rådgiver skal på baggrund af den konkrete bebyggelse, indplacere byggeriet i den rette brandklasse.

Eksempler på byggeri indplaceret i brandklasse 2, 3 eller 4

 • Enfamiliehuse i 3 etager, hvor etagearealet overstiger 600 m²
 • Enfamiliehuse i haveforeninger, hvor bygningsafsnittet ikke er brandmæssigt fritliggende eller brandmæssigt adskilt
 • Butikker og restauranter i etageejendomme
 • Vuggestuer og børnehaver
 • Hoteller og hospitaler i flere etager
 • Lejligheder i etageejendomme
 • Sammenlægning af lejligheder - NB: sammenlægning på tværs af trappeopgange, skal som udgangspunkt indplaceres i brandklasse 3 eller 4

Dokumentation for byggeri indplaceret i brandklasse 2, 3 eller 4

Som dokumentation for indplacering af byggeri i brandklasse 2, 3 eller 4, skal den certificerede brandrådgiver give følgende oplysninger:

 • Information om den certificerede brandrådgiver med kopi af gyldigt certifikat
 • Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse
 • Oplysning om den valgte metode for dokumentation af brandforhold
 • Starterklæring
 • Oplysning om og dokumentation for hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt

Ved byggeri i brandklasse 4 skal du også sende:

 • Information om den certificerede tredjepartskontrollant med kopi af gyldigt certifikat
 • Starterklæring fra tredjepartskontrollant

Du kan forkorte sagsbehandlingstiden, når dokumentationen af brandforhold er udformet som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til brandteknisk dokumentation.

Hent vejledning til dokumentation af brandforhold på bygningsreglementet.dk

Hvilke regler skal jeg være opmærksomme på?

Lokal- og kommuneplanens rammer

Når du søger om byggetilladelse via selvbetjeningsløsningen ’Byg & Miljø’, kan du se undervejs, hvad der gælder for din grund eller ejendom. På nedenstående links kan du læse mere om lokalplanerne og kommuneplanens rammer og hvad der gælder for din grund eller ejendom. 

Du skal være opmærksom på, at der på din ejendom kan være tinglyste servitutter, der begrænser dine muligheder for at bygge.

Du finder de tinglyste servitutter på tinglysning.dk

Bor jeg i landzone eller byzone?

Du kan få hjælp til at se, om du bor i landzone eller byzone i Silkeborg Kommunes WebKort.

Åben Webkortet for at se, om du bor i landzone eller byzone.

NB! Du bor i landzone, hvis ikke du bor i byzone eller sommerhusområde.

Hvis du bor i landzone, skal du være opmærksom på om forholdene kan kræve en landzonetilladelse.

Læs mere om landzonetilladelse og ansøgningsprocessen på Silkeborg.dk

Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten for en ejendom beregnes som etagearealet i procent af grundens areal.

For enfamiliehuse må bebyggelsesprocenten som udgangspunkt være op til 30%. Hvis en lokalplan eller deklaration angiver en anden bebyggelsesprocent, er det den, der gælder.

Sådan foretager du udregningen

Etageareal*100/grundens størrelse = bebyggelsesprocent

Hvis der er et hus på 150 kvadratmeter og en grund på 750 kvadratmeter, hedder regnestykket:
150*100/750 = 20 %

Hvis der opføres en tilbygningen på 50 kvadratmeter, lyder regnestykket således:
(150+50)*100/750= 26,7 %

Du må i forbindelse med et enfamiliehus have 50 m² garage eller lign., uden at det tæller med i bebyggelsesprocenten. Dog: Hvis lokalplanen, der gælder for din ejendom, er før 2017, så er det kun 35m², der ikke kan medregnes i bebyggelsesprocenten.

Find en vejledende bebyggelsesprocent på ois.dk.

Du måler altid højden fra terræn, også selvom terrænet er skrånende.

Hvis vi finder det rimeligt og hensigtsmæssigt, kan vi indlægge et niveauplan. Niveauplanet er en form for gennemsnit af terrænhøjden. Her vil højden blive målt fra niveauplanet og ikke fra terræn.

For at indlægge en niveauplan skal vi høre din naboer ift. niveauplanets placering. Hvis du derfor ønsker at have en niveauplan, skal du regne med 1 ekstra måneds sagsbehandlingstid på din sag.

Det er som udgangspunkt tilladt at drive liberalt erhverv i egen bolig.

Eksempler på liberale erhverv

 • Ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed, frisør, klinik og privat børnepasning med pasning af op til 5 børn (dagpleje).

Forudsætninger for indretning af liberalt erhverv

Det kræver ikke en tilladelse at indrette liberalt erhverv, men det er en forudsætning, at:

 • Erhvervet kun drives af den, der bor i boligen, og der må ikke være ansatte.
 • Erhvervet må ikke være til gene for de omkringboende, og der må ikke ændres på ejendommens eller områdets karakter af beboelse.
 • Der må kun være diskret skiltning og kun efter tilladelse fra kommunen.
 • Der skal være mulighed for parkering på egen grund.
 • Erhvervsarealet må som udgangspunkt ikke være mere 25 % af boligens samlede areal.

Oplysninger til BBR

Hvis man indretter liberalt erhverv, skal dette indberettes i Bygnings- og Boligregistret (BBR) på bbr.dk 

Ændringer af boligens formål

Hvis du vil ændre hele eller dele af bygninger fra boligformål til erhvervsformål eller omvendt, kræver det en byggetilladelse – også selvom der ikke umiddelbart sker bygningsmæssige ændringer. Det skyldes, at der er tale om en væsentlig anvendelsesændring.

Eksempler på væsentlige anvendelsesændringer

 • Inddragelse af garage til beboelse
 • Ændring af bolig til kontor og omvendt
 • Ændring af butik til restaurant
 • Fra lager til kontor
 • Fra lager til værksted 

Hvad skal vi undersøge? 

Vi skal undersøge, at f.eks. parkeringsarealer, bygningens indretning, brandmæssige forhold og indeklima er i orden i relation til det erhverv, du vil drive fra ejendommen. Ligeledes skal tidligere erhvervslokaler være hensigtsmæssigt indrettet til bolig. Der er dog undtagelser ift. liberale erhverv. Se mere under punktet "Må jeg have liberalt erhverv i egen bolig?".

Færdigmelding af byggeri

Når du har fået din byggetilladelse gennem Byg og Miljø, kan du påbegynde arbejdet. Husk, at påbegyndelse skal ske senest et år efter, byggetilladelsen er givet.

Når du er færdig med dit byggeri, skal det færdigmeldes til Silkeborg Kommune. Du kan via Byg og Miljø få hjælp til, hvad en færdigmelding består af, og hvordan du færdigmelder dit byggeri.

Få hjælp til færdigmelding på bygogmiljoe.dk

Tringuide for færdigmelding af byggeri

 1. Log ind i Byg og Miljø på www.bygogmiljoe.dk (nyt vindue) og åben det relevante projekt under 'Mine projekter'.

 2. Klik på menupunktet 'Efter endt arbejde' i venstremenuen og derefter på den relevante ansøgningstitel. Du folder dermed en liste med en række obligatoriske og ikke-obligatoriske dokumentationskrav ud. BEMÆRK - Typen og antallet af både obligatoriske og ikke-obligatoriske dokumentationskrav i forbindelse med færdigmelding varierer afhængig af både hvilket sted og hvilken ansøgningstype, du har valgt, samt fx hvilke tekniske kapitler i bygningsreglementet, du under ansøgning har oplyst, at dit byggeri er omfattet af.

 3. Klik som udgangspunkt på hver enkelt af de obligatoriske trin og udfyld dem. Bemærk: Hvis du ansøger på vegne af dig selv, skal du i forbindelse med det obligatoriske trin 'Erklæring om det færdige byggeri' anmode om en digital signatur hos dig selv og på den måde underskrive erklæringen digitalt.

 4. Klik derefter på trinnet 'Indsend'.

 5. VIGTIGT. Du har først genindsendt ansøgningen og dermed færdigmeldingen, når du derefter har bekræftet, at de afgivne oplysninger er fyldestgørende og har klikket på knappen 'Indsend'.

 6. Du får til slut vist en kvittering for genindsendelse. Kvittering sendes også pr. SMS - og mail, hvis du har ønsket det. Under 'Historik og Beskeder' på projektets overbliksside vil du også kunne se, hvad du har indsendt, samt udskrive en kvittering for det.

Bemærk: Har dit byggeri krævet tilladelse, skal du efter at have færdigmeldt byggeriet afvente, at kommunen sender dig en 'Ibrugtagningstilladelse' - medmindre der er tale om sekundært byggeri eller nedrivninger.

Ved ansøgning om byggetilladelse skal du afkrydse, hvilke kapitler i bygningsreglementet dit byggeri er omfattet af.

Hvad skal du sende til Silkeborg Kommune?

Ved færdigmelding af dit byggeprojekt, skal vi modtage alt relevant materiale for hvert af de afkrydsede kapitler.

Der kan ikke gives ibrugtagningstilladelse og sagen kan ikke afsluttes, før vi har modtaget fyldestgørende materiale for alle de afkrydsede kapitler. 

Det er derfor vigtigt, at du helt fra opstarten af dit byggeprojekt er opmærksom på mængden og kompleksiteten af den dokumentation, der skal indsendes både ved opstart og afslutning af dit byggeprojekt.

Rådfør dig med en professionel rådgiver inden du går i gang

Det kan være nødvendigt eller tidsbesparende at rådføre sig med en professionel rådgiver, som vil kunne hjælpe dig med byggeprojektet fra start til slut. 

Dokumentationen sikrer, at byggeriet lever op til bygningsreglementets bestemmelser. 

Du kan se i bygningsreglementet BR18, hvilke krav der stilles under de enkelte kapitler.

Færdigmelding af enfamiliehuse og tilbygninger dertil 

Ved færdigmelding af enfamiliehuse samt tilbygninger til enfamiliehuse henviser vi til vores vejledning. Her kan du se, hvad der fx skal indsendes af dokumentation ved færdigmelding af et enfamiliehus eller en tilbygning hertil.

Se hvad du skal dokumentere ved færdigmelding af enfamiliehuse samt tilbygninger til enfamiliehuse (pdf)

Midlertidige konstruktioner, telte, festivalområder m.m.

Du skal give kommunen besked, hvis du fx skal opsætte telte, scener, tribuner eller skal have et salgsområde til flere end 150 personer. Det kan også kræve en byggetilladelse.

Du skal meddele kommunen om dit arrangement og indsende obligatoriske planer via portalen Byg og Miljø, senest 4 uger før arrangementet afholdes.

Læs mere om hvad du skal være opmærksom på ved afholdelse af udendørs arrangement her

Problemer med indeklima og skimmelsvamp

Skimmelsvamp

Hvis du bor til leje, og hvis skimmelsvampen kommer igen, bør du straks kontakte din udlejer for at få problemet undersøgt nærmere. Som lejer er det vigtigt at orientere sin udlejer med det samme, når du opdager forhold, som er skadelige for boligen. På den måde er der mulighed for at minimere omfanget af skaderne.

Hvis du har gjort din udlejer opmærksom på forekomsten af skimmelsvamp i boligen, men udlejer ikke følger op på din henvendelse inden for en rimelig tid, eller du er uenig i løsningsforslagene, så har du mulighed for at henvende dig til Silkeborg Kommune, Team byg, som kan besøge dig og tage nogle enkle målinger og vurdere, om der er behov for yderligere undersøgelser.

Kontakt team byg

Du kan sende din henvendelse til byg@silkeborg.dk eller ringe på 89 70 14 14.

Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning

Det kan være du eksempelvis skal overnatte i en skole eller idrætshal, så er der en række krav du skal overholde. Du skal meddele overnatningen senest 14 dage inden ønsket overnatning.

I skal meddele om overnatningen til bygningsmyndigheden i Silkeborg Kommune, senest 14 dage inden overnatningen påbegyndes. 

I skal desuden meddele følgende:

 • En beskrivelse af hvor mange der overnatter
 • Varigheden på overnatningen
 • En tegning om lokalet og dets placering

Materialet skal overholde Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold i og ved bygninger pkt. 7.3.11 som kan findes ved at følge dette link: Vejledning om drift-, kontrol og vedligehold i og ved bygninger

Evt. belægningsplaner skal følge bilag 11d samt bilag 13 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold i og ved bygninger

Meddelelser om overnatning kan fremsendes på mail: teknik-teambyg@silkeborg.dk 

Sagsbehandlingstider

 1. Simple konstruktioner (sekundær bebyggelse, carporte, skure mv.) – 40 dage
 2. Enfamiliehuse (enfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse mv.) – 40 dage
 3. Industri- og lagerbebyggelse samt avls- og driftsbygninger – 50 dage
 4. Erhvervs- og etagebyggeri hhv. bolig og erhverv. – 60 dage 

Hvis din sag kræver en tilladelse efter særskilt lovgivning, vil sagsbehandlingstiden ofte være længere. 

Sådan er vores sagsbehandlingstid sammensat

Silkeborg Kommune anvender de nationale servicemål fra KL og Regeringsaftalen fra 2015 for behandling af ansøgninger om byggetilladelse. De nationale servicemål beskriver, hvor lang tid kommunen i gennemsnit må bruge på at behandle en byggesag. 

 
Team Byg
 
 

Telefontid

Book en samtale

Har du brug for vejledning inden du indsender en ansøgning, kan du booke en samtale af 20 minutter varighed.

Book en samtale med en byggesagsbehandler her.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje