Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Handicap Hjælpemidler

Hjælpemidler

Råd og vejledning om hjælpemidler og ansøgning om støtte til hjælpemidler.

Hjælpemidler er fremstillet til at afhjælpe følgerne af nedsatte funktionsevner.

Her finder du råd og vejledning om hjælpemidler til børn og voksne samt om at søge om støtte til hjælpemidler.

I Silkeborg Kommune deler vi hjælpemidlerne op i forskellige kategorier.

Under Ansøg om et hjælpemiddel på denne side, kan du læse om de forskellige kategorier og om hvordan du skal ansøge om et hjælpemiddel digitalt.

Du er også altid velkommen til at kontakte os digitalt eller telefonisk for råd og vejledning - kontaktoplysningerne fremgår under de typer af hjælpemidler.

Læs mere om:

Hvem kan søge - Kriterier for tildeling af hjælpemidler

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

 • Kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • Kan lette dagligdagen i dit hjem
 • Er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du kan læse mere om dine rettigheder i hjælpemiddelbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Hvis du er berettiget til et hjælpemiddel, kan du få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift. Det er dit eget ansvar at sikre, at hjælpemidlet lever op til kravene om egnethed.

Du skal reklamere efter reglerne i købeloven, hvis hjælpemidlet har fejl og mangler. Dit tilskud kan bortfalde, hvis dit hjælpemiddel ikke lever op til de krav, vi vurderer, at hjælpemidlet skal have. 

Anskaffer du selv et hjælpemiddel, inden din ansøgning er behandlet, kan vi ikke refundere din udgift. 

Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen, og din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er desuden skattefrit.

Vi kan også bevilge et hjælpemiddel, hvis det er nødvendigt for, at du generelt kan få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Har du brug for et hjælpemiddel i forhold til et helt specifikt arbejde, er det Beskæftigelsesafdelingen, der vurderer behovet.

Læs mere om hjælpemidler til arbejde

Ansøg om et hjælpemiddel

Læs mere om hjælpemidler på borger.dk

Du kan ikke leje et hjælpemiddel gennem Silkeborg Kommune, men Viborg Kommune tilbyder udlejning af hjælpemidler. 

Læs om mulighederne for at leje hjælpemidler i Viborg Kommune 

Se hvordan du kan søge de forskellige hjælpemidler

Tilpasning af din bolig ved varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Hvis du eller dit barn har en varigt fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om hjælp til boligændringer, så din bolig passer bedre til dig og dine behov.  

Hvis boligtilpasningen har karakter af istandsættelse eller modernisering, kan du ikke få støtte.

Vi kan afprøve den nye indretning

Terapeuterne i boligteamet vurderer, hvad du har brug for i forhold til din funktionsnedsættelse.

De vil også lave et konkret forslag til, hvordan din bolig kan ændres.

I vores lokaler på Mads Clausensvej 11 i Silkeborg, har vi et afprøvningsrum, hvor terapeuterne kan opstille den indretning, de mener, er den rette for dig.

På den måde kan I sammen teste indretningen, inden vi sætter gang i arbejdet i dit hjem.

Frit valg af materialer og håndværker

Du har mulighed for at vælge andre materialer eller en anden håndværker til den boligændring, du har fået bevilget.

Koster den løsning mere, end du har fået støtte til, skal du selv betale resten. 

Søg om en boligændring her (Log på med MitID)

Forbrugsgoder er hjælpemiddelprodukter, som er fremstillet og forhandlet bredt (ikke personligt tilpasset).

Forbrugsgoder er hjælpemiddelprodukter, som er fremstillet og forhandlet bredt - det kan fx være et trehjulet el-køretøj. Produkterne kan sommetider være nok til at kompensere for din nedsatte funktionsevne.

For at få hjælp til et forbrugsgode efter §113 skal betingelserne i §112 være opfyldt:

 • Du skal have en varigt nedsat funktionsevne
 • Forbrugsgodet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
 • Forbrugsgodet skal være en væsentlig lettelse i dagligdagen eller være nødvendigt for, at du kan gå på arbejde

Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo - fx smartphones, computere, to-hjulede elcykler, ladcykler, vaskemaskiner, almindelige køkkenmaskiner, alm. stole og robotstøvsugere.

Du kan først få tilskud til køb af et forbrugsgode, når det koster over 500 kr., og som hovedregel skal du selv betale halvdelen af udgifterne til forbrugsgodet.

Du kan ikke få et forbrugsgode, før du har ansøgt og fået det bevilliget.

Søg om et forbrugsgode her (Log på med MitID)

Støtte til køb og indretning af handicapbil

Se film: Få overblik over støtte til køb og indretning af handicapbil

Silleborg Kommune kan bevilge støtte til handicapbil og indretning af en bil.

Du kan søge om støtte til køb af bil efter Servicelovens §114, hvis du eller dit barn har en varig nedsat funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør dine muligheder for:

 • At fastholde et arbejde uden brug af bil eller
 • At gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller
 • At have aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil

Når vi vurderer din ansøgning, vil vi se på din evne til at færdes uden brug af egen bil, og om dit kørselsbehov kan dækkes af andre transportmuligheder fx handicapkørsel, el-køretøj, patientbefordring eller lignende.

Du kan søge om:

 • Støtte til køb af handicapbil
 • Tilskud til særlig indretning i bil
 • Tilskud til reparation af særlig indretning
 • Fritagelse for betaling af grøn ejerafgift/vægtafgift
 • Tilskud til kørekort

Opfylder du betingelserne for støtte til køb af bil får du er et lån, som svarer til den billigst egnede bil, hvoraf minimum halvdelen skal tilbagebetales over otte år.

Du kan også få tilskud til særlig indretning af bilen, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt.

Parkeringskort til handicapbil

Du kan ansøge om parkeringskort til en handicapbil hos Danske Handicaporganisationer.

Det er Danske Handicaporganisationers Brugerservice, der behandler din ansøgning:

Kontakt vedr. handicapbiler
Hjælpemiddelcentret Mads Clausens Vej 11 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider:

OBS: Brug altid Send sikkert, hvis der indgår personoplysninger i din henvendelse.

Hjælp til borgere med nedsat hørelse

Høretekniske hjælpemidler benyttes i situationer, hvor høreapparater ikke er tilstrækkelige.

Du kan fx have svært ved at høre fjernsyn, dørklokke, telefonsamtaler, almindelig samtale eller have behov for afhjælpning af tinnitus. 

Hvis du har problemer med at høre i bestemte sammenhænge, vil vi i første omgang undersøge om problemet kan løses med fx justering af lyden, ekstra programmer i høreapparaterne, eller generelt vedligehold af dine høreapparater.

Hvis du ønsker at ansøge om et høreteknisk hjælpemiddel, kan du henvende dig til hørekonsulenterne eller ansøge online.

Kontakt hørekonsulenterne
Hørekonsulenterne Sundhedscentret Toldbodgade 29-31 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Faste lukkedage: 

Mellem jul og nytår samt fredag efter Kristi Himmelfartsdag.  

Lukkedage i 2024:

Uge 7: INGEN åben hørekonsultation i Kjellerup, Gjern og på Rosengårdscentret i Silkeborg. Der er åben for telefonisk henvendelse i telefontiden.

Hjælpemidler til dig eller dit barn med et varigt kommunikationshandicap

Hvis du eller dit barn har et varigt kommunikationshandicap – fx væsentligt nedsat høre-, tale-, syns- eller skrivefunktion og har svært ved at kommunikere med andre – mundtligt eller skriftligt - skal du kontakte kommunikationsteamet.

Terapeuterne vil vurdere dit behov for kommunikationshjælpemidler, som fx kan være:

 • Sagsbehandling og afprøvning
 • Bogstavtavler eller kommunikationsbøger
 • Kommunikatorer fx SpeakOut og Lightwriter
 • Særlige kommunikationsprogrammer, herunder syntetiske tale og ordforslagsprogrammer
 • Særligt betjeningsudstyr til computere som museerstatninger, skærmtastaturer, forstørrelsesprogrammer, scanningsprogrammer og øjenstyringsudstyr

I nogle tilfælde varetager terapeuterne sagsbehandlingen og afprøvningen.

I andre mere specifikke tilfælde henviser de dig til CSH - Center for Syn og Hjælpemidler, som varetager udredning af behov og afprøvning af hjælpemidlerne for Silkeborg Kommune.

Søg om et kommunikationshjælpemiddel her (Log på med MitID)

Hjælpemidler tilpasset personligt til dig.

Kropsbårne hjælpemidler er fx proteser, parykker, ortopædisk fodtøj, skoindlæg, diabetesmaterialer, inkontinenshjælpemidler, støttekorsetter, skinner og stomihjælpemidler m.v.

De kropsbårne hjælpemidler tilpasses specifikt til dig – og kan ikke bruges af andre.

Det kropsbårne team vurderer hvilke kropsbårne hjælpemidler, vi kan give støtte til.  

Vurderingen tager udgangspunkt i lægens oplysninger og de kriterier, der er i lovgivningen for de enkelte typer af hjælpemidler.

Sådan anskaffer du dine bevilgede hjælpemidler

I den skriftlige afgørelse, som du modtager med bevillingen, står der, hvordan du skal anskaffe dine personlige hjælpemidler.

Hvis du ikke har en bevilling, skal du sende en ansøgning via den digitale selvbetjeningsløsning. Hvis du allerede har en bevilling, skal du kontakte Sygeplejeteam & kompression.

Ansøg om kropsbårne hjælpemidler (Log på med MitID)

Kørestol tilpasset personligt til dig

Formålet med specialtilpasning af kørestole er at opnå den mest optimale siddestilling i forhold til de funktioner, du som kørestolsbruger har brug for at udføre i hverdagen samt at forebygge siddesår og deformiteter.

Specialtilpasning af kørestol

Når terapeuterne specialtilpasser en kørestol, foretager de en siddestillingsanalyse sammen med dig.

Ud fra siddestillingsanalysen tilrettes den eksisterende stol eller der vælges en ny kørestol.

Hvad er en siddestillingsanalyse?

Siddestillingsanalysen omfatter:

 • en samtale, hvor vi finder ud af, hvordan du fungerer i din kørestol, og hvilke funktioner og aktiviteter du har behov for at kunne udføre i dagligdagen.
 • en fysisk undersøgelse af de forhold, der kan have indflydelse på siddestillingen (ledbevægelighed, muskeltonus, kontrakturer, deformiteter, skævheder i bækkenet, scoliose m.v.

Samtale og undersøgelse har til hensigt at fastlægge funktionskrav til kørestol eller siddeenhed.

De relevante løsningsmuligheder i forhold til siddestillingsproblemet afprøves og vurderes.

Siddestillingsteamet finder frem til, hvilken løsning Silkeborg Kommune kan give støtte til.

Den valgte løsning tilpasses og der foretages opfølgning.

Siddestillingsanalysen foregår normalt i vores specialindrettede afprøvningsrum.

Søg om specialtilpasset kørestol

Hjælp til borgere med nedsat syn

Har du eller dit barn nedsat syn og derfor brug for at komme i kontakt med en synkonsulent? Her kan du finde information om tilbud fra synskonsulenterne samt søge om støtte til synshjælpemidler. 

Synskonsulenterne tilbyder svagtseende og blinde voksne råd og vejledning, så hverdagen som synshandicappet bliver lettere.

Er der tale om en indsats til børn og unge under 18 år, skal der tages direkte kontakt til Center for Syn og Hjælpemidler i Aarhus på tlf. 70 25 04 22. 

Indsatsen kan fx være:

 • Rådgivning om belysning samt synsrelaterede problemer i dagligdagen generelt
 • Undervisning i synskompenserende metoder i forhold til de daglige opgaver i hjemmet
 • Bevilling af synshjælpemidler – fx læsehjælpemidler
 • Undervisning i at færdes som svagtseende eller blind
 • Indsats vedrørende synskompenserende IT-løsning

Vi tager udgangspunkt i oplysninger fra øjenlægen, så du skal have været ved øjenlæge inden du henvender dig til os.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bør søge øjenlæge igen før indsats fra synsteamet, kan du henvende dig til synskonsulenterne.

Ansøg om synshjælpemidler

Ved varige medicinsk-optiske øjenlidelser eller ved en synsstyrke under svagsynsgrænsen, kan du søge om tilskud til briller og kontaktlinser.

Du skal kontakte din optiker, hvis du vil søge om støtte til briller og/eller kontaktlinser. Din optiker fremsender efter udmåling din ansøgning til os, hvor den sagsbehandles af en svagsynsoptiker.

Du kan ikke få tilskud til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation, dvs. hvis behovet for briller og kontaktlinser alene skyldes, at du er langsynet, nærsynet, har bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene.

Sådan gør du:

 1. Kontakt din optiker
 2. Din optiker udfylder ansøgningsskemaet og sender til kommunen
 3. Kommunen kontakter dig angående din sag

Du kan søge om støtte til en øjenprotese elektronisk her på siden. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

Alt efter hvilken leverandør du vælger, kan der være en egenbetaling.

Kontakt synsteamet for nærmere information.

Proces for ansøgning:

 1. Søg om støtte elektronisk (via link nedenfor)
 2. Kommunen kontakter dig vedrørende din bevilling

Hav disse oplysninger klar, når udfylder ansøgningen:

 1. Dit cpr. nr.
 2. Dit MitID
 3. Din e-mailadresse og dit telefonnummer
 4. Oplysninger om, hvor og hvornår du sidst er blevet behandlet for din øjensygdom
 5. Evt. en øjenlægeerklæring i elektronisk format, som du kan vedhæfte

Bemærk: Ansøger du elektronisk via vores hjemmeside, skal du være opmærksom på, at du ikke kan vælge "øjenprotese" i step 3 af ansøgningen  under Oplysninger om hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning. Her skal du vælge kategorien "andet". Herefter kan du i næste step angive, at det er øjenprotese, du ansøger om.

Giver det anledning til spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Ansøg om øjenprotese (Log på med MitID)

Synshjælpemidler er med til at gøre hverdagen nemmere, hvis du eller dit barn er svagtseende eller blind. 

Synshjælpemidler kan fx være en luplampe eller en mobility-stok.

Vi anbefaler, at du kontakter os, så vi kan hjælpe med at vurdere, hvordan du bedst bliver hjulpet i din hverdag.

Ansøg om et synshjælpemiddel her (Log på med MitID)

Hjælpemidler til daglige gøremål - fx rollator, badebænk mm.

Udlånshjælpemidler er hjælpemidler, du skal levere tilbage til os, når du ikke længere skal bruge dem. På den måde kan hjælpemidlerne blive genbrugt, og andre kan få glæde af dem.

Udlånshjælpemidler kan fx være:

 • Rollator
 • Kørestol
 • Stok eller krykke
 • Toiletforhøjer
 • Badebænk
Kontakt Visitationen vedr. udlånshjælpemidler
Visitationen i Myndighedssektionen Hjælpemidler til voksne Rådhuset, Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Kontakt digitalt:

Send sikkert for BORGERE

Send sikkert for VIRKSOMHEDER

Mail: Myndighed.hjaelpemidler.voksne@silkeborg.dk 

(OBS: Brug altid Send sikkert, hvis der indgår personoplysninger i din henvendelse)

Praktiske informationer om udlevering af hjælpemidler

Du skal som udgangspunkt selv afhente og aflevere dit hjælpemiddel på Silkeborg Kommunes Hjælpemiddelcenter. 

 

Praktiske informationer om reparation og vedligehold af hjælpemidler

Hvis du har lånt et eller flere hjælpemidler af os, kan du normalt ikke få hjælp til dækning af udgifter, der følger af brug af hjælpemidlet såsom rengøring, smøring, efterspænding, luft i hjulene eller lapning.

Du skal behandle, vedligeholde og opbevare de lånte hjælpemidler forsvarligt, og du må ikke sælge, udlåne eller pantsætte dem.

Hvis du får behov for andre hjælpemidler eller ikke længere har behov for et hjælpemiddel, skal du kontakte en sagsbehandlende terapeut, der er tilknyttet dit område. 

Du har selv ansvaret for at flytte dine hjælpemidler, hvis du skifter adresse midlertidigt eller permanent.

Hvis du flytter fra Silkeborg Kommune, skal du kontakte en af de sagsbehandlende terapeuter.

Hvis du har fået udleveret et hjælpemiddel med brugte dæk, og får du brug for udskiftning indenfor det første år, udskifter depotet dem uden udgift for dig. Hvis du har brug for mere end en årlig udskiftning, betaler du kun selv den første. Du bestemmer, hvilken cykelsmed du vil bruge.

Vi giver støtte til reparation af hjælpemidlet efter behov.

Undtagelsesvis skal du selv betale, hvis dit valg af hjælpemiddel gør, at der er ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer.

Du kan ikke få hjælp til drift, rengøring eller vedligeholdelse af hjælpemidlet.

Afhentning af hjælpemidler

Har du hjælpemidler, som du ikke længere benytter, kan du bestille afhentning i Silkeborg Hjælpemiddelcenters telefontid.

Reparation og vedligehold af hjælpemidler

Du skal selv sørge for vedligeholdelse af dine hjælpemidler – fx nye dæk og slanger, udskiftning af pærer og batterier. 

Er dit hjælpemiddel gået i stykker, kan du kontakte Silkeborg Hjælpemiddelcenter i telefontiden og lave aftale om tid for reparation. Du kan ikke komme uden aftale.

Hvis reparationen tager længere tid, kan du i nogle situationer få tilbudt et erstatningshjælpemiddel imens. Reparation af et hjælpemiddel er gratis.

Nyttige links:

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje