Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Natur og miljø Spildevand og regnvand Separatkloakering i Silkeborg Kommune

Separatkloakering i Silkeborg Kommune

Separatkloak betyder, at regn- og spildevand fra din ejendom er adskilt i to separate ledninger. På denne side kan du blive klogere på hvorfor der separatkloakeres og hvad det betyder for dig som grundejer.

Flere måder at kloakere på 

Som grundejer i et område med offentlig kloak, afleder du ejendommens spildevand til det offentlige kloaknet. Din ejendom kan grundlæggende være kloakeret på 3 måder:

 • Fælleskloak: Regnvand og husspildevand løber i samme kloakrør, hvorfra det ledes videre til et renseanlæg.
 • Separatkloak: Regnvand og husspildevand løber i hvert sit kloakrør. Kun spildevand ledes til renseanlæg, mens regnvand ledes ud i vandløb, søer eller til nedsivning.
 • Spildevandskloakeret: Kun ejendommens husspildevand ledes til kloakken. Regnvand fra ejendommen håndteres indenfor egen matrikel, typisk via nedsivning.

Påbud om separatkloakering

Hvis du har modtaget et påbud om separatkloakering, betyder det, at ejendommens husspildevand og regnvand skal adskilles, så det løber i hver sin kloakledning på din grund.

Du har modtaget påbuddet, da ejendommen er beliggende i et fælleskloakeret område, hvor Silkeborg Forsyning A/S har fornyet kloakken. I den forbindelse har de etableret to separate ledninger, én til regnvand og én til husspildevand. Du har, som grundejer, pligt til at sørge for at ejendommens regnvand og husspildevand adskilles, og tilsluttes de to kloakledninger i vejen.

Bliv klogere på separering af regn- og spildevand

 

Spørgsmål om kloakseparering

Fremfor at renovere eksisterende gamle fælleskloakledninger, er det fordelagtigt, at omlægge kloaknettet, så det fremover består af to separate kloakledninger – én til regnvand og én til det mere beskidte husspildevand.

Der er flere fordele ved at adskille regnvand og husspildevand, heriblandt at reducere risikoen for

 • spildevandsforurening af vandløb og søer via overløb fra fælleskloak, som følge af større regnskyl
 • oversvømmelsesskader og spildevand i din kælder, og på din grund, som følge af større regnskyl
 • overbelastning af renseanlæg ved, i stedet, at lede regnvandet direkte til vandløb og søer

Prisen afhænger af de lokale forhold, og kan variere meget. For et almindeligt parcelhus koster det typisk 20.000-40.000 kroner, men udgiften kan være væsentlig mindre eller højere.

Udgiften kan muligvis mindskes hvis du:

 • indhenter tilbud fra flere forskellige kloakmestre
 • undersøger om du med fordel kan håndtere alt eller noget af regnvandet på egen grund med LAR-løsninger.
 • kan udføre dele af arbejdet selv. Arbejdet på selve kloakledningerne skal dog udføres af en autoriseret kloakmester

Find mere information om LAR-løsninger her.

Når arbejdet er udført, og regn- og spildevand er blevet adskilt på din ejendom, skal arbejdet færdigmeldes af en autoriserede kloakmester. Der skal vedhæftes en kloakskitse af det udførte kloakarbejde.

Det er dig, som grundejer, der er ansvarlig for, at arbejdet færdigmeldes. Vi anbefaler derfor at du sikrer dig, at kloakmesteren færdigmelder arbejdet til Silkeborg Kommune, og at du selv får en kopi af færdigmeldingen.

Du finder oplysninger om ejendommens afløbsforholdet på din BBR-meddelelse under afløbsforhold for grunden. Hvis der ikke står at ejendommen er separatkloakeret i BBR, kan det skyldes at ejendommen ikke er separatkloakeret, eller at BBR ikke er opdateret i forhold til de faktiske forhold.

Find din BBR-meddelelse her

Hvis BBR ikke er opdateret kan du prøve at søge i kommunens byggesagsarkiv efter kloaktegninger eller du kan kontakte en autoriseret kloakmester, der kan klarlægge ejendommens afløbsforhold.

Søge i kommunens byggesagsarkiv

Du kan kontakte Silkeborg Forsyning A/S, hvis du har spørgsmål til

 • det praktiske arbejde med opgravning og etablering af ledninger i vejen
 • placering af stikledninger, brønde, pumpestationer eller lignende
 • tidsplaner for kloakarbejdet

Silkeborg Forsyning A/S kan kontaktes på telefon 89 20 64 00 eller mail@silkeborgforsyning.dk

Du kan kontakte Silkeborg Kommune, hvis du har spørgsmål til

 • ansøgning om etablering af faskiner, regnbede og lignende
 • påbud om separatkloakering
 • registrering af separatkloak i BBR

Silkeborg Kommune kan kontaktes på telefon 89 70 14 23 eller spildevand@silkeborg.dk

Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje