Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Affald, energi og miljø Jordflytning og jordforurening Genanvendelse af jord

Genanvendelse af jord

Her på siden kan du læse om hvilke krav, der gælder, hvis du ønsker at genanvende større mængder overskudsjord.

Overskudsjord bør genanvendes, hvis det er muligt. Samfundsmæssigt er det en fordel, at vi genanvender overskudsjord under bæredygtige forhold, fordi vi på den måde sparer på jordens ressourcer.

Er der regler for genanvendelse af jord?

Ren overskudsjord kan genanvendes på samme ejendom uden videre. Der kan dog være begrænsninger i forhold til beskyttede naturtyper, kulturminder med videre, som der skal tages højde for. Genanvendelse af jord i landzone kan kræve en landzonetilladelse.

Find mere information og se, hvordan du søger om landzonetilladelser

Genanvendelse af større mængder 

Hvis du skal genanvende mere end 100 tons ren jord, skal du anmelde det til Silkeborg Kommune, inden du flytter jorden "Flytning af jord". Dette skyldes, at genbrug af større mængder ren jord, kan kræve godkendelse efter Planloven, eksempelvis ved terrænregulering i det åbne land.

Læs mere under "Flytning af jord".  

Hvis ejendommen er kortlagt som forurenet, områdeklassificeret eller lignende, skal der i langt de fleste tilfælde indhentes en § 19 tilladelse fra Natur og Miljø, inden jord gravet op et sted på matriklen kan genanvendes et andet sted på matriklen.

Læs mere om kortlagt areal

Hvad er en § 19 tilladelse?

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 19, må stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke uden tilladelse:

  • nedgraves i jorden
  • udledes eller oplægges på jorden eller
  • afledes til undergrunden

Genanvendelse af jord, som forureningsmæssigt overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier (grænseværdier) samt udgør en risiko i forhold til miljøet, kræver en dispensation i forhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19 - en såkaldt "§ 19-tilladelse".

Hvornår skal du søge om § 19 tilladelse?

I alle de tilfælde, hvor lettere eller kraftigere forurenet jord ønskes genanvendt, skal der fremsendes en ansøgning med beskrivelse af projektet til Silkeborg Kommune, team Virksomheder og Jord, se kontaktinformationer øverst i højre side.

I alle de tilfælde, hvor lettere eller kraftigere forurenet jord ønskes oplagt eller mellem-deponeret, skal der også indhentes tilladelse, og du skal indsende en ansøgning med beskrivelse af projektet til team Virksomheder og jord.

Det kan du læse mere om ”§ 19-ansøgning”.

Team Virksomheder og jord vurderer, om genanvendelse eller mellemdeponering af jorden sker på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening af jord eller grundvand. Endvidere vurderer vi, om der er tale om genanvendelse eller bortskaffelse/deponering af lettere eller kraftigere forurenet jord.

Miljøgodkendelse

Ønskes jord fra flere lokaliteter genanvendt samme sted kan anlægget være omfattet af reglerne om miljøgodkendelse.
Et sådan anlæg er omfattet af  Listepunkt K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, som modtager mindre end eller lig med 10 tons affald pr. dag, og som har en samlet kapacitet på mindre end eller lig med 25.000 tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald”

Læs mere om miljøgodkendelse af virksomheder

Team Virksomheder og Jord
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje