Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Affald, energi og miljø Miljøregler og miljøtilsyn Mindre forurenende virksomheder

Mindre forurenende virksomheder

Hvis du vil starte, flytte eller ændre en mindre forurenende virksomhed skal du sikre dig at virksomheden overholder kommunens regulativer omkring støj, lugt, støv og anden luftforurening samt affald

Mindre forurenende virksomheder

Mindre forurenende virksomheder er alle typer af virksomheder som ikke er på listen over godkendelsespligtige virksomheder, autoværksteder og renserier. Vil du læse mere om disse virksomheder, kan du følge nedenstående links:

Godkendelsespligtige virksomheder

Autoværksted

Renserier

For at sikre at virksomhedens placering og processer kan leve op til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier og kommunens regulativer omkring støj, lugt, støv og anden luftforurening samt affald, anbefaler kommunen at ejeren af virksomheden på forhånd anmelder opstart, ændring eller flytning af virksomheden.

Ved at anmelde opstart eller ændringer på din virksomhed kan kommunen på forhånd tage stilling til om virksomhedens ønskede placering eller ændringer er i overensstemmelse med gældende lovgivning. samtidig minimeres risikoen for klager over støj, røg og lugt, når der på forhånd er taget stilling til ovenstående.

Anmeldelse af mindre forurenende virksomheder

Hvis virksomheden giver anledning til væsentlig forurening, der overskrider miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, eller kommunens regulativer, kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden skal nedbringe forureningen.

Du kan læse mere om støj, røg og lugt 

Virksomheder, som ønsker at aflede spildevand fra deres produktionen til det offentlige kloaksystem, skal søge om tilladelse til dette.

Du kan læse mere om afledning af spildevand fra virksomheder  

Affald fra virksomheden skal bortskaffes med godkendte affaldstransportører og affaldsindsamlere, som er registeret i Miljøstyrelsens nationale affaldsregister. 

Du finder miljøstyrelsens affaldsregister på miljøministeriets hjemmeside

Hvis din virksomhed benytter sig af den kommunale genbrugsplads skal virksomheden tilmelde sig genbrugspladsens ordning for erhverv.

Du kan tilmelde dig genbrugspladsordningen for erhverv på Silkeborg Forsynings hjemmeside

Olie og kemikalier, skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt kloaksystem. Dette står beskrevet i Silkeborg Kommunes forskrift for olie og kemikalier.

Forskrift om olie og kemikalier 2014.pdf

Kommunen vurderer om placeringen af virksomheden kan accepteres, da det er vigtigt, at de aktiviteter, der er på virksomheden, kan forenes med de planer, der er for området.

De forskellige planer, der er for anvendelse af områder i kommunen, er beskrevet i kommuneplaner, lokalplaner og byplanvedtægter.

Hvis din virksomhed ligger i landzone skal du have en zonetilladelse efter planloven, før du kan starte, ændre eller udvide din virksomhed. 

Du kan læse mere om Planloven og zonetilladelser

Kommunen fører tilsyn på de virksomhedstyper der findes på bilag 1 i Bekendtgørelsen om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven.

Ved et miljøtilsyn gennemgår en medarbejder fra kommunen, sammen med en repræsentant fra virksomheden de miljømæssige forhold. Miljømæssige forhold omfatter bl.a. opbevaring og håndtering af affald og råvarer, risiko for forurening af jord og grundvand, virksomhedens processer og maskiner, samt virksomhedens påvirkning af omgivelserne i form af støj, røg og lugt.

Et miljøtilsyn er omfattet af brugerbetaling, som betyder, at virksomheden skal betale for den tid kommunens medarbejder bruger i forbindelse med et tilsyn. Det er kun virksomheder på bilag 1 i bekendtgørelsen, som skal have et miljøtilsyn.

Du kan læse mere om brugerbetaling på kommunens hjemmeside  

Hvis du vil se Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Mindre forurenende virksomheder som ikke er nævnt i bilag 1 i Bekendtgørelsen om brugerbetaling som for eksempelvis en restauration, lagervirksomhed, frisør eller andet, skal ikke have miljøgodkendelse eller anmelde sig inden etablering, ligesom der ikke føres regelmæssigt miljøtilsyn på disse virksomheder.

Ønsker du at etablere, ændre eller udvide en mindre forurenende virksomhed, som f.eks. en mindre maskinfabrik, en møbelfabrik, et trykkeri eller lignende virksomhed, skal du først anmelde det til Silkeborg Kommune.

Du skal dog indhente andre relevante tilladelser, som for eksempel landzonetilladelse, byggetilladelse og tilladelse til afledning af spildevand til kloak inden virksomhedens opstart.

Team Virksomheder og Jord
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje