Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Politikker, planer og strategier Politikker og strategier på 0-18 års området Strategi for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Strategi for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Silkeborg Kommune ønsker så vidt muligt at forebygge negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Læs strategien og dyk ned i de forskellige action cards, der giver dig konkrete værktøjer til at forebygge negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Alle mennesker i Silkeborg Kommune kan potentielt blive udsat for negativ social kontrol eller stå i en æresrelateret konflikt, ligesom de kan udsætte andre for det.

At blive udsat for negativ social kontrol eller at blive en del af en æresrelateret konflikt, kan få store konsekvenser for den enkelte og derfor ønsker Silkeborg Kommune så vidt muligt at forebygge negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter – og at være klar med de rette værktøjer, hvis der er opstået en vanskelig situation.

I nogle tilfælde vil det være tilstrækkeligt, at vi vejleder de parter, der er berørt af en situation og i andre tilfælde vil det være nødvendigt at lave en indgribende indsats. Derfor indeholder strategien også vejledninger til videre handlemuligheder.

Først og fremmest i form af et overblik over aktuelle videnspersoner i de kommunale afdelinger, som kan kontaktes med henblik på sparring, råd og vejledning.

Dernæst tre action cards, som indeholder handlingsanvisninger til håndtering af sager, hvor der er konkret mistanke om- eller konstateret negativ social kontrol eller en æresrelateret konflikt.

Afslutningsvis er der links til videre læsning, herunder et metodehæfte fra Udlændinge- og integrationsministeriet, som er fyldt med konkrete værktøjer til brug i sager af denne karakter.

Vision:

Visionen tager afsæt i Silkeborg Kommunes Mindset for inklusion på 0-18 års området. I udarbejdelsen af strategien har der været bred enighed om vigtigheden af forebyggelse og en tæt kobling mellem inklusion og integration. Derfor er visionen formuleret som principper, der til enhver tid skal tilstræbes i kontakten til, og rådgivning af, borgere både i forhold til børn og voksne, som er blevet udsat for negativ social kontrol eller en æresrelateret konflikt:

  1. At hvert enkelt menneske skal respekteres som det er, herunder at alle har ret til tryghed, anerkendelse og en følelse af samhørighed med andre mennesker.
  2. At alle i Silkeborg Kommune er inkluderet som en ligeværdig del af fællesskabet.
  3. At fagpersoner og frivillige har eller kan opsøge den tilstrækkelige viden til at forstå udfordringer og problemer, de møder, ud fra de sammenhænge og relationer de er opstået i.

Begrebsafklaring:

For at sikre en fælles forståelse af de to centrale begreber, følger der en kort redegørelse nedenfor. For mere dybdegående viden, henvises til metodehæftet:

  • Negativ social kontrol er handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan f.eks. være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over sin egen krop. Det kan få konsekvenser for den enkelte i form af f.eks. manglende frihed og lighed samt deltagelse i skole- og fritidsaktiviteter (Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 2018).
  • Æresrelateret konflikt forstås som en konflikt, som knytter sig til opfattelsen i en familie af, at et familiemedlem har krænket familiens ære. Dette knytter sig til en opfattelse af familien som en samlet enhed, hvor den enkeltes handlinger kan påvirke hele familiens ære positivt eller negativt. Familien kan her både omfattes, som den nære familie og den udvidede familie bosat i andre lande. I de sager, der eskalerer, vil der ofte være tale om, at familien i første omgang har forsøgt at korrigere den unges adfærd på en mindre indgribende måde (Serviceloven kapitel 2 i vejledning 3).

Organisering, forankring og videnspersoner

Det ledelsesmæssige ansvar for strategien er placeret hos det Tværgående forum for Integration, hvor de forskellige forvaltningsområder er repræsenteret. Forummet har ansvar for strategiens forankring og revidering samt, at der er afsat tilstrækkeligt med medarbejderressourcer. Strategien og nedenfor omtalte actioncards vil blive evalueret og opdateret hver andet år. I den forbindelse vil det Tværgående forum for Integration drøfte strategiens og actioncards’ forankring og anvendelighed, herunder om der er behov for at justere i indholdet.

For at sikre en bred repræsentation er der blevet nedsat et tværfagligt team af fagpersoner på tværs af afdelinger, der er opdateret med den nyeste viden på området og som kan give sparring i sager af denne karakter. I gruppen er Integration, Familierådgivningen, Socialafdelingen, Skoleafdelingen, Sundhedsplejen og PPR repræsenteret. Formålet med den brede repræsentation er, at viden om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter forankres i hele Silkeborg Kommune. For flere informationer om det tværgående team, herunder kontaktoplysninger, henvises til rammepapir (se nederst på siden).

På voksenområdet har Silkeborg Kommune en lovgivningsmæssig forpligtelse i form af Servicelovens § 12 a. Det fremgår af paragraffen, at kommunen skal vurdere om en voksen, der er berørt af negativ social kontrol eller en æresrelateret konflikt, skal have udarbejdet en handleplan, som bl.a. indeholder en risikovurdering. Relevant myndighed forholder sig til og er ansvarlig for at kommunen overholder sine forpligtelser i forhold til Servicelovens § 12 a.

Actioncards

Actioncards beskriver de forskellige handlemuligheder og opmærksomheder for, hvordan man griber en situation an, hvor der er mistanke om eller konstateret negativ social kontrol eller en æresrelateret konflikt. I de fleste tilfælde vil dette indebære, at den konkrete sag drøftes med en leder, med en fagperson fra det tværfaglige team, at vi kontakter en af sikkerhedskonsulenterne eller i yderste tilfælde politiet.

Der er forskellig lovgivning og procedure alt efter om sagen direkte involverer børn. Derfor er der udarbejdet separate actioncards på hhv. børneområdet og voksenområdet. Disse er målrettet kommunalt ansatte myndighedsrådgivere, hvorfor der er udarbejdet et tredje action card, som kan benyttes af fagpersoner og frivillige.

Læs de forskellige action cards nedenfor.

Sikkerhed ved akutte sager

I situationer, der kræver en akut indsats, henvises der til de tre actioncards nedenfor. I hvert actioncard er der beskrevet konkrete handlemuligheder og hvilke instanser, der kan/skal rettes henvendelse til i situationer, der kræver en akut handling. Ligeledes er der i hvert actioncard beskrevet opmærksomhedspunkter, i relation til at kommunikere og handle med stor diskretion i henhold til borgerens familiemedlemmer. Ydermere gøres der opmærksom på og vejledes i udarbejdelsen af en konkret sikkerhedsplan, som den enkelte borger kan følge i tilfælde af, at en situation eskalerer.

Se actioncards og rammepapir

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje