Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Natur og miljø Vandløb og søer Regler om vandløb Vandløbsloven

Vandløbsloven

Silkeborg Kommune administrerer vandløbsloven, som fastsætter regler for de pligter og rettigheder, der gælder for både lodsejere og vandløbsmyndigheden.

Vandløbsloven indeholder blandt andet bestemmelser om:

 • at alle vandløb skal vedligeholdes
 • at ingen må lave om på vandløbene uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden
 • at berørte parter har ret til at få indflydelse i forbindelse med tilladelsen.

Silkeborg Kommune er vandløbsmyndighed for både offentlige og private vandløb i kommunen.

Som vandløbsmyndighed har vi ansvaret for vedligeholdelsen af de offentlige vandløb. Vandløbsvedligeholdelsen omfatter grødeskæring og oprensning m.v. Omfanget af vedligeholdelsen fremgår af de vandløbsregulativer, der er vedtaget for hvert enkelt offentligt vandløb. Private vandløb skal vedligeholdes af bredejerne, som er de lodsejere, der har jord ned til vandløbet. Rørlagte vandløb og dræn vedligeholdes af de lodsejere, der leder vand til vandløbet.

De fleste vandløb har en målsætning som beskriver, hvilken naturtilstanden vandløbet skal have.

Vandløbsloven indeholder regler for de pligter og rettigheder, som både lodsejere og vandløbsmyndigheden har.

Vandløb

Vandløb er i lovens forstand både vandløb, som vi normalt opfatter dem, men også grøfter, kanaler, søer, damme og lignende indvande er omfattet af vandløbslovens bestemmelser.
Små åbne vandløb kan i nogle tilfælde være vanskelige at genkende. Her er reglerne, at små langstrakte lavninger, hvor der som regel løber vand, er vandløb.

Visse rørledninger, der leder overfladevand, er også omfattet af vandløbsloven. Rørledninger er en fælles betegnelse for rørlagte vandløb, hoveddræn og dræn. Vandløbsloven omfatter også broer, pumper, diger, sluser, stemmeværker, faskiner og andre anlæg og bygværker, som ligger i og ved vandløb.

 • Tørre skelgrøfter, som kun i tøbrudstiden eller efter et kraftigt regnskyl fører lidt vand.
 • Skyllefurer efter regnskyl
 • Åbne vejgrøfter, som udelukkende afvander vejen
 • Bygningsdræn og vejdræn, som ifølge gældende regler må tilsluttes det offentlige kloaksystem
 • Vandforsyningsledninger: de er normalt lette at afgrænse fra vandløb, og de udgør et selvstændigt system af rørledninger, der ikke har kontakt til vandløbene.
 • Rørledninger, som i separate kloakanlæg afleder tagvand og regnvand fra befæstede veje og pladser, hører med til spildevandsanlæg, der er omfattet af miljøbeskyttelsesloven.
 • Spildevandsledninger. Det kan være vanskeligt at vurdere, om der er tale om en spildevandsledning eller et rørlagt vandløb. Mange spildevandsledninger fra enkeltejendomme, uden for de kloakerede områder, løber til vandløbene.

Hvor det ikke er muligt at fastslå andet, er det normalt sådan, at der tale om vandløb. Vandløbsmyndigheden kan i tvivlstilfælde træffe afgørelse om rørledningers status.

Information om vandløb

Dræn - hvem gør hvad?

Information om fejl ved dræn og rørlagte vandløb

Vedligeholdelse af private åbne vandløb

Påbud efter Vandløbsloven

Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje