Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og parkering Vedligeholdelse af veje, stier og fortove Som grundejer skal du huske

Som grundejer skal du huske

Se hvad du som borger skal gøre med hensyn til beplantning, renholdelse, vinterbekæmpelse mm. og hvad du kan forvente, at kommunen gør.

Beplantning - uden gener for andre

Færdsel på fortove, rabatter og stier skal kunne ske uhindret. Derfor er grundejeren forpligtet til at holde hække, buske, træer og anden beplantning langs fortovet, rabatten eller stien tilbage skåret helt til skel, uanset om ejendommen grænser til en privat fællesvej eller en kommunevej.

§ 87 i Lov om offentlige veje m.v.

§ 61 i Lov om private fællesveje

Det betyder, at der skal være en frihøjde over fortov, rabat og sti på min. 2,75 m og over kørebane på min. 4,5 m, dette gælder også for den nærmeste meter uden for kørebanen – se tegning. Ingen beplantning må skygge for vejbelysning eller dække for vejskilte og lignende.

Klik for at se billedet større

Grundejere ved vejkryds skal desuden være opmærksomme på beplantninger på hjørner, der eventuelt skal beskæres til en max. højde i henhold til en tinglyst oversigtsdeklaration.

Hvad kan kommunen gøre?

Vejmyndigheden, som i de fleste tilfælde er kommunen, kan kræve, at beplantningen på eller ved fortov, rabat og sti fjernes eller beskæres, når det er nødvendigt af hensyn til færdslen.

Hvis det efter henvendelse til grundejeren ikke sker, kan kommunen lade beskæringen udføre på grundejerens regning.

Hold fortovet rent

Grundejeren skal holde fortovet rent, også selv om det er en del af en offentlig vej.
Det betyder, at du som grundejer har pligt til at fjerne ukrudt til fortovskant, feje fortov og fjerne affald. Kommunen vil henstille til, at der ikke anvendes kemiske ukrudtsmidler på offentlige arealer, veje og fortove.

I byer og bymæssig bebyggelse skal du som grundejer langs kommunale veje sørge for:

  • at renholde belagte fortov- og stiarealer for affald og ukrudt
  • at feje så ofte som det er nødvendigt af hensyn til en effektiv  renholdelse
  • at det sammenfejede affald fjernes straks
  • at affaldet ikke bliver fejet ned i rendestenen eller i rendestensbrøndene
  • at eventuelle forureninger, knust glas m.v., der er til gene eller ulempe for færdslen fjernes straks.
 

Desuden har du pligt til at renholde grøfter, rendestene og rendestensriste ud for din ejendom for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Ligger din ejendom ud til en privat fællesvej, er det din pligt, at der bliver holdt rent – også for ukrudt - på både kørebane, sti og fortov ud for ejendommen.

I de fleste tilfælde strækker pligten og ansvaret til renholdelsen sig til vejens midte, da ejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for renholdelse af sin halvdel.

Hvad udfører Silkeborg Kommune?

Renholdelse af de kommunale veje og pladser foretages af Silkeborg Kommune efter en fastlagt plan, der er godkendt af politiet, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet.

Uden for byer og bymæssige bebyggelser omfatter kommunens renholdelsespligt – bortset fra parkerings- og rastepladser og lign. – alene den renholdelse, der er nødvendig for trafiksikkerheden. 

Undgå glatte fortove

Grundejeren har ansvaret for at holde fortovet ryddet om vinteren.

Pligten omfatter snerydning og glatførebekæmpelse. Snerydning skal ske snarest muligt efter snefald. Glatførebekæmpelse kan ske ved spredning af grus, sand, aske eller eventuelt saltholdigt grus.

Grundejeren har oftest det juridiske ansvar for den samlede vintertjeneste på de fortove, der støder op til grunden. Det betyder, at grundejeren kan blive erstatningspligtig for uheld som følge af manglende eller mangelfuld vintertjeneste. Husk at have forsikringen i orden. Spørg eventuelt dit eget forsikringsselskab, hvad det kræver af grundejeren.

Se mere om snerydning og bekæmpelse af glat føre.

Tilsynspligten

Det er kommunen, der har tilsynet med, om forpligtelserne med renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse overholdes af grundejerne. Undlader en grundejer at udføre sine forpligtelser, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Dette gælder for alle offentlige veje og stier samt private fællesveje og -stier i byområder. 

Brug ikke fortovet til oplagsplads

Som udgangspunkt må du ikke bruge fortovet eller kørebanen til oplag af affald og byggematerialer eller til opstilling af containere og skurvogne. Hvis det er helt umuligt at bruge egen grund til disse ting, kan du søge kommunen om tilladelse til midlertidig brug af fortov eller kørebane til kortvarigt oplag. Det skal dog fortsat helst være muligt at komme forbi som fodgænger, også med barnevogn og kørestol. Materialerne skal fjernes hurtigst muligt i henhold til den tilladelse, du har fået. Du kan ikke få tilladelse til at sætte containere på fortovet, men kommunen kan give tilladelse til kortvarig opsætning på kørebanen med behørig afmærkning, for eksempel over en weekend. Ansøgningsblanketter findes under punktet 'anden brug af vejareal'.

Overkørsler og ramper

Du kan undtagelsesvis få tilladelse til midlertidig overkørsel, eller du kan få tilladelse til at etablere en ny overkørsel fra ejendommen til kørebanen ved at sende en ansøgning om overkørsler. Se kontaktboksen i højre side for info. Kommunens driftsafdeling udfører en eventuel asfaltrampe for grundejerens regning, du kan sende en ansøgning om ramper: Se kontaktboksen i højre side for info.

Efterlad fortovet som du modtog det

En grundejer, der bygger på sin ejendom, og i den forbindelse har tung trafik til og fra ejendommen, skal sikre sig, at fortovet ikke beskadiges. Du har som grundejer pligt til at færdigmelde byggeriet, således at kommunen kan syne fortov og øvrigt vejareal. Eventuelle skader, som er opstået i forbindelse med byggeriet, skal udbedres og betales af grundejeren.

Opgravning i fortov
Har du brug for at grave i fortovet eller i vejarealet.

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl om forholdene er i orden ved din ejendom?

Ser du steder, hvor bevoksningen er til gene for færdslen?

Så kontakt Team Drift.

Nyttige links

Lov om offentlige veje m.v.

Lov om privat fællesveje

Silkeborg Kommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.

Plan for renholdelse af kommunale veje i Silkeborg Kommune

Søgning af opgravningstilladelse (ikke private).

Se mere om snerydning og bekæmpelse af glat føre.

 
Team Drift
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje