Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og parkering Vedligeholdelse af veje, stier og fortove Som grundejer skal du huske

Som grundejer skal du huske

Se hvad du som borger skal gøre med hensyn til beplantning, renholdelse, vinterbekæmpelse mm. og hvad du kan forvente, at kommunen gør.

Beplantning - uden gener for andre

Færdsel på fortove, rabatter og stier skal kunne ske uhindret. Derfor er du som grundejer forpligtet til at holde hække, buske, træer og anden beplantning langs fortovet, rabatten eller stien klippet eller skåret tilbage til skel, uanset om ejendommen grænser til en privat fællesvej eller en kommunevej.

Det betyder, at der skal være en frihøjde over fortov, rabat og sti på min. 2,75 m og over kørebane på min. 4,5 m, dette gælder også for den nærmeste meter uden for kørebanen – se tegning. Ingen beplantning må skygge for vejbelysning eller dække for vejskilte og lignende.

Mål for beplantning

Grundejere ved vejkryds skal desuden være opmærksomme på beplantninger på hjørner, der eventuelt skal beskæres til en max. højde i henhold til en tinglyst oversigtsdeklaration.

FORSLAG: Bor du på en hjørnegrund eller ved udkørsel fra en mindre vej, så kan der, af hensyn til oversigt, være regler for højde og omfang af hæk/træer/hegn på din grund. Det vil i givet fald være tinglyst på din grund.

§ 87 i Lov om offentlige veje m.v. (Retsinformation.dk)

§ 61 i Lov om private fællesveje (Retsinformation.dk)

Ser du steder, hvor bevoksningen er til gene for færdslen, kan du kontakte Team Drift.

Kontakt Team Drift


Vejmyndigheden, som i de fleste tilfælde er kommunen, kan kræve, at beplantningen på eller ved vej, fortov, rabat og sti fjernes eller beskæres, når det er nødvendigt af hensyn til færdslen.

Hvis du ikke selv beskærer efter kommunens henvendelse, kan kommunen lade arbejdet udføre på din regning.

Vedligehold af fortov og rendesten

Du skal som grundejer holde fortovet rent, også selv om det er en del af en offentlig vej. Det betyder, at du har pligt til at fjerne ukrudt til fortovskant, feje fortov og fjerne affald.

Det er fra januar 2024 ikke længere lovligt at anvende Round Up på offentlige arealer, veje og fortove. Af hensyn til grundvandet vil vi også bede dig om ikke at bruge andre kemiske ukrudtsmidler.

I byer og bymæssig bebyggelse skal du som grundejer langs kommunale veje sørge for:

  • at renholde belagte fortov- og stiarealer for affald og ukrudt
  • at feje så ofte, som det er nødvendigt af hensyn til en effektiv renholdelse
  • at fjerne det sammenfejede affald straks
  • at affaldet ikke bliver fejet ned i rendestenen eller i rendestensbrøndene
  • at fjerne eventuelle forureninger, knust glas m.v. straks, som er til gene eller ulempe for færdslen.

Privat fællesvej

Hvis din ejendom ligger ud til en privat fællesvej, er det din pligt at søge for, at kørebane, sti og fortov ud for ejendommen bliver holdt rent - også for ukrudt.

I de fleste tilfælde strækker pligten og ansvaret til renholdelsen sig til vejens midte, da ejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for renholdelse af sin halvdel.

Grøfter, rendestene og rendestensriste

Du har pligt til at renholde grøfter, rendestene og rendestensriste ud for din ejendom for alt, der kan hindre vandets frie løb.


Som grundejer har du ansvaret for at holde fortovet ryddet om vinteren.

Du har ansvaret for at rydde sne og bekæmpe glatte fortove. Snerydning skal ske så hurtigt som muligt efter snefald. Glatføre kan bekæmpes ved at sprede grus, sand eller saltholdigt grus.

Grundejeren er normalt juridisk ansvarlig for den samlede vintertjeneste på de fortovsarealer, der støder op til grunden. Dermed kan du som grundejere blive erstatningspligtig ved uheld, som skyldes manglende eller dårlig rydning eller saltning.

Husk at have forsikringen i orden. Kontakt dit forsikringsselskab, for at høre, hvad det kræver som grundejer.

Se mere om snerydning og bekæmpelse af glat føre.

Kommunens tilsyn

Kommunen har tilsynet med, om forpligtelserne med renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse overholdes af grundejerne. Undlader du som grundejer at udføre dine pligter, kan kommunen lade arbejdet udføre for din regning. Dette gælder for alle offentlige veje og stier samt private fællesveje og -stier i byområder.


Du må som udgangspunkt ikke bruge fortovet eller vejen til at opbevare affald, byggematerialer eller opstille containere og skurvogne. Hvis du ikke kan finde plads til disse ting på din egen grund, kan du søge kommunen om tilladelse til midlertidig brug af fortov eller vej. Det er vigtigt, at fodgængere, inklusiv dem med barnevogn eller kørestol, stadig kan komme forbi. Materialerne skal fjernes hurtigst muligt i henhold til den tilladelse, du har fået.

Du kan ikke få tilladelse til at sætte containere på fortovet, men kommunen kan give tilladelse til kortvarig opsætning på vejen med korrekt afmærkning, for eksempel over en weekend.

Læs mere om opstilling af containere, skurvogne mm.


Hvis du bygger på din ejendom, og i den forbindelse har tung trafik til og fra ejendommen, skal du sikre, at du ikke beskadiger fortovet. Du har som grundejer pligt til at færdigmelde byggeriet, således at kommunen kan syne fortov og øvrigt vejareal. Du skal udbedre og betale eventuelle skader, som er opstået i forbindelse med byggeriet.

Du kan undtagelsesvis få tilladelse til midlertidig overkørsel eller tilladelse til at etablere en ny overkørsel fra ejendommen til vejen. For begge tilladelser skal du sende en ansøgning om overkørsler.

Hvis der skal laves en asfaltrampe, vil kommunens driftsafdeling gøre det, men for din regning.

Søg om en overkørsel eller adgang


Skal du grave i fortov, vejareal eller have lagt ledninger, kræver det en gravetilladelse fra vejmyndigheden i Silkeborg Kommune.

Ansøg om gravetilladelse i fortovet eller i vejarealet


Hvis du er i tvivl om forholdene er i orden ved din ejendom, kan du kontakt Team Drift.

Kontakt Team Drift

Hvad udfører Silkeborg Kommune?

Renholdelse af kommunale veje, stier og pladser foretages af Silkeborg Kommune. Renholdelsen sker efter en fastlagt plan, der er godkendt af politiet, og når særlige forhold gør det påkrævet.

Uden for byer og bymæssige områder omfatter kommunens renholdelsespligt kun den rengøring, der er nødvendig for at opretholde trafiksikkerheden, med undtagelse af parkerings- og rastepladser og lignende.

Kommunen fører tilsyn med, om grundejerne overholder deres forpligtelser vedrørende renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse. Hvis en grundejer undlader at udføre sine forpligtelser, kan kommunen få arbejdet udført på grundejerens regning. Dette gælder for alle offentlige veje og stier samt private fællesveje og -stier i byområder.

Mere information

Lov om offentlige veje m.v. (retsinformation)

Lov om privat fællesveje (retsinformation)

Plan for renholdelse af kommunale veje i Silkeborg Kommune

Ansøgning om tilladelse til gravearbejde på virk.dk (ikke private).

Se mere om snerydning og bekæmpelse af glat føre


Team Vejdrift
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje