Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Affald, energi og miljø Miljøregler og miljøtilsyn Vil du starte et renseri?

Vil du starte et renseri?

Hvis du vil starte, flytte eller ændre dit renseri eller et ind- og udleveringssted skal du anmelde det til kommunen.

Etablering af renserier

Hvis du ønsker at etablere, eller driver du allerede et renseri eller et ind- og udleveringssted, skal du følge reglerne som er beskrevet i Renseribekendtgørelsen.

Læs mere i Renseribekendtgørelsen.

Renseribekendtgørelsen fastsætter regler for hvor renserier og ind og udleveringssteder må ligge, der er også regler for indretning, blandt andet krav til tætning, ventilation, afkasthøjder, drift af maskiner og måling af indeklima, samt krav om driftsjournaler.

Hvis du vil etablere, udvide eller ændre et renseri eller et ind- og udleveringssted skal du kontakte Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, tlf. 89 70 10 00 eller virksomhederogjord@silkeborg.dk for nærmere information.

Du skal kontakte kommunen senest 14 dage inden opstart af et ind- og udleveringssted.

Du kan se Renseribekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside

  • Et renseri er en virksomhed der foretager rensning af tekstiler ved hjælp af kemiske stoffer, uanset hvilke kemiske stoffer der anvendes.
  • Et ind- og udleveringssted omfatter virksomheder, der ikke foretager rensning, men som modtager mere end 6 tons tøj pr år.

Renserier som anvender kulbrinter og som ønsker at aflede spildevand fra produktionen til det offentlige kloaksystem, skal søge om tilladelse til det. Alt øvrigt spildevand skal opsamles og bortskaffes som affald.

Du kan læse mere om afledning af spildevand fra virksomheder.

Affald fra renserier skal bortskaffes med godkendte affaldstransportører og affaldsindsamlere, som er registeret i Miljøstyrelsens nationale affaldsregister. Du kan se Miljøstyrelsens nationale affaldsregister Hvis renseriet benytter sig af den kommunale genbrugsplads skal virksomheden tilmelde sig genbrugspladsens ordning for erhverv.

Du kan tilmelde dig genbrugspladsordningen for erhverv på Silkeborg Forsynings hjemmeside.

Olie og kemikalier, skal de opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt kloaksystem. Dette står beskrevet i Silkeborg Kommunes forskrift for olie og kemikalier.

Forskrift om olie og kemikalier 2014

Kommunen vurderer om renseriets beliggenhed kan accepteres, da det er vigtigt at de aktiviteter der er på renseriet kan forenes med de planer der er for området.

De forskellige planer der er for anvendelse af områder i kommunen er beskrevet i kommuneplaner, lokalplaner og byplanvedtægter.

Hvis din virksomhed ligger i landzone skal du have en zonetilladelse, før du kan etablere dig eller ændre/udvide din virksomhed.

Kommunen udfører regelmæssigt miljøtilsyn på renserier. Ved et miljøtilsyn gennemgår en medarbejder fra kommunen, sammen med en repræsentant fra virksomheden de miljømæssige forhold. Miljømæssige forhold omfatter bl.a.

  • opbevaring og håndtering af affald og råvarer
  • risiko for forurening af jord og grundvand
  • virksomhedens processer og maskiner
  • virksomhedens påvirkning af omgivelserne i form af støj, røg og lugt

Et miljøtilsyn er omfattet af brugerbetaling som betyder at renseriet skal betale for den tid kommunens medarbejder bruger i forbindelse med et tilsyn.

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje