Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Gjern Lokalråd

Gjern Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Gjern

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Juni 2024

Planer om 45 nye boliger i Gjern

Der er planer om at udvikle et område syd for Gjern ved Lille Amerika og Søndergade med 30-35 parcelhuse og 12-15 rækkehuse. Det er et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og en privat udvikler og grundejer.

Der skal være indkørsel til området fra Lille Amerikavej og ikke fra Søndergade som vist på illustrationsplanen. Der skal også være grønne kiler mellem boligerne. Engen mod nord over mod XL Byg skal bevares som naturområde eventuelt med en læbygning til græssende dyr.

Plan- og Vejudvalget godkender, at der sættes gang i arbejdet med at lave et forslag til en lokalplan for området. Når forslaget er færdigt, kommer det i 4 ugers høring.

(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2024, punkt 7)

Gjern Kultur- og Idrætscenter får tilskud til energisparende tiltag

Gjern Kultur- og Idrætscenter søger om 100.000 kr. i tilskud til at demontere rytterlys på 89 m2 og etablere et fast tag. Det forventes at give en besparelse på 3.076 W om året.

De søger fra puljen til energibesparende og klimaforbedrende tiltag, der er på 500.000 kr. Puljen er oprettet for at nedbringe driftsudgifter for selvejende haller og forsamlingshuse.

Byrådet godkender i alt 11 ansøgninger til puljen. For at alle kan imødekommes for hver tilskud på 93 % af det søgte beløb. Gjern Kultur- og Idrætscenter får derfor 92.575 kr.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 04.06.2024, punkt 4, byrådet, 25.06.2024, punkt 19)

Gjern Skole får nyt tag

I 2024 forventer Silkeborg Kommune at udskifte taget på Gjern Skole.

I kommunes anlægsbudget er der årligt afsat 5 mio. kr. til renovering og vedligehold af kommunens bygninger.

Nogle af de penge skal bruges på at udskifte taget. Byrådet godkender at bevilge pengene til at vedligeholde kommunens bygninger.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18.06.2024, punkt 5, byrådet, 25.06.2024, punkt 13)

Grøden i Gudenåen skæres 4. juli

Det bliver den 4. juli, at den årlige grødeskæring i Gudenåen begynder. Arbejdet med grødeskæring forventes færdigt omkring 22. juli 2024.

Grødeskæringen skal gennemføres i mellem 15. juni og 1. august. Erfaringen viser, at genvæksten af vandplanter er mindre, jo senere der skæres grøde. Det giver en bedre vandføringsevne senere på året.

Det er Klima- og Miljøudvalget, der har besluttet, at grødeskæringen skal gennemføres i starten af juli.

(Klima- og Miljøudvalget, 10.06.2024, punkt 6)

Maj 2024

Gjern Lokalråd får tilskud til pavillon på Teglværksgrunden

Byrådet har besluttet at støtte Gjern Lokalråds byggeri af en pavillon på Teglværksgrunden i Gjern med 750.000 kr. Pavillonen skal være et åbent sted for alle og invitere til ophold i naturen uanset vejr.

Ambitionen er at styrke Teglværksgrunden som et grønt mødested i byen, der understøtter det fysiske og rekreative outdoorliv. Mødestedet skal både være til hverdagsaktiviteter og weekendarrangementer.

Projektet koster 1,5 mio. kr.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 15, byrådet, 28.05.2024, punkt 17)

Så mange brugere er der til haller, sale og fodboldbaner i Gjern

En analyse viser, at der i 2023 var 173 brugere per indendørs facilitet. Det placerer Gjern, som dem i kommunen der har 7. færrest antal brugere per indendørs facilitet. Set i forhold til antallet af borgere er der ca. 1.450 borgere per facilitet.

Der er 91 forenings-fodboldspillere på 15.528 m2 boldbaner. Det svarer til, at der er 171 m2 fodboldbane per spiller. Det placerer Gjern som dem, der er 9. flest m2 boldbaner per spiller i kommunen.

Analysen skal bruges i dialog med foreninger og lokalområder omkring ønsker til at udvikle faciliteter til idræt. Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 6)

Penge bevilget til at lave Gudenåplan

Gudenåkomitéen, et politisk samarbejde på tværs af Gudenå-kommunerne, ønsker at udarbejde en Gudenåplan, som skal skabe en klimarobust ådal, mere og bedre natur, rent vandmiljø og et kerneområde for friluftsliv.

Planen skal blandt andet undersøge mulighederne for at naturgenoprette og klimatilpasse Gudenådalen fra Silkeborg til Tange Sø og føre den tilbage til sin oprindelige form før 1859, før den blev indsnævret og uddybet af hensyn til pramdragerdriften.

Byrådet godkender, at Gudenåkomiteen laver en samlet Gudenåplan, og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at Silkeborg Kommune betaler sin andel på 490.000 kr. ud af de 2 mio. kr., som blandt andet skal gå til at ansætte en projektleder i to år, frikøbe kommuners medarbejdere, lodsejerdialog og finde finansielle partnere.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 3)

Lodsejere inviteres til dialogmøde 13. juni om Gudenåplan

Torsdag den 13. juni 2024 fra kl. 16.30 til 18.00 inviterer Silkeborg Kommune ca. 365 lodsejere til Gudenåen via digital post til dialogmøde om at føre Gudenåen tilbage til sit oprindelige forløb, som er en del af Gudenåplanen.

Ådalsprojektet, som det også kaldes, skal give vandet mere plads, skabe bedre vilkår for naturen og give et renere vandmiljø og fremme friluftslivet

På mødet bliver det historiske kortmateriale og tankerne om projektet præsenteret inden, der indledes dialog med lodsejerne. Klima- og Miljøudvalget godkender planerne for mødet. 

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 4)

April 2024

Prognose: Gjern får 5,2 % færre elever på 12 år

I dag er der 154 elever på Gjern Skole fordelt på 7 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 147. Et fald 4,5 %. I 2036/37 ventes der at være 146 elever. Det er 5,2 % færre end i dag. 

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Gjern er i 2024 46 børn, og det ventes at stige til 55 i 2030. For 3-6-årige er tallet 78 børn i 2024, og det ventes at ligge stabilt i det leje frem til 2036.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Planer om at føre Gudenåen 200 år tilbage til sit oprindelige forløb

I 1859 blev arbejdet med at uddybe og indsnævre Gudenåen afsluttet, så den var bedre egnet til pramdragerdrift. Før det var Gudenåen væsentligt bredere, end den er nu, og havde mange lavvandede forløb med varierende dybde. 

Det viser gamle kort, som Det Kgl. Bibliotek har digitaliseret. Nu er der sat gang i et projekt, som skal se på mulighederne for at genskabe Gudenådalen fra Silkeborg by til Tange Sø. 

Klima- og Miljøudvalget besluttede i marts at arbejde videre med projektet, og de har nu drøftet ideerne om et naturbaseret klimatilpasningsprojekt i og langs Gudenåen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 9)

Status på nyt regulativ for Gudenåen

Silkeborg Kommune er i samarbejde med Favrskov, Viborg og Randers Kommuner i gang med at reviderer det gældende regulativ for Gudenåen på strækningen Silkeborg til Randers

Et udkast til regulativet er blevet vurderet af rådgiverfirmaet Niras i forhold til EU's habitatdirektiv og vandrammedirektiv. 

Næste skridt er, at udkastet skal sagsbehandles efter Miljøvurderingsloven og Naturbeskyttelsesloven. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen og tager den til efterretning. 

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 10)

Marts 2024

Broerne over Gudenåen og Gjern Å er blevet drøftet

Byrådsmedlem Helle Præsius Busk har bedt om, at Plan- og Vejudvalget behandler en sag om at sætte gang i at få lavet en helhedsplan for den fysiske tilstand og renovering af broerne ved Brovejen, Svostrupvej og Sørkelvej. 

Broerne er udsat for påvirkninger af vandet i Gudenåen og Gjern Å, og vandmængderne har flere gange i de senere år oversvømmet bro og vej ved Sørkelvej. Tvilumbroen på Brovejen er pt. i en sådan stand, at trafik over 3.500 kg. ikke må passere broen. 

På Trafikinvesteringsplan 2024-2035 er broanlægget ved Sørkelvej medtaget i 2028 og Brovejen i 2029. Planen er en samlet oversigt over det kommende investeringsbehov på baggrund af planlagte projekter. Plan- og Vejudvalget drøftede sagen. 

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 26)

Befolkningstallet i Gjern ventes at stige med 130 

I 2023 blev der i Gjern taget 10 nye boliger i brug. Frem mod 2036 ventes der at komme 84 nye, indflyttede boliger. 

Der bor i dag 2.180 i Gjern, og det forventes at stige til 2.303 i 2033. Herfra og til 2037 forventes befolkningstallet at ligge stabilt i det niveau. 

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

KFUM-spejderne i Gjern søger om tilskud til kanoer

KFUM-spejderne i Gjern søger om 124.484 kr. i tilskud fra Udviklingspuljen til at indkøbe seks kanoer med trailer og redningsveste, så de kan tage på ture på Gudenåen. 

Kanonerne skal også kunne benyttes af den lokale skole, SFO og de lokale børnehaver.

De skulle have haft svar på ansøgningen 31. januar, men på grund af en teknisk fejl blev ansøgningen ikke behandlet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget sender sagen til Fritidsrådet, som afgør, om spejderne skal have tilskud.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.03.2024, punkt 10)

Februar 2024

Natura 2000-handleplan for Gudenåen og Gjern Bakker er sendt i høring

Et forslag til en Natura 2000-handleplan for Gudenåen og Gjern Bakker er sendt til høring, så du kan dele din mening om forslaget til planen frem til 12. april.

Det godkender Klima- og Miljøudvalget. Handleplanen skal sikre, at Gudenåen og Gjern Bakker udvikler sig positivt. Planen skal løbe frem til 2027. Hver sjette år skal Silkeborg Kommune lave en handleplan for området. 

Gudenåen og Gjern Bakker er et sammenhængende Natura 2000-område, som er et beskyttet naturområde i EU, som skal bevare naturen, dyr og planter, som er sjældne, truede eller karakteristiske.

(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2024, punkt 2)

Karolinelundcentret søger om et tilskud til aktiviteter

Karolinelundcentret søger om tilskud på 27.000 kr. til kulturelle aktiviteter, der hjælper de demensramte borgere med fastholdelse i virkeligheden og øget samspil med pårørende og lokalområdet. 

Bag aktiviteterne står frivillige og personalet på Karolinelundcentret, da centret ikke har en venneforening. Der søges støtte til at afholde blandt andet påskearrangement, sommerfest og høstfest.

Karolinelundcentret søger tilskud fra puljen De frie kulturelle midler, som støtter offentlige kunst- og kulturarrangementer, der understøtter et nyskabende kulturliv. Puljen yder ikke støtte til blandt andet byfester og andre arrangementer uden et kunstnerisk eller kulturelt indhold. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at give afslag på ansøgningen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 05.02.2024, punkt 12)

Politiske beslutninger fra 2023

November 2023

Lokaletilskud til foreninger i Gjern ændres med ny model

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som betyder, at Gjern Idrætsforening reduceres i lokaletilskud fra 30.090 kr. om året til 19.643 kr. Det er en reducering på 35 %.

Den nye model stiller alle foreninger i kommunen ens og reducere samlet lokaletilskud til foreningerne med 1 mio. kr.

I den nuværende model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til nogle aktiviteter som ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, fiskeri, golf, linedans, fitness og løb.

I den nye model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til alle aktiviteter, men der reduceres i tilskuddet for alle medlemmer over 25 år – dog fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

Det betyder, at Gjern Skyttekreds stiger 98 % i lokaletilskud fra 6.909 kr. om året til 13.650 kr.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Grundvandet skal sikres i Gjern 

Grundvandet og drikkevandsressourcerne skal nu og i fremtiden sikres. Derfor er der lavet en række retningslinjer og konkrete indsatser for vandværkerne i den østlige del af kommunen.

Der må for eksempel ikke være erhvervsmæssig brug af pesticider i oplande til nøglevandværker, hvor der er stor sårbarhed. Planen har været i 12 ugers høring, og 16 har sendt et høringssvar til planen, som ikke gav anledning til ændringer i planen.

Klima- og Miljøudvalget vedtager indsatsplanen for beskyttelse af grundvandet i den østlige del af kommunen, som blandt andet dækker Gjern.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.11.2023, punkt 6)

Egetræer på Amerikavej må fældes

Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om, at to egetræer på Amerikavej 75 ikke længere bør betegnes som bevaringsværdige.

Egetræerne kan dermed fældes, hvis grundejer ønsker det. Det er dog ejers ansvar at undersøge og sikre sig, at der i så fald ikke fjernes eller beskadiges eventuelle raste- og/eller overvintringspladser for sjældne dyrearter.

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 23)

Oktboer 2023

Gjern Kultur- og Idrætscenter får flere penge med ny tilskudsmodel 

Byrådet godkender den nye tilskudsmodel for de selvejende haller, som gradvist over de næste 5 år øger tilskuddet til Gjern Kultur- og Idrætscenter fra 1,1 mio. kr. om året til 1,5 mio. kr. om året. 

Tilskud er givet efter areal, aktiviteter, gæld, antal indbyggere i området, sociale forhold, om den selvejende hal fungerer som skolehal og om de vedligeholder p-området. 

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 09.10.2023, punkt 2, byrådet, 31.10.2023, punkt 10)

Der er 213 medlemmer af indendørs idræt i Fårvang

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i Gjern Bordtennisklub og Gjern Idrætsforening var 213 medlemmer af indendørs idræt i 2022. 

Der var i 2022 knap 150 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i 2023 knap 1.500 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der over 300 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

Skolebuskørsel afløser lokalrute 21-25 fra sommeren 2024

Det er besluttet at nedlægge lokalruterne 21-25 fra sommeren 2024. Nu beslutter Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at den skolebuskørsel, der afløser lokalruterne, skal kører én morgenkørsel og to eftermiddagskørsler pr. dag pr. skole.

Udvalget ønsker også, at muligheden for tilkøb af buskort for enkelt-elever undersøges, og at få opfølgning på buskørsel frem mod skoleåret 2025/26.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.10.2023, punkt 3)

September 2023

Forslag til ny tilskudsmodel sender flere penge til Gjern Kultur- og Idrætscenter

Efter ønske fra byrådet har Silkeborg Kommune lavet et forslag til en ny tilskudsmodel for de selvejende haller.

Gjern Kultur- og Idrætscenter får i den nuværende model 1,1 mio. kr. om året. Med forslaget til den nye model vil de ende med at få 1,5 mio. kr. om året.

Forslaget til tilskud er givet efter areal, aktiviteter, gæld, antal indbyggere i området, sociale forhold, om den selvejende hal fungerer som skolehal og om de vedligeholder p-området. Forslaget kan blive implementeret gradvist over 5 eller 10 år med start fra 2024.

Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget godkender, at forslaget sendes i høring blandt de selvejende haller og lokalråd.

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 04.09.2023, punkt 3)

Blå Kors i Gjern søger om at blive fritaget for ejendomsskat 

Blå Kors søger at blive fritaget for ejendomsskat på 50.000 kr. årligt for tre af deres ejendomme i Gjern - Søndergade 72, Søndergade 65A og Hammelvej 8.

De ønsker at blive fritaget, da de er en almenvelgørende organisation, som bruger ejendommen til botilbud og behandlingshjem for udsatte borgere.

I Silkeborg Kommune er Skoler, museer, spejder- og idrætsforeninger fritaget for ejendomsskat. Hvis botilbuddene fritages, vil de betyde, at andre lignende ejendomme også skal. Byrådet beslutter at give afslag på ansøgningen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19.09.2023, punkt 3, byrådet, 26.09.2023, punkt 16)

August 2023

Forslag på vej til ny tilskudsmodel for Gjern Kultur- og Idrætscenter

Gjern Kultur- og Idrætscenter har haft besøg af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget til et dialogmøde.

GKIC mener, at tilskudsmodellen fra Silkeborg Kommune til de selvejende haller fungerer fint. De oplyser, at de har øgede omkostninger til vedligeholdelse. Blandt andet skal taget skiftes ud. De budgetterer med det, men der kan opstå økonomiske udfordringer i fremtiden. 

På mødet blev muligheden for at opkræve betaling for foreningsaktiviteter inden kl.15 drøftet.  Hallen har god aktivitet, og centret er godt styret økonomisk. På udvalgets næste møde fremlægges et forslag til en ny tilskudsmodel for alle de selvejende haller i kommunen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 5)

Bebyggelse syd for Gjern skal rense spildevandet bedre

Miljøministeriet har vedtaget en ny Vandområdeplan 2021-2027. 

I den står der, at rensning af spildevand fra spredt bebyggelse i oplandet til Dalby Bæk syd for Gjern skal forbedres.

Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om. 

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 6)

Lokalrute 21-25 nedlægges 

Plan- og Vejudvalget har besluttet at nedlægge lokalruterne 21-25 fra sommeren 2024. 

Ruterne bliver afløst af skolebusser, da det stort set kun er skolebørn der benytter dem.  

Andre passagerer henvises til flextrafik.  
(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 20)

Demenspladser samles på Karolinelundcentret 

Ældreudvalget besluttede i juni, at Karolinelundcentret omdannes til kompetencecenter for demens, så det bliver det ene af to steder i kommunen, der kommer til at have demenspladser. 

Det betyder, at der stoppes for visitation til de almindelige pladser i takt med, at de bliver ledige. I stedet visiteres nye demente borgere ind på pladserne. Borgerne på de almindelige pladser kan fortsat blive boende. 

Derudover bliver 9 almindelige, midlertidige plejecenterpladser ændret til at være 9 midlertidige demenspladser, og én almindelig plads ændres til en skærmet demensplads. 

Det godkender Ældreudvalget, og annullerer deres beslutning fra marts 2023 om at bytte ni almindelige pladser på Gødvad Plejecenter med ni midlertidige pladser fra Karolinelundcentret.

(Ældreudvalget, 07.08.2023, punkt 3)

Ét samlet projekt langs Gudenåen skal tage hånd om oversvømmelser 

Der er taget hul på ét samlet ådalsprojekt langs Gudenåen fra Silkeborg by til Tange Sø, som skal håndtere oversvømmelserne og styrke biodiversiteten. 

Tilgangen er, at de oversvømmede arealer i højere grad skal ejes af fonde eller staten, så oversvømmelserne ikke går ud over og forringer lodsejernes jorde. Det kan ske ved jordopkøb eller -fordeling, hvor lodsejeren lader oversvømmede jord opkøbe, eller bytter det til andet jord.

Hvis større, sammenhængende arealer ejes af fonde eller Naturstyrelsen kan det betyde, at det bliver nemmere at gennemføre naturpleje ved hjælp af afgræsning, vådområdeprojekter eller genskabelse af naturen. 

Det er Klima- og Miljøudvalget, som siger ja til, at der kan tages hul på projektet. Som det første skal der laves et forprojekt, hvor man blandt andet skal i dialog med lodsejerne for at høre deres interesser i projektet.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 3, byrådet, 29.08.2023, punkt 9)

Projektet med at opgrave sand fra Tange Sø indstilles

I april 2022 besluttede Klima- og Miljøudvalget at sætte projektet i bero om at grave ca. 20.000 m3 sand op ved Gudenåens indløb til Tange Sø, så vandstanden bliver sænket.

Det skulle ske, indtil der var blevet holdt et politisk møde med politikerne fra Viborg og Favrskov kommuner, fordi projektområdet ligger på kommunegrænserne. Det møde er endnu ikke holdt.

Byrådet beslutter at flytte de 4,6 mio. kr., der var sat af til projektet til et andet projekt, som Klima- og Miljøudvalget har sat i værk omkring et samlet ådalsprojekt langs Gudenåen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 4, byrådet, 29.08.2023, punkt 10)

Grøden blev skæret som den skulle

Grødeskæring blev i år gennemført fra den 3.-14. juli. Den 17. juli var WSP sammen med Silkeborg Kommune ude for at vurdere, om grøden var skåret efter reglerne.

Udgangspunktet for grødeskæringen var ifølge den åmand, der stod for grødeskæringen, en meget tæt og veludviklet grøde.

Grødeskæringen vurderes at være gennemført efter reglerne i regulativet for Gudenåen. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 5) 

Udkast til nyt regulativ for Gudenåen er forsinket

Kommunerne langs Gudenåen fra Silkeborg til Randers arbejder på at lave et nyt regulativ for Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Randers.

Et udkast til regulativet er forsinket, så det først er klar til foråret 2024. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om. 

Forsinkelsen skyldes, at det har været nødvendig at præcisere udkastet, fordi oprensning, ekstraordinær grødeskæring og opstemningen ved Tange betyder, at der er en risiko for at habitatvurderingen ender med en samlet negativ påvirkning af særligt beskyttede arter. Det kan umuliggøre vedtagelsen af det nye regulativ.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 18)

Juni 2023

Forespørgsel om solcelleanlæg ved Gjern 

Klima- og Miljøudvalget har fået en status på arbejdet med at lave et forslag til et kommuneplantillæg for tekniske anlæg som eksempelvindmølle- og solcelleprojekter.

Her er udvalget orienteret om, at Silkeborg Kommune har modtaget en forespørgsel fra Silkeborg Forsyning om et solcelleprojekt ved Gjern.

I forbindelse med den kommende behandling af kommuneplantillægget vil der blive fremlagt en anbefaling til en prioriteret rækkefølge af de enkelte projekter.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 11)

Forsøget med at samle dagplejen og daginstitutionen i Gjern organisatorisk forlænges med et år

Det beslutter Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget. I 2021 blev dagplejen og Daginstitutionen Søhøjlandet, som dækker Gjern, Sorring, Voel og Resenbro, samlet organisatorisk som et forsøg for at opnå en besparelse.

Det vil sige, at 4 børnehuse og 24 dagplejere fik en fælles ledelse, en samlet økonomi og bestyrelse.

Forsøget er nu evalueret, og evalueringen viser, at der formentlig kan opnås en besparelse, men at det kan medføre trivselsmæssige udfordringer for dagplejere, hvilket også påvirker forældrene.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 12.06.2023, punkt 14)

Grødeskæring i Gudenåen sker i starten af juli 

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at den årlige grødeskæring af Gudenåen på strækningen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø skal gennemføres først i juli.

Det er erfaringen, at jo senere på året man skærer vandplanterne, desto mindre vil de vokse igen. Det vil derfor give en bedre vandføringsevne hen på året.

Grøden skal ifølge regulativet for Gudenåen skæres i perioden mellem 15. juni og 1. august.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 7)

Ekstraordinær grødeskæring i 2020 skulle ikke have været sket 

Den ekstraordinære grødeskæring, der blev sat i gang af den daværende borgmester skulle ikke have været sket.

Det skyldes, at det ikke kan afvises, at den ekstraordinære grødeskæring påvirkede natur og arter i Natura 2000-området. På den baggrund må der ikke gives dispensation til ekstraordinær grødeskæring.

Der blev i 2020 klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over den ekstraordinære grødeskæring, og nævnet besluttede, at Silkeborg Kommune skulle behandle sagen igen, som det nu er sket.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 8)

Maj 2023

Cykelstiprojekt på Søndergade kommer nu med i Cykelhandlingsplanen

En dobbeltrettet cykelsti på Søndergade mellem Herredvejen og Gjern Skole. Det projekt, beslutter Plan- og Vejudvalget, skal med i Cykelhandlingsplanen.

Planen indeholder prioriterede projekter til nye cykelstier. Strækningerne vil også blive skrevet ind i Kommuneplanen. Projektet vil gavne skolebørn til Gjern Skole, og forventes at koste 2.4 mio. kr. at udføre.

Cykelstiprojektet har været i seks ugers høring og gav ikke anledning til ændringer.

(Plan- og Vejudvalgt, 02.05.2023, punkt 13)

Forslag om at ændre busruter 23 og 24 til skolerute

Busrute 23 og 24 bliver stort set kun brugt af skoleelever. Derfor, og på grund af den økonomiske trængte bustrafik, besluttede Plan- og Vejudvalget i august 2022 at sætte gang i arbejdet med at ændre de mindste lokale ruter som busrute 23 og 24 til skoleruter.

Nu beslutter Plan- og Vejudvalget, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal høres om forslaget til ændringen, da skoleafdelingen vil komme til at stå for administration og planlægning af skoleruterne.

Fordelene ved forslaget er blandt andet, at skolekørslen kan tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte skole, og at ændringer hurtigt kan indarbejdes. Ulemperne er blandt andet, at kørslen ikke er tilgængelig for alle.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 12)

Årlig måling af Gudenåen viste højere vandføring end de forudgående år

Den 28. marts blev den årlige måling af Gudenåens vandføringsevne foretaget. Målingen viste, at der var en højere vandføring end i de forudgående år.

Der blev observeret en del overvintrende grøde, næsten udelukkende børstebladet vandaks, især på den mellemste del af strækningen, men den var markant mindre end i de forudgående år.

Der blev ikke konstateret betydende aflejringer i åen eller forandringer i åens profil, som havde betydning for vandføringsevnen.

Den 8. juni bliver der lavet vandsyn af Gudenåen, og 12. juni skal Klima- og Miljøudvalget tage stilling til, hvornår den årlige grødeskæring skal udføres inden 1. august.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 9)

Regulativet for Gudenåen skal drøftes med lodsejerne

Klima- og Miljøudvalget vil invitere repræsentanter fra lodsejerne langs Gudenåen og oplægsholdere/videnspersoner til en drøftelse af regulativet for Gudenåen og den juridiske forståelse af den.

Det beslutter udvalget på baggrund af en status, de har fået på arbejdet med realisering af helhedsplanen for vandhåndteringen og klimasikring.

Udvalget har også drøftet mulige tiltag, der kan igangsættes som et sluse- og pumpeanlæg ved Viborgbroen og tilpasning af ådalen fra Resenbro til Tange Sø.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 10)

April 2023

Biblioteket i Gjern bliver permanent brevstemmested for valg 

Det sker fra med virkning fra EU-parlamentsvalg i maj/juni 2024. Det beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Ved Folkeafstemningen 1. juni 2022 og Folketingsvalget 1. november 2022 har det været muligt at brevstemme på biblioteket i Gjern som et forsøg for at øge tilgængeligheden og servicen for borgerne.

Ved Folkeafstemningen blev 15,6% af brevstemmerne afgivet ved et af de tre lokalbiblioteker. Til Folketingsvalget var det 19,3%. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 11.04.2023, punkt 5)

Ny plan for at beskytte grundvandet i Gjern 

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandsressourcerne nu og i fremtiden i Gjern. 

Forslaget til Indsatsplan Øst, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer samt konkrete indsatser for de seks vandværker i Indsatsområde Øst, herunder Gjern Vandværk, der er et af nøglevandværkerne i området.  

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 4, byrådet, 25.04.2023, punkt 5)

OK til opførelsesprisen for almene boliger på Amerikavej 

I oktober 2022 blev byggeriet af 14 almene familieboliger på Amerikavej afsluttet, som Silkeborg Boligselskab har opført.

De samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter er 949 kr. pr. m². Den gennemsnitlige månedlig husleje ligger på 6.650 kr. for en 3-rums bolig på 86 m2 og 7.700 kr. for en 4-rums bolig på 100 m2.

Den samlede pris for boligerne blev 29,7 mio. kr. Byrådet godkender prisen. Silkeborg Kommune har ydet et lån på 10 % af prisen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18.04.2023, punkt 6, byrådet, 25.04.2023, punkt 16)

Marts 2023

9 midlertidige pladser på Karolinelundcentret flyttes til Gødvad

Ældreudvalget beslutter at flytte 9 midlertidige pladser fra Karolinelundcentret til Gødvad Plejecenter for at samle de midlertidige pladser rundt i kommunen på færre adresser.

Samlingen af de midlertidige pladser vil styrke tilbuddet til borgerne og øge mulighederne for at rekruttere personale med interesse for dette tilbud.

Det skal undersøges, om de 9 midlertidige pladser på Karolinelundcentret kan laves om til 9 skærmede demenspladser i stedet. Det vil skabe en bedre synergi på Karolinelundcentret, som i forvejen har 9 skærmede demensboliger og 18 plejeboliger.
(Ældreudvalget, 06.03.2023, punkt 5)

Forslag om færre busafgange i Voel vedtaget

Fra 25. juni 2023 bliver lokalbus 313, der blandt andet kører i Fårvang, Gjern og Voel, reduceret med 2 dobbeltture på skoledage.

Det beslutter Plan- og Vejudvalget. Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Der kigges på betalingen for brugen af Gjern Kultur- og Idrætscenter

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at der skal kigges på det beløb, som Silkeborg Kommune betaler for at bruge de selvejende haller. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for to modeller.

Beløbet, som Gjern Kultur- og Idrætscenter får, når den nuværende aftale ender, er 1.121.000 kr. Med model 1 vil de få 4,4 % mere (1.173.000 kr.) og med model 2 vil de få 18,4 % mere (1.373.000 kr.)

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet modellerne og understreger, at de ikke nødvendigvis er den endelig løsning. Den skal findes efter en grundig dialog med de selvejende haller og evt. brugergrupper af kommunens haller.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 9)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Gjern

Der bor i dag 2.161 borgere i Gjern. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige stødt frem til frem til 2036 til 2.275. Det vil være en stigning på 5 %.

I 2022 er der kommet 25 nye, indflyttede boliger i Gjern. Over de næste 13 år forventes der at komme 88 nye, indflyttede boliger. Der forventes 19 i år.

Der går 158 elever på Gjern Skole i dette skoleår. Det antal forventes at være nogenlunde stabilt de næste 13 år, hvor der i skoleåret 2035/2036 forventes at være 162 elever. Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 146, og antallet forventes at stige til 166 i 2031. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Gjern Skole har fået forbedret et mødelokale

I september godkendte byrådet, at der skulle bruges 50.000 kr. på at forbedre et lokale, så det kunne bruges til fortrolige samtaler med forældre, medarbejdere og andre.

Der er nu sat en akustikvæg op ved lokalet, så det kan bruges som fortroligt mødelokale. Det kostede 34.200 kr.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 13.03.2023, punkt 4)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Gjern

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Gjern. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Gudenaacentralen skal skære grøde i 2023

Ligesom sidste år bliver det Gudenaacentralen, der skal skære grøden i Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i 2023 på et tidspunkt mellem 15. juni og 1. august. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Sidste års startede grødeskæringen 4. juli, men tog længere tid at gennemføre end ventet på grund af tekniske problemer med grødeskæringsbåden, udfordringer med at fjerne sammendrevet grøde og fordi der i første omgang ikke blev skåret bredt nok.

Fra 2019 til 2021 stod en ekstern vandløbsentreprenør for grødeskæringen, fordi udvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring. Det kostede i 2021 215.000 kr. Når Gudenaacentralen skærer grøden har det ingen udgift for Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 6)

Om lokalrådet

Formand:

Sjanna Evers Spliid

Næstformand:

Claus Møller-Nielsen

Kasserer:

Henrik Gram-Poulsen

Sekretær:

Karen Glerup-Nielsen

Øvrige medlemmer:

Peter Nymann Eriksen
Morten Bay 
Frithiof Quistgaard

 

Kontakt Gjern Lokalråd
Formand Sjanna Evers Spliid
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje